แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 18 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร และแผนอ ตรากาล ง ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) โดยได จ ดให ม การประช มผ บร หาร ห วหน าส วนราชการ และบ คลากรท เก ยวข อง เพ อรวบรวมข อม ลจากท กส วนราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร ซ งทาให ได ข อม ลท สามารถนามาใช ในการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรจาก กระบวนการท เป นระบบ ได แก การว เคราะห ภาระงานเพ อประกอบการว เคราะห อ ตรากาล ง การสารวจความ ต องการฝ กอบรมของบ คลากร มาตรฐานการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ข อค ดเห นและข อเสนอแนะจากการ ประเม นความพ งพอใจของผ ใช บร การ ตลอดจนข อสร ปจากการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรเพ อจ ดทา แผนพ ฒนาบ คลากรอย างเป นร ปธรรม องค การบร หารส วนตาบล คลองไทร หว งเป นอย างย งว า หากได ดาเน นการตามแผนพ ฒนา บ คลากรน แล ว บ คลากรขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทร จะเป นบ คคลท ม ค ณภาพ เป นท พ งพอใจของ ประชาชน สามารถสร างผลงานท ด ม มาตรฐานให แก องค การบร หารส วนตาบลคลองไทรได จ งขอขอบค ณผ ม ส วน เก ยวข องและจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ไว ณ ท น องค การบร หารส วนตาบลคลองไทร สารบ ญ หน า ส วนท ๑ หล กการและเหต ผล ๑ ส วนท ๒ ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ๖ ส วนท ๓ หล กส ตรการพ ฒนา ๑๑ ส วนท ๔ ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาดาเน นการพ ฒนา ๑๓ ส วนท ๕ งบประมาณในการดาเน นการพ ฒนา ๒๓ ส วนท ๖ การต ดตามและประเม นผล ๒๕ ภาคผนวก - คาส งคณะกรรมการจ ดทาแผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลองค การบร หารส วนตาบลคลองไทร - 1 - ส วนท ๑ หล กการและเหต ผล ๑. หล กการและเหต ผลของการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ๑.๑ ภาวการณ เปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ ร ประบบราชการ และการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย การบร หาร จ ดการย คใหม ผ นาหร อผ บร หารองค การต างๆ ต องม ความต นต วและเก ดความพยายามปร บต วในร ปแบบต างๆ โดยเฉพาะการเร งร ดพ ฒนาทร พยากรมน ษย และองค การ การปร บเปล ยนว ธ ค ด ว ธ การทางาน เพ อแสวงหา ร ปแบบใหม ๆ และนาระบบมาตรฐานในระด บต าง ๆ มาพ ฒนาองค การ ซ งนาไปส แนวค ดการพ ฒนาระบบ บร หารความร ภายในองค การ เพ อให องค การสามารถใช และพ ฒนาความร ท ม อย ภายในองค การได อย างม ประส ทธ ภาพและปร บเปล ยนว ทยาการความร ใหม มาใช ก บองค การได อย างเหมาะสม ๑.๒ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารจ ดการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบ ด งน ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการเพ อให ม ล กษณะเป นองค การแห งการเร ยนร อย าง สม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในด านต าง ๆ เพ อนามาประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร วและเหมาะสมต อสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการในส งก ด ให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ และม การเร ยนร ร วมก น ท งน เพ อประโยชน ในการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการให สอดคล องก บการบร หาร ราชการให เก ดผลส มฤทธ ในการบร หารราชการแนวใหม ส วนราชการจะต องพ ฒนาความร ความเช ยวชาญให เพ ยงพอแก การ ปฏ บ ต งาน ให สอดคล องก บสภาพส งคมท เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร วและสถานการณ ของต างประเทศท ม ผลกระทบต อประเทศไทยโดยตรง ซ งในการบร หารราชการตามพระราชกฤษฎ กาน จะต องเปล ยนแปลงท ศนคต เด มเส ยใหม จากการท ย ดแนวความค ดว าต องปฏ บ ต งานตามระเบ ยบแบบแผนท วางไว ต งแต อด ตจนต อเน อง ถ งป จจ บ น เน นการสร างความค ดใหม ๆ ตามว ชาการสม ยใหม และนามาปร บใช ก บการปฏ บ ต ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎ กาฉบ บน กาหนดเป นหล กการว า ส วนราชการต องม การพ ฒนาความร เพ อให ม ล กษณะเป น องค การแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยม แนวทางปฏ บ ต ด งน ๑. ต องสร างระบบให สามารถร บร ข าวสารได อย างกว างขวาง ๒. ต องสามารถประมวลผลความร ในด านต าง ๆ เพ อนามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย าง ถ กต อง รวดเร วและเหมาะสมก บสถานการณ ท ม การเปล ยนแปลงไป ๓. ต องม การส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของ ข าราชการ เพ อให ข าราชการท กคนเป นผ ม ความร ความสามารถในว ชาการสม ยใหม ตลอดเวลาม ความสามารถ ในการปฏ บ ต หน าท ให เก ดประส ทธ ภาพส งส ดและม ค ณธรรม ๔. ต องม การสร างความม ส วนร วมในหม ข าราชการให เก ดการแลกเปล ยนความร ซ งก นและก น เพ อการ นามาพ ฒนาใช ในการปฏ บ ต ราชการร วมก นให เก ดประส ทธ ภาพ - ๒-๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จ งหว ดส ราษฎร ธาน ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนตาบลจ งหว ด ส ราษฎร ธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข การบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ลงว นท 20 มกราคม ๒๕46 ในหมวดท ๑๒ การ บร หารงานบ คคล ส วนท ๓ การพ ฒนาพน กงานส วนตาบล ได กาหนดให องค การบร หารส วนตาบลม การพ ฒนา พน กงานส วนตาบล ก อนมอบหมายให ปฏ บ ต หน าท โดยผ บ งค บบ ญชาต องพ ฒนา ๕ ด าน ด งน ๑. ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ๒. ด านความร และท กษะของงานแต ละตาแหน ง ๓. ด านการบร หาร ๔. ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ๕. ด านศ ลธรรมค ณธรรม เพ อให เป นไปตามประกาศพน กงานส วนตาบลจ งหว ด ส ราษฎร ธาน เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไขการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนตาบล ลงว นท 20 มกราคม ๒๕๔6 ข อ ๒๖๙-๒๗๕ จ งได จ ดทาแผนพ ฒนาข น โดยจ ดทาให สอดคล องก บแผนอ ตรากาล ง ๓ ป ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทร และจ ดทาให ครอบคล มถ งบ คลากร พน กงานส วนตาบล และพน กงานจ างขององค การบร หารส วน ต าบลคลองไทร ๑.๔ การว เคราะห บ คลากร การว เคราะห บ คลากร ( Personal Analysis) ใช หล กการว เคราะห แบบ SWOT ซ งเป นการ ว เคราะห แบบเด ยวก บการวางแผนพ ฒนาองค การบร หารส วนตาบลท กรมส งเสร มการปกครองท องถ นกาหนดไว เพ อให การอ านผลการว เคราะห เป นไปในทางเด ยวก นและเข าใจได ง าย จ ดแข ง (Strengths) ๑. ม เจ าหน าท และผ ร บผ ดชอบในแต ละตาแหน ง ช ดเจน สามารถปฏ บ ต งานได สะดวกรวดเร ว ท นต อเหต การณ ๒. ม การกาหนดส วนราชการเหมาะสมก บงานท ปฏ บ ต ๓. ส งเสร มให ม การใช ระบบสารสนเทศ และ IT ให ท นสม ยอย เสมอ ๔. ม จานวนเจ าหน าท เพ ยงพอในการปฏ บ ต งาน ๕. ม การพ ฒนาศ กษาหาความร เพ มเต ม จ ดอ อน (Weaknesses) ๑. การปฏ บ ต งานภายในส วนราชการและระหว างภาค ส วนราชการย งขาดความเช อมโยงเก อหน นซ งก น และก น ๒. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานย งขาดความร ท เป นระบบและ เหมาะสมก บการปฏ บ ต งาน ๓. เจ าหน าท ม ความตระหน กในหน าท และความ ร บผ ดชอบต องานท ปฏ บ ต ค อนข างน อย ๔. ขาดการสร างว ฒนธรรมองค กร และพ ฒนาแนวค ด รวมถ งค ณธรรมและจร ยธรรม เพ อให เก ดส งจ งใจ และขว ญกาล งใจ ท จะทาให ข าราชการและ เจ าหน าท ท มเทกาล งกายและความค ดในการ ปฏ บ ต งาน ๕. ทางานในล กษณะใช ความค ดส วนต วเป นหล ก - ๓ โอกาส (Opportunities) ๑. ประชาชนร วมม อพ ฒนาองค การบร หารส วน ตาบลด ๒. ม ความค นเคยก นท งหมดท กคน ๓. บ คลากรม ถ นท อย กระจายท วเขตองค การบร หาร ส วนตาบลทาให ร สภาพพ นท ท ศนคต ของ ประชาชนได ด ๔. บ คลากรม การพ ฒนาความร ในปร ญญาตร ปร ญญาโทเพ มข น ภ ยค กคาม(Threats) ๑. ระเบ ยบกฎหมายไม เอ อต อการปฏ บ ต งาน ๒. กระแสความน ยมของต างชาต ม ผลกระทบต อ ค ณภาพช ว ตของประชาชน ๓. ม ความก าวหน าในวงแคบ ๔. บ คลากรม ภาระต องด แลครอบคร ว และต อส ป ญหา เศรษฐก จ ทาให ม เวลาให ช มชนจาก ด การว เคราะห ในระด บองค กร จ ดแข ง (Strengths) ๑. บ คลากรม ความร กถ นไม ต องการย ายท ๒. การเด นทางสะดวกทางานเก นเวลาได ๓. อย ในว ยทางานสามารถร บร และปร บต วได เร ว ๔. ม ความร เฉล ยระด บปร ญญาตร ๕. ผ บร หารระด บหน วยงานม ความเข าใจในการ ทางานสามารถสนองตอบนโยบายได ด ๖. ม ระบบบร หารงานบ คคล โอกาส (Opportunities) ๑. นโยบายร ฐบาลเอ อต อการพ ฒนาและการแข งข น ๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมส งเสร มการ ปกครองท องถ นสน บสน นการพ ฒนาพน กงาน ส วนตาบลด านความก าวหน าทางเทคโนโลย สารสนเทศ ๓. อ ตราการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จของประเทศ ๔. ประชาชนให ความสนใจต อการปฏ บ ต งานของ องค กรปกครองส วนท องถ น จ ดอ อน (Weaknesses) ๑. ขาดความกระต อร อร น ๒. ม ภาระหน ส นทาให ทางานไม เต มท ๓. ขาดบ คลากรท ม ความร เฉพาะทางว ชาช พ ๔. พ นท พ ฒนากว าง ป ญหามากทาให บางสายงาน ม บ คลากรไม เพ ยงพอหร อไม ม เช น น กว ชาการเกษตร น กว ชาการสาธารณส ข ๕. ว สด อ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ในงานบร การ สาธารณะบางประเภทไม ม /ไม พอ ๖. ข อม ลเอกสารต าง ๆ สาหร บใช อ างอ งและปฏ บ ต ม ไม ครบถ วน ภ ยค กคาม(Threats) ๑. ม ระบบอ ปถ มภ และกล มพรรคพวกจากความส มพ นธ แบบเคร อญาต ในช มชน การดาเน นการทางว น ย เป นไปได ยากม กกระทบกล มญาต พ น อง ๒. ขาดบ คลากรท ม ความเช ยวชาญบางสายงาน ความร ท ม จาก ดทาให ต องเพ มพ นความร ให หลากหลาย จ ง จะทางานได ครอบคล มภารก จขององค การบร หาร ส วนตาบล ๓. งบประมาณน อยเม อเปร ยบเท ยบก บพ นท จานวนประชากร และภารก จ - ๔ การว เคราะห โครงสร างการพ ฒนาบ คลากร โครงสร างป จจ บ น นายกองค การบร หารส วนตาบล ส งการ /วางแผน/ว น จฉ ย ประเม นผล ห วหน าหน วยงาน จ ดทาแผน ควบค ม กาก บด แล ผ ปฏ บ ต งานม ความร เข าใจงานท ทา ส งการ/กาหนดรายละเอ ยด ควบค มตรวจสอบให เป นไป ตามระเบ ยบแล วรายงาน นายกองค การบร หารส วนตาบล น ทางานตามคาส ง ฝ กฝน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks