การเข ยนโครงการ บทท 3 ล กษณะของโครงการท ด - PDF

Description
บทท 3 การเข ยนโครงการ ล กษณะของโครงการท ด โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หน าท องค การให บรรล ถ ง เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งโครงการท ด ย อมท าให ประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และ ผลตอบแทนท

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 21 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 3 การเข ยนโครงการ ล กษณะของโครงการท ด โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หน าท องค การให บรรล ถ ง เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งโครงการท ด ย อมท าให ประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และ ผลตอบแทนท องค การหร อหน วยงานจะได ร บอย างค มค า อ นจะน ามาซ งการพ ฒนาของหน วยงาน น นๆ ซ ง ประช ม (2535) ได สร ปล กษณะท ด ของโครงการด งต อไปน 1. สามารถตอบสนองความต องการหร อแก ป ญหาขององค การหร อหน วยงานได 2. ม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ช ดเจน สามารถด าเน นงานและปฏ บ ต ได 3. รายละเอ ยดของโครงการต องสอดคล องและส มพ นธ ก น กล าวค อ ว ตถ ประสงค ของ โครงการต องสอดคล องก บหล กการและเหต ผล ว ธ การด าเน นงานต องสอดคล องก บ ว ตถ ประสงค เป นต น 4. รายละเอ ยดของโครงการสามารถเข าใจได ง าย สะดวกต อการด าเน นงานตาม โครงการ 5. เป นโครงการท สามารถน าไปปฏ บ ต ได สอดคล องก บแผนงานหล กขององค การและ สามารถต ดตามประเม นผลได 6. โครงการต องก าหนดข นจากข อม ลท ม ความเป นจร ง และเป นข อม ลท ได ร บการ ว เคราะห อย างรอบคอบ 7. โครงการต องได ร บการสน บสน นในด านทร พยากร และการบร หารอย างเหมาะสม 8. โครงการต องม ระยะเวลาในการด าเน นงาน กล าวค อต องระบ ถ งว นเวลาท เร มต น และ ส นส ดโครงการ ข อส งเกต โครงการท ก าหนดข นแม เป นโครงการท ม ล กษณะด เพ ยงใด แต ต วโครงการก ไม อาจแก ไขป ญหาต างๆ ขององค การ หน วยงาน หร อ ส งคมของชนกล มใหญ ตามท ได เข ยนไว ใน โครงการได ท งหมด เพราะการด าเน นโครงการเพ อแก ไขป ญหาต างๆ ในโครงการย งม ส วนประกอบ L:\book181441\Book doc 07/01/50 หร อป จจ ยอ นๆ อ กมากมายท อาจท าให การด าเน นงานของโครงการบรรล ถ งเป าหมายอย างด อย ประส ทธ ภาพ นอกจากน โครงการหน งอาจเป นโครงการท ด ท ส ดในระยะหน ง แต อาจเป นโครงการท ใช ประโยชน ได น อยในอ กเวลาหน งก เป นไปได ว ธ เข ยนโครงการ ในการเข ยนโครงการน น ร ปแบบหร อแบบฟอร มในการเข ยนโครงการม อย ด วยก นหลาย แบบ ซ งสามารถจ าแนกออกได เป น 2 ล กษณะค อ การเข ยนโครงการแบบด งเด ม หร อการเข ยน โครงการแบบประเพณ น ยม (Conventional Method) และการเข ยนโครงการเช งเหต ผล หร อการ จ ดท าโครงการแบบเหต ผลเช งตรรกว ทยา (Logical Framework Method) ในการเข ยนโครงการท ง สองร ปแบบม แนวค ดและว ธ การในการเข ยน ซ งจะขอแยกกล าวในแต ละร ปแบบด งน 1. การเข ยนโครงการแบบประเพณ น ยม (Conventional Method) การเข ยนโครงการในร ปแบบน เป นร ปแบบด งเด มท ท าก นมานานแล ว ป จจ บ นก ย งเป นท น ยมเข ยนก นอย แต การเข ยนโครงการในร ปแบบน ม ข อจ าก ดท ส าค ญอย หลายประการอ นได แก ล กษณะของโครงการม ความยาวเก นความจ าเป นม งเน นปร มาณมากกว าค ณภาพ ท าให ผ เข ยน โครงการพยายามอธ บายถ งหล กการและเหต ผลในการเข ยนโครงการอย างมากมาย พร อมท งต ง ว ตถ ประสงค ไว อย างเล ศเลอ จนกระท งไม สามารถจะด าเน นงานบรรล ถ งว ตถ ประสงค ได ท งหมด ผลท ตามมาค อไม ก อให เก ดประโยชน อย างแท จร ง ผลของงานม กขาดประส ทธ ภาพและการ พ จารณาเห นชอบโครงการม กพ จารณาแบบแยกส วนเป นล กษณะรายการ (Item analysis) โดยไม ค าน งถ งการว เคราะห แบบองค รวม การวางโครงการในล กษณะน ม ต วอย างให เห นมากมาย เช น ขณะท ขาดคร ในสาขาท ขาดแคลน แต ร ฐบาลม โครงการให ข าราชการคร เกษ ยณอาย ก อน 60 ป ท า ให ข าราชการคร ในสาขาขาดแคลนลาออกเป นจ านวนมาก เป นต น ถ งแม ว า การเข ยนโครงการในร ปแบบประเพณ น ยม จะม ข อบกพร องด งท ได กล าวมา แล วแต การเข ยนโครงการในร ปแบบน ก ย งม ผ น ยมเข ยนอย เป นจ านวนมาก เน องจากความค นเคย ของท งผ เข ยนและผ อ านโครงการ และเม อมอบหมายให เข ยนโครงการจ งสามารถเข ยนได อย าง รวดเร ว ขณะเด ยวก นผ ม อ านาจในการอน ม ต โครงการก ค นช นก บโครงการในล กษณะน จ งสามารถ พ จารณาโครงการได อย างรวดเร ว โดยเฉพาะโครงการขนาดเล กท ไม ม ความเก ยวข อง หร อส งผล กระทบต อด านอ นๆ มากน ก การเข ยนโครงการในล กษณะน น บว าเป นร ปแบบท เหมาะสมและ L:\book181441\Book doc 50 ย งคงม ประโยชน อย างมากเพ ยงปร บแก จ ดอ อนและข อจ าก ดท ม ของว ธ การเข ยนโครงการใน ล กษณะน เม อร ปแบบการเข ยนโครงการแบบประเพณ น ยม ย งเป นร ปแบบท สมาช กในองค การส วน ใหญ เข าใจได ด งน นจ งย งม ความจ าเป นท จะต องศ กษาองค ประกอบและว ธ การเข ยนโครงการ ใน การเข ยนโครงการจ าเป นท จะต องม ผ ร บผ ดชอบโครงการ เพ อท จะด าเน นโครงการท เข ยนให ได ส าเร จตามความต องการ ด งน นในล กษณะของโครงการบางโครงการ ผ เข ยนหร อกล มผ เข ยน โครงการอาจจะเป นคนละคนก บผ ด าเน นงานตามโครงการหร ออาจจะเป นคนๆ เด ยวก นหร อกล มๆ เด ยวก นก ย อมได ท งน ข นอย ก บล กษณะป จจ ยหลายประการ เช น ขนาดและชน ดของโครงการ ล กษณะของโครงการและอ นๆ เป นต น อย างไรก ตาม ไม ว าโครงการจะม ขนาดเช นใด ชน ดและ ประเภทใด ย อมต องม ร ปแบบ (Form) หร อโครงสร าง (Structure) ในการเข ยนท เหม อนก นด งน (ประช ม, 2535) 1. ช อโครงการ 2. หน วยงานท ร บผ ดชอบโครงการ 3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ 4. หล กการและเหต ผล 5. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 6. ว ธ ด าเน นการ 7. แผนปฏ บ ต งาน 8. ระยะเวลาในการด าเน นโครงการ 9. งบประมาณและทร พยากรท ต องใช 10. การต ดตามและประเม นผลโครงการ ร ปแบบหร อห วข อในการเข ยนโครงการข างต น อาจจะม ห วข อและรายละเอ ยดแตกต างก น ไปตามล กษณะหร อประเภทของโครงการ บางโครงการม รายละเอ ยดมาก บางโครงการม รายละเอ ยดน อย บางโครงการอาจต องเพ มเต มห วข อท ม ความส าค ญเข าไป เช น โครงการทางด าน ว ชาการ อาจต องม การเพ มห วข อเอกสารอ างอ ง เป นต น ท งน แล วแต ผ เข ยนโครงการจะพยายาม จ ดท าข นหร อย ดถ อโดยม งหว งให ผ อ านโครงการหร อผ ปฏ บ ต ตามโครงการม ความช ดเจนและ เข าใจโดยง ายท ส ด L:\book181441\Book doc 51 เพ อความเข าใจท ช ดเจนในเร องของร ปแบบ หร อโครงสร างในการเข ยนโครงการโดย ละเอ ยด จ งขออธ บายรายละเอ ยดในแต ละข อของร ปแบบ ในการเข ยนโครงการล กษณะน L:\book181441\Book doc 52 1. ช อโครงการ การต งช อโครงการต องม ความช ดเจน เหมาะสม และเฉพาะเจาะจง เป นท เข าใจได โดยง ายส าหร บผ น าโครงการไปใช หร อผ ม ส วนเก ยวข องก บโครงการ ช อโครงการจะบอกให ทราบว า จะท าส งใดบ าง โครงการท จ ดท าข นน นท าเพ ออะไร ช อโครงการโดยท วไปควรจะต องแสดงล กษณะ งานท ต องปฏ บ ต ล กษณะเฉพาะของโครงการ และจ ดม งหมายของโครงการ เช น โครงการผ ก ศ กษา โครงการประช มเช งปฏ บ ต การการวางแผนเข ยนโครงการ โครงการขยายพ นธ พ ชเช งธ รก จ เป นต น นอกจากน การเข ยนโครงการบางโครงการ นอกจากจะม ช อโครงการแล ว ผ เข ยนโครงการ อาจระบ ช อแผนงานไว ด วย ท งน เพ อให เก ดความช ดเจนมากย งข น และเป นการแสดงให เห นว า โครงการท ก าหนดข นอย ในแผนงานอะไร สามารถสน บสน นและสอดคล องก บแผนงานน นได หร อไม มากน อยเพ ยงใด การระบ ระด บแผนงานท าให มองเห นภาพในม มกว างมากข น และช วย ป องก นป ญหาการท าโครงการท ค ดแบบแยกส วนได ในระด บหน ง ท กล าวมาข างต นเป นเพ ยงหล กการท วไปของการต งช อโครงการ แต สถานการณ จร ง บาง กรณ การต งช อโครงการอาจต องน ากล มเป าหมายเข ามาพ จารณาประกอบด วย เช น กล มเป าหมายท เป นว ยร นอาจต องน าค าท ดลใจว ยร น หร อเม อว ยร นเห นช อโครงการแล วเก ดความ สนใจต องการเข าร วมโครงการ ในบางกรณ อาจต องพ จารณาแหล งท นประกอบด วย เช น แหล ง ท นให งบประมาณในโครงการท เก ยวก บการจ ดท าแหล งการเร ยนร ด งน นการต งช อโครงการก จ าเป นต องม ค าส าค ญท เก ยวข องก บการเร ยนร อย ในช อโครงการด วยจ งจะได งบประมาณ สน บสน น เช น โครงการเร ยนร ร วมก นสรรค สร างช มชน เป นต น 2. หน วยงานท ร บผ ดชอบโครงการ การเข ยนโครงการจะต องระบ หน วยงานท ร บผ ดชอบในการจ ดท าโครงการน นๆ โดย จะต องระบ หน วยงานต นส งก ด ท จ ดท าโครงการ พร อมท งระบ ถ งหน วยงานท ม อ านาจในการอน ม ต โครงการ เหต ท ต องม การระบ หน วยงานท ร บผ ดชอบโครงการน นก เพ อสะดวกต อการต ดตามและ ประเม นผลโครงการ การระบ หน วยงานควรระบ หน วยท เป นผ ร บผ ดชอบด าเน นโครงการโดยตรง และระบ หน วยงานท ม อ านาจในการอน ม ต โครงการ เช น โครงการย วเกษตรไทยใส ใจส งแวดล อม หน วยงาน ท ร บผ ดชอบด าเน นโครงการ ค อ ภาคว ชาอาช วศ กษา หน วยงานท ม อ านาจในการอน ม ต โครงการ ค อ คณะศ กษาศาสตร ก าแพงแสน ด งน นในการเข ยนหน วยงานท ร บผ ดชอบจ งควรเข ยนว า L:\book181441\Book doc 53 หน วยงานท ร บผ ดชอบ ภาคว ชาอาช วศ กษา คณะศ กษาศาสตร ก าแพงแสน ในกรณ ท เป นโครงการความร วมม อระหว างหน วย การเข ยนหน วยงานท ร บผ ดชอบก ต อง ระบ หน วยงานท ร บผ ดชอบท งหมด เช น โครงการอบรมการเข ยนบทความทางว ชาการ ซ งเป น ความร วมม อระหว าง ภาคว ชาอาช วศ กษา คณะศ กษาศาสตร ก าแพงแสน ร วมก บ กองบร การ การศ กษา(ก าแพงแสน) ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน โดยม ภาคว ชาอาช วศ กษาเป นหน วยงาน หล กในการด าเน นโครงการ การเข ยนหน วยงานร บผ ดชอบก ควรเข ยนหน วยงานหล กข นก อนด งน หน วยงานร บผ ดชอบ ภาคว ชาอาช วศ กษา คณะศ กษาศาสตร ก าแพงแสน ร วมก บ กองบร การการศ กษา (ก าแพงแสน) ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน 3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการท กโครงการจะต องม ผ ท าโครงการร บผ ดชอบด าเน นงาน ตามโครงการท เข ยนไว ไม ว าตนเองจะเป นผ เข ยนโครงการน น หร อผ อ นเป นผ เข ยนโครงการก ตาม จะต องระบ ผ ร บผ ดชอบ โครงการน นๆ ให ช ดเจน ว าเป นใคร ม ต าแหน งใดในโครงการน น เช น นายประสงค ต นพ ช ย ม ต าแหน งเป นห วหน าโครงการขยายพ นธ พ ช ก ต องระบ ต าแหน งในโครงการน นไปด วย ส วนต าแห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks