เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 - PDF

Description
เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 86 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ นางศ ภาว ร ศร ว ระพ นธ ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนบ านหนองไผ ตาบลสะแกโพรง อาเภอเม อง จ งหว ดบ ร ร มย สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ก คำนำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บแผนการจ ดการเร ยนร เร อง การนาเสนอข อม ลด วยไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 เพ อให น กเร ยนได ศ กษาเพ มเต มรายละเอ ยดและข นตอนต างๆ ท น กเร ยนย งไม เข าใจให เข าใจย งข น และสามารถนาไปศ กษาด วยตนเองได ซ งเอกสารประกอบการเร ยน ม จานวน 7 เล ม ด งน เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ เล มท 2 เร มต นก บการสร างสรรค สไลด เล มท 3 การท างานก บร ปภาพ และร ปทรงต างๆ เล มท 4 การตกแต งสไลด ให สวยด วยองค ประกอบต างๆ เล มท 5 การนาเสนอข อม ลด วยกราฟและตาราง เล มท 6 การใส ล กเล นและเอฟเฟ กต เล มท 7 การสร างช นงานด วยโปรแกรมนาเสนอ โดยแต ละเล มประกอบไปด วยจ ดประสงค การเร ยนร แบบทดสอบก อนเร ยน เน อหา ก จกรรม เฉลยก จกรรม และแบบทดสอบหล งเร ยน เอกสารประกอบการเร ยนเล มน สาเร จเป นร ปเล มได เพราะได ร บความช วยเหล อ และสน บสน นจากผ อานวยการโรงเร ยน คณะคร น กเร ยน และผ ทรงค ณว ฒ ด วยด ตลอดมา จ งขอขอบพระค ณไว ณ โอกาสน หว งว าเอกสารประกอบการเร ยนเล มน คงจะเป นประโยชน ต อการเร ยนการสอน เร อง การน าเสนอข อม ลด วยไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 ได เป นอย างด ย ง นางศ ภาว ร ศร ว ระพ นธ ข ก สำรบ ญ เร อง หน า คานา... ก สารบ ญ... ข คาช แจงการใช เอกสารประกอบการเร ยน... ค มาตรฐานการเร ยนร /สาระสาค ญ/ต วช ว ด... ง จ ดประสงค การเร ยนร /สาระสาค ญ... จ แบบทดสอบก อนเร ยน... ฉ เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน... ฌ ทาความร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท... 1 ก จกรรมท 1 6 เฉลยก จกรรมท ร จ กแถบเคร องม อร บบอน (Ribbon)... 8 ก จกรรมท 2 13 เฉลยก จกรรมท แบบทดสอบหล งเร ยน เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน แบบบ นท กคะแนนความก าวหน า บรรณาน กรม... 20 ค ก คำช แจงกำรใช เอกสำรประกอบกำรเร ยน 1. ศ กษำจ ดประสงค กำรเร ยนร เพ อให ทรำบว ำเม อจบบทเร ยน แต ละหน วยแล ว น กเร ยนสำมำรถเร ยนร อะไรบ ำง 2. ทำแบบทดสอบก อนเร ยน แล วตรวจคำตอบด วยตนเอง เพ อให ร ว ำ น กเร ยนม ควำมร พ นฐำนเก ยวก บเร องท จะศ กษำมำกน อยเพ ยงใด 3. ศ กษำเอกสำรและทำก จกรรมตำมท กำหนดไว เพ อเป นกำรทบทวน ให ม ควำมร ควำมเข ำใจเน อหำย งข น 4. ทำแบบทดสอบหล งเร ยน เพ อว ดควำมร ควำมเข ำใจอ กคร งหน ง แล วตรวจคำตอบด วยตนเอง 5. น กเร ยนต องม ควำมซ อส ตย ต อตนเอง โดยไม เป ดด เฉลยก อนเร ยน หล งเร ยน และเฉลยก จกรรมท กก จกรรม 6. ถ ำน กเร ยนต องกำรเน อหำเพ มเต มจำกเอกสำรประกอบกำรเร ยน ท งหมดสำมำรถค นคว ำได จำกเอกสำรอ ำงอ งท ให ไว ท ำยเล ม ง ก มำตรฐำนกำรเร ยนร มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การท างานและอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและ ม ค ณธรรม สำระสำค ญ โปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 เป นโปรแกรมท สามารถทาให งานนาเสนอม ความน าสนใจเป นอย างย ง นอกจากการใส ข อม ลท เป นตารางหร อ แผนภ ม แล ว โปรแกรมย งสามารถใส เส ยงเพลง และเอฟเฟกต ต างๆ ลงในสไลด ได อ ก ด วย ต วช ว ด ง 3.1 ป.6/4 นาเสนอข อม ลในร ปแบบท เหมาะสมโดยเล อกใช ซอฟต แวร ประย กต จ ก จ ดประสงค กำรเร ยนร 1. น กเร ยนสามารถบอกข นตอนการเร ยกใช โปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ได 2. น กเร ยนสามารถบอกส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ได 3. น กเร ยนเห นค ณค าและประโยชน ของการศ กษาแถบเคร องม อของโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ได 4. น กเร ยนสามารถเร มใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ได เน อหำ 1. ทาความร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท - เร มต นใช งานโปรแกรม - ร จ กส วนประกอบหน าจอโปรแกรม - การสร างไฟล งานน าเสนออย างง าย - การบ นท กไฟล งานนาเสนอ - การป ดโปรแกรมเพาเวอร พอยท ร จ กแถบเคร องม อร บบอน (Ribbon) - แท บหน าแรก - แท บแทรก - แท บออกแบบ - แท บภาพเคล อนไหว - แท บการนาเสนอภาพน ง - แท บตรวจทาน - แท บม มมอง - การย อร บบอน (Ribbon) ให เล กส ด ฉ ก คาช แจง : ให น กเร ยนเล อกคาตอบท เห นว าถ กท ส ดเพ ยงข อเด ยว แล วท าเคร องหมาย ลงในกระดาษคาตอบ (เวลา 10 นาท คะแนนเต ม 10 คะแนน) 1. เม อเราต องการย อร บบอนให เล กส ด ให กดแป นพ มพ ล ดในข อใด ก. CTRL + F1 ข. CTRL + F2 ค. CTRL + F3 ง. CTRL + F4 2. พ นท ใช ออกแบบและจ ดวางองค ประกอบต างๆ บนแผ นสไลด ของโปรแกรมเพาเวอร พอยท เร ยกว าอะไร ก. สไลด ข. หน าจอ ค. เดสก ท อป ง. การนาเสนอผลงาน 3. หมายถ งข อใด ก. แทรกว ตถ ข. แทรกตาราง ค. แทรกข อค ดเห น ง. แทรกการนาเสนอ แบบทดสอบก อนเร ยน เร อง ทาความร จ กก บโปรแกรมน าเสนอ ช 4. โปรแกรมเพาเวอร พอยท ม ความเหมาะสมก บงานในล กษณะใดมากท ส ด ก. คานวณ ข. กราฟ ก ค. การประมวลคา ง. น าเสนอข อม ล 5. ข อใดเป นส ญล กษณ ของโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ก. ข. ค. ง. 6. ข อใดต อไปน เป นว ธ การเร ยกใช โปรแกรมเพาเวอร พอยท 2007 ก. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Word 2007 ข. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Excel 2007 ค. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office PowerPoint 2007 ง. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Publisher ถ าต องการจ ดร ปแบบต วอ กษร จะต องเล อกใช ค าส งใด ก. แทรก (Insert) ข. ม มมอง (View) ค. หน าแรก (Home) ง. ร ปแบบ (Format) ซ ก 8. ไฟล งานโปรแกรมเพาเวอร พอยท 2007 ท บ นท กแล วจะม นามสก ลใด ก. *.exe ข. *.doc ค. *.pdf ง. *.ppt 9. หากต องการน าม ลต ม เด ยเข าส โปรแกรมเพาเวอร พอยท 2007 ควรเล อกใช เมน ใด ก. แทรก (Insert) ข. ม มมอง (View) ค. หน าแรก (Home) ง. ร ปแบบ (Format) 10. ถ าต องการใส เทคน คการเปล ยนภาพน ง จะต องเล อกคาส งใด ก. แท บแทรก ข. แท บออกแบบ ค. แท บภาพเคล อนไหว ง. แท บการนาเสนอภาพน ง ฌ ก เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน เร อง ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ ข อ เฉลย 1 ก. 2 ก. 3 ก. 4 ง. 5 ข. 6 ค. 7 ค. 8 ง. 9 ก. 10 ค. เล มท 1 ทำควำมร จ กก บโปรแกรมนำเสนอ 1 โปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท (Microsoft PowerPoint) เป นโปรแกรมหน งในตระก ล Microsoft Office เหมาะสาหร บ การสร างงานนาเสนอข อม ล (Presentation) ซ งถ กนาไปใช งานอย างกว างขวางเพราะม ร ปแบบ การใช งานท เร ยบง าย หล กการทางานของโปรแกรมค อการนาข อม ลท ม อย มาน าเสนอในร ปแบบ แผ นสไลด โดยข อม ลท นาเสนอม ท งข อความ ร ปภาพ ภาพเคล อนไหว กราฟ และเส ยงได ในเวลาเด ยวก น ทำควำมร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟต เพำเวอร พอยท เร มต นใช งำนโปรแกรม กำรเข ำส โปรแกรมไมโครซอฟต เพำเวอร พอยท 2007 หล งจำกเช อมต ออ ปกรณ คอมพ วเตอร แล ว ม ข นตอนด งน คล กท ป มคาส งสตาร ท เล อนเมาส ไปช ท ออลโปรแกรม (All Programs) เล อกไมโครซอฟต ออฟฟ ต (Microsoft Office) เล อกไมโครซอฟต ออฟฟ ตเพาเวอร พอยท 2007 (Microsoft Office PowerPoint 2007) 2007 ภำพโดย : ศ ภำว ร ศร ว ระพ นธ /ต ลำคม 2554 2 ร จ กส วนประกอบหน ำจอโปรแกรม ภำพโดย : ศ ภำว ร ศร ว ระพ นธ /ต ลำคม 2554 ป ม Office button ใช สาหร บเร ยกค าส งจ ดการไฟล ท วไป เช น คาส งเป ดไฟล (Open) สร างไฟล ใหม ( New) บ นท ก (Save) บ นท กเป น (Save As) หร อป ด (Close) ฯลฯ แถบเคร องม อด วน (Quick Access Toolbar) เป นป มค าส งด วนหร อคาส งท ใช บ อยๆ เช น บ นท ก (Save) หร อเล กทา (Undo) ทาซ า (Redo) แถบห วเร อง (Title Bar) เป นแถบแสดงช อไฟล งานนาเสนอและช อโปรแกรม ส วนด านขวาส ดจะเป นป มสาหร บย อ/ขยายหน าต างและป ดโปรแกรม แถบร บบอน (Ribbon) ประกอบไปด วยคาส งการใช งานต างๆ น ามาแยกแยะ เป นหมวดด วยแท บ (Tab) ประกอบด วย หน าแรก แทรก ม มมองปกต (Normal View) เป นม มมองพ นฐานในการใช งานโปรแกรม พ นท ภาพน ง (Slide Pane) พ นท สาหร บใช ออกแบบและจ ดวางองค ประกอบต างๆ บนแผ นสไลด แถบแสดงสถานะ (Status Bar) แถบท แสดงสถานการณ ทางานป จจ บ นบนหน าจอ ม มมองต างๆ (View Bar) แถบแสดงม มมองเอกสารในแบบต างๆ ระด บการซ ม (Zoom Level) เคร องม อท ใช ย อหร อขยายการแสดงผล พ นท ใส โน ตย อ (Note Pane) ใช สาหร บบ นท กข อความเพ ออธ บายเน อหาเพ มเต ม 3 กำรสร ำงไฟล งำนนำเสนออย ำงง ำย เราสามารถสร างไฟล งานน าเสนออย างง าย ซ งประกอบด วยสไลด เพ ยงหน งหน า ตามข นตอนต อไปน คล กส ญร ป ท แถบเคร องม อด วน จะปรากฏสไลด ว างท ม กล องข อความ คล กท กล องข อความ แล วพ มพ ข อความท ต องการ จะได ข อความท เราพ มพ ลงไปในสไลด ภำพโดย : ศ ภำว ร ศร ว ระพ นธ /ต ลำคม 2554 คล กการนาเสนอภาพน ง ท ป มม มมองเพ อแสดงสไลด จะปรากฏหน าสไลด ภำพโดย : ศ ภำว ร ศร ว ระพ นธ /ต ลำคม 2554 กดแป น Esc บนแป นพ มพ เพ อจบการแสดงสไลด แล วกล บไปท หน าต างโปรแกรม 4 กำรบ นท กไฟล งำนนำเสนอ เม อสร างงานนาเสนอแล ว เราสามารถบ นท กเป นไฟล งานนาเสนอ ด งข นตอนต อไปน คล กป มบ นท ก บนแถบเคร องม อด วน หร อคล กป ม office button เล อกคาส งบ นท กเป น จะปรากฏคาส งย อยเก ยวก บการบ นท ก แสดงอย ในกรอบ ด านขวาให เล อกบ นท กไฟล ในร ปแบบต างๆ ในท น ให น กเร ยนเล อกบ นท ก งานนาเสนอ PowerPoint เพ อให สามารถนาไปเป ดในโปรแกรมเพาเวอร พอยท เวอร ช น ได ภำพโดย : ศ ภำว ร ศร ว ระพ นธ /ต ลำคม 2554 จะปรากฏกล องคาส งบ นท กเป น เล อกตาแหน งไดร ฟและโฟลเดอร ท ต องการเก บ ข อม ล ท ช องช อแฟ ม พ มพ ช อไฟล จากต วอย างน ให ช อว า ศ ภาว ร น กเร ยนควรต งช อแฟ ม ให สอดคล องก บงานน าเสนอท เราสร างข นมา คล กป มบ นท ก จะได ไฟล นามสก ล.pptx 5 กำรป ดโปรแกรมเพำเวอร พอยท ว ธ การป ดหร อการออกจากโปรแกรมเพาเวอร พอยท 2007 ว ธ ท 1 คล กป ม office button ท ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks