ฉบ บท 3 (กรกฎาคม ก นยายน 2557) - PDF

Description
ฉบ บท 3 (กรกฎาคม ก นยายน 2557) สว สด ค ะคณะท างานด านการสร างเสร มส ขภาพในสถานประกอบการท กท าน จดหมายข าวฉบ บน ถ อเป นฉบ บส งท ายป 2014 ก นแล วนะคะ ตลอดช วงป ท ผ านมาหลายๆ ท าน น าจะผ านการดาเน นงานก นอย

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 15 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ฉบ บท 3 (กรกฎาคม ก นยายน 2557) สว สด ค ะคณะท างานด านการสร างเสร มส ขภาพในสถานประกอบการท กท าน จดหมายข าวฉบ บน ถ อเป นฉบ บส งท ายป 2014 ก นแล วนะคะ ตลอดช วงป ท ผ านมาหลายๆ ท าน น าจะผ านการดาเน นงานก นอย างขม กเขม น สรรสร างผลงานด ๆ ให เก ดข นและเป นประโยชน ต อ องค กร อย างไรแล วในช วงโค งส ดท ายปลายป น ทางแผนงานส งเสร มการขยายฐานการป องก น ป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ขอเป นกาล งใจให ท กท านได ดาเน นงานส งท ายป ก นอย างม ความส ขนะค ะ และจดหมายข าวฉบ บน แผนงานฯ ก คงไม ล มท จะส งข าวความเคล อนไหวท ผ านมา ให คณะทางานสถานประกอบการสร างเสร มส ขภาพได ร บทราบถ งก จกรรมต างๆ ท แผนงานฯ ได เข าไปร วมผล กด นการข บเคล อนงานด านการควบค มป จจ ยเส ยง (การควบค มการส บบ หร การ ด มเหล า การเก ดอ บ ต เหต จากการเด นทางของพน กงาน) ก บหน วยงานท เข าร วมบ รณาการงาน ร วมก นท วประเทศ รวมท งในช วงท ผ านมาม สถานประกอบการหลายแห งได ด าเน นงานร ดหน า ด วยการน าก จกรรมเข าไปส งเสร มและสน บสน นให พน กงานได ปร บเปล ยนพฤต กรรมได ในท ส ด นอกจากน นฉบ บน ย งได น าสารระส ขภาพซ งเช อว าได ว าในช วงท ผ านมา (เด อนม ถ นายน ก นยายน 2557) หลายท านคงได เห นโฆษณาตามส อต างๆ ท กล าวถ งกล มโรคหน งท ถ กขนาน นามว า โรค NCD (Non-communicable disease) หร อท เร ยกง ายๆ ว า กล มโรคไม ต ดต อ ซ ง เป นโรคท ไม สามารถแพร กระจายโรคจากคนส คนได โดยท วไปอาจเร ยกว า กล มโรคเร อร ง โดย สาเหต ส าค ญของการเก ดโรค ม กเก ดก บบ คคลท ม พฤต กรรมการใช ช ว ตท ไม สมด ล ท งเร องการ ก น การนอน การออกก าล งกาย และการท างาน และเม อพ จารณาล กลงไปจะพบว าม ลเหต ของ พฤต กรรมท จะน าไปส โรคด งกล าวได น นค อ การส บบ หร การด มส รา ซ งท งสองป จจ ยท ว าน จะ เป นต นเหต ส าค ญท จะน าผ ม พฤต กรรมน ไปส โรคร ายแรงในท ส ด ซ งรายละเอ ยดของกล มโรค NCD จะขอกล าวไว ในคอล มน รอบร เร องส ขภาพค ะ บ นท กความเคล อนไหว 1 เม อว นท 28 กรกฎาคม 2557 ท ผ านมา สว สด การและ ค มครองแรงงานจ งหว ดนครปฐม ก าหนดให จ ดอบรมช แจง แนวทางและว ธ การดาเน นงานข บเคล อนสถานประกอบการปลอด บ หร เหล า และอ บ ต เหต เพ อเป นการสร างเสร มส ขภาพของ พน กงานในสถานประกอบการโดยส งเสร มและสน บสน นให พน กงานปร บเปล ยนพฤต กรรมท ม ความเส ยงต อส ขภาพในเร อง การเล กส บบ หร เล กเหล าและลดพฤต กรรมเส ยงต อการเก ด อ บ ต เห ต พร อมท งส น บสน นให ส ถานปร ะกอบ การจ ด สภาพแวดล อมให เอ อต อการปร บเปล ยนพฤต กรรม ซ งการจ ด ประช มคร งน แผนงานฯ ได เข าร วมเป นว ทยากรบรรยายในห วข อ ร ท นพฤต กรรมเส ยงและป จจ ยส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต (จากการเด นทาง) ในสถานประกอบการ โดยค ณหท ยร ตน พ น ตาวงษ ผ ช วยผ จ ดการแผนงานฯ และการบรรยายห วข อ กระบวนการข บเคล อนสถานประกอบการสร างเสร มส ขภาพ ปลอดบ หร เหล า และอ บ ต เหต จากการเด นทาง โดยค ณ ปน ดดา ส งฆท พย เจ าหน าท โครงการฯ นอกจากน น การจ ด ประช มคร งน ย งได ร บความร วมม อจากประธานเคร อข ายสถาน ประกอบการสร างเสร มส ขภาพ ค ณประไพ ปาลกะวงศ ณ อย ธยา บร ษ ท อ นโดรามาอ นด สตร ส จ าก ด (มหาชน) ในการ อน เคราะห สถานท เพ อให สถานประกอบการในจ งหว ดนครปฐม ได ร วมข บเคล อนงานด ๆ คร งน ท งน สถานประกอบการในพ นท จ งหว ด นครปฐมท สนใจเข าร วมโครงการพ ฒนา สถานประกอบการปลอดบ หร เหล า และ อ บ ต เหต สามารถต ดต อได ท ส าน กงาน สว สด การและค มครองแรงงานจ งหว ด นครปฐม ค ณสมใจ อภ รมณ (น กว ชาการ แรงงานช านาญการพ เศษ) โทร ต อ ประช มบ หร ก บส ขภาพแห งชาต คร งท 13 2 เม อว นท กรกฎาคม 2557 ท ผ านมา สมาคม พ ฒนาค ณภาพส งแวดล อมเข าร วม แสดงน ทรรศการในงานการประช ม ว ชาการบ หร ก บส ขภาพแห งชาต คร งท 13 ณ โรงแรม ม ราเค ล แกรนด คอน เวนช น กร งเทพฯ จ ดโดยศ นย ว จ ยและ จ ดการความร เพ อการควบค มยาส บ (ศจย.) โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให เก ด การแลกเปล ยนเร ยนร ทางด านว ชาการ และประสบการณ การด าเน นงาน ควบค มยาส บของภาค เคร อข ายกล ม ต าง ๆ เพ อหาแนวทางการด าเน นงาน ควบค มการบร โภคยาส บร วมก น และ เพ อเช อมประสานความร วมม อในการ ควบค มยาส บในกล มบ คคล องค กร/ สถาบ นท งภาคร ฐ/ภาคเอกชนและ ประชาชน ในการน แผนงานส งเสร มการขยายฐานการป องก นป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และ อ บ ต เหต ในสถานประกอบการ ได ม โอกาสเข าร วมแสดงน ทรรศการ และเป นผ จ ดประช มการสร าง ส งแวดล อมปลอดบ หร และการรณรงค ต ดสต กเกอร สถานท สาธารณะปลอดบ หร ในว นท 29 กรกฎาคม 2557 โดยการจ ดประช มคร งน แผนงานได เร ยนเช ญ Best practice ของการสร าง ส งแวดล อมปลอดบ หร ในแต ละ setting มาเล าประสบการณ การด าเน นงานท เก ยวข องก บการผล กด น ให เก ดการข บเคล อนงานด านการสร างส งแวดล อมปลอดบ หร ในพ นท ท ตนร บผ ดชอบ โดยก อนการเสวนาได ม การบรรยายพ เศษ การ สร างส งแวดล อมให ปลอดคว นบ หร โดย นพ.ช ย กฤต ยาภ ชาตก ล กล าวว าแนวโน มอ ตราการส บ บ หร ของประเทศไทยในป จจ บ นม อ ตราท ลดลง แต อย างไรก ตามย งคงต องอาศ ยความร วมม อจากท ก ภาคส วนท เก ยวข องดาเน นก จกรรมส อสาร รณรงค เพ อป องก นน กส บหน าใหม หล งจากน น เป นการเข าส เสวนาห วข อ การสร างส งแวดล อม ปลอดคว นบ หร...ค ณม ส วนร วม ม ผ แทนจาก ผ แทนสถานประกอบการปลอดบ หร โดยค ณท ตาว ย เทศป รณะ จากบร ษ ท อด ตยา เบอร ลา เคม ค ล (ประเทศไทย) จาก ด (สถานประกอบการในแผนงาน ผ แทนโรงแรมปลอดบ หร (ม ลน ธ ใบไม เข ยว) โดยค ณประเวศ อรรคน มาตย ห วหน าโครงการ ใบไม เข ยวโรงแรมด ส ตธาน พ ทยาจาก โรงแรมด ส ต ธาน พ ทยา ฯเข าร วมโครงการระยะท 2) ผ แทนจากโรงพยาบาลปลอดบ หร โดยค ณบงกช บ ญฟ โรงพยาบาลสารภ จ งหว ดเช ยงใหม (โรงพยาบาลสารภ เป น nodeส ขภาพ ในแผนงานฯ) ผ แทนจากสนามก ฬาปลอดบ หร ค ณทนงค ศ กด ศ ภทร พย แกนนาข บเคล อนสวนล มปลอดบ หร โดยม ผศ.ดร.มณฑา เก งการพาน ช เป นผ ด าเน นรายการ ซ งแต ละท านได แบ งป น ประสบการณ การดาเน นงานท ผ านมา ท าให ผ เข าฟ งได ประโยชน อย างย ง ในแง ของการท จะน าไปไป ร บใช รวมถ งการได แนวค ดจากผ ท ทางานจร งเพ อเป นแรงข บเคล อนให เก ดส งคมได สร างส งแวดล อมให ปลอดคว นบ หร โรงพยาบาลราชบ ร ร วมดาเน นงานเช งบ รณาการเพ อป องก น ป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า อ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 3 เม อว นท 13 ส งหาคม 2557 ท ผ านมา แผนงานฯ ได เข าร วมประช มช แจง การ พ ฒนาการดาเน นงานเช งบ รณาการเพ อป องก นป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า อ บ ต เหต ในสถาน ประกอบการ โดยม เป าหมายสาค ญในการท จะนากระบวนการข บเคล อนการควบค มป จจ ยและ พฤต กรรมเส ยงทางส ขภาพอย างเป นระบบให ก บสถานประกอบการในจ งหว ดราชบ ร ได ร บทราบ แนวทางในการข บเคล อน ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโครงการ พร อมท งช วยให เก ดแนวทางการ ดาเน นงานอย างม แบบแผน โดยแบ งการบรรยายออกเป น 4 ช วง เพ อให ผ เข าอบรมได ประโยชน ส งส ด ด งน ช วงท 1 ห วข อร ท นพฤต กรรมเส ยงและป จจ ยส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต (จากการ เด นทาง) ในสถานประกอบการ โดยค ณหท ยร ตน พ นตาวงษ ผ ช วยผ จ ดการแผนงาน ช วงท 2 ห วข อผลกระทบจากส ราและยาเสพต ด โดย อาจารย ธงช ย น ลน าเพชร ประธานชมรมผ ไร กล องเส ยงโรงพยาบาลราชบ ร ช วงท 3 ห วข อ แนวทางการควบค มป จจ ยเส ยง: บ หร ส รา และยาเสพต ดในสถาน ประกอบการ แลกเปล ยนประสบการณ โดยสถานประกอบการต นแบบ ค ณประไพ ปาลกะวงศ ณ อย ธยา บร ษ ท อ นโดรามาอ นด สตร ส จาก ด (มหาชน) และเป นประธานเคร อข ายสถานประกอบการ สร างเสร มส ขภาพ ช วงท 4 ช แจงแนวทาง กระบวนการข บเคล อนสถานประกอบการสร างเสร มส ขภาพ ปลอดบ หร เหล า อ บ ต เหต (จากการเด นทาง) โดยค ณหท ยร ตน พ นตาวงษ ท งน สถานประกอบการในพ นท จ งหว ดราชบ ร ท สนใจเข าร วมโครงการพ ฒนาสถานประกอบการ ปลอดบ หร เหล า และอ บ ต เหต สามารถต ดต อได ท โรงพยาบาลราชบ ร ค ณอรวรรณ ชาคร ย สก ล (พยาบาลว ชาช พ) โทร ต อ 1549, ค ายฝ กอบรม Training for the Trainer กระบวนการข บเคล อนการ ป องก นและควบค มป จจ ยเส ยง (ด านส ขภาพ) ในสถานประกอบการอย าง เป นระบบ ร นท 2 4 ระหว างว นท 7 9 ส งหาคม 2557 แผนงานฯ ได จ ดค ายฝ กอบรม Training for the Trainer กระบวนการข บเคล อนการป องก นและควบค มป จจ ยเส ยง (ด านส ขภาพ) ในสถาน ประกอบการอย างเป นระบบ ร นท 2 ณ ศ นย รวมตะว น จ งหว ดกาญจนบ ร ม ว ตถ ประสงค ส งเสร ม และพ ฒนาศ กยภาพของหน วยงานท ม ภารก จหล กในการก าก บด แลสถาน ประกอบการในการข บเคล อนการป องก นป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต อย างเป น ระบบและบ รณาการ ประการส าค ญเป นการสร างความร ความเข าใจท ถ กต อง เก ยวก บข นตอน และกระบวนการข บเคล อนตลอดจนเทคน ค การด าเน นงานต างๆ ในบทบาทการเป นพ เล ยงหร อท ปร กษาให แก สถานประกอบการ ซ งค ายน ม หน วยงานท ม ภารก จหล กในการก าก บด แลสถานประกอบการเข าร วม ท งส น 23 แห ง อาท เช น โรงพยาบาล ส าน กงาน สาธารณส ขจ งหว ด ส าน กงานสว สด การและค มครอง แรงงานจ งหว ด นอกจากหน วยงานจะได เข าเร ยนร กระบวนการท จะน าไป ข บเคล อนสถานประกอบการแล วน น ในว นส ดท ายของค าย ผ แทนจากหน วยงานย งได น าเสนอเก ยวก บการด าเน นงานเช ง บ รณาการร วมก บแผนงานฯ ภายใต แนวค ด สานพล งเสร มแรง ข บเคล อนสถานประกอบการปลอดบ หร เหล า อ บ ต เหต ซ ง การน าเสนอคร งน เปร ยบเสม อนเป นท ศทางและกรอบการ ด าเน นงานร วมก นระหว างหน วยงานและแผนงานฯ อ นจะ น าไปส การขยายผลให สถานประกอบการม การด แลส ขภาวะ ของพน กงานให เก ดผลอย างเป นร ปธรรมต อไป แผนงานฯ ร วมก จกรรมส ปดาห ความปลอดภ ยในการทางานส วนภ ม ภาค จ งหว ดราชบ ร เม อว น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks