กรอบการร บรองค ณว ฒ ว ชาช พ อาช พช างภาพท วไป ช น 3 *********************** - PDF

Description
กรอบการร บรองค ณว ฒ ว ชาช พ อาช พช างภาพท วไป ช น 3 *********************** ผ เข าร บการประเม นค ณว ฒ ว ชาช พ จะต องทาความเข าใจก บกรอบการร บรองค ณว ฒ ว ชาช พ อาช พช างภาพท วไป ซ งม รายละเอ ยด ด งน ค ณล

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 21 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กรอบการร บรองค ณว ฒ ว ชาช พ อาช พช างภาพท วไป ช น 3 *********************** ผ เข าร บการประเม นค ณว ฒ ว ชาช พ จะต องทาความเข าใจก บกรอบการร บรองค ณว ฒ ว ชาช พ อาช พช างภาพท วไป ซ งม รายละเอ ยด ด งน ค ณล กษณะของผลการเร ยนร (Characteristics of Outcomes) บ คคลท ม ค ณล กษณะของผลการเร ยนร ท พ งประสงค ในอาช พ ช างภาพท วไป ช น 3 จะสามารถ จ ดการไฟล ภาพ พ ฒนาความร เก ยวก บวงการถ ายภาพได และจะต องม ค ณล กษณะด งน 1. ท กษะการส อสาร 2. การทางานเป นท ม 3. ความสามารถในการแก ไขป ญหา 4. การเร ยนร การเล อนระด บค ณว ฒ ว ชาช พ (Qualification Pathways) 1. ผ ท จะผ านการประเม นค ณว ฒ ว ชาช พช างภาพท วไป ช นท 3 ต องผ านเกณฑ การประเม นตาม หน วยสมรรถนะอาช พ ช น 3 ท ง 2 หน วย 2. ผ ท จะขอร บการประเม นค ณว ฒ ว ชาช พช างภาพท วไป ช นท 3 ต องผ านค ณว ฒ ว ชาช พช างภา พ ท วไป ช นท 2 มาก อน 3. ผ ท จะขอร บการประเม น สามารถขอร บการประเม น ค ณว ฒ ว ชาช พช างภาพท วไป ช นท 2 ร วม หร อควบก บค ณว ฒ ว ชาช พช างภาพท วไป ช นท 3 พร อมก นได 2 คาแนะนาในการเข าร บการประเม นค ณว ฒ ว ชาช พ *********************** ในการประเม นค ณว ฒ ว ชาช พ ผ เข าร บการประเม นจะต องม ความม นใจในตนเอง ว าม ความร ความสามารถ และประสบการณ ในการทางาน ท สอดคล องก บข อกาหนดของมาตรฐานอาช พท จะขอเข าร บ การประเม น และผ เข าร บการจะต องแสดงความจานงในการขอร บการประเม นค ณว ฒ ว ชาช พด วยตนเอง การเข าร บการประเม นค ณว ฒ ว ชาช พ ม ข นตอนด งต อไปน 1. ผ เข าร บการประเม นแสดงความจานงการขอร บการประเม นค ณว ฒ ว ชาช พ 2. ผ ประเม นจ ดประช มช แจงเก ยวก บกรอบการประเม นค ณว ฒ ว ชาช พ แผนการประเม น ข อแนะนาในการประเม นภาคความร และภาคปฏ บ ต เอกสารบ นท กหล กฐานต างๆและร วม วางแผนการประเม นร วมก บผ ร บการประเม น 3. ผ เข าร บการประเม นกรอกเอกสารลงในแบบขอร บการประเม นสมรรถนะ 4. ผ ประเม นตรวจสอบหล กฐานและ/หร อประสบการณ ของผ เข าร บการประเม น ในกรณ ท ย งไม ผ านตามเกณฑ ท กาหนดให ผ เข าร บการประเม นกล บไปทบทวนหล กฐาน/ประสบการณ ใหม และในกรณ ท ผ านตามเกณฑ ท กาหนด ให น ดหมายผ เข าร บการประเม นเพ อทดสอบภาคความร และภาคปฏ บ ต ต อไป 5. ผ เข าร บการประเม นเข าทาการทดสอบความร ตามว นและเวลาท กาหนด โดยการตอบคาถาม จากการส มภาษณ และทดสอบความร จากการปฏ บ ต งาน /สาธ ต และทาการส งเกตใน กระบวนการปฏ บ ต งาน จากน นผ ประเม นจะทาการประเม นสมรรถนะของผ ร บการประเม นว า ผ านหร อไม ผ าน ภายใน 1 ว น ถ าไม ผ านการประเม นผ ประเม นจะแจ ง จ ดอ อนและส งท จะต อง ปร บปร งพ ฒนาของผ ร บการประเม นให ทราบ 6. ผ ร บการประเม นต องผ านการประเม นท ครอบคล มในท กสมรรถนะย อย ขอบเขตและความร การปฏ บ ต งานท กาหนด จ งจะผ านเข าร บว ฒ บ ตรค ณว ฒ ว ชาช พได 3 กระบวนการประเม นค ณว ฒ ว ชาช พ ผ เข าร บการประเม น แสดงความจานงในการประเม นค ณว ฒ ว ชาช พ ผ ประเม นจ ดประช มช แจง และวางแผนการประเม นร วมก บผ ร บการประเม น ผ เข าร บการประเม น บ นท กหล กฐานต างๆ ลงในขอร บการประเม นสมรรถนะ ใบแสดงความจานงในการ ประเม นค ณว ฒ ว ชาช พ กรอบการประเม น แผนการประเม น ค ม อผ ร บการประเม น แบบบ นท กหล กฐาน ขอร บการประเม นสมรรถนะ ทบทวนหล กฐาน/ประสบการณ ไม ผ าน ตรวจสอบหล กฐาน และ/หร อประสบการณ ทบทวนความร ผ าน ไม ผ าน ทบทวนการปฏ บ ต ประเม นภาคความร ผ าน ข อสอบส มภาษณ ไม ผ าน ประเม นภาคปฏ บ ต ผ าน ใบบ นท กรายการจากการส งเกต สร ปผลการประเม นสมรรถนะ ได ตามเกณฑ มาตรฐานท กาหนด ร บว ฒ บ ตรค ณว ฒ ว ชาช พ 4 ค ม อผ เข าร บการประเม น สาหร บการประเม นค ณว ฒ ว ชาช พ อาช พช างภาพท วไป ช น 3 หน วยสมรรถนะท A107 พ ฒนาความร เก ยวก บวงการถ ายภาพ A108 จ ดการไฟล ภาพ 5 แผนการประเม นสมรรถนะ ช อผ ร บการประเม น ช อผ ประเม น สถานท ประเม น สถานท ประเม น สถานท ประเม น หน วยสมรรถนะ A107 พ ฒนาความร เก ยวก บวงการถ ายภาพ A108 จ ดการไฟล ภาพ 6 หน วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 1. รห สหน วยสมรรถนะ A ช อหน วยสมรรถนะ พ ฒนาความร เก ยวก บวงการถ ายภาพ 3. ทบทวนคร งท 4. สร างใหม 5. สาหร บช ออาช พและรห สอาช พ (Occupational Classification) ช างภาพท วไป 6. คาอธ บายหน วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) บ คคลท ทาหน าท ถ ายภาพท วไป ต องต ดตามข าวสารเก ยวก บเทคโนโลย ถ ายภาพ และต ดตาม ข าวสารเก ยวก บวงการถ ายภาพ 7. สาหร บระด บค ณว ฒ กล มอาช พ (Sector) ธ รก จถ ายภาพ 9. ช ออาช พและรห สอาช พอ นท หน วยสมรรถนะน สามารถใช ได (ถ าม ) 10. ข อกาหนดหร อกฎระเบ ยบท เก ยวข อง (Licensing or Regulation Related) (ถ าม ) 7 11. สมรรถนะย อยและเกณฑ การปฏ บ ต งาน (Elements and Performance Criteria) สมรรถนะย อย Element A1071 ต ดตามข าวสารเก ยวก บ เทคโนโลย ถ ายภาพ A1072 ต ดตามข าวสารเก ยวก บ วงการถ ายภาพ เกณฑ ในการปฏ บ ต งาน Performance Criteria 1.1 ใช เทคโนโลย หร อแหล งข อม ลท เหมาะ สมในการส บค นข อม ลข าวสาร เก ยวก บกล องและเลนส 1.2 ใช เทคโนโลย หร อแหล งข อม ลท เหมาะสมในการส บค นข อม ลข าวสาร เก ยวก บอ ปกรณ เสร มในการถ ายภาพ อ นๆ 2.1 ใช เทคโนโลย หร อแหล งข อม ลท เหมาะสมในการส บค นข อม ลข าวสาร เก ยวก บบ คคลในวงการถ ายภาพ 2.2 ใช เทคโนโลย หร อแหล งข อม ลท เหมาะสมในการส บค นข อม ลข าวสาร เก ยวก บองค กรว ชาช พถ ายภาพ ว ธ การประเม น Assessment 1. การตอบคาถามด วยการ ส มภาษณ (ด รายละเอ ยดในข อ 18.1) 1. การตอบคาถามด วยการ ส มภาษณ (ด รายละเอ ยดในข อ 18.2) 12. ความร และท กษะก อนหน าท จาเป น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 13. ท กษะและความร ท ต องการ (Required Skills and Knowledge) ถ ายภาพ (ก) ความต องการด านท กษะ 1. ใช เทคโนโลย หร อแหล งข อม ลท เหมาะสมในการส บค นข อม ลข าวสารเก ยวก บอ ปกรณ 2. การใช อ นเตอร เน ตและส อเทคโนโลย สารสนเทศ (ข) ความต องการด านความร 1. ข อม ลข าวสารเก ยวก บเทคโนโลย ถ ายภาพและวงการถ ายภาพ 2. การใช เทคโนโลย สารสนเทศในการส บค น ข อม ลข าวสารเก ยวก บอ ปกรณ ถ ายภาพ 8 14. หล กฐานท ต องการ (Evidence Guide) หล กฐานท ต องการจะกาหนดข อแนะนาเก ยวก บการประเม น และควรท จะใช ประกอบร วมก นก บ เกณฑ การปฏ บ ต งาน (Performance Criteria) และ ท กษะและความร ท ต องการ ( Required Skills and Knowledge) (ก) หล กฐานการปฏ บ ต งาน (Performance Evidence) 1. เอกสารร บรองจากสถานประกอบการ หร อผ ว าจ าง 2. ผลงานประกอบการประเม น หร อบทความท เก ยวข องก บการถ ายภาพท ได เผยแพร 3. แฟ มสะสมผลงาน (Portfolios) หร อ 4. แบบบ นท กรายการผลจากการส งเกตการปฏ บ ต งาน (ข) หล กฐานความร (Knowledge Evidence) 1. แบบบ นท กผลการส มภาษณ 2. เอกสารร บรองจากสถานประกอบการ หร อ 3. เอกสารร บรองผลการเร ยนร หร อผลการอบรม (ถ าม ) (ค) คาแนะนาในการประเม น ผ ประเม นตรวจประเม นเก ยวก บการพ ฒนาความร เก ยวก บวงการถ ายภาพ โดยพ จารณาจาก ร องรอยหล กฐานท เก ยวข องด านการต ดตามข าวสารเก ยวก บเทคโนโลย ถ ายภาพและวงการถ ายภาพ (ง) ว ธ การประเม น 1. ให พ จารณาตามหล กฐานการปฏ บ ต งาน 2. ให พ จารณาตามหล กฐานความร 15. ขอบเขต (Range Statement) สภาพแวดล อมอ นๆหร อสถานการณ อ นๆ ท ม ผลกระทบต อการทางาน รวมถ งเคร องม อ อ ปกรณ เทคโนโลย ทร พยากรท ใช หร อข อกาหนดอ นๆ ท เก ยวข องก บการพ ฒนาความร เก ยวก บวงการถ ายภาพ (ก) คาแนะนา 1. ผ เข าร บการประเม นต องต ดตามข าวสารเก ยวก บเทคโนโลย ถ ายภาพและวงการถ ายภาพ 2. ผ เข าร บการประเม นต องใช เทคโนโลย หร อแหล งข อม ลท เหมาะสมในการส บค นข อม ล ข าวสารเก ยวก บอ ปกรณ ถ ายภาพ (ข) คาอธ บายรายละเอ ยด ใช เทคโนโลย หร อแหล งข อม ลท เหมาะสมในการส บค นข อม ลข าวสาร เช น คอมพ วเตอร สมาร ทโฟน 9 16. หน วยสมรรถนะร วม (ถ าม ) 17. อ ตสาหกรรมร วม/กล มอาช พร วม (ถ าม ) 18. รายละเอ ยดกระบวนการและว ธ การประเม น (Assessment Description and Procedure) 18.1 เคร องม อการประเม น 1. แบบฟอร มการตอบคาถามด วยการส มภาษณ 18.2 เคร องม อการประเม น 1. แบบฟอร มการตอบคาถามด วยการส มภาษณ 10 หน วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 1. รห สหน วยสมรรถนะ A ช อหน วยสมรรถนะ จ ดการไฟล ภาพ 3. ทบทวนคร งท 4. สร างใหม 5. สาหร บช ออาช พและรห สอาช พ (Occupational Classification) ช างภาพท วไป 6. คาอธ บายหน วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) บ คคลท ทาหน าท ถ ายภาพท วไป ต องเล อกใช โปรแกรมในการจ ดการไฟล ภาพได อย างเหมาะสมก บ งานค ดเล อก จ ดการ จ ดเก บไฟล ภาพได เล อกว สด ในการจ ดเก บภาพได เหมาะสม และจ ดหมวดหม งานท ถ ายเพ อสะดวกในการส บค น 7. สาหร บระด บค ณว ฒ กล มอาช พ (Sector) ธ รก จถ ายภาพ 9. ช ออาช พและรห สอาช พอ นท หน วยสมรรถนะน สามารถใช ได (ถ าม ) 10. ข อกาหนดหร อกฎระเบ ยบท เก ยวข อง (Licensing or Regulation Related) (ถ าม ) สมรรถนะย อยและเกณฑ การปฏ บ ต งาน (Elements and Performance Criteria) สมรรถนะย อย Element A1081 เล อกใช โปรแกรมในการ จ ดการไฟล ภาพได อย าง เหมาะสม A1082 ค ดเล อก จ ดการ จ ดเก บ ไฟล ภาพได A1083 เล อกว สด ในการจ ดเก บ ภาพได เหมาะสม A1084 จ ดหมวดหม งานท ถ าย เพ อสะดวกในการส บค น 12. ความร และท กษะก อนหน าท จาเป น (Pre-requisite Skill & Knowledge) ความร การใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น 13. ท กษะและความร ท ต องการ (Required Skills and Knowledge) (ก) ความต องการด านท กษะ 1. เล อกใช โปรแกรมในการจ ดการไฟล ภาพได อย างเหมาะสม 2. ค ดเล อก จ ดการ จ ดเก บไฟล ภาพได เกณฑ ในการปฏ บ ต งาน Performance Criteria ว ธ การประเม น Assessment 1.1 ใช โปรแกรมจ ดการไฟล ภาพของ 1. การตอบคาถามด วยการ กล องถ ายภาพ ส มภาษณ 1.2 ใช โปรแกรมจ ดการไฟล ภาพอ นๆ (ด รายละเอ ยดในข อ 18.1) 2.1 ร จ กสก ลไฟล ภาพ 1. การตอบคาถามด วยการ 2.2 นาไฟล ภาพไปใช งานได อย าง เหมาะสมก บชน ดของงาน 2.3 ปร บแก งานเบ องต น 3.1 ใช ว สด ในการจ ดเก บงานตามชน ด ของงานได อย างเหมาะสม เช น CD DVD HD 3.2 การเก บร กษาว สด ในการจ ดเก บ งาน 4.1 สร างโฟลเดอร ต งช อไฟล งาน กาก บว น เวลา สถานท ของภาพ 3. เล อกว สด ในการจ ดเก บภาพได เหมาะสม 4. จ ดหมวดหม งานท ถ าย เพ อสะดวกในการส บค น ส มภาษณ (ด รายละเอ ยดใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks