ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access PDF

Description
ใบความร ท 3 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล เร มต นใช งาน Microsoft Office Enterprise 2007 หล งจากทาการต

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 31 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบความร ท 3 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล เร มต นใช งาน Microsoft Office Enterprise 2007 หล งจากทาการต ดต ง Microsoft Office Enterprise 2007 เสร จเร ยบร อยแล ว จากน นให คล ก Start คล ก All Programs คล ก Microsoft Office แล วคล กโปรแกรมท ต องการใช งาน เช น Microsoft Access 2007 เป นต น เป ดโปรแกรม Access ด วยข นตอนด งน 1. คล กป ม Start 2. เล อนเมาส ไปท All Programs เล อก Microsoft office 3. คล ก Microsoft office Access 2007 2 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Access 2007 ส วนประกอบของฐานข อม ล ใน Access 2007 ก อนจะเร มทางานในฐานข อม ล เราควรมาทาความเข าใจก นก อนว า ในหน าต างการทางาน ฐานข อม ลน น ม ส วนประกอบท สาค ญอะไรบ าง ซ งส วนประกอบท สาค ญในหน าต างฐานข อม ลน นจะ ประกอบไปด วย 1. แถบช อ = ใช แสดงช อโปรแกรม และช อไฟล ฐานข อม ลท เป ดใช งาน 2. ป ม Office = ใช จ ดเก บเมน คาส งต าง ๆ เช น การสร างแฟ ม การเป ดแฟ ม การบ นท ก การ บ นท กเป น การพ มพ การจ ดการ อ เมล ประกาศ ป ดฐานข อม ล เอกสารล าส ด และต วเล อกของ Access 3. แถบเมน = ใช แสดงเมน คาส งท ใช ในโปรแกรม 4. ร บบอน = ใช แสดงไอคอนเคร องม อท ต องใช งานบ อย ๆ 5. พ นท การทางาน = ใช แสดงรายการทางานต าง ๆ ในฐานข อม ล 6. บานหน าต างนาทาง (Navigation Pane) = ใช แสดงรายช อออบเจ กต ในฐานข อม ล 7. ป มควบค ม Windows = ใช ควบค มการเป ด - ป ด หน าต างฐานข อม ล 8. แถบสถานะการทางาน = ใช แสดงสถานะการทางานต าง ๆ ของโปรแกรม Ribbon ค อ แถบเคร องม อช ดคาส งท แบ งเป นแท บ ๆ อย ส วนบนของหน าต างรองจาก แถบ ช อ (Title bar) ซ งมาแทนแถบเมน ในโปรแกรมเก า 3 บานหน าต างนาทาง เป นพ นท ทางด านซ ายของหน าต างท จะแสดงว ตถ ฐานข อม ล บาน หน าต างนาทางน มาแทนหน าต างฐานข อม ลของ Access ร นก อนหน า สร ปข นตอนการใช งาน Access 2007 ข นตอนของการใช งานน นม รายละเอ ยดด งน 1. การออกแบบฐานข อม ล เป นข นแรกส ด โดยเราจะต องมาพ จารณาข อม ลท เราจะใช งาน แล วนามาออกแบบตามทฤษฎ การ ออกแบบฐานข อม ลซ งจะช วยให เราสร างฐานข อม ลท ม ความถ กต องของข อม ล ง ายต อการบาร งร กษา และการใช งานร วมก บฐานข อม ลอ น ๆ 2. การสร างฐานข อม ล เม อได ออกแบบฐานข อม ลเร ยบร อยแล ว ต อมาเราจ งทาการสร างฐานข อม ลท ออกแบบไว โดย เร มจากการสร างตารางข นมาก อน โดยใช ว ตถ Table ซ งภายในตารางท สร างข นจะม ฟ ลด ข อม ลท เก บ ข อม ลตามท ออกแบบไว 3. การสร างแบบฟอร มเพ อร บข อม ล หล งจากสร างตารางต าง ๆ ภายในฐานข อม ล เราจะนาเอาข อม ลต าง ๆ มาบรรจ ลงและเพ อให การ นาข อม ลต าง ๆ เข ามาเป นเร องท ใคร ๆ ก ทาได จ งจาเป นต องสร างแบบฟอร มข นมาเพ อร บข อม ล ซ ง ออบเจ กต Form จะช วยให เราสร างแบบฟอร มท ต องการได 4. การสร างค วร เพ อด งข อม ล เม อม ข อม ลพอประมาณแล วเราอาจจะต องการนาข อม ลส วนใดส วนหน งข นมาใช งาน ก สามารถใช ออบเจ กต Query เพ อเร ยกข อม ลท ต องการน นข นมาได โดยอ ตโนม ต ซ งข อม ลท ต องการ น นเราสามารถกล นกรอง หร อค ดเฉพาะท ต องการจร ง ๆ โดยการกาหนดเง อนไขให ก บออบเจ กต Query ได 5. การสร างรายงาน เม อฐานข อม ลม ข อม ลมากข น ม การเปล ยนแปลงของข อม ล ย อมทาให เก ดความต องการท จะ นาข อม ลข นมาด ซ งแง ม มในการด น นม หลายแบบ ทาให เราต องใช งานออบเจ กต Report มาช วยสร าง รายงาน โดยการด งข อม ลจากฐานข อม ล หร อ Query ท ต องการนาเสนอในร ปแบบท ง ายต อการทา ความเข าใจ 6. การแสดงผ านทางเว บเพจ จะใช งานออบเจ กต Pages ทาหน าท นาเอาข อม ลจากฐานข อม ลไปแสดงผลในร ปเว บเพจผ าน ทางอ นเตอร เน ต หร ออ นทราเน ตในองค กร ซ งจะช วยเพ มช องทางในการร บร ข อม ลจากอ นเตอร เน ต ได อย างท วถ งและง ายดาย 7. การบ นท กคาส งเพ อความสะดวก 4 เราสามารถนาเอาคาส งต าง ๆ หร อการกระทาซ า ๆ เหล าน นมาเร ยงร อยแล วบ นท กเก บเอาไว เพ อส งงานได อย างสะดวกในภายหล ง โดยใช ออบเจ กต Macro ในการรวบรวมคาส งต าง ๆ เหล าน นแล วบ นท กเก บไว 8. การเข ยนโปรแกรมเพ มเต ม เม อการทางานม ความซ บซ อนมากข น เราต องการความสะดวกจากการทางาน อาจจาเป นต อง พ งพาการเข ยนโปรแกรม ซ งออบเจ กต Module จะทาหน าท ช วยให เราเข ยนโปรแกรมในภาษา VBA (Visual Basic for Application) เพ อส งงาน Access 2007 หร อโปรแกรมอ น ๆ ในช ด Office ได อย างม ประส ทธ ภาพ 9. การบาร งร กษาและด แลฐานข อม ล ระบบการทางานจะทาได อย างถ กต องแต เม อผ านการใช งานไปนาน ๆ จะพบป ญหาอ ก เช น การท ระบบทางานผ ดพลาด ทางานช าลงไป หร อแม แต การบ กร กข อม ลจากผ ไม หว งด เป นต น ทาให เราต องม การใช งานเคร องม อต าง ๆ เพ อทาหน าท สารองข อม ล ว เคราะห ป ญหา ทาการปร บปร งให ทางานได อย างรวดเร ว รวมถ งเคร องม อท ป องก นการบ กร กซ ง Access 2007 ได เตร ยมไว ให แล ว การกาหนดโครงสร างของตาราง เม อเราสามารถการกาหนดได ว าจะสร างฐานข อม ลเพ อใช งานอะไร น นก หมายถ งสามารถ ระบ ได ว าต องม ข อม ลอะไรบ างท จะต องนามาจ ดเก บในฐานข อม ล ผ เร ยนอาจจะต องเร มจากการ สอบถามถ งการใช งานของผ ใช งานว าต องการใช งานอย างไร ม รายงานหร อข อม ลใดบ างท อยากจ ดเก บ แล วรวบรวมข อม ลเหล าน นมาทาการออกแบบฐานข อม ล ต องกาหนดให ได ว าตารางหล กจะม ข อม ล อะไรบ าง ตารางเสร มควรม เท าท จาเป น จากต วอย างจะม ตารางด งต อไปน 1. ตาราง ฐานข อม ลน กเร ยน เป นตารางหล ก ทาหน าท ร บข อม ลรายละเอ ยดท งหมดของ น กเร ยนมาเก บไว 2. ตาราง อาเภอ/เขต เป นตารางเสร ม ทาหน าท เก บข อม ลช ออาเภอ/เขตท 3. ตาราง ตาบล/แขวง เป นตารางเสร ม ทาหน าท เก บข อม ลช อตาบล/แขวง ตาราง ฐานข อม ลน กเร ยน ประกอบด วยหลายเขตข อม ล (ฟ ลด )ต าง ๆ ด งน 5 6 ตาราง อาเภอ/เขต ประกอบด วยเขตข อม ล(ฟ ลด ) เด ยว ด งน ตาราง ตาบล/แขวง ประกอบด วยเขตข อม ล(ฟ ลด ) เด ยว ด งน เม อเรากาหนดโครงสร างตารางเสร จแล วก จะนาไปออกแบบตาราง (Table) เพ อเก บข อม ลไว เป นแนวทางสาหร บสร างฐานข อม ล ในบทต อไปจะเป นข นตอนการนามาสร างไฟล ฐานข อม ลจร งบน Microsoft office Access 2007
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks