3. ค ณสมบ ต ของผ ร บการฝ ก - PDF

Description
หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 010 (Program use Microsoft Word 010) รห สหล กส ตร กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 31 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 010 (Program use Microsoft Word 010) รห สหล กส ตร กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน ว ตถ ประสงค เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร ท กษะ และความสามารถเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word 010 ด งต อไปน 1.1 การสร างงานเอกสารค ม อและเอกสารรายงาน 1. การจ ดทาจดหมายเว ยนตามรายช อท ม อย 1.3 การจ ดทาแผ นพ บประชาส มพ นธ. ระยะเวลาการฝ ก ผ ร บการฝ กจะได ร บการฝ กในภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต โดยสถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค หร อ ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ด หร อศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานกร งเทพมหานคร หร อหน วยงานอ นท เก ยวข อง ใน ส งก ดกรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน เป นระยะเวลา 18 ช วโมง 3. ค ณสมบ ต ของผ ร บการฝ ก 3.1 ม อาย ต งแต 18 ป ข นไป 3. ม สภาพร างกายพร อมสามารถเข าฝ กได ตลอดหล กส ตร 3.3 ม ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร บนระบบปฏ บ ต การ Windows หร อ 3.4 ม ประสบการณ ในการทางานท เก ยวข องก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ในเวอร ช นท ต ากว า หร อ 3.5 ผ านการฝ กอบรมหล กส ตรคอมพ วเตอร พ นฐานอ นๆ 4. ว ฒ บ ตร ช อเต ม : ว ฒ บ ตรพ ฒนาฝ ม อแรงงาน สาขา การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 010 ผ ร บการฝ กท ผ านการประเม นผลและม ระยะเวลาการฝ กไม น อยกว าร อยละ 80 ของระยะเวลาฝ กท งหมด จะได ร บว ฒ บ ตร วพร. การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 010 5. ห วข อว ชา รห ส ห วข อว ชา การจ ดทาค ม อและเอกสารรายงานตอนท 1 การจ ดทาค ม อและเอกสารรายงานตอนท การจ ดทาแผ นพ บประชาส มพ นธ การจ ดทาจดหมายเว ยน การว ดและประเม นผล รวม ทฤษฎ ช วโมง ปฏ บ ต หมายเหต 1. ในการว ดและประเม นผลน นจะข นอย ก บคร ฝ ก/ว ทยากรว าต องการว ดเป นรายว ชาหร อว ดหล งจากจบการฝ ก โดยไม น บรวมก บจานวนช วโมงในหล กส ตร. ในการฝ กอบรม คร ฝ กควรให ความร เก ยวก บพระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ. 550 และกฎหมายอ นๆ ท เก ยวข อง เช น กฎหมายว าด วยการแข งข นทางธ รก จท ไม เป นธรรม (Unfair Competition Act Law) 6. เน อหาว ชา การจ ดทาการจ ดทาค ม อและเอกสารรายงานตอนท 1 (:4) เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร ความสามารถเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word 010ใน การจ ดทาค ม อและรายงานได อย างรวดเร ว สวยงามและม ประส ทธ ภาพ ศ กษาเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word 010 ซ งประกอบด วยการใช งานค าส ง ด งต อไปน การใช งานแฟ ม (Back Stage) การแบ งข อความออกเป นคอล มน การแทรกลายน าแบบข อความ และ ร ปภาพเป นพ นหล งภายในเอกสารด วยคาส งลายน า (Watermark) สาเร จร ปการแทรกห วและท ายเร องให ก บเอกสาร (Header/Footer) การสร างช ดข อความอ ตโนม ต เพ อเร ยกใช งานในภายหล งการใช งาน แม แบบ (Template) ผ าน MS Office Online และการจ ดร ปแบบของข อความภายในเอกสารด วยสารบ ญ (Styles) หลากหลายร ปแบบ ฝ กปฏ บ ต การจ ดท าค ม อและเอกสารรายงาน โดยใช โปรแกรม Microsoft Word 010 ด วยค าส ง ด งต อไปน การใช แฟ ม (Back State) การแบ งข อความออกเป นคอล มน การแทรกลายน าแบบข อความ และร ปภาพ เป นพ นหล งภายในเอกสารด วยค าส งลายน า (Watermark) ส าเร จร ปการแทรกห วและท ายเร องให ก บเอกสาร (Header/Footer) การสร างช ดข อความอ ตโนม ต เพ อเร ยกใช งานในภายหล งการใช งานแม แบบ (Template) ผ าน MS Office Online เช น จดหมายสม ครงาน ใบแจ งหน ใบปะหน าโทรสาร เป นต น และการจ ดร ปแบบของ ข อความภายในเอกสารด วยสารบ ญ (Styles) หลากหลายร ปแบบ การจ ดทาการจ ดทาค ม อและเอกสารรายงานตอนท (:4) เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร ความสามารถเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word 010 ใน การจ ดทาค ม อและรายงานได อย างรวดเร ว สวยงามและม ประส ทธ ภาพ ศ กษาเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word 010 ซ งประกอบด วยการใช งานค าส ง ด งต อไปน การสร างปกเอกสารด วยร ปแบบอ ตโนม ต (Cover Page) การแทรกส ตรสมการคณ ตศาสตร ลงในเอกสาร การจ ดท าสารบ ญ (Table of Contents) การระบ การส นส ดการแก ไขเอกสารด วย Mark as Final การ เปร ยบเท ยบเอกสารด วยฟ งก ช น Compare การเพ มความค ดเห น (Comments) การจ ดการร นของรายการหร อ แฟ ม (Manage version) และการใช Navigation Pane ฝ กปฏ บ ต การจ ดท าค ม อและเอกสารรายงาน โดยใช โปรแกรม Microsoft Word 010 ด วยค าส ง ด งต อไปน การสร างปกเอกสารด วยร ปแบบอ ตโนม ต (Cover Page) การแทรกส ตรสมการคณ ตศาสตร ลงในเอกสาร การจ ดท าสารบ ญ (Table of Contents) การระบ การส นส ดการแก ไขเอกสารด วย Mark as Final การ เปร ยบเท ยบเอกสารด วยฟ งก ช น Compare การเพ มความค ดเห น (Comments) การจ ดการร นของรายการหร อ แฟ ม (Manage version) และการใช Navigation Pane การจ ดทาแผ นพ บประชาส มพ นธ (1:) เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร ความสามารถเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word 010 ใน การจ ดทาการจ ดทาแผ นพ บประชาส มพ นธ ได อย างรวดเร ว สวยงาม และม ประส ทธ ภาพ ศ กษาเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word 010 ซ งประกอบด วย การใช งานค าส ง ด งต อไปน การก าหนดและแบ งคอล มน (Column) การปร บตกแต งภาพด วย Picture Style การลบพ นหล งของ ร ปภาพออก (Remove Background) การนาล กษณะพ เศษแนวศ ลป ไปใช ก บร ปภาพ (Artistic Effect) และ การต ด ข อความ Wrap text ฝ กปฏ บ ต การจ ดท าจ ดท าแผ นพ บประชาส มพ นธ โดยใช โปรแกรม Microsoft Word 010 ด วย ค าส งด งต อไปน การก าหนดและแบ งคอล มน (Column) การปร บตกแต งภาพด วย Picture Style การลบพ นหล ง ของร ปภาพออก (Remove Background) การน าล กษณะพ เศษแนวศ ลป ไปใช ก บร ปภาพ (Artistic Effect) และ การต ดข อความ Wrap text การจ ดทาจดหมายเว ยน (1:) เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร ความสามารถเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word 010 ใน การจ ดทาจ ดจดหมายเว ยนตามรายช อท ม อย ได อย างรวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ ศ กษาเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word 010 ซ งประกอบด วยการใช งานค าส ง จดหมายเว ยน (Mailing) โดยการใช งานในการน าฐานข อม ลรายช อบ คคลจาก Microsoft Word และ Microsoft Excel มาทางานร วมก บเอกสารร ปแบบจดหมายเพ อจ ดส งเป นล กษณะจดหมายเว ยน ฝ กปฏ บ ต การจ ดท าการจ ดท าจดหมายเว ยนและการจ าหน าซอง ประกอบด วยการใช งานค าส ง จดหมายเว ยน (Mailing) โดยการใช งานในการน าฐานข อม ลรายช อบ คคลจาก Microsoft Word และ Microsoft Excel มาทางานร วมก บเอกสารร ปแบบจดหมายเพ อจ ดส งเป นล กษณะจดหมายเว ยน การว ดและประเม นผล (0:0) เป นการว ดผลผ ร บการฝ กโดยการประเม นผลหล งการฝ กอบรมในแต ละห วข อว ชาท งภาคทฤษฎ (ความร ) และภาคปฏ บ ต (ท กษะ/ความสามารถ) โดยการทดสอบภาคทฤษฎ และประเม นผลงาน ซ งประกอบด วย ทาค ม อ/เอกสารรายงาน แผ นพ บประชาส มพ นธ และจดหมายเว ยน ผ จ ดทาหล กส ตร นายนท ราชฉวาง สาน กพ ฒนาผ ฝ กและเทคโนโลย การฝ ก นายคมธ ช ร ตนคช สาน กพ ฒนาผ ฝ กและเทคโนโลย การฝ ก นายกฤษดา หม ดป องต ว สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค 1 สม ทรปราการ นายอ ครวงศ ภ ทรบ ญพ ส ทธ ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดปท มธาน นายโอภาส คาอ อน สาน กพ ฒนาผ ฝ กและเทคโนโลย การฝ ก นายศ ภช ย ญาณชาญปร ชา ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดพระนครศร อย ธยา นางส ภาร ตน จ ระมงคล บร ษ ทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จาก ด นายชวพงศธร ไวสาร กรรม บร ษ ทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จาก ด นายน นทว ฒ พ มพ แพง สถาบ นค น นแห งเอเช ย นายเช ดช ย แสนส ด สถาบ นค น นแห งเอเช ย นายฉ ตรเกล า ภ กด สถาบ นค น นแห งเอเช ย ผ พ จารณาหล กส ตร นายชานนท อาคะมา น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สพภ.11 ส ราษฎร ธาน นายธว ช สวนโต น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สพภ.4 ราชบ ร นายช ยสมร ยองใย น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สมฐ. นายชน นทร เฉล มญาต น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สพภ. ส พรรณบ ร นายโอภาส คาอ อน คร ฝ กฝ ม อแรงงานระด บ ช สพท. นายปร นทร สาต ยะ กรรมการผ จ ดการ บ.ศ นย พ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ จก นายนท ราชฉวาง น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สพท.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks