รายบ คคล 3. Homepage ด วย 1. ต ดส น Dreamweaver PDF

Description
ใบสม ครเข าร วมงานว นว ชาการและจ ดแสดงส นค า ว นจ นทร ท 8 ก มภาพ นธ 2553 โรงเร ยน...โทร... น กเร ยน...คนอาจารย ท มาร วมงาน โทรศ พท โทรศ พท... ท ระด บ โปรแกรม ช อ-สก ลผ เข าแข งข น (ระบ คาหน

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 212 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบสม ครเข าร วมงานว นว ชาการและจ ดแสดงส นค า ว นจ นทร ท 8 ก มภาพ นธ 2553 โรงเร ยน...โทร... น กเร ยน...คนอาจารย ท มาร วมงาน โทรศ พท โทรศ พท... ท ระด บ โปรแกรม ช อ-สก ลผ เข าแข งข น (ระบ คาหน านาม) หมายเหต 1. (ม.1-3) (ม.1-3) Microsoft Word 2003 Microsoft Excel 2003 (ม.4-6) Microsoft Access 2003 (ม.4-6) (ม.1-3) (ม.4-6) ไม จาก ด ระด บ 1. ต ดส น รายบ คคล 1. ต ดส น รายบ คคล 1. ต ดส น รายบ คคล Homepage ด วย 1. ต ดส น Dreamweaver 8 รายบ คคล ตอบป ญหาภาษาอ งกฤษ (ต ดส นเป นท ม) ท มละ 3 คน ตอบป ญหาภาษาอ งกฤษ (ต ดส นเป นท ม) ท มละ 3 คน 1. ต ดส นเป นท ม 1. ต ดส นเป นท ม การประกวดจ ดบอร ดห วข อ 1. ต ดส นเป นท ม ลดภาวะโลกร อน ระด บ การประกวดร องเพลง คาราโอเกะ (ล กท งเท าน น) 5. ไม จาก ด ระด บ ท มละ 6 คนเท าน น 1. รร.ส งได 1 คน ช อเพลง... เท าน น การประกวดเต นแอโรบ คแดนซ 1. ผ เข าแข งข น เตร ยมเทป หร อซ ด มา 4. ในว นทาการ 5. แข งข นจร ง 6. หมายเหต ภายในว นท 15 มกราคม 2553 เวลา น. ส ง Fax และส งเมล รายช อผ เข าแข งข นท (download : ก จกรรมการแข งข นท กษะทางว ชาการน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต นและระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (download : ท ช อก จกรรม ระด บ หมายเหต 1. การแข งข นท กษะด านคอมพ วเตอร - โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Access Homepage by Dreamweaver 8 การประกวดร องเพลงคาราโอเกะ (ประเภทล กท ง) การแข งข นท กประเภทรายงานต ว เวลา น. (ผลการต ดส นเป นรายบ คคล) โรงเร ยนส งผ แข งข นจานวน 1 คนประเภทสตร ง เท าน นกร ณาระบ ช อเพลงในใบสม ครด วย การประกวดเต นแอโรบ ค ไม จาก ดระด บ โรงเร ยนส งได 1 ท มเท าน น ท ม ๆ ละ 6 คน 5. การแข งข นตอบป ญหาภาษาอ งกฤษ - ผลการต ดส นเป นท ม 6. การประกวดจ ดบอร ดห วข อ ไม จาก ดระด บ โรงเร ยนส งได 1 ท มเท าน น ลดภาวะโลกร อน ท นการศ กษา การประกวดร องเพลงคาราโอเกะ, การตอบป ญหาภาษาอ งกฤษ, การแข งข นคอมพ วเตอร รางว ลท 1 ท นการศ กษา 1,000 บาท รางว ลท 2 ท นการศ กษา 800 บาท รางว ลท 3 ท นการศ กษา 600 บาท ท นการศ กษา การประกวดเต นแอโรบ คแดนซ (ผลการต ดส นเป นท ม) รางว ลท 1 ท นการศ กษา 1,500 บาท รางว ลท 2 ท นการศ กษา 1,000 บาท รางว ลท 3 ท นการศ กษา 700 บาท ท นการศ กษา การประกวดจ ดบอร ดห วข อ ลดภาวะโลกร อน (ผลการต ดส นเป นท ม) รางว ลท 1 ท นการศ กษา 800 บาท รางว ลท 2 ท นการศ กษา 500 บาท รางว ลท 3 ท นการศ กษา 300 บาท หมายเหต 1. การต ดส นและรางว ลการแข งข นเป นรายบ คคล เฉพาะการแข งข นคอมพ วเตอร, การประกวดร องเพลงคาราโอเกะ การต ดส นและรางว ลการแข งข นเป นท ม เฉพาะการแข งข นประกวดเต นแอโรบ ค, การประกวดจ ดบอร ด และ การแข งข นตอบป ญหาภาษาอ งกฤษ จ ดประสงค และเกณฑ การให คะแนน การใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1-ม.3) จ ดประสงค 1. ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ผ เข าแข งข นสามารถใช Word Processor ได ถ กต องตามประเภทของงานและใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ เกณฑ การให คะแนน แบ งเป น 2 ส วน 1. ข อสอบทฤษฎ จานวน 30 ข อ ความร พ นฐานทางคอมพ วเตอร ความหมายของคอมพ วเตอร ระบบคอมพ วเตอร ส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร อ ปกรณ ฮาร ดแวร ประเภทของซอฟต แวร ม ความร พ นฐานเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Word การใช เมน และแถบเคร องม อ การใช คาส งต างๆ ในการสร าง และจ ดร ปแบบเอกสาร การสร างตาราง ข อสอบปฏ บ ต เน อหา การใช คาส งจ ดร ปแบบของข อความและต วอ กษรล กษณะต าง ๆ พ มพ รายงานตามร ปแบบท กาหนด ค ดลอกและเคล อนย ายข อความ การสร างตาราง ยกเว น การสร างจดหมายเว ยน, การคานวณ เวลาท ใช ในการแข งข น เวลาสอบ 1.30 ช วโมง ว ธ การให คะแนน - ข อสอบทฤษฎ 30 คะแนน - ผลล พธ ถ กต องตามท โจทย กาหนด 40 คะแนน - แสดงรายงานตามร ปแบบท กาหนด 30 คะแนน จ ดประสงค และเกณฑ การให คะแนน การใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2003 ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1-ม.3) จ ดประสงค 1. ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel ผ เข าแข งข นสามารถใช Microsoft Excel ได ถ กต องตามประเภทของงานและใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ เกณฑ การให คะแนน แบ งเป น 2 ส วน 1. ข อสอบทฤษฎ จานวน 30 ข อ ความร พ นฐานทางคอมพ วเตอร ความหมายของคอมพ วเตอร ระบบคอมพ วเตอร ส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร อ ปกรณ ฮาร ดแวร ประเภทของซอฟต แวร ม ความร พ นฐานเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Excel การใช เมน และแถบเคร องม อ การทางานเก ยวก บ Worksheet การจ ดร ปแบบของข อม ลและการตกแต ง Worksheet การใช ส ตรและฟ งก ช นต างๆ ข อสอบปฏ บ ต เน อหา คาส งการจ ดการเก ยวก บ Cell, Column คาส งการร บข อม ล การแก ไขข อม ล ส ตรคานวณ คาส งการใช Function, คาส งการเก บข อม ล, การเร ยงข อม ลมาใช งาน คาส งการแสดงรายงานตามร ปแบบของกราฟ การใช ฟ งก ช นทางคณ ตศาสตร บวก,ลบ,ค ณ,การ การหาค า Avg, Min, Max, Sum เวลาท ใช ในการแข งข น เวลาสอบ 1.30 ช วโมง ว ธ การให คะแนน - ข อสอบทฤษฎ 30 คะแนน - ผลล พธ ถ กต องตามท โจทย กาหนด 50 คะแนน - แสดงรายงานตามร ปแบบท กาหนด 20 คะแนน จ ดประสงค เน อหาเวลาและเกณฑ การให คะแนน การใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Access 2003 ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) จ ดประสงค 1. ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Access ผ เข าแข งข นสามารถใช Microsoft Access ได ถ กต องตามประเภทของงานและใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ เกณฑ การให คะแนน แบ งเป น 2 ส วน 1. ข อสอบทฤษฎ จานวน 30 ข อ ความร พ นฐานทางคอมพ วเตอร ความหมายของคอมพ วเตอร ระบบคอมพ วเตอร ส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร อ ปกรณ ฮาร ดแวร ประเภทของซอฟต แวร ความร พ นฐานของฐานข อม ล ระบบแฟ มข อม ล ระบบจ ดการฐานข อม ล องค ประกอบของระบบฐานข อม ล ระบบฐานข อม ลเช งส มพ นธ โครงสร างของข อม ล ชน ดของความส มพ นธ ชน ดของค ย ในฐานข อม ลเช งส มพ นธ ส วนประกอบของ MS Access การสร างตาราง การสร างและการกาหนดค ณสมบ ต ของฟ ลด การสอบถามข อม ลด วย Query ส วนประกอบต างๆ ในม มมอง Query Design ฟ งก ช นชน ดต างๆ ข อสอบปฏ บ ต เน อหา สร างฐานข อม ล การสร างตารางอย างน อย 3 Table การสร างแบบสอบถาม การสร างรายงาน การสร าง Relation คาส งการคานวณ เวลาท ใช ในการแข งข น เวลาสอบ 30 ช วโมง 4. ว ธ การให คะแนนสอบปฏ บ ต 4.1. ข อสอบทฤษฎ (30 คะแนน) 4.2 ว เคราะห งานถ กต อง (60 คะแนน) - กาหนดชน ดของข อม ลได เหมาะสม - ว เคราะห ป ญหาโจทย ได ช ดเจน - ผลล พธ ท ถ กต อง - ผลล พธ ถ กต องตามท โจทย กาหนด - แสดงรายงานถ กต องและเหมาะสม 4.3 เทคน คการใช คาส ง (10 คะแนน) - เล อกใช คาส งท เหมาะสม - เล อกใช Function ท จะช วยในการทางานได รวดเร วและเหมาะสม จ ดประสงค เน อหาเวลาและเกณฑ การให คะแนน การใช โปรแกรมสาเร จร ปด วยโฮมเพจ (Dreamweaver 8) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) จ ดประสงค 1. ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น ผ เข าร วมแข งข นม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Access ผ เข าแข งข นสามารถใช Microsoft Access ได ถ กต องตามประเภทของงานและใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ เกณฑ การให คะแนน 1. ข อสอบทฤษฎ จานวน 30 ข อ ความร พ นฐานทางคอมพ วเตอร ความหมายของคอมพ วเตอร ระบบคอมพ วเตอร ส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร อ ปกรณ ฮาร ดแวร ประเภทของซอฟต แวร ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมกราฟฟ กส การใช โปรแกรม Dreamweaver 8 และ ความร เก ยวก บการใช งาน Internet ข อสอบปฏ บ ต เน อหา คาส งเก ยวก บการกาหนดร ปแบบ คาส งในการแสดงรายการ (list) คาส งเก ยวก บการสร างตาราง (Table) คาส งในการสร างเฟรม (Frame) คาส งในการกาหนดร ปภาพ การสร าง Effect ให หน าเว บ คาส งเทคน คพ เศษ เช น ส ญล กษณ พ เศษ การกาหนดส พ น ลายพ น การสร างป มในร ปล กษณ ต าง ๆ การประย กต ใช โปรแกรมกราฟ ก พ นฐานเก ยวก บคอมพ วเตอร ข อม ลเบ องต นเก ยวก บโปรแกรมกราฟ ก การใช โปรแกรม Dreamweaver 8 ความร เก ยวก บ Internet เวลาท ใช ในการแข งข น เวลาสอบ 30 ช วโมง 4. ว ธ การให คะแนน 4.1 ว เคราะห งานถ กต อง (10 คะแนน) - ว เคราะห งานได ถ กต องช ดเจน - กาหนดร ปแบบท นาเสนอได เหมาะสม 4.2 ผลล พธ ท ถ กต อง (20 คะแนน) - ผลล พธ ถ กต องตามท โจทย กาหนด - จ ดร ปแบบและองค ประกอบของผลงานได กลมกล น สวยงาม 4.3 เทคน คการใช คาส ง (20 คะแนน) - เล อกใช คาส งท เหมาะสม และเข ยนอย ในร ปแบบท ตรวจสอบง าย - เล อกใช คาส งเทคน คพ เศษท ทาให ผลงานด ม ช ว ตช วา เร าใจ น าด 4.4 ความสวยงาม (20 คะแนน) - สามารถจ ดองค ประกอบต าง ๆ โดยรวมสวยงาม - ม การสร าง Effect ต าง ๆ ให ก บหน าเว บเพจให สวยงามน าสนใจ จ ดประสงค เน อหาและเกณฑ การให คะแนน การแข งข นประกวดเต นแอโรบ ค (ไม จาก ดระด บ โรงเร ยนส งได 1 ท มเท าน น) 1. จ ดประสงค เพ อให กล าแสดงออกในทางท ถ กต องและเสร มสร างส ขภาพอนาม ย เน อหา - เน อเพลง - ทานอง - จ งหวะ เวลาท ใช ในการแข งข น เวลาการแข งข น 10 นาท 4. ว ธ การให คะแนน - ล ลาท าทาง 30 คะแนน - ความพร อม 30 คะแนน - การแต งกาย 20 คะแนน - ความค ดสร างสรรค 20 คะแนน 5. ท มท เข าแข งข น ท มละ 6 คนเท าน น และต องเตร ยมเทปหร อซ ด เพลงมาในว นแข งข นจร ง จ ดประสงค เน อหาเวลาและเกณฑ การให คะแนน การประกวดร องเพลงคาราโอเกะ (ประเภทล กท งเท าน น) 1. จ ดประสงค เพ อให ผ เข าแข งข นได แสดงความสามารถในการร องเพลง เน อหา - ต องออกเส ยงควบกล าช ดเจน - น าเส ยงและล ลาประกอบในการร องเพลง - ร องเพลงได ถ กจ งหวะดนตร เวลาท ใช ในการแข งข น โรงเร ยนส งได ประเภทล กท ง 1 คนเท าน น 4. ว ธ การให คะแนน - ล ลาท าทาง 25 คะแนน - น าเส ยง 25 คะแนน - จ งหวะ ทานอง 25 คะแนน - การออกเส ยงควบกล า 25 ค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks