ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน - PDF

Description
ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน มาตรฐาน / ต วช ว ด มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 24 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน มาตรฐาน / ต วช ว ด มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและม ค ณธรรม ต วช ว ด 1. ใช เทคโนโลย สารสนเทศนาเสนองานในร ปแบบท เหมาะสมก บล กษณะงาน (ง 3.1 ม.3/3) 2. ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างช นงานจากจ นตนาการหร องานท ทาในช ว ตประจาว น ตามหล กการทาโครงงานอย างม จ ตสาน กและความร บผ ดชอบ (ง 3.1 ม.3/4) จ ดประสงค การเร ยนร 1. บอกความหมายและความสาค ญของการนาเสนอข อม ลได 2. อธ บายกระบวนการในการนาเสนอข อม ลได 3. อธ บายหล กการออกแบบและการนาเสนอท ด ได 4. เล อก Software สร างงานนาเสนอได เหมาะสมก บล กษณะการนาเสนอ 5. เล อกใช อ ปกรณ และเคร องม อช วยในการนาเสนอได สาระส าค ญ การนาเสนองาน เป นการส อสารเพ อนาเสนอข อม ล ความร ความค ดเห น ความต องการ ไปย งผ ฟ งหร อผ ร บสาร โดยใช ว ธ การ เทคน คต าง ๆ เพ อให ผ ร บสารเก ดความเข าใจตามเจตนา หร อว ตถ ประสงค ของผ ส งสาร (ผ น าเสนอ) และเน องจากในป จจ บ นเทคโนโลย คอมพ วเตอร ม ความเจร ญก าวหน า ทาให ร ปแบบการน าเสนองานในป จจ บ นม ความแตกต างจากสม ยก อน ผ นาเสนองานจ งต องเล อกร ปแบบการนาเสนอ เล อกประเภทของซอฟต แวร เพ อสร างงานนาเสนอ รวมท งเล อกใช เคร องม อ อ ปกรณ ช วยในการน าเสนอ ปฏ บ ต ตามกระบวนการน าเสนอ อ นประกอบด วย 1) ทาความเข าใจเก ยวก บประเด นหร อเร องราวท จะนาเสนอ 2) การเตร ยม และรวบรวมข อม ล 3) การจ ดทาส อเพ อน าเสนอ 4) การตรวจสอบและฝ กซ อมการนาเสนอ 5) การนาเสนอ เพ อนาไปส การนาเสนอท ประสบความสาเร จ 2 เน อหาสาระ ความส าค ญของการน าเสนองาน การนาเสนองานเข ามาม บทบาทส าค ญในองค กรธ รก จ ทางการเม อง ทางการศ กษา หร อหน วยงานของร ฐ ต องอาศ ยว ธ การนาเสนอส อสารข อม ลเสนอความค ดเห น เสนอขออน ม ต หร อเสนอข อสร ปการด าเน นงานต าง ๆ ผ ท ม หน าท เก ยวก บการประชาส มพ นธ การแนะน า เพ อเย ยมชม การฝ กอบรม การประช ม การน าเสนอความร ต าง ๆ จ งจาเป นต องร จ กว ธ การ นาเสนองาน เพ อนาไปใช ให เหมาะสมก บงานต าง ๆ นอกจากน ย งต องเล อกใช Software ท เหมาะสม เน องจากในป จจ บ นม Software ให เล อกใช อย างมากมาย แต ละโปรแกรมต างก ม จ ดเด นจ ดด อย ท แตกต างก นออกไป ด งน นในการใช Software และอ ปกรณ ด จ ต ลมาช วยในการนาเสนองาน ผ ใช จ งจาเป นท จะต องพ จารณาถ งรายละเอ ยดต าง ๆ ให เหมาะสมก บล กษณะงานท จะนามาใช ภาพท 3.1 การนาเสนอข อม ล ท มา :http://blog.lnw.co.th 3 ภาพท 3.2 การนาเสนอข อม ลของน กศ กษา ภาพท 3.3 การนาเสนอโครงงานของน กเร ยน ท มา :http://dpf.thaiict.org ท มา :http://www2.sesao1.go.th ว ตถ ประสงค ในการน าเสนองาน การนาเสนองานเป นการถ ายทอดข อม ล หร อความร จากผ ส งสาร หร อผ พ ดไปย งผ ร บสาร หร อผ ฟ ง เพ อให ผ ร บสารทราบ ได ร บความร หร อโน มน าวใจของผ ร บสารตามท ผ ส งสาร ต งว ตถ ประสงค เอาไว โดยท วไปการนาเสนองานม ว ตถ ประสงค ด งต อไปน 1. เพ อให ผ ร บสารทราบข อม ล หร อความร ตามท ผ ส งสารถ ายทอด 2. เพ อให ผ ร บสารเก ดการเร ยนร และเข าใจ ส งท ผ ส งสารถ ายทอด หร อให ความร 3. เพ อโน มน าวใจของผ ร บสาร ให เก ดการยอมร บ ตามท ผ ส งสารต องการ ภาพท 3.4 การนาเสนองานเพ อถ ายทอดความร ความต องการ ท มา : 4 ค ณสมบ ต พ นฐานของซอฟต แวร ส าเร จเพ อสร างงานน าเสนอ ซอฟต แวร กราฟ กน าเสนองาน เป นซอฟต แวร ประย กต ท ช วยงานน าเสนอข อม ล ด วยคอมพ วเตอร ซ งอาจจะเป นการนาเสนอข อม ลให ผ เข าร บฟ งการประช ม ส มมนา การบรรยาย หร อในการเร ยนการสอน โดยท วไปน ยมท จะใช คอมพ วเตอร พ วงต อก บเคร องฉายว ด ท ศน (LCD Projector) หร อจอท ว ขนาดใหญ ให ก บผ ฟ งจ านวนมาก เพ อน าเสนอข อม ลหร อผลงาน ในร ปกราฟ กและสามารถสร างเอกสารนาเสนอท ม ร ปแบบสวยงาม ใช งานง าย คาส งและเคร องม อ ท ใช ในแต ละซอฟต แวร ม ล กษณะใกล เค ยงก น บางซอฟต แวร สามารถแปลงให เป นเอกสาร อ นเทอร เน ต ให นาเสนอผ านทางอ นเทอร เน ต และสามารถสร างสไลด ได หลาย ๆ แผ น แล วรวบรวม เก บไว ในแฟ มงานเด ยวก นได ทาให เก ดความต อเน อง สะดวกต อการนาเสนองาน ซอฟต แวร สาเร จ เพ อสร างงานนาเสนอต องม ค ณสมบ ต ด งน 1. สร างเอกสารนาเสนอท ประกอบด วยข อความ ต วเลข ร ปภาพ แผนภ ม ได อย างรวดเร ว 2. แสดงเอกสารนาเสนอผ านทางคอมพ วเตอร โดยสามารถเพ มเต มเทคน คพ เศษต าง ๆ เช น ทาภาพเคล อนไหว ทาเส ยงประกอบ สามารถเช อมต อเข าก บเคร องฉายภาพว ด ท ศน (LCD Projector) ย อ- ขยายภาพให ม ขนาดตามท ต องการ แสดงต อผ ชมจานวนมาก ๆ ได 3. ทาเอกสารย อสาหร บผ ฟ งบรรยายได 4. ทาบ นท กย อสาหร บผ บรรยายได ประเภทของซอฟต แวร กราฟ กส าหร บน าเสนองาน ซอฟต แวร สาหร บใช นาเสนอข อม ลหร องานในร ปกราฟ กม 4 ประเภท ด งน 1. ซอฟต แวร การน าเสนอข อม ลซ งเป นซอฟต แวร ท สามารถน าเสนอข อม ลภาพ ร ปกราฟ กต าง ๆ ได โดยไม สามารถแก ไขข อม ลต นฉบ บได เช น ซอฟต แวร บราวเซอร 5 ภาพท 3.5 โปรแกรม Web Browser ท มา : 2. ซอฟต แวร การสร างและการน าเสนอข อม ล สามารถสร างและแก ไขข อม ล ซ งเป นต วอ กษร ภาพ ร ป กราฟต าง ๆ เพ อนามาแสดงหร อนาเสนอได ง าย ต วอย างเช น ซอฟต แวร ฮาร เว ร ดกราฟ ก (Harvard Graphic) ซอฟต แวร โลต สฟร แลนซ (Lotus Freelance) และซอฟต แวร ไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต (Microsoft Power Point) และซอฟต แวร นาเสนอของช ดออฟฟ ซ ปลาดาว 6 ภาพท 3.6 โปรแกรม Microsoft Power point ท มา :http://www.windowsshareware.com ภาพท 3.7 โปรแกรม Lotus Freelance ท มา :http://www.file-extensions.org 7 ภาพท 3.8 โปรแกรม Office ปลาดาว ท มา : 3. ซอฟต แวร นาเสนอข อม ลกราฟ ก ซอฟต แวร ประเภทน ใช ข อม ลจากการเก บรวบรวม คานวณ หร อทดลองมาแสดงผลเป นร ปกราฟ 2 ม ต หร อ กราฟ 3 ม ต ทาให เข าใจความส มพ นธ ของข อม ลได ด ย งข น ต วอย างของซอฟต แวร ประเภทน ได แก ซอฟต แวร ไมโครซอฟต เอ กเซล (Microsoft Excel) ภาพท 3.9 โปรแกรม Microsoft Office Excel ท มา :http://www.microsoft.com 8 4. ซอฟต แวร การนาเสนอกราฟ กเฉพาะทาง เช น การสร างแผนท อากาศ การทดสอบ เคร องบ นในอ โมงค ลม การสร างภาพนามธรรม กระบวนการในการน าเสนอ การน าเสนองาน เป นการท างานท เป นระบบ สามารถตรวจสอบได ท กข นตอน ซ งประกอบด วยข นตอนด งต อไปน 1. ทาความเข าใจเก ยวก บประเด นหร อเร องราวท จะน าเสนอ การนาเสนอท ด ควรดาเน นไปตามจ ดม งหมายท ได วางไว การจะเสนอเร องราวหร อผลงาน ควรได ทาความเข าใจประเด นของเร องราวท ต องการนาเสนอว าจะนาเสนออะไร ในล กษณะใด และต องการผลอย างไร ถ าม ความช ดเจนในประเด นย อมจะนาเสนอได ด ได ผลตามท ต งเป าประสงค ไว ในตอนแรก 2. การเตร ยมและรวบรวมข อม ล เป นข นตอนท ต อเน องจากการทาความเข าใจในประเด นและเร องราวท จะนาเสนอ เพ อให การนาเสนอม ความสมบ รณ มากย งข น โดยท วไปท ม การนาเสนอ เช น การอภ ปรายในท ประช ม ร ฐสภาม การใช แผนภ ม ใช เทปบ นท กเส ยง ในการน าเสนอเพ อขอร บท น ขอเป นเจ าภาพ ในการจ ดการแข งข นก ฬา ต องเตร ยมส อประกอบเพ อให ผ ฟ งสามารถเห นด วยและคล อยตาม อ นจะนาไปส การพ จารณาเร องท เราจะขออน ม ต 3. การจ ดทาส อเพ อน าเสนอ โดยท วไปการนาเสนอน ยมจ ดทาด วยโปรแกรม Microsoft Power Point ซ งเด มท เด ยวน น ใช เพ ยงการพ ด การใช แผ นใสประกอบ ส อในการนาเสนอสามารถจ ดทาได มากมายข นอย ก บความ เหมาะสมของเร องราว ระยะเวลา สถานท และโอกาสของการนาเสนอ กล มเป าหมายหร อผ ฟ ง ผ ชม ก เป นองค ประกอบท ส าค ญอย างหน งในการจ ดทาส อ โดยภาพรวมแล วการจ ดทาส อควรพ จารณา ว าทาอะไร ทาอย างไร ผ ร บชมเป นใครและคาดหว งผลอย างไร 4. การตรวจสอบและฝ กซ อมการน าเสนอ ในกระบวนการน าเสนอ เม อม การวางแผน เตร ยมการจ ดท าส อแล ว ควรตรวจด ความถ กต อง ม การปร บปร ง แก ไข ม ผ ร ผ เช ยวชาญ ให คาแนะน าปร กษา จากน นทดลองใช หร อทดลองการน าเสนอ จ บเวลา เพ อให เก ดความพอด หร อป องก นข อผ ดพลาดท จะเก ดข น ไว ล วงหน า 9 5. ข นการน าเสนอ ข นตอนน เป นข นตอนท ม ความส าค ญมาก เพราะความส าเร จม มากน อยเพ ยงใด หร ออาจจะเก ดความผ ดพลาด ล มเหลว จากการท ได ตระเตร ยมท งหมด อ ปกรณ และเคร องม อช วยในการน าเสนองาน อ ปกรณ ด จ ต ลท สามารถถ ายทอดภาพและเส ยงในงานน าเสนอเพ อให งานน าเสนอ ม ค ณภาพเข าถ งผ ชมและผ ฟ ง ได อย างม ประส ทธ ภาพ ม ด งน 1. เคร องเส ยงและเคร องขยายเส ยง ใช ในการบ นท กเส ยงหร อกระจายเส ยง ในการน าเสนอร ปแบบของการบรรยาย เพ อให ผ ร บฟ งได ย นเส ยงผ บรรยายช ดเจนและน าสนใจ ภาพท 3.10 เคร องเส ยงและเคร องขยายเส ยง ท มา : 2. เคร องคอมพ วเตอร จ ดเป นเทคโนโลย ท ม การพ ฒนาอย างต อเน อง รวดเร ว ซ งสามารถนามาใช ในการนาเสนอ ได อย างด และม ประส ทธ ภาพส ง สามารถเช อมต อก บอ ปกรณ ต าง ๆ ได หลายร ปแบบ คอมพ วเตอร จ ง ส า ม า รถน า เส นอข อม ล ไ ด ท ก ร ป แบบอย า ง ม ป ร ะ ส ท ธ ภา พ โดย ก า รใช ซ อฟต แวร ในการประมวลผล และนาเสนอผ านอ ปกรณ แสดงผลและอ ปกรณ ต อพ วงต าง ๆ 10 ภาพท 3.11 เคร องคอมพ วเตอร แบบต งโต ะ ท มา : ภาพท 3.12 คอมพ วเตอร แบบ Notebook ท มา : 3. โปรเจ คเตอร (Projector) Projector เป นอ ปกรณ ฉายภาพท ใช ในการนาเสนอ โดยสามารถรองร บส ญญาณภาพ จากคอมพ วเตอร เคร องเล นว ซ ด เคร องเล นด ว ด และเคร องก าเน ดภาพอ น ๆ แล วแสดงผล ขยายขนาดบนจอร บภาพ ช วยให มองเห นได ไกลข น เหมาะส าหร บการน าเสนอข อม ล ในห องประช ม เพ อให ผ เข าประช มมองเห นภาพหร อข อความได อย างช ดเจน 11 ภาพท 3.13 Projector และ จอร บภาพ ท มา : 4. ว ชวลไลเซอร (Visualizer) เป นอ ปกรณ ฉายภาพระบบด จ ตอลประเภทหน ง ซ งพ ฒนามาจากโอเวอร เฮด หร อเคร องฉายข ามศ รษะ ใช แสดงภาพว ตถ และเอกสารส จอร บภาพท ม อย จร งได เลย โดยไม ต องด ดแปลง อ ป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks