ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access - PDF

Description
ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access 1. ท าความร จ กก บโปรแกรม Microsoft Access 2007 โปรแกรม Microsoft Access 2007 เป นโปรแกรมหน งท อย ในช ดโปรแกรม Microsoft Office ท ท าหน าท

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 28 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access 1. ท าความร จ กก บโปรแกรม Microsoft Access 2007 โปรแกรม Microsoft Access 2007 เป นโปรแกรมหน งท อย ในช ดโปรแกรม Microsoft Office ท ท าหน าท จ ดการฐานข อม ลขนาดใหญ ท เร ยกว า DBMS ในว ชาการออกแบบฐานข อม ล และม การท างานใน ระด บโปรแกรมฐานข อม ลอ น ๆ เหม อนอย างเช น Power Builder, ORACLE, SyBase เป นต น บร ษ ท Microsoft ได สร างโปรแกรม Microsoft Access มาหลายร น โดยม ป ค.ศ. เป นเคร องหมายระบ ร น ถ าเราน บเร มจาก ระบบปฏ บ ต การ Windows 95 เป นต นมา Microsoft Access จะเร มจากร น 95, 97, 2000, 2002, 2003 และร น ส ดท ายเป นร น 2007 ซ งถ อเป นร นท 12 Access 2007 ท าให เราสามารถเร มใช งานส วนต ดต อผ ใช โฉมใหม แม แบบใหม และ ค ณล กษณะใหม ท สามารถสร างประส ทธ ผลได อย างรวดเร ว 2. ส วนประกอบของฐานข อม ล Microsoft Access 2007 ว ตถ (Objects) ใช ส าหร บ ตาราง (Tables) เก บข อม ล แบบสอบถาม (Queries) ค นหาและแสดงเฉพาะข อม ลท ต องการ ฟอร ม (Forms) ด ข อม ลเพ มและปร บปร งข อม ลในตาราง รายงาน(Reports) ว เคราะห หร อพ มพ ข อม ลตามแบบท ก าหนด เพจ (Pages) หน าจ ดการข อม ล (Data Access Pages) ทาง อ นเทอร เน ต แมโคร (Macros) ก าหนดการท างานแบบอ ตโนม ต โมด ล (Modules) เก บโปรแกรมค าส งภาษา Visual Basic ท ท างาน ได มากกว าแมโคร 3. การใช งานโปรแกรม Microsoft Access 3.1 ส วนต ดต อผ ใช ท ปร บปร งใหม Access 2007 ใช ส วนต ดต อผ ใช ท ออกแบบใหม หมดเพ อช วยให เราสามารถท างานได อย างม ประส ทธ ผลมากข น เราสามารถท างานได เร วข น เร ยนร ได เร วข นและค นหาได เร วข น ส วนต ดต อ ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access -1- Ribbon ท าให เราสามารถหากล มของค าส งท เก ยวข องก นได เร วข น ต วอย างเช น ถ าเรา ต องการสร าง ฟอร มหร อรายงานใหม เราจะหาค าส งได ในแท บ 'สร าง' การออกแบบใหม น ท าให การ ค นหาค าส งท เราต องการ ง ายข น และเราจะพบค ณล กษณะท เราอาจไม เคยส งเกตเห นมาก อนด วย เน องจากแท บท ใช ใน Access 2007 น น จะวางค าส งต างๆ ไว ในส วนหน าโดยท ไม ได เร ยงซ อนลงใน เมน เหม อนก อน ท าให เราไม ต องเส ยเวลาค นหาและ สามารถจดจ าต าแหน งค าส งได ด ข น นอกจากน เราย งสามารถเร มต นใช งานและท างานได เร วข นด วยหน าต างการเร มต นใช งาน Microsoft Office Access ค ณล กษณะน จะให ประสบการณ การเข าถ งการเร มต นใช งานท รวดเร ว รวมถ งการเข าถ งไลบราร ของแม แบบฐานข อม ลท ได ร บการออกแบบมาอย างม ออาช พด วย องค ประกอบท ส าค ญของส วนต ดต อใหม ใน Access 2007 ประกอบด วย 1. หน า เม อเร มต นใช งาน Microsoft Office Access จะเป นประสบการณ การเร มต นใช งาน แบบใหม ท จะแสดงเม อเราเร ม Access จากเมน เร ม (Start) หร อทางล ดบนเดสก ท อป จะเป ด หน าต างการเร มต นใช งาน Microsoft Office Access ร ปท 3-1 การเป ดโปรแกรม Access 2007 จากป มเร มและหน าการเร มต นโปรแกรม 2. ป ม Office ค อ ป มท ใช ควบค มค าส งหล กเก ยวก บการสร างแฟ ม การเป ดแฟ ม การบ นท ก การบ นท ก เป น การพ มพ การจ ดการ อ เมล ประกาศ ป ดฐานข อม ล เอกสารล าส ด และต วเล อกของ Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access -2- ร ปท 3-2 ป ม Office ท ใช ควบค มค าส งหล ก 3. Ribbon ค อ แถบเคร องม อช ดค าส งท แบ งเป นแท บ ๆ อย ส วนบนของหน าต างรองจาก แถบช อ (Title bar) ซ งมาแทนแถบเมน ในโปรแกรมเก า ร ปท 3-3 Ribbon แถบเคร องม อช ดค าส ง 3.1 แท บค าส ง ค าส งต าง ๆ จะแสดงและรวมอย ด วยก นเพ อให สามารถหาค าส งท ต องการใช ได ตาม ต องการ และถ าช ดค าส งใดม จ ดม มทางด านล างขวาม อ จะเป นท เป ดงานของ ช ดค าส งน น ๆ ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access -3- ร ปท 3-4 แท บช ดค าส งค าส ง และจ ดม มทางด านล างขวาม อท เป ดแผ นงาน 3.2 แท บค าส งตามบร บท เป นแท บค าส งท จะปรากฏตามบร บทของงาน ค อว ตถ ท ก าล ง ท างานด วยหร อ งานท ก าล งท าอย แท บน จะม ส ส นและม ค าส งท เหมาะส าหร บน าไปใช ก บส งท เรา ก าล งท างานอย มากท ส ด ร ปท 3-5 แท บค าส งตามบร บท ท ปรากฏตามบร บทของงาน 3.3 แกลเลอร เป นต วควบค มใหม ท จะแสดงต วเล อกแบบเห นภาพ เพ อให เราสามารถ เห นผลล พธ ท เรา จะได ร บ แกลเลอร จะถ กใช ท วไปในส วนต ดต อของ 2007 Microsoft Office system แกลเลอร ท าให เราสามารถ เล อกผลล พธ ได โดยไม ต องก งวลว าจะต องท าอย างไรถ งจะได ผลล พธ น น ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access -4- ร ปท 3-6 แกลเลอร ต วควบค มใหม ท แสดงต วเล อกแบบเห นภาพ เม อน าเมาส เล อนผ านไป 3.4 แถบเคร องม อด วน เป นแถบเคร องม อมาตรฐานเด ยวท ปรากฏใน Ribbon เพ อให เข าถ งค าส งท จ าเป นมากท ส ดอย างท นใจในคล กเด ยว เช น บ นท ก เล กท า ฯลฯ โดยสามารถเพ มเต ม ค าส งได จากรายการค าส ง เพ มเต ม... และการเพ มโดยคล กขวาท ป มค าส งของ Ribbon ร ปท 3-7 แถบเคร องม อด วน แถบเคร องม อมาตรฐานท ใช ได อย างรวดเร ว 4. บานหน าต างน าทาง เป นพ นท ทางด านซ ายของหน าต างท จะแสดงว ตถ ฐานข อม ล บาน หน าต างน า ทางน มาแทนหน าต างฐานข อม ลของ Access ร นก อนหน า ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access -5- ร ปท 3-8 บานหน าต างน าทาง พ นท ทางด านซ ายท แสดงว ตถ ฐานข อม ล 5. เอกสารในแท บ ตาราง แบบสอบถาม ฟอร ม รายงาน และแมโคร ท แสดงในร ปของ เอกสารในแท บ ร ปท 3-9 เอกสารในแท บของตาราง แบบสอบถาม ฟอร ม รายงาน และแมโคร 6. แถบสถานะ ค อแถบท อย ด านล างส ดของหน าต างซ งจะแสดงข อม ลสถานะและม ป มต าง ๆ ของ ม มมองทางด านขวาม อท ใช สล บม มมองได ร ปท 3-10 แถบสถานะ และม มมอง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access -6- เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชา ง แถบเคร องม อขนาดเล ก ม องค ประกอบคล ายก บแถบเคร องม อ โดยจะปรากฏเป นแบบ โปร งใส อย เหน อข อความท เราเล อก เพ อให เราสามารถใช การจ ดร ปแบบได อย างง ายดาย เช น ต วหนาหร อต วเอ ยง หร อเปล ยนแบบอ กษร 3.2 แม แบบช นเย ยมส าหร บเร มต น การใช หน าต าง การเร มต นใช งาน Microsoft Office Access จะท าให เราสามารถเร มต น สร าง ฐานข อม ลของเราได อย างรวดเร ว เราสามารถสร างฐานข อม ลของเราเองหร อเร มจากแม แบบ ฐานข อม ลท ออกแบบไว อย างม ออาช พแบบใดแบบหน งก ได ร ปท 3-11 หน าต างเร มต นของโปรแกรม Microsoft Access 2007 แม แบบแต ละแบบเป นโปรแกรมประย กต ส าหร บการต ดตามท สมบ รณ ม ตาราง ฟอร ม รายงาน แบบสอบถาม แมโคร และความส มพ นธ ท ก าหนดไว ล วงหน า แม แบบถ กออกแบบให สามารถใช งานได ท นท ท เล อก เพ อให เราสามารถเร มต นและท างานได อย างรวดเร ว ถ าการออกแบบ แม แบบน นตรงก บความ ต องการของเรา เราก พร อมล ยงานได ท นท แต ถ าย งไม ตรงน ก เราสามารถ ใช แม แบบน นเป นต วต งต นเพ อ สร างฐานข อม ลท ตรงก บความต องการท เฉพาะเจาะจงของเราได Access 2007 ม คอลเลกช นของแม แบบฐานข อม ลท พร อมให เล อกใช แต เราย งสามารถใช หน าต าง การเร มต นใช งาน Microsoft Office Access เช อมต อก บ Microsoft Office Online และ ดาวน โหลดแม แบบ ใหม ล าส ดหร อแม แบบท ปร บปร งแก ไขแล วมาใช ได อ ก แม แบบต าง ๆ ท เตร ยมไว ให ค อ ส นทร พย ท ต ดต อ ประเด น เหต การณ โครงการการตลาด โครงการ ไปป ไลน การขาย งาน คณะ และน กเร ยน เป นต น ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access -7- เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชา ง32241 ร ปท 3-12 แม แบบฐานข อม ลท อย หน าเร มต นของโปรแกรม Microsoft Access ส วนประกอบหน าต างหล กของโปรแกรม Microsoft Access 2007 ป ม Office (Office Button) Quick Access Toolbar แถบช อเร อง (Title Bar) ร บบอน (Ribbon) บานหน าต างน าทาง (Navigation Pane) Document Window แถบสถานะ (Status Bar) ร ปท 3-13 แสดงส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Access 2007 ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access -8- เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชา ง32241 ช อส วนประกอบ หน าท การท างาน ป ม Office (Office Button) เป นป มท รวบรวมช ดค าส งในการจ ดการฐานข อม ล เช น การสร าง การบ นท ก การพ มพ การส ารองข อม ล การต งค า Access2007 เป นต น Quick Access Toolbar ค อแถบเคร องม อท ได รวบรวมป มเคร องม อท ใช งานบ อยๆเอาไว เพ อช วยให การท างานน นสะดวกและรวดเร วย งข น ซ งสามารถเพ มหร อลดป มเคร องม อ เหล าน ได โดยคล กท ป ม (Customize Quick Access Toolbar) แล วคล ก เล อกป มเคร องม อท ต องการ แถบช อเร อง (Title Bar) ค อแถบแสดงช อเร องและเวอร ช นของโปรแกรม ร บบอน (Ribbon) เป นส วนการท างานใหม ท เพ มเข ามาใน Access 2007 ซ งมาแทนท แถบเมน หร อแถบเคร องม อแบบเด ม ซ งท าให การท างานม ประส ทธ ภาพมากข น โดยท จะม การแบ งกล มของร บบอนออกเป น 4 กล มหล กๆ น นค อ แท บ Home,แท บ Create, แท บ External Data และแท บ Database Tools บานหน าต างน าทาง ค อแถบในการแสดงออบเจ กต (Object) ต างๆ ท ได ม การสร างข น เช น Tatle, (Navigation Pane) Query, Form, Report เป นต น ซ งสามารถซ อน/แสดงได โดยคล กท ป ม (Shutter Bar Open/Close Button) Document Window เป นส วนพ นท ในการท างานของออบเจ กต ต างๆ เช น Table, Query, Form, Report เป นต น แถบสถานะ (Status Bar) ค อแถบในการบอกสถานะของการท างานป จจ บ น ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access -9-
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks