3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ - PDF

Description
โครงการพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศโรงเร ยนในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) ร วมก บ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (มทส.)

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 20 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศโรงเร ยนในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) ร วมก บ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (มทส.) ส งท ส งมาด วย ๑ 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นส อเทคโนโลย สารสนเทศ ได เข ามาม บทบาทส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างมาก เน องจากเป นส อท ช วยให การจ ดการเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพมากย งข น โดยท ครอบคล มว ธ การเร ยนร หลาย ร ปแบบ อาท เช น การเร ยนร บนคอมพ วเตอร (Computer Based Learning) การเร ยนร บนเว บ (Web-Based Learning) และห องเร ยนเสม อนจร ง (Virtual Classrooms) เป นต น โดยผ เร ยนสามารถเร ยนร ผ านส อเทคโนโลย สารสนเทศได ท กประเภท เช น อ นเทอร เน ต (Internet) อ นทราเน ต (Intranet) เอ กซ ทราเน ต (Extranet) จากท กล าวมาข างต น การศ กษาผ านส อเทคโนโลย คอมพ วเตอร จ งเป นส อท ม ความส าค ญมากสาหร บการ เร ยนร ในป จจ บ น และเต บโตแพร หลายไปในท วโลก เพราะจ ดเด นของการเร ยนการสอนผ านส อเทคโนโลย สารสนเทศ ค อ สามารถเข าถ งแหล งข อม ลและเน อหาว ชาความร ต างๆ ได อย างสะดวกรวดเร ว และเป นการแก ป ญหาการขาดแคลน อาจารย ท ม ความสามารถโดยท าให ผ เร ยนสามารถเร ยนก บอาจารย เหล าน นได ตลอดเวลา อ กท งสามารถเพ มโอกาสใน การเร ยนร ของผ เร ยนนอกห องเร ยนได และระบบการเร ยนร ก บคอมพ วเตอร ท ด จะสามารถช วยให ผ เร ยนพ ฒนาท กษะ ไปได รวดเร วกว าการเร ยนในห องเพ ยงอย างเด ยว ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานต องการส งเสร มให คร และน กเร ยนของโรงเร ยนในส งก ด สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานม ท กษะการใช ส อเทคโนโลย สารสนเทศ จ ดการเร ยนการสอน จ งได จ ดท า โครงการพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศโรงเร ยนในส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนในสถานศ กษาต อไป 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อศ กษาแนวทาง จ ดท าหล กส ตร ข อเสนอเช งนโยบายในการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ส อเทคโนโลย สารสนเทศในการพ ฒนาผ บร หารส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา ศ กษาน เทศก และ คร ผ สอน 2.2 เพ อด าเน นการพ ฒนา ฝ กอบรมผ บร หารส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา ศ กษาน เทศก และคร ผ สอนโดยการใช ส อเทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการสอนตามกล มสาระการเร ยนร ให สอดคล อง ก บบร บทของผ เร ยน สถานศ กษา และเขตพ นท การศ กษาตามความแตกต างของสถานศ กษาในแต ละภ ม ภาค ประกอบด วย ภาคเหน อ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ภาคกลาง ภาคตะว นออก ภาคใต -1- 3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ ฝ กอบรม พ ฒนาผ บร หารส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา ศ กษาน เทศก และคร ผ สอน ตามหล กส ตรการฝ กอบรมเพ อจ ดการเร ยนการสอน ในโรงเร ยนส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ไม น อยกว า 150,000 คน 3.2 เช งค ณภาพ ผลการว เคราะห ประเด น ป ญหา อ ปสรรค และประโยชน ในการใช ส อเทคโนโลย สารสนเทศจ ดการเร ยน การสอนตามกล มสาระการเร ยนร ให เหมาะสมก บบร บทน กเร ยน สถานศ กษา ตามภ ม ภาค ประกอบด วย ภาคเหน อ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ภาคกลาง ภาคตะว นออก ภาคใต ได แนวทางการใช ส อเทคโนโลย สารสนเทศในการจ ดการเร ยนการสอน ให เหมาะสมก บบร บทน กเร ยน สถานศ กษา ตามภ ม ภาค ประกอบด วย ภาคเหน อ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ภาคกลาง ภาคตะว นออก ภาคใต 4. กล มเป าหมายในขอบเขตร บผ ดชอบของมหาว ทยาล ย ฝ กอบรม พ ฒนาผ บร หาร ศ กษาน เทศก และคร ผ สอนในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ใน ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อตอนล างจานวน 34 เขต ประกอบด วย 1. ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษา จานวน 34 คน 2. รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษา จานวน 34 คน 3. ศ กษาน เทศก จานวน 34 คน 4. ผ อานวยการสถานศ กษา จานวน 3,276 คน 5. คร 8 กล มสาระ ท เป นแกนนา จานวน 2,700 คน 6. ขยายผล จานวน 17,875 คน รวมจานวนท งหมดในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อตอนล าง 23,987 คน 5. หล กส ตรการฝ กอบรม 1. ส มมนาแลกเปล ยนเช งว ชาการด านการบร หาร ประช มแลกเปล ยน พ ดค ย เล าประสบการณ 2. ส มมนาแลกเปล ยนเช งว ชาการด านการน เทศก ประช มแลกเปล ยน พ ดค ย เล าประสบการณ 3. การบร หารจ ดการโครงการ Microsoft Project 4. การว ดผลและการประเม นผล (ก) Simple KPI, Excel Dashboard สาหร บผ บร หาร (แนะนา) 5. การว ดผลและการประเม นผล (ข) Simple KPI, Excel Dashboard สาหร บผ ปฏ บ ต การ (Lab) 6. ระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอน (ก) LMS Moodle และ SUT Online Testing สาหร บผ บร หาร (แนะนา) 7. ระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอน (ข) LMS Moodle และ SUT OnlineTestingสาหร บผ ปฏ บ ต การ (Lab) 8. การผล ตส อการเร ยนการสอน (ก) การผล ตส อ 2D/3D Flash, Captivate สาหร บผ บร หาร (แนะนา) 9. การผล ตส อการเร ยนการสอน (ข) การผล ตส อ 2D/3D Flash, Captivate สาหร บผ ปฏ บ ต การ (Lab) 10. เคร อข ายส งคมเพ อการประสานงาน Google+ (Mail, Talk และ Google App อ นๆ) -2- 11. สาน กงานอ เล คทรอน กส Google Doc และ Google Drive 12. สารสนเทศเพ อการว จ ยด านการศ กษา Google Form, สถ ต ว จ ย SPSS, การออกแบบงานว จ ยการศ กษา 13. ห องเร ยนอ จฉร ยะ เทคโนโลย ทางการศ กษา ส อโสตท ศน ปกรณ ท ท นสม ย 6. ระยะเวลาฝ กอบรม (4 ว น) ระหว างว นท พฤศจ กายน 2557 เวลา น. 7. สถานท ฝ กอบรม ณ อาคารส รพ ฒน 2 เทคโนธาน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 8. ว ทยากร คณาจารย /ผ เช ยวชาญ จากมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 1. รองศาสตราจารย ดร. คณ ต ไข ม กด และท มงาน 2. ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ปรเมศวร ห อแก ว และท มงาน 3. ผ ช วยศาสตราจารย ดร. คะชา ชาญศ ลป และท มงาน 4. ผ ช วยศาสตราจารย พ ชโยท ย มห ทธนาภ ว ฒน และท มงาน 5. ผ ช วยศาสตราจารย สมพ นธ ชาญศ ลป และท มงาน 9. กาหนดการฝ กอบรม 1. หล กส ตรสาหร บ คร ผ สอน/คร แกนนา ว นท เวลา ห วข อการฝ กอบรม 27 พ.ย น. ลงทะเบ ยน/ร บเอกสาร น. ระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอน (ข) น. ระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอน (ข) (ต อ) 28 พ.ย น. ลงทะเบ ยน/ร บเอกสาร น. การผล ตส อการเร ยนการสอน (ก) น. การผล ตส อการเร ยนการสอน (ก) (ต อ) 29 พ.ย น. ลงทะเบ ยน/ร บเอกสาร น. การผล ตส อการเร ยนการสอน (ข) น. การผล ตส อการเร ยนการสอน (ข) (ต อ) 30 พ.ย น. ลงทะเบ ยน/ร บเอกสาร น. เคร อข ายส งคมเพ อการประสานงาน น. สาน กงานอ เล คทรอน กส -3- 10. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 10.1 ผ บร หาร ศ กษาน เทศก คร และกล มเป าหมายท ได ร บการพ ฒนา จะเป นกล มท ม ความร ความเข าใจและ ท กษะการปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ หร อคอมพ วเตอร ในโรงเร ยนส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 10.2 ระบบการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ส อคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ จะก อให เก ดองค ความร ท สามารถสร างข อเสนอเพ อการปฏ บ ต ส าหร บคร ท จะด าเน นการจ ดการเร ยนการสอนเพ อการศ กษาแบบบ รณาการผ าน ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ได อย างช ดเจนและนาไปปฏ บ ต ได ง ายและเป นร ปธรรม 10.3 องค ความร การจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ส อเพ อการศ กษาแบบบ รณาการผ านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ภายใต บร บททางการศ กษาของประเทศไทย สามารถนาไปขยายผลและพ ฒนาต อยอดได ในอนาคต 11. หน วยงานร บผ ดชอบ โครงการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หาร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร และเทคโนธาน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 111 ถนนมหาว ทยาล ย ตาบลส รนาร อาเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา ***************************** -4- รายละเอ ยดค าใช จ ายแบบเหมาจ าย ลาด บ รายการ ค าใช จ าย 1 ค าเบ ยเล ยง ว นละ 240 บาท 2 ค าท พ ก 600 บาท/ค น 3 ค าเด นทาง (ระยะทาง* x ก โลเมตรละ 4 บาท x 2 เท ยว) *ระยะทาง ค ดจากอาเภอเม องนครราชส มา ถ งอาเภอท โรงเร ยนต งอย (ตามกรมทางหลวง ) หมายเหต : ให ผ เข าร วมอบรมท กท านนาเอกสารมาเพ อประกอบการเบ กจ ายเง นค าเด นทางและค าท พ ก ได แก สาเนาบ ตรข าราชการ/สาเนาบ ตรประชาชน พร อมร บรองสาเนาถ กต อง -5-
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks