แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป เทศบาลตาบลชากไทย อาเภอเขาค ชฌก ฏ จ งหว ดจ นทบ ร เขาค ชฌก ฏ จ นทบ ร - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ ) เทศบาลตาบลชากไทย อาเภอเขาค ชฌก ฏ เขาค ชฌก ฏ จ งหว ดจ นทบ ร จ นทบ ร สารบ ญ หน า หล กการและเหต ผล 1 เป าหมายการพ ฒนา 1 ปร ชญา/ค าน ยมในการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 1 หล กส ตรการพ

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 11 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ ) เทศบาลตาบลชากไทย อาเภอเขาค ชฌก ฏ เขาค ชฌก ฏ จ งหว ดจ นทบ ร จ นทบ ร สารบ ญ หน า หล กการและเหต ผล 1 เป าหมายการพ ฒนา 1 ปร ชญา/ค าน ยมในการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 1 หล กส ตรการพ ฒนา 2 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาดาเน นการพ ฒนา 7 งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา 7 การต ดตามและประเม นผล 8 ผลท คาดว าจะได ร บ 8 (ร าง) แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลตาบลชากไทย ป งบประมาณ พ.ศ หล กการและเหต ผล ด วยคนน บว าเป นทร พยากรท ม ค าส งส ดขององค กร ท จะบ นดาลให องค กรประสบความส าเร จ หร อล มเหลว เพราะคนเป นผ ข บเคล อนก จกรรมต าง ๆ ขององค กรเพ อร บใช ผ ร บบร การ หร อประชาชน ให เก ดความพ งพอใจ ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นความประหย ด ความเสมอภาค ความเป น ธรรม ความท วถ ง ความผาส กและค ณภาพช ว ตของประชาชนโดยรวม ด งน นในฐานะท เทศบาล ตาบลชากไทยเป นองค กรหน งในส งคมและระบบราชการ จ งจ าเป นต องม การพ ฒนาพน กงานและล กจ าง เทศบาล ให ม ความร ความสามารถ ท กษะ ท ศนคต ท ด และค ณธรรมจร ยธรรม เพ อให การปฏ บ ต งาน ของเทศบาลม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล รวมท งม ผลล พธ การด าเน นการส มฤทธ การด าเน นการ ส มฤทธ ผล ตรงตามความต องการของประชาชน ในการพ ฒนาพน กงานเทศบาลและล กจ าง ต าแหน งต าง ๆ ของเทศบาล จ าเป นต องม การ ว เคราะห แบ งกล มต าง ๆ ออกตามล กษณะงานท เก ยวพ นก น เช น กล มงานปฏ บ ต ช วยบร หารจ ดการ (เจ าหน าท บร หารงานท วไป,เจ าพน กงานธ รการ, เจ าหน าท บร หารงานทะเบ ยนฯ, เจ าหน าท ป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย, บ คลากร ฯลฯ) กล มงานสว สด การส งคม (น กพ ฒนาช มชน) กล มงานการศ กษา ศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและการก ฬา (น กว ชาการศ กษา) กล มงานการเง นและการคล ง (เจ าพน กงาน จ ดเก บรายได, เจ าพน กงานพ สด, เจ าพน กงานการเง นและบ ญช น กว ชาการคล ง ฯลฯ) กล มงานช าง (นายช างโยธา, ช างไฟฟ า ฯลฯ) กล มงานน กบร หารของเทศบาล( น กบร หารงานเทศบาล, น กบร หารงาน ท วไป, น กบร หารงานการคล ง, น กบร หารงานช าง, น กบร หารการศ กษา ) และอ น ๆ ท งน เพ อการศ กษาด ว า แต ละคนแต ละต าแหน ง ในแต ละกล มงานสมควรจะต องได ร บการพ ฒนาด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได สาเร จอย างม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผลและปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานท กาหนดไว เช น การพ ฒนาในด าน ความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต ว และด านค ณธรรมจร ยธรรม 2. เป าหมายการพ ฒนา พน กงานเทศบาลท กคน ล กจ างประจาท กคน พน กงานจ างท กคน 3. ปร ชญา/ค าน ยมในการพ ฒนาพน กงานเทศบาล ฝ ก อ าน ฟ ง ค ด ถาม เข ยน พ ด ทา สร ป -2-4. หล กส ตรการพ ฒนา หล กส ตรการพ ฒนาของพน กงานและพน กงานจ างของเทศบาลตาบลชากไทย ประกอบด วย 5 หล กส ตร ด งน 4.1 หล กส ตรการพ ฒนาความร พ นฐานในการปฏ บ ต งาน 4.2 หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ 4.3 หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง 4.4 หล กส ตรด านการบร หาร 4.5 หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม โดยแยกตามส วนราชการ ด งต อไปน ภาคผนวก -3- แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กปล ดเทศบาล หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร กล มเป าหมาย หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ พน กงานเทศบาล, ล กจ างประจาและ พน กงานจ าง หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ - หล กส ตร คอมพ วเตอร สาหร บน กบร หารงานท วไป - หล กส ตร คอมพ วเตอร สาหร บงานบ คลากร - หล กส ตร คอมพ วเตอร สาหร บเจ าหน าท บร หารงาน ท วไป - หล กส ตร คอมพ วเตอร สาหร บงานธ รการ หล กส ตรการพ ฒนาความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละ ตาแหน ง - หล กส ตร เจ าหน าท บร หารงานท วไป - หล กส ตร เจ าหน าท บร หารงานทะเบ ยนและบ ตร - หล กส ตร เจ าหน าท /เจ าพน กงานธ รการ ห วหน าสาน กปล ดเทศบาล บ คลากร เจ าหน าท บร หารงานท วไป เจ าพน กงานธ รการ, ผ ช วยเจ าพน กงานธ รการ เจ าหน าท บร หารงานท วไป เจ าหน าท บร หารงานทะเบ ยนและบ ตร เจ าพน กงานธ รการ 22,500.- หล กส ตรด านการบร หาร - หล กส ตร น กบร หารงานท วไป ห วหน าสาน กปล ดเทศบาล 32,300.- งบประมาณ , ,300.- หมายเหต หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม พน กงานเทศบาล, ล กจ างประจาและ พน กงานจ าง -4- แผนพ ฒนาบ คลากร กองคล ง หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร กล มเป าหมาย หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ พน กงานเทศบาล, ล กจ างประจาและ พน กงานจ าง หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ - หล กส ตร คอมพ วเตอร สาหร บงานพ สด - หล กส ตร คอมพ วเตอร สาหร บน กบร หารงานคล ง - หล กส ตร คอมพ วเตอร สาหร บงานการเง นและ บ ญช - หล กส ตร คอมพ วเตอร สาหร บงานจ ดเก บรายได หล กส ตรการพ ฒนาความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละ ตาแหน ง - หล กส ตร น กว ชาการเง นและบ ญช - หล กส ตร เจ าหน าท /เจ าพน กงานจ ดเก บรายได เจ าหน าท /เจ าพน กงานพ สด ผ อานวยการกองคล ง เจ าพน กงานการเง นและบ ญช,น กว ชาการ เง นและบ ญช เจ าพน กงานจ ดเก บรายได งบประมาณ น กว ชาการเง นและบ ญช เจ าพน กงานจ ดเก บรายได 22,500.- หล กส ตรด านการบร หาร - หล กส ตรน กบร หารงานคล ง ผ อานวยการกองคล ง 32,300.- หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม พน กงานเทศบาล, ล กจ างประจาและ พน กงานจ าง 32,300.- หมายเหต -5- แผนพ ฒนาบ คลากร กองช าง หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร กล มเป าหมาย หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ พน กงานเทศบาลและพน กงานจ าง หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ - หล กส ตร คอมพ วเตอร สาหร บน กบร หารงานช าง ห วหน ากองช าง - หล กส ตร การเข ยนแบบจาลองส งปล กสร าง 3 ม ต ห วหน ากองช าง,นายช างโยธา ด วย SketchUp - หล กส ตร การเข ยนแบบด วย AutoCAD ข นส ง ห วหน ากองช าง,นายช างโยธา (Advance AutoCAD) -หล กส ตร คอมพ วเตอร สาหร บงานธ รการ เจ าพน กงานธ รการ หล กส ตรการพ ฒนาความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละ ตาแหน ง - หล กส ตร ช าง/นายช างโยธา - หล กส ตร เจ าหน าท /เจ าพน กงานธ รการ นายช างโยธา เจ าพน กงานธ รการ งบประมาณ ,500.- หล กส ตรด านการบร หาร - หล กส ตร น กบร หารงานช าง ห วหน ากองช าง 32,300.- หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม พน กงานเทศบาลและพน กงานจ าง 22,500.- หมายเหต -6- แผนพ ฒนาบ คลากร กองการศ กษา หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร กล มเป าหมาย หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ พน กงานเทศบาลและพน กงานจ าง หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ - หล กส ตร คอมพ วเตอร สาหร บงานน กว ชาการ น กว ชาการศ กษา ศ กษา - หล กส ตร คอมพ วเตอร สาหร บงานธ รการ เจ าพน กงานธ รการ งบประมาณ หมายเหต หล กส ตรการพ ฒนาความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละ ตาแหน ง - หล กส ตร เจ าหน าท /เจ าพน กงานธ รการ เจ าพน กงานธ รการ 22,500.- หล กส ตรด านการบร หาร - หล กส ตร น กบร หารการศ กษา ห วหน ากองการศ กษา 32,300.- หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม พน กงานเทศบาลและพน กงานจ าง -7-5. ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาดาเน นการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนาบ คลากร น น เทศบาลตาบลชากไทยเล อกแนวทางการพ ฒนาหลายอย าง โดย อาจจ ดทาเป นโครงการเพ อด าเน นการเองหร อเข าร วมสมทบก บหน วยราชการอ น หร อว าจ างองค กรเอกชน ท ม ความร ความชานาญเฉพาะด านเป นผ ดาเน นการ โดยว ธ การพ ฒนาว ธ ใดว ธ หน งหร อหลายว ธ ก ได ตาม ความจาเป นและความเหมาะสม ด งน (1) การปฐมน เทศ (2) การฝ กอบรม (Training) (3) การศ กษาหร อด งาน (Visiting) (4) การประช มเช งปฏ บ ต การ หร อการส มมนา (Meeting and Seminar) (5) การสอนงาน (Coaching) (6) การมอบหมายงาน (Job Assignment) โดยการมอบหมายโครงการสาค ญๆ หร อ โครงการท ย งไม เคยปฏ บ ต มาก อน (7) การแลกเปล ยนความร ความค ดเห นในกล มพน กงานเทศบาล (Discussion Groups) เพ อร วมก นแก ป ญหาหร อแลกเปล ยนประสบการณ ในการปฏ บ ต งาน และค นหาว ธ การในการปฏ บ ต งานและ ค นหาว ธ การในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพส งข น (8) การร กษาการในตาแหน ง (Acting Assignments) ส วนใหญ จะใช ก บเหน าท ในระด บ บร หาร โดยใช ในกรณ ท ผ บ งค บบ ญชาท เหน อข นไปไม อย ปฏ บ ต งานระยะหน ง (9) การเข าร วมปฏ บ ต งานในคณะทางานหร อคณะกรรมการต างๆ (Committee/Task Force Participation) เพ อเป นการเร ยนร งานด านน น ๆ (10) การศ กษาหาความร ด วยตนเองจากหน งส อ แหล งความร ต าง ๆ เช น จาก Website การเข าร วมประช มส มมนาการเข าร วมเป นสมาช กในองค กรท เก ยวข องก บงาน ระยะเวลาดาเน นการพ ฒนาพน กงานเทศบาล ล กจ างประจาและพน กงานจ าง ก าหนดโดย คาน งถ งความเหมาะสมก บกล มเป าหมายท เข าร บการพ ฒนา ว ธ พ ฒนา และหล กส ตรการพ ฒนาแต ละ หล กส ตร 6. งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา เทศบาลตาบลชากไทย จ ดสรรงบประมาณสาหร บ การพ ฒนาพน กงานเทศบาลตามแผนพ ฒนาพน กงานเทศบาลอย างช ดเจนแน นอนโดยคาน งถ งความประหย ด ค มค า เพ อให การพ ฒนาพน กงานเทศบาลเป นไปอย างม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ -8-7. การต ดตามและประเม นผล เทศบาลตาบลชากไทย จ ดให ม ระบบการตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผลการพ ฒนา พน กงานเทศบาล โดยผ บ งค บบ ญชาหม นต ดตามการพ ฒนาอย างใกล ช ดและให ม การประเม นผลการพ ฒนา เม อผ านการประเม นผลแล ว ถ อว าผ น นได ร บการพ ฒนาแล ว เพ อให ทราบถ งความสาเร จของการพ ฒนาความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานและผลการปฏ บ ต งานของผ เข าร บการพ ฒนา โดยใช ว ธ การประเม นผลการ พ ฒนา ด งน 1. การใช แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก อน-หล ง และแบบสอบถามต ดตามการประเม นผลภาย หล งจากการได ร บการพ ฒนาไปได ระยะเวลาหน ง 2. การส มภาษณ ผ ท เก ยวข อง เช น ผ บ งค บบ ญชา ห วหน างาน เพ อนร วมงาน และ ผ ใต บ งค บบ ญชาของผ เข าร บการพ ฒนา 3. การขอร บทราบผลการประเม นจากหน วยงานอ นท เป นผ ดาเน นการพ ฒนา เช น ในกรณ ท เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks