ค าน า กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ว นท 31 กรกฎาคม 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 - PDF

Description
ค าน า การจ ดการศ กษาท ม งหว งค ณภาพต องอาศ ยความร ความสามารถ ความร วมม อ ป จจ ย แวดล อม ตลอดจนกระบวนการต าง ๆ เพ อน าสถานศ กษาไปส เป าหมาย ค อ ค ณภาพน กเร ยน แต ละ สถานศ กษาย อมม ความเหม อนและความต าง

Please download to get full document.

View again

of 143
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 19 | Pages: 143

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค าน า การจ ดการศ กษาท ม งหว งค ณภาพต องอาศ ยความร ความสามารถ ความร วมม อ ป จจ ย แวดล อม ตลอดจนกระบวนการต าง ๆ เพ อน าสถานศ กษาไปส เป าหมาย ค อ ค ณภาพน กเร ยน แต ละ สถานศ กษาย อมม ความเหม อนและความต าง ในด านต าง ๆ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา โดย ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเสนอแนวค ดให สถานศ กษาในส งก ด ว เคราะห ความเหม อน ความต าง ขององค ประกอบต าง ๆ แล วหลอมรวมตกผล กเป นแนวทางในการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน โดยย ดหล กการม ส วนร วมของผ ม ส วนเก ยวข องท กภาคส วน ก าหนด ร ปแบบ (Model) เพ ออธ บายแนวทางปฏ บ ต ไปส เป าหมายร วมก น เอกสารเล มน จ งเป นเอกสารท ได รวบรวมร ปแบบ (Model) การบร หารจ ดการไปส ความส าเร จ ของท กโรงเร ยนไว เพ อประโยชน ต อการ ก าก บ ต ดตาม ของผ ม ส วนเก ยวข อง และเพ อ อ านวยความสะดวกต อการแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น จ งคาดหว งว าแต ละสถานศ กษาจะได ร บ ประโยชน จากเอกสารเล มน และน าไปส การพ ฒนาต อยอดร ปแบบการบร หาร (Model) ของแต ละ สถานศ กษาต อไป ขอขอบค ณผ บร หารสถานศ กษาและคณะท างานท กท านท ให ความร วมม อจนท าให เอกสาร เล มน ส าเร จล ล วงเป นอย างด กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ว นท 31 กรกฎาคม 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ อ าเภอเค ยนซา โรงเร ยนบ านท งจ ด 1 โรงเร ยนบ านส แยกสาม คค 2 โรงเร ยนศ กษาประชาคม 3 โรงเร ยนไทยร ฐว ทยา 22 4 โรงเร ยนบ านเขาสามยอด 5 โรงเร ยนบ านพรหมร งส ต 6 โรงเร ยนบ านส แยกคลองศ ลา 7 โรงเร ยนบ านคลองโร 8 โรงเร ยนบ านควนค ร วงศ 9 โรงเร ยนบ านควนสาม คค 10 โรงเร ยนบ านบางใหญ สาม คค 11 โรงเร ยนบ านห วยม ด 12 โรงเร ยนม ตรประชาราษฎร 13 โรงเร ยนว ดอร ญคามวาร 14 โรงเร ยนบ านเขาตอก 15 โรงเร ยนบ านคลองจ น 16 โรงเร ยนว ดเพ งประด ษฐาราม 17 โรงเร ยนส ธรรมเจร ญม ตรภาพ โรงเร ยนจ ตประชาราษฎร 19 โรงเร ยนบ านในปราบราษฎร ประสงค 20 โรงเร ยนบ านท บใหม 21 โรงเร ยนบ านเขาร กษ 22 โรงเร ยนสมบ รณ ประชาสรรค 23 โรงเร ยนบ านบางด 24 โรงเร ยนบ านไร ยาว 25 โรงเร ยนว ดดอนพยอม 26 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 สารบ ญ (ต อ) หน า อ าเภอช ยบ ร โรงเร ยนบ านปลายศอก 27 โรงเร ยนบ านปลายคลอง 28 โรงเร ยนบ านคลองพ งกลาง 29 โรงเร ยนบ านบางปาน 30 โรงเร ยนว ดสองแพรก 31 โรงเร ยนบ านควนส นช ย 32 โรงเร ยนบ านควนสระ 33 โรงเร ยนว ดสม ยส วรรณ 34 โรงเร ยนบ านควนพ ฒนาประชาสรรค 35 อ าเภอบ านนาเด ม โรงเร ยนว ดอ นทการาม 36 โรงเร ยนบ านหนองเร ยน 37 โรงเร ยนบ านทรายทอง 38 โรงเร ยนบ านธารอาร 40 โรงเร ยนบ านห วยใหญ 41 โรงเร ยนบ านสวยศร 42 อ าเภอบ านนาสาร โรงเร ยนบ านคลองปราบ 43 โรงเร ยนบ านหนองม วง 44 โรงเร ยนบ านควนพร พ 45 โรงเร ยนบ านควนมหาช ย 46 โรงเร ยนบ านควนเน ยง 47 โรงเร ยนว ดควนศร 48 โรงเร ยนว ดไทรโพธ งาม 49 โรงเร ยนบ านท งต าเสา 50 โรงเร ยนบ านนาควน 51 โรงเร ยนบ านย งงาม 52 โรงเร ยนว ดท าเจร ญ 53 โรงเร ยนบ านไร เหน อ 54 โรงเร ยนว ดว เวการาม 55 โรงเร ยนบ านห วยตอ 56 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 สารบ ญ (ต อ) หน า โรงเร ยนบ านห วยช น 57 โรงเร ยนบ านควนกองเม อง 58 โรงเร ยนนาสาร 59 โรงเร ยนว ดน าพ 60 โรงเร ยนบ านดอนทราย 61 โรงเร ยนบ านควนใหม 62 โรงเร ยนบ านห วยล วง 63 โรงเร ยนราชประชาน เคราะห โรงเร ยนบ านกอบแกบ 65 โรงเร ยนบ านเหม องทวด 66 โรงเร ยนบ านเขาน อย 67 โรงเร ยนบ านคลองหาเหน อ 68 โรงเร ยนบ านปลายน า 69 โรงเร ยนบ านช องช าง 70 อ าเภอพระแสง โรงเร ยนน คมสร างตนเองพระราชประสงค 1 71 โรงเร ยนบ านควนสว างว ฒนา 72 โรงเร ยนบ านบางน าเย น 73 โรงเร ยนบ านไสท อน 74 โรงเร ยนบ านควนยอ 75 โรงเร ยนว ดสามพ น 76 โรงเร ยนบ านไสดง 77 โรงเร ยนบ านประต พล ก 78 โรงเร ยนบ านราษฎร พ ฒนา 79 โรงเร ยนบ านหมาก 80 โรงเร ยนว ดบางพา 81 โรงเร ยนบ านเกาะน อย 82 โรงเร ยนบ านคลองโหยน 83 โรงเร ยนว ดบางสวรรค 84 โรงเร ยนป ญญาประชาอ ท ศ 85 โรงเร ยนอ ดมม ตรพ ฒนา 86 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 สารบ ญ (ต อ) หน า โรงเร ยนบ านหน าเขา 87 โรงเร ยนบ านห วยแห ง 88 โรงเร ยนบ านบางใหญ 89 โรงเร ยนองค การอ ตสาหกรรมป าไม โรงเร ยนบ านบางร ป 91 โรงเร ยนหม บ านป าไม พระราชประสงค 1 92 โรงเร ยนบ านควนน ยม 93 โรงเร ยนบ านโคกมะม วง 94 โรงเร ยนบ านย งทอง 95 โรงเร ยนบ านไสขรบ 96 โรงเร ยนบ านปลายสาย 97 โรงเร ยนบ านย านด นแดง 98 โรงเร ยนบ านบ อพระ 99 โรงเร ยนบ านสาค ม ตรภาพท โรงเร ยนว ดบางก ายาน 101 โรงเร ยนบ านเมร ย 102 อ าเภอเว ยงสระ โรงเร ยนบ านเขาน พ นธ 103 โรงเร ยนบ านควนกลาง 104 โรงเร ยนบ านควนเจร ญ 105 โรงเร ยนบ านใต 106 โรงเร ยนว ดคลองฉนวน 107 โรงเร ยนบ านปากสาย 108 โรงเร ยนบ านลานเข 109 โรงเร ยนบ านว งใหญ 110 โรงเร ยนบ านหานเพชร 111 โรงเร ยนว ดท งหลวง 112 โรงเร ยนมหาราช โรงเร ยนบ านห วยมะนาว 114 โรงเร ยนบ านในไร 115 โรงเร ยนบ านพร แชง 116 โรงเร ยนบ านส องเหน อ 117 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 สารบ ญ (ต อ) หน า โรงเร ยนว ดบ านส อง 118 โรงเร ยนสาม คค อน สรณ 119 โรงเร ยนบ านส อง 120 โรงเร ยนบ านหนองโสน 121 โรงเร ยนว ดคลองตาล 122 โรงเร ยนว ดเว ยงสระ 123 โรงเร ยนบ านไทรห อง 124 โรงเร ยนว ดโสภณประชาราม 125 โรงเร ยนบ านปากหาน 126 โรงเร ยนบ านห วสะพานม ตรภาพท โรงเร ยนบ านควนส ง 128 โรงเร ยนบ านย งงาม 129 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 อ าเภอเค ยนซา โรงเร ยนบ านท งจ ด อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 1 โรงเร ยนบ านส แยกสาม คค อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 2 โรงเร ยนศ กษาประชาคม อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 3 โรงเร ยนไทยร ฐว ทยา 22 อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 4 โรงเร ยนบ านเขาสามยอด อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน การพ ฒนาสถานศ กษา โดยกระบวนการม ส วนร วม โรงเร ยนบ านท งจ ด อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 5 โรงเร ยนบ านพรหมร งส ต อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 6 โรงเร ยนบ านส แยกคลองศ ลา อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 7 โรงเร ยนบ านคลองโร อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 8 โรงเร ยนบ านควนค ร วงศ อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 9 โรงเร ยนบ านควนสาม คค อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 10 โรงเร ยนบ านบางใหญ สาม คค อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 11 โรงเร ยนบ านห วยม ด อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 12 โรงเร ยนม ตรประชาราษฎร อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 13 โรงเร ยนว ดอร ญคามวาร อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ร ปแบบการบร หารโรงเร ยน แบบ Best Pat บ านเกาะแก ว ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 14 โรงเร ยนบ านเขาตอก อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 15 โรงเร ยนบ านคลองจ น อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 16 โรงเร ยนว ดเพ งประด ษฐาราม อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 17 โรงเร ยนส ธรรมเจร ญม ตรภาพ 130 อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน โมเดลการบร หาร โรงเร ยนค ณภาพ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 18 โรงเร ยนจ ตประชาราษฎร อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 19 โรงเร ยนบ านในปราบราษฎร ประสงค อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 20 โรงเร ยนบ านท บใหม อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 21 โรงเร ยนบ านเขาร กษ อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 22 โรงเร ยนสมบ รณ ประชาสรรค อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 23 โรงเร ยนบ านบางด อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 24 โรงเร ยนบ านไร ยาว อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 25 โรงเร ยนว ดดอนพยอม อ าเภอเค ยนซา จ งหว ดส ราษฎร ธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 26 อ าเภอช ยบ ร โรงเร ยนบ านปลายศอก อ าเภอช ยบ ร จ งหว ดส ราษฎร ธาน Banplaisok Model น กเร ยน (Student) การเร ยนร และพ ฒนา (Learning &Growth) ว ส ยท ศน พ นธก จ กลย ทธ ของโรงเร ยนบ านปลายศอก กระบวนการจ ดการ ศ กษาภายในโรงเร ยน (Internal Process) งบประมาณและทร พยากร (Budget & resource) Model แสดงร ปแบบการก าหนดผลส าเร จอย างสมด ลรอบด าน (Balanced Scorecard) ของโรงเร ยนบ านปลาย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks