เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง - PDF

Description
เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง ห วข อเน อหา 1. การป อนข อม ล แก ไข เพ มเต ม ลบข อม ล 1.1 ชน ดของข อม ล 1.2 การป

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 25 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง ห วข อเน อหา 1. การป อนข อม ล แก ไข เพ มเต ม ลบข อม ล 1.1 ชน ดของข อม ล 1.2 การป อนข อม ล 1.3 การต ดค าเพ อข นบรรท ดใหม ในเซลล 2. การแก ไขข อม ลภายในเซลล 2.1 การแก ไขข อม ลและต วเลข 3. การลบข อม ลท งเซลล 4. การค ดลอกข อม ล (Copy) 5. การย ายข อม ล (Cut) 6. การต งรห สผ านให ก บสม ดงาน 6.1 การต งรห สผ านเพ อป องก นการเป ดสม ดงาน 6.2 การเป ดสม ดงานท ม รห สผ าน 6.3 การยกเล กรห สผ าน 7. การใช ระบบอ ตโนม ต ในการป อนข อม ล 7.1 การเร ยงต วเลขแบบอน กรม 7.2 การก าหนดช ดข อม ล 2.7 การป อนข อม ลอ ตโนม ต จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายประเภทและชน ดของข อม ลได 2. บอกว ธ ป อนข อม ลลงในเซลล ได 3. บอกว ธ แก ไขข อม ลในเซลล ได 4. บอกว ธ ค ดลอกและเคล อนย ายข อม ลได 5. บอกว ธ ต งรห สผ านได 6. บอกว ธ ป อนข อม ลแบบอ ตโนม ต ได สาระส าค ญ หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน การท างานด วยโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซลน น ต องค าน งถ งหล กเกณฑ และว ธ จ ดการ ก บข อม ลและสม ดงาน เช น การป อนข อม ลแต ละประเภท ท งข อความ ต วเลข และข อม ลประเภท ส ตรต าง ๆ ผ ใช จ าเป นจะต องร หล กเกณฑ และว ธ การใช งานตามท โปรแกรมก าหนด ตลอดจน ว ธ การแก ไขข อม ลในแผ นงาน ถ าเก ดความผ ดพลาดหร อความไม เป นระเบ ยบเร ยบร อย ไม สวยงาม หร อไม ตรงตามความต องการ ควรปร บปร งแก ไขเพ มเต มข อม ลให เป นป จจ บ น และถ าต องการ ความรวดเร วในการป อนข อม ล เพ อประหย ดเวลาก ต องม การค ดลอกหร อการย ายข อความ หร อลบ ข อความท ไม ต องการออก 1. การป อนข อม ล แก ไข เพ มเต ม และลบข อม ล การป อนข อม ลในโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใช หล กการท วไปเหม อนก บการพ มพ เอกสารในโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด จะต างก นก ค อในโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล จะม ข อจ าก ดชน ดของข อม ลและเทคน คอ น ๆ ด วย 1.1 ชน ดของข อม ล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล จะประกอบด วยข อม ลท งหมด 5 ชน ดด วยก น ค อ ต วเลข (Number) ข อม ลชน ดต วเลข หมายถ ง ข อม ลท ป อนเป นค าต วเลข และต องการน าค าน นมาค านวณ การป อนข อม ลประเภทน โปรแกรมจะจ ดให อย ช ดทางด านขวา ม หล กเกณฑ การป อนด งน $ % E e ข อม ลต วเลขอาจประกอบด วยต วเลข 0-9 และส ญล กษณ พ เศษ +-( ) / การป อนข อม ลต วเลขโปรแกรมจะไม สนใจเคร องหมาย + ท น าหน า ต วเลขเพ อแสดงค าบวก การป อนข อม ลท เป นต วเลขท เป นค าลบให ใส เคร องหมาย น าหน า หร อเข ยนไว ในเคร องหมายวงเล บ การป อนต วเลขให ป อนค าจ านวนเต มเท าน น น นด วย หากค าต วเลขน นม จ ดทศน ยมนอกเหน อจาก.00 ให ป อนจ ดทศน ยม ว นท (Date) โดยม ให เล อกใช หลายร ปแบบด งน MM/DD/YY ต วอย าง 01/31/2008 MMM/Y ต วอย าง June/2008 DD-MMM-YY ต วอย าง 01-June เวลา (Time) โดยม ให เล อกหลายร ปแบบเช นก น ด งน น HH:MM ต วอย าง 08:40 HH:MM:SS ต วอย าง 06:30:53 HH:MM:AM/PM ต วอย าง 11:30 PM ข อความ (Text) ค อข อม ลใด ๆ ไม สามารถน าไปค านวณได อาจเป นต วอ กษร ข อความหร อต วเลขก ได เช น อ กษร A-Z ก-ฮ เป นต น ข อม ลประเภทน เม อพ มพ ลงไปจะอย ช ด ซ ายเสมอ (ส าหร บการแปลงต วเลขให เป นข อความ ให พ มพ น าหน าต วเลข) ส ตรหร อฟ งก ช น (Formula) ค อข อม ลท ประกอบด วยเคร องหมายทาง คณ ตศาสตร หร อค าส งเฉพาะท เร ยกว าฟ งก ช น (Function) ข อม ลประเภทส ตรจะต องน าหน าด วย เคร องหมายเท าก บ บวก หร อ ลบ แล วตามด วยช อเซลล หร อเคร องหมายอ น ๆ เช น +A1+A2-A3 หร อ =A1+A2-A3 หร ออาจจะน าหน าด วยเคร หร อ = เพ อเร ยกใช ฟ งก ช น เช A3) หร อ =SUM(A1:A3) 1.2 การป อนข อม ล การป อนข อม ล สามารถพ มพ ข อม ลลงไปในเซลล ได โดยตรงโดยการคล กท เซลล ท ต องการ จากน นพ มพ ข อม ลลงไป เม อพ มพ เสร จให กดแป น [Enter] จากน นเซลล พอยต เตอร (Cell Pointer) จะเล อนลงมาข างล าง 1 เซลล ถ าต องการเล อนเซลล พอยต เตอร ไปย งเซลล อ น ให ใช ป ม ล กศรบนแป นค ย บอร ดหร อใช เมาส คล กก ได หร ออ กว ธ หน งค อ พ มพ ข อม ลในแถบส ตร (Formula Bar) โดยคล กเมาส ท เซลล ท ต องการ จากน นเล อนเมาส ไปคล กท แถบส ตร แล วพ มพ ข อม ลลงไป เสร จแล วกด [Enter] ภาพท 3.1 การพ มพ ข อความลงในเซลล 1.3 การต ดค าเพ อข นบรรท ดใหม ในเซลล กรณ ข อม ลท พ มพ ม ข อความเก นคอล มน จนไม สามารถแสดงได ในเซลล เด ยว ส าหร บ ว ธ การน โปรแกรมจะไม เพ มขนาดความความกว างของคอล มน แต จะต ดข อความท เก นคอล มน เพ อ ข นบรรท ดใหม โดยข อม ลย งคงแสดงอย ในช องเซลล เด ยว ซ งม ข นตอนด งต อไปน (1) คล กเซลล ท ต องการต ดค า แล วคล กเมาส ป มขวา จากน นคล กค าส ง จ ดร ปแบบเซลล... (2) คล กแท บ การจ ดต าแหน ง (3) คล กเล อกค าส งท ไดอะล อก ต ดข อความ แล วกดป ม ตกลง ภาพท 3.2 การต ดค าเพ อข นบรรท ดใหม ในเซลล 2. การแก ไขข อม ลภายในเซลล การแก ไขค าท พ มพ ผ ดในขณะท ก าล งพ มพ งานอย ให กดแป นถอยหล ง (Backspace) ซ งจะ ลบต วอ กษรทางซ ายของจ ดแทรกบนแถบส ตร การแก ไขค าผ ดในตอนต นของท พ มพ ให เล อนจ ด แทรกไปย งต าแหน งท พ มพ ผ ดและลบ แล วพ มพ ต วอ กษรแทรกหร อท บลงไป การลบต วอ กษรหลาย ต วท ต ดก นเล อกโดยการระบายส ท บต วอ กษรในแถบส ตร แล วกดแป นถอยหล งหร อกดป ม [Delete] ในแป นพ มพ การแก ไขการพ มพ ผ ดโดยใช แป นพ มพ ให เล อกเซลล ท ต องการแก ไขและกดป ม [F2] ม ม ล างซ ายของแถบส ตรแสดงสถานะจะเปล ยนจากโหมดพร อม เป นแก ไข และจ ดแทรกจะปรากฏ ท ท ายส ดของแป นถอยหล งและพ มพ ต วอ กษรต วใหม การเล อนไปท ห วหร อท ายของข อม ล กดป ม [Home] หร อ [End] ในแป นพ มพ การเล อนคร งละ 1 ค า กด [Ctrl] ค างไว แล วกดแป นล กศรซ าย หร อขวา การแทนท ต วอ กษรหลาย ๆ ต ว วางจ ดแทรกไว ก อนหร อหล งต วอ กษรท ต องการจะแทนท กดแป น [Shift] ค างไว แล วกดแป นล กศรซ ายหร อขวาเพ อขยายการเล อก ส าหร บการลบต วอ กษร กดแป นถอยหล งหร อกดป ม [Delete] ท แป นพ มพ และถ าตอบการเข ยนท บ ให พ มพ ต วอ กษรต วใหม ลงไปท บข อความน น 2.1 การแก ไขข อความและต วเลขท ป อนไว การเปล ยนแปลงค าท ป อนไว แล ว ม 2 ว ธ พ มพ ท บ เม อแผ นงาน (Worksheet) ท ม ข อม ลอย แล วและพ มพ ค าใหม จะให ผลท บค าเด มว ธ น เป นว ธ ง าย ๆ ก บการแก ไขค าต วเลขท ป อนผ ดไว หร อแทนท ข อความส น ๆ ใหม แก ไขบางส วน ถ าค าท ป อนเด มม ความยาวมาก ๆ หร อต องการเปล ยน เพ ยงบางส วนน น ให คล กเมาส บนเซลล น นและแก ไขค าจากบนแถบส ตร หร อใช การด บเบ ลคล ก เมาส แก ไขโดยตรงในเซลล เม อแก ไขเสร จแล วให กดแป น [Enter] ในแป นพ มพ เพ อจบการป อนค า แต จะไม สามารถใช การย ายไปต าแหน งเซลล ใหม แทนได ขณะท ท าการป อนข อม ล อาจม บางข อม ลท ป อนผ ดพลาด จ งต องม การแก ไขข อม ลน น ซ งม ว ธ การแก ไขข อม ล 2 ว ธ ค อ ว ธ ท 1 แก ไขข อม ลบางส วนท นท ท ม การป อนข อม ลผ ดพลาด คล กเมาส ท เซลล หร อข อม ล ท ต องลบ แล วกดป ม [Delete] หร อกด [Backspace] ในแป นพ มพ ว ธ ท 2 แก ไขข อม ลหล งจากท เซลล น นม ข อม ลอย แล ว (1) ด บเบ ลคล กเม าล เซลล ท ต องการลบ แล วพ มพ แก ไขได เลย (2) กดป ม [F2] บนแป นพ มพ ท เซลล ท ต องการจะแก ไข แล วพ มพ แก ไขได เลย การแก ไขข อม ล ม 2 ว ธ หากข อความท กรอกลงไปในเซลล ม ข อผ ดพลาด ถ าจะแก ไขจะต องคล กเล อกเซลล ท ผ ด และแก ไขข อม ลท ถ กต องลงไปใหม โดยข อความท แก ไขม ข นตอนและว ธ การด งน แก ไขท เซลล โดยตรง โดยด บเบ ลคล กลงในเซลล ท ต องการแก ไข ข อความ เม อเมาส ปรากฏเป นส ญล กษณ แล วใช ค ย บอร ดแบ กสเปซ [Back Space] หร อ ค ย บอร ด [Delete] ลบข อความท ผ ด แล วพ มพ ข อความท ถ กต องลงไปใหม แก ไขท แถบส ตร โดยคล กเซลล ท ต องการแก ไข ข อความจากน นเล อน เมาส ไปคล กท แถบส ตร (Formula Bar) แล วน าเมาส ไปคล กท ช องแถบส ตร ท าการแก ไขข อม ลได เลย และเม อแก ไขข อม ลเร ยบร อยแล ว กดแป น [Enter] ในแป นพ มพ ถ าอย ในระหว างการป อนข อม ล ให คล กเมาส ท เซลล ท ต องการ แล วกด ป ม [Delete] หร อกดป มแบ กสเปซ [Back Space] หร อ [Esc] บนแป นพ มพ ด บเบ ลคล กท เซลล แล ว แก ไขข อมลตามต องการ 3. การลบข อม ลท งเซลล ภาพท 3.3 การแก ไขข อม ล ถ าลบข อความท เป นเซลล เด ยวก ให คล กท เซลล ท ต องการ หร อถ าต องการลบข อม ลใน หลาย ๆ เซลล ให เล อกช วงข อม ลในเซลล ท ต องการลบ จากน นกดค ย บอร ด [Delete] หร อ คล ก เมาส ป มขวาแล วเล อกค าส ง ล างเน อหา ก ได ข อม ลท อย ในเซลล จะถ กลบออกไปท งหมดท นท ภาพท 3.4 การลบข อม ล การยกเล กการแก ไข ม ว ธ การยกเล กได ด งน ค อ 1. ใช ป มเคร องหมายกากบาทในส วนของแถบส ตร (Formula Bar) ซ งการใช ป มน จะต อง ท าในขณะท ก าล งอย ในระหว างการแก ไขข อม ล โดยท ส วนของแถบส ตร (Formula Bar) ย งท างาน อย ด งภาพท 3.5 ภาพท 3.5 การยกเล กการแก ไข 2. ใช ป มยกเล ก ท อย ในส วนของค าส งเร งด วน โดยป มยกเล กน จะท าการย อนกล บการ ท างานหร อการกระท าใด ๆ ท ได กระท าข น 1 การกระท า ต อการกดป มยกเล กน 1 คร ง ภาพท 3.6 การใช ป มยกเล กการแก ไข 3. ใช ไอคอนค าส งด วน ยกเล ก โดยคล กท หล งเคร องม อยกเล ก แล วจะปรากฏส งท พ มพ ข อความไว เม อต องการยกเล กการกระท าก บข อความใด ให น าเมาส ไปคล กเล อกข อความน นได เลย ด งร ป ภาพท 3.7 การใช ไอคอนค าส งด วนยกเล กการแก ไข 4. การค ดลอกข อม ล (Copy) การค ดลอกข อม ลท อย ในเซลล หน งไปย งเซลล อ น หร อถ าต องการท จะค ดลอกข ามแผ นงาน ก สามารถท จะท าได โดยม ข นตอนด งน (1) คล กเซลล หร อช วงเซลล ท ม ข อม ลท ต องการท าการค ดลอก (2) คล กค ดลอก (Copy) บนแท บค าส งหน าแรก (Home) หร อคล กเมาส ป มขวาแล วเล อก ค าส งค ดลอก (3) คล กเซลล เป าหมายท ต องการวางข อม ลลงไป แล วคล กค าส งวาง (Paste) บน แท บค าส งหน าแรก หร อคล กเมาส ป มขวาแล วคล กค าส งวาง จากน นกดป ม [Esc] เพ อส นส ดการ ค ดลอก ภาพท 3.8 การค ดลอกข อม ล 5. การย ายข อม ล (Cut) ถ าต องการท จะเปล ยนต าแหน งการเร ยงแผ นงาน โดยให เร ยงตามว ตถ ประสงค ของการใช งานก อนหร อหล งได เพ อสะดวกในการค นหาและประหย ดเวลา โดยม ข นตอนปฏ บ ต เหม อนก บ การค ดลอกข อม ล โดยท าข นตอนท 1 3 ของการค ดลอก ด งภาพท 3.5 แต เปล ยนจากค า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks