3.3.1._Kodi_Punes

Description
Kodi i punes

Please download to get full document.

View again

of 132
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 132

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    KODI I PUNËS I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË    Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare Shtator, 2003    3 Azhurnoi: Ardita Alsula © i këtij botimi Qendra e Publikimeve Z yrtare    4  PËRMBAJTJA E LËNDËS Faqe Neni KREU I 7 1-2 Bazat e Kodit të Punës KREU II 8 3-7 Fusha e zbatimit të Kodit A. Në hapësirë 8 3 B. Sipas personave 9 4 C. Sipas përmbajtjes 9 5 D. Në kohë 10 6-7 KREU III 11 8-11 Të drejtat themelore A. Ndalimi i punës së detyruar 11 8-9 B. Liria sindikale, bisedimet kolektive 12 10 KREU IV 13 11 Përparësia e normave të së drejtës KREU V 14 12-21 Krijimi i raporteve individuale të punës A. Përkufizim 14 12-18 B. Lindja e marrëdhënieve të punës 14 19-21 KREU VI 19 22-31 Detyrimet e punëmarrësit A. Ndalimi i konkurrencës pas përfundimit të marrëdhënieve të punës 22 28-31    5 Faqe Neni KREU VII 25 32-38 Detyrime të përgjithshme të punëdhënësit KREU VIII 27 39-75 Sigurimi dhe mbrojtja e shëndetit A. Vendi i punës 31 45-47 B. Mjedisi i punës 32 48-50 C. Makineri të rrezikshme 33 51-53 D. Kushtet e punës dhe ngarkesa 34 54-55 E. Lëvizjet dhe rëniet 35 56-62 F. Z  jarret dhe shpërthimet 38 63-68 G. Pijet, ngrënia 40 69-70 H. Garderoba 41 71-75 KREU IX 42 76-97 Kohëzgjatja e punës dhe e pushimeve A. Kohëzgjatja ditore e punës 43 77-81 B. Koha javore e punës 45 82-84 C. Pushimi javor dhe ditët e festave 46 85-87 D. Orët shtesë 47 88-91 E. Pushimi vjetor 48 92-97 KREU X 52 98-108 Mbrojtja e veçantë për të miturit dhe gratë A. Mbrojtja e veçantë për të miturit 52 98-103 B. Mbrojtja e veçantë për gratë 52 104-104 KREU XI 57 109-134 Paga A. Caktimi i pagës 57 109-115 B. Pagesa 60 116-120 C. Mbrojtja 63 121-124 D. Mjetet e punës dhe shpenzimet 65 125-129 E. Mungesat e punëmarrësit 67 130-134
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks