3 es p lm q1 v1.0

Description
1. 3 Edukasyon sa Pagpapakatao Kagamitan ng Mag-aaral Yunit 1 Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at…

Please download to get full document.

View again

of 59
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 1 | Pages: 59

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. 3 Edukasyon sa Pagpapakatao Kagamitan ng Mag-aaral Yunit 1 Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi.
 • 2. Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Kagamitan ng Mag-aaral – Yunit 1 Unang Edisyon, 2014 Paunawa hinggil sa karapatang-sipi: Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda ang karapatang-aring iyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dr. Dina S. Ocampo Kawaksing Kalihim: Dr. Lorna D. Dino Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address : 5th Floor Mabini Building, DepEd Complex, Meralco Avenue. Pasig City, Philippines 1600 Telefax : (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address : imcsetd@yahoo.com Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral Consultants/Reviewers: Dr. Fe A. Hidalgo, Dr. Erico M. Habijan, Ms. Irene C. De Robles Content & Language Reviewers: Prof. Elanor O. Bayten, Dr. Corazon L. Santos Writers/Authors: Maria Carla M. Caraan, Rolan B. Catapang, Rodel A. Castillo, Portia R. Soriano, Rubie D. Sajise,Victoria V. Ambat, Violeta R. Roson, Rosa Anna A. Canlas, Leah D. Bongat, Marilou D. Pandiño, Irene de Robles, Dr. Erico M. Habijan, Illustrator: Randy G. Mendoza Encoder: Gabriel Paolo C. Ramos Proofreader: Joselita B. Gulapa Focal Person: Marilou D. Pandiño
 • 3. Talaan ng Nilalaman Yunit 1: Tungkulin Ko sa Aking Sarili at Pamilya Aralin 1 – Kaya Ko, Sasali Ako!.............................................2 Alamin Natin............................................................................2 Isagawa Natin.........................................................................5 Isapuso Natin...........................................................................7 Isabuhay Natin........................................................................8 Subukin Natin...........................................................................9 Aralin 2 – Iniatang na Gawain, Kaya Kong Gawin...........10 Alamin Natin..........................................................................10 Isagawa Natin.......................................................................11 Isapuso Natin.........................................................................13 Isabuhay Natin......................................................................14 Subukin Natin.........................................................................15 Aralin 3 – Hawak Ko: Tatag ng Loob..................................16 Alamin Natin..........................................................................16 Isagawa Natin.......................................................................17 Isapuso Natin.........................................................................20 Isabuhay Natin......................................................................22 Subukin Natin.........................................................................23 Aralin 4 – Matatag Ako, Kaya Kong Gawin! .....................24 Alamin Natin..........................................................................24 Isagawa Natin.......................................................................25 Isapuso Natin.........................................................................27 Isabuhay Natin......................................................................29 Subukin Natin.........................................................................29 Aralin 5 – Malusog na Katawan, Damdamin at Kaisipan: Pangalagaan.................................30 Alamin Natin..........................................................................31 Isagawa Natin.......................................................................32 Isapuso Natin.........................................................................32
 • 4. Isabuhay Natin......................................................................33 Subukin Natin.........................................................................34 Aralin 6 – Sama-sama… Kaligtasan, Panghawakan!.......34 Alamin Natin..........................................................................34 Isagawa Natin.......................................................................36 Isapuso Natin.........................................................................38 Isabuhay Natin......................................................................39 Subukin Natin.........................................................................40 Aralin 7 – Panalo Ako! Sa Isip, Salita, at Gawa.................40 Alamin Natin..........................................................................41 Isagawa Natin.......................................................................42 Isapuso Natin.........................................................................43 Isabuhay Natin......................................................................44 Subukin Natin.........................................................................44 Aralin 8 – Pamilyang Nagkakaisa, Tahanang Masaya....45 Alamin Natin..........................................................................45 Isagawa Natin.......................................................................46 Isapuso Natin.........................................................................47 Isabuhay Natin......................................................................48 Subukin Natin.........................................................................49 Aralin 9 – Ako, Ang Simula! ................................................50 Alamin Natin..........................................................................50 Isagawa Natin.......................................................................51 Isapuso Natin.........................................................................53 Isabuhay Natin......................................................................54 Subukin Natin.........................................................................55
 • 5. 1 Yunit I Tungkulin Ko sa Aking Sarili at Pamilya
 • 6. 2 Aralin 1 Kaya Ko, Sasali Ako! Ang bawat tao ay may natatanging kakayahan. Bilang batang mag-aaral, unti-unti mong natututuhan at nalalaman ang mga kakayahang ito. Mahalaga na ito ay iyong mapaunlad. Alamin kung papaano mo ito gagawin. Gawain 1 Pagmasdan ang mga batang nakaguhit sa bawat kahon. Alamin Natin
 • 7. 3 Nais kong tularan ang batang_____________________ _________________________________________________sapagkat______ ________________________________________. Gawain 2 Ngayon naman ay tingnan mo ang mga batang nasa larawan. Ipinakikita rito ang kanilang mga natatanging kakayahan.
 • 8. 4 Bigyang-pansin ang kahong walang nakaguhit na bata kundi ang isang tandang pananong (?). Ito ay para sa kakayahan mong hindi mo nakita sa mga kahon. Suriin mo ang iyong sarili. Isipin mo ang iyong natatanging kakayahan. Isulat o iguhit ito sa iyong kuwaderno. Lagyan ito ng pamagat na “Ito Naman ang Aking Natatanging Kakayahan!” o kung anong pamagat ang gusto mo. ? Ito Naman ang Aking Natatanging Kakayahan!
 • 9. 5 Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa mga kakayahang iyong inilista o iginuhit: 1. Sa mga itinala mong kakayahan, alin sa mga ito ang palagi mong ginagawa? 2. Masaya ka ba kapag naipapakita mo ang kakayahang ito sa ibang tao? Bakit? 3. Ano ang dapat mong gawin kapag medyo kinakabahan ka pa sa pagpapakita ng iyong kakayahan? Gawain 1 “Ano-ano ang mga kaya kong gawin kahit na ako ay nag- iisa?” Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Mga kaya kong gawin: 1. ________________________________________________ 2. ________________________________________________ 3. ________________________________________________ 4. ________________________________________________ 5. ________________________________________________ Isagawa Natin
 • 10. 6 Gawain 2 Magplano kayo! Alam na ninyo ang inyong mga kakayahan. Kaya na ninyo ang magplano ng isang pagtatanghal o palabas para maipakita ang inyong mga natatanging kakayahan.  Lahat ng mahuhusay sa pagguhit ay magsama-sama upang mag-isip at gumawa ng mga likhang- sining na maaaring maipaskil sa isang bahagi ng dingding o pader ng silid-aralan.  Ang mahuhusay umawit, sumayaw, tumula, at umarte ay magsama-sama upang magplano naman ng isang natatanging palabas o pagtatanghal.  Magsama-sama naman sa isang grupo kung ang inyong mga kakayahan ay hindi nabanggit sa dalawang naunang pangkat. Umisip ng isang gawaing makapagpapakita ng natatanging kakayahan para sa isang palabas o pagtatanghal. Gawain 3 Ang Araw ng Pagtatanghal Ipakita ninyo ang inyong napagkasunduang palabas o pagtatanghal at pagkatapos ay sagutin ang sumusunod na tanong. 1. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa mga iginuhit ng inyong kamag-aral? Bigyan sila ng kaukulang pagsusuri. 2. Pansinin naman natin ang mga kumanta, tumula, sumayaw, at nagdula-dulaan. Naipakita ba ng inyong mga kamag-aral ang kanilang lakas ng loob sa pagtatanghal? Patunayan. 3. Ano naman ang ipinakita ng ikatlong grupo? Suriin naman ang kanilang pagpapakitang gilas. 4. Bakit kayo may lakas ng loob na ipakita ang inyong mga natatanging kakayahan?
 • 11. 7 Punan ang kard sa ibaba. Gawin ito sa isang malinis na papel. Ako si ___________________________________. Ako ay nasa____________________________________ (baitang) ng _____________________________________________. (paaralan) Kaya kong____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Ibabahagi ko ang aking kakayahan sa tuwing may __________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ larawan Isapuso Natin
 • 12. 8 Tandaan Natin Lahat tayo ay may kani-kaniyang kakayahan. Ilan sa mga ito ay ang kahusayan sa pag-awit, pag-arte, pagsasayaw, pagtula, pagsulat, pagguhit, isport, at iba pa. Ang kakayahan ng bawat tao ay isang biyaya mula sa Diyos. Ito ay dapat nating gamitin at linangin sapagkat nakapagbibigay ito sa atin ng sariling pagkakakilanlan. Maraming sikat na tao ang nakilala dahil sa kanilang kakayahan. Ilan sa mga halimbawa ay sina Liza Macuja bilang sikat na mananayaw, Leah Salonga bilang sikat na mang-aawit, Julian Felipe bilang sikat na kompositor, si Manny Pacquio bilang sikat na boksingero, at si Presidente Corazon Aquino bilang sikat sa kaniyang demokratikong pamumuno. Mahalagang malaman mo ang iyong mga kakayahan bilang isang bata. Ang mga ito ay dapat na patuloy na nililinang o pinauunlad para higit na magkaroon ng tiwala sa sarili. Kailangan natin itong gamitin hindi lamang para sa ating sariling kapakanan kundi para din sa kapakanan at ikasisiya ng ibang tao. Palagi mong tandaan na ang anumang kakayahan na meron ka ay dapat ipinapakita upang ito ay higit na malinang. Pag-isipan mo ang tanong na ito. “Paano ko mapauunlad at magagamit ang aking angking kakayahan?” Sumulat ng isang maikling talata hinggil sa bagay na ito o gumuhit ng isang katumbas ng talata. Isabuhay Natin
 • 13. 9 A. Lagyan ng tsek () ang bilang ng mga kakayahang na kaya mo nang gawin at ekis () kung hindi mo pa ito kayang gawin o hindi mo pa ito nagagawa. Isulat ang sagot sa iyong papel. 1. Maglaro ng chess 2. Sumali sa paligsahan ng pagguhit 3. Tumula sa palatuntunan 4. Sumali sa field demonstration 5. Sumali sa panayam/interview 6. Sumali sa paligsahan sa pagtakbo 7. Umawit sa koro ng simbahan 8. Makilahok sa paggawa ng poster 9. Sumayaw nang nag-iisa sa palatuntunan 10. Makilahok sa isang scrabble competition 11. Makilahok sa isang takbuhan 12. Maglaro ng sipa 13. Maglaro ng tumbang preso 14. Paglalahad sa paggawa ng myural 15. Umarte sa isang pang-entabladong pagtatanghal Kung wala ang iyong kakayahan sa mga nakasulat sa itaas, isulat mo ito sa iyong kuwaderno. Naipakita mo ang natatangi mong kakayahan. Binabati kita. Isiping muli ang mga nagawa mo ukol sa kakayahang itinala at naipakita. Isaalang-alang ang kayang-kaya mong magawa nang nag-iisa. Patuloy mo itong paunlarin. Maaari mo itong ibahagi sa kapuwa nang may tiwala sa sarili. Sapagkat natapos mo nang may tiwala sa sarili ang araling ito, maaari ka nang tumuloy sa susunod na leksyon. Subukin Natin
 • 14. 10 Aralin 2 Iniatang na Gawain, Kaya Kong Gawin Mayroong mga gawaing iniaatang sa bawat kasapi ng tahanan maging sa batang tulad mo. Kabilang dito ang mga aksyong dapat isagawa sa loob ng iyong paaralan. Ang pagkukusa ay isang napakahalagang pag-uugali na dapat mong isakatuparan. 1. Isipin mo ang mga gawain na isinasakatuparan sa inyong tahanan. 2. Gagabayan ka sa pagbuo ng isang Talahanayan tungkol sa mga gawaing nakaatang sa iyo. 3. Sa ipapaskil ng guro na isang talahanayan, kukuha ka ng hugis sa kahon at iyong ididikit sa tapat ng tungkuling iniatang sa iyo sa tahanan. Mga Gawain Mga Ilalagay na Hugis Naghuhugas ng pinggan Nagpapakain ng alagang hayop Nagpupunas ng mga kasangkapan Nagliligpit ng hinigaan Nagtatapon ng basura Nagsasauli ng gamit sa angkop na lalagyan Alamin Natin
 • 15. 11 Sagutin ang tanong: Ano ang nais ipakahulugan ng Talahanayan? Gawain 1 Basahin ang tula. Kusa Kong Gagawin Sa aming tahanan may mga tungkulin Na dapat gampanan kasaping butihin Magaa’t mabigat kusa kong gagawin Tiwala at husay ay pananatilihin. Paglilinis ng bahay pati ng bakuran Paghuhugas ng pinggan, pagdidilig ng halaman, Pagpupunas ng alikabok, pagliligpit ng hinigaan Kusang-loob na gagawin na may kasiyahan. Sagutin ang mga tanong. 1. Ano ang mensahe ng binasa mong tula? 2. Ano ang naramdaman mo matapos mong basahin ang tula? 3. Bukod sa mga nabanggit na gawain sa tula, ano-ano pang mga gawain ang maaaring ibigay sa iyo? 4. Paano mo maipakikita na pinahahalagahan ang mga gawaing ibinigay sa iyo? 5. Ipaliwanag ang iyong nararamdaman kapag ginagawa mo ang mga gawaing ibinigay sa iyo. Isagawa Natin
 • 16. 12 Gawain 2 Pangkatang Gawain – Paggawa ng Poster Ngayon ay ipakikita natin ang mga gawain natin sa paaralan sa pamamagitan ng poster. Ito ang mga panuntunan na dapat tandaan sa paggawa. 1. Gumawa nang maayos at tahimik. Iwasan ang pag-iingay. 2. Iwasan ang paglipat-lipat sa ibang pangkat. 3. Iwasan ang pag-aaksaya ng gamit. 4. Panatilihing malinis ang gawain. 5. Kapag tapos na ang gawain, iligpit ang mga kagamitan at linisin ang lugar. Aming Gawain sa Paaralan Mga kailangang kagamitan: Manila paper/cartolina gunting pambura lumang magasin pangkulay Pamamaraan: 1. Pag-usapan ang mga tungkuling isasaad sa poster at kung paano ito isasagawa. 2. Paghanap ng larawan sa lumang magasin na nagsasaad ng gawain sa paaralan. 3. Pagdikit ng ginupit o iginuhit na larawan 4. Pagpaskil ng natapos na poster. Suriin ang mga poster na ipinaskil. 1. Isa-isahin ang mga tungkuling makikita sa poster. 2. Ano ang isinasaad ng mga poster? 3. Ano ang iyong mga nararamdaman habang ginagawa ang mga ibinigay sa inyong gawain mula sa inyong pamilya? Sa inyong paaralan? Ipaliwanag.
 • 17. 13 4. Dapat bang magkaroon ng tungkulin ang tulad ninyong mga bata sa inyong sarili? tahanan? sa paaralan? Pangatwiranan. Gumawa ng isang pangako tungkol sa gawaing ibinigay sa iyo na nagpapakita ng tamang pagganap sa tungkulin. Tandaan Natin Ang pagiging kasapi ng pamilya, paaralan, simbahan, o anumang organisasyon ay hindi gawang biro sapagkat ito ay nangangailangan ng kaukulang responsibilidad at pananagutan. Bilang isang kasapi, may mga gawaing naiaatang sa iyo na dapat gawin at pahalagahan. Dapat mong isapuso ang mga gawaing ibinigay sa iyo tulad ng paglilinis, paghuhugas ng pinggan, pagdidilig ng halaman, pagwawalis, at iba pa. Gawin mo ito nang kusang-loob at walang hinihintay na kapalit. Ang Aking Pangako Ako, si _______________ ay nangangakong ______________________________________________ ______________________________________________ ________________________________________. ____________ Lagda Isapuso Natin
 • 18. 14 Ang mga naiatang na gawain sa iyo bilang kasapi ng pamilya, paaralan, o anumang samahan ay nagpapakita ng malaking tiwala sa iyong kakayahan kung kaya ay dapat mo itong ipagmalaki kanino man. Gawain 1 Magpakita ng dula-dulaan ayon sa hinihingi sa bawat pangkat. Pangkat 1 – Pagpapakita ng pagpapahalaga sa mgag gawain sa tahanan: paglilinis, paghuhugas ng pinggan, pagliligpit ng pinagbihisan, pag-iigib, pagbili ng kakailanganin sa pagluluto ng Nanay o Tatay, at iba pa na inyong maiisip. Pangkat 2 – Pagpapakita ng pagpapahalaga ng mga gawain sa paaralan: pagtatama ng papel, paglilista ng maingay sa klase, paglilinis sa silid-paaralan, pagbubura ng sulat sa pisara, pagtitinda sa kantina sa oras ng rises, at iba pang maiisip ninyong gawin. Pagkatapos ng palabas sagutin ang mga tanong:  Ano ang ipinahihiwatig ng bawat dula-dulaan?  Aling pangkat ang mas nagustuhan ninyo? Bakit? Isabuhay Natin
 • 19. 15 Gumawa ng isang talaarawan sa iyong kuwaderno tulad ng nasa ibaba. Hayaan ang isang kamag-aral na nakakita ng iyong kilos na may pagkukusa ang siyang magtala ng iyong ginawa. Punan ang talaarawan para sa isang linggo at ipasa. Subukin Natin
 • 20. 16 Aralin 3 Hawak Ko: Tatag ng Loob “Sa isang batang katulad mo, katatagan ng loob ay dapat na tangan mo!” Bilang bata, ano-anong mga damdamin at palatandaan ang makapagpapakita ng katatagan ng iyong loob? Pag-aralan ang mga gawain sa araling ito upang mas maging matatag ang iyong kalooban. Pag-aralan mo ang sumusunod na larawan. Pumili ng isa na maaari mong tularan. Ano kayang damdamin ang maaaring nararamdam ng mga batang tulad mo sa sandaling ito ay iyong ginagawa sa harapan ng maraming tao? A B Alamin Natin
 • 21. 17 Isulat sa metacard ang iyong sagot. Pagkatapos, ipaskil ito sa tapat ng pinalaking larawan na idinikit naman sa pisara ng inyong guro. Ihanda ang sarili para ipaliwanag kung bakit ito ang mga napili mong kasagutan. Gawain 1 Suriin at sagutin mo ang sumusunod na sitwasyon gamit ang mga pananda. Gawin ito sa inyong papel. P- Palaging ginagawa M- Madalas ginagawa B- Bihirang ginagawa H- Hindi ginagawa 1. Tinatanggap ko ang aking pagkatalo nang nakangiti. 2. Sumasali ako sa mga palatuntunan at paligsahan kahit na kung minsan ako ay natatalo. 3. Umiiwas ako sa pakikipag-away. 4. Mahinahon ako sa pakikipag-usap sa nakasamaan ko ng loob. C D Isagawa Natin
 • 22. 18 5. Magsasabi ako ng totoo kahit ako ay mapagagalitan. 6. Humihingi ako ng patawad sa mga nagawa kong kasalanan. 7. Pinipigilan ko ang aking sarili sa pagsunod sa di-mabuting udyok ng iba. 8. Tinatanggap ko ang mga puna ng aking mga kaibigan nang maluwag sa aking puso. 9. Tinatanggap ko kung pinagagalitan ako ng mga nakatatanda. 10. Masigasig ako sa aking mga ginagawa para mapaunlad ang aking kakayahan. Markahan mo ang iyong sarili. Gamitin ang katumbas na marka at pagsama-samahin ang mga ito. P-5; M-3; B-2; H-0 Ibigay sa guro a
 • Similar documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks