รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8 - PDF

Description
รายงานการประช มฝ ายบร หารคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คร งท 3/2556 ว นศ กร ท 10 พฤษภาคม 2556 เวลา น. ณ ห องประช มสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ******************************** ผ มาประช ม จานวน 5

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 26 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการประช มฝ ายบร หารคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คร งท 3/2556 ว นศ กร ท 10 พฤษภาคม 2556 เวลา น. ณ ห องประช มสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ******************************** ผ มาประช ม จานวน 5 คน 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร คณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 2. ผ ช วยศาสตราจารย เกร ก ก ตต ค ณ รองคณบด ด านว จ ยและบร การว ชาการแก ส งคม 3. ผ ช วยศาสตราจารย ศ ภก จ เทพบ ณฑ ต รองคณบด ด านก จการน กศ กษาและทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 4. อาจารย ดร.ม งขว ญ สมพฤกษ รองคณบด ด านการจ ดการศ กษา 5. นางป ยะนาฏ ท พย พ งค ห วหน าสาน กงานคณบด เร มประช มเวลา น. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร ประธานฯ กล าวเป ดการประช มและด าเน นการประช ม ตามระเบ ยบวาระการประช มฝ ายบร หารคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คร งท 3/2556 ด งน ระเบ ยบวาระท 1 เร องร บรองรายงานการประช ม ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร น าเสนอให ท ประช มพ จารณา และร บรอง รายงานการประช มคร งท 2/2556 เม อว นท 17 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ห องประช มส าน กงานคณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มต ท ประช ม : ท ประช มเห นชอบและร บรองรายงานการประช ม ระเบ ยบวาระท 2 เร องแจ งเพ อทราบ ระเบ ยบวาระท 2.1 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร น าเสนอให ท ประช ม ทราบ เร อง แนวทางการประชาส มพ นธ นโยบายการบร หารคณะฯ ให ด าเน นการน าสร ปรายงานการประช มฝ าย บร หารคณะฯในแต ละคร งต ดบอร ดประชาส มพ นธ คณะฯ ณ ห องส าน กงานคณบด เพ อเป นช องทางในการแจ ง ประเด นต างๆให แก บ คลากรคณะฯได ทราบ และถ อปฏ บ ต โดยท วก น ระเบ ยบวาระท 2.2 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร น าเสนอให ท ประช ม ทราบ เร อง ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ร บรองหล กส ตรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ปร บปร ง พ.ศ.2555 จานวน 5 หล กส ตร ด งน 1) หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมโลจ สต กส 2) หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมพล งงาน 3) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ก อสร าง 4) หล กส ตรสถาป ตยกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาสถาป ตยกรรม 5) หล กส ตรสถาป ตยกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชานว ตกรรมออกแบบ ระเบ ยบวาระท 2.3 อาจารย ดร.ม งขว ญ สมพฤกษ น าเสนอให ท ประช มทราบ เร อง การก าหนดภาระงานสอน ประจ าภาคเร ยน 1 ป การศ กษา 2556 ในด านเกณฑ การก าหนดช วโมงสอน ป ญหาท พบอาจม อาจารย บางท านปฏ เสธการสอน ซ งฝ ายจ ดการศ กษาใช ว ธ แก ไขป ญหาในเบ องต น โดยหาร อ การอน ม ต ผ สอนไปล วงหน าก อน และให อาจารย ทาบ นท กช แจงเหต ผลการปฏ เสธการสอนในภายหล ง รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8 ระเบ ยบวาระท 2.4 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร น าเสนอให ท ประช ม ทราบ เร อง การกาหนดภาระหน าท และการปฏ บ ต งานตามนโยบายของคณะ ด งน 1). การก าหนดภาระงานเพ อใช ในประเม นผลการปฏ บ ต งานบ คลากรคณะฯ ในร ปแบบ ปม.1 สาย ก.(สายผ สอน) ให ฝ ายบร หารท ร บผ ดชอบ ใช นโยบายการสน บสน น และว ธ การหาร อเป นหล กก อน การนาไปใช ในเช งนโยบายเพ อดาเน นการต อไป 2). การตรวจเช ครายการคร ภ ณฑ เด มของคณะฯ และคร ภ ณฑ ท ตกค างในป งบประมาณ พ.ศ.2556 มอบหมายให รองคณบด ฯ ผ ช วยศาสตราจารย เกร ก ก ตต ค ณ ดาเน นการต อไป ด งน 2.1) ผ ช วยศาสตราจารย เกร ก ก ตต ค ณ รายงานการตรวจเช คคร ภ ณฑ เด ม ซ งได ด าเน นการ ไปแล วน น ในข นตอนการตรวจสอบต าแหน งคร ภ ณฑ ท งท อย ในสภาพใช งานได และท ม สภาพช าร ด โดยได ดาเน นการให ฝ ายพ สด จ ดทารายการคร ภ ณฑ ท ชาร ด เพ อส งค นมหาว ทยาล ยฯต อไป 2.2) ผ ช วยศาสตราจารย เกร ก ก ตต ค ณ รายงานคร ภ ณฑ ท ย งคงค าง ในป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 2 รายการ ซ งกองคล ง-พ สด มหาว ทยาล ยฯ มอบให คณะฯด าเน นการปร บรายละเอ ยดคร ภ ณฑ เน องจากม ค ณสมบ ต ท ส งกว าราคาท ต งไว และให ทางคณะฯด าเน นการจ ดซ อเองตามระเบ ยบการจ ดซ อจ ดจ าง ด วยว ธ การตกลงราคา ด งน 1). เคร องทดสอบพล งงาน (Bomb Carlorimeter) จ านวน 1 เคร อง ราคา 45,000 บาท ได มอบหมายให อาจารย ว ลาส น ศร ส วรรณ และอาจารย อ ญชณา อ ประก ล ดาเน นการต อไปแล ว 2).เคร องปร บอากาศขนาด 36,000 BTU จ านวน 1 เคร อง ราคา 45,000 บาท ได มอบหมายให เจ าหน าท พ สด คณะฯ นายสยาม ส นกว าน ดาเน นการต อไปแล ว 3). การดาเน นการเสนอรายการคร ภ ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ) ผ ช วยศาสตราจารย เกร ก ก ตต ค ณ น าเสนอท ประช มทราบในเบ องต นได ประสานงาน และขอข อม ลรายการคร ภ ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 จากกองนโยบายและแผนมหาว ทยาล ยฯไปแล ว เพ อน ามาเป นข อม ลเปร ยบเท ยบในการจ ดท ารายการคร ภ ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 เพ อไม ให การ จ ดทาคาขอซ าซ อน 4). การบร หารงบประมาณประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 (T3_55) ให แต ละฝ ายด าเน นการให แล ว เสร จ และส นส ดกระบวนการ ณ กองคล งมหาว ทยาล ยฯ ภายในว นท 31 พฤษภาคม ). แนวทางการบร หารงาน กรณ บ คลากรภายในคณะฯขออน ญาตเด นทางไปราชการ 5.1) นโยบาย ออกค าส งไปราชการไม เก น 3 ว นท าการ ด าเน นการด งน ให ผ ขออน ญาต เสนอบ นท กข อความต อ เจ าหน าท งบประมาณพ จารณางบฯ -- เสนอต อรองคณบด ฯผศ.เกร ก -- เจ าหน าท งบประมาณเสนอต อธ รการ (ลงทะเบ ยบร บ และออกคาส ง) -- เสนอคณบด พ จารณาลงนามอน ม ต กรณ การไปราชการเพ ออบรม/ส มมนา : บ คลากรต องรายงานและน าเสนอเอกสาร/ หน งส อ/CD หร อส อต างๆ ให ก บฝ ายห องสม ดด าเน นการส าเนาจ ดท าร ปเล ม จ านวน 2 ฉบ บ เพ อเผยแพร ให ก บ อาจารย น กศ กษา และบ คลากรคณะฯได ใช ประโยชน ต อไป /มอบรองคณบด ด านการจ ดการศ กษาควบค มการดาเน นการ 5.2) นโยบายการสน บสน นงบประมาณ ท งสายผ สอน และสายสน บสน น โดยเป ดโอกาสให ม การนาเสนอเพ อขอจ ดสรรงบประมาณในแต ละป (ช วงเด อนกรกฎาคม ส งหาคม 2556) ด งน - สายผ สอน เน นสน บสน นงบประมาณในด านการสร างนว ตกรรมใหม ๆ เช น การจ ดสรรงบอ ดหน นด านงานว จ ยท สน บสน นและเอ อต องานประก นค ณภาพการศ กษาของคณะฯ - สายสน บสน น เน นการสน บสน นงบประมาณในด านการค ดสร างสรรค ในการพ ฒนา งานตามตาแหน งและสายงานต างๆ ในร ปแบบของการจ ดทาโครงการ หร อการทาว จ ย รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 2/8 5.3) นโยบายการสน บสน นงบประมาณในการจ ดท าโครงงาน หร อว ทยาน พนธ ของน กศ กษา โดยให แนวทางในการจ ดท าเป นโครงการเพ อเบ กค าใช จ ายต างๆ ในการสน บสน นค าตอบแทนอาจารย ท ปร กษา โครงงานและว ทยาน พนธ 6). แนวทางการจ ดเตร ยมแผนการต งค าของบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ให แต ละ ฝ ายนาเสนอข อม ลในเช งกลย ทธ เพ อหาร อในท ประช มฝ ายบร หารคณะฯคร งท 4/2556 ต อไป /มอบแต ละฝ ายดาเน นการในห วข อท เก ยวข องต อไป ระเบ ยบวาระท 2.5 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร น าเสนอให ท ประช ม ทราบ เร อง การกาหนดภาระหน าท ประธานโปรแกรมว ชา เพ อให การปฏ บ ต งานและนโยบายของคณะฯเป นไป ด วยความเร ยบร อย จ งควรม การกาหนดงานให ก บประธานโปรแกรมว ชาท นอกเหน อจากภาระงานของสายผ สอน /รองคณบด แต ละด านดาเน นการเสนอข อม ลเพ อพ จารณาในการประช มคร งท 4/2556 ต อไป ระเบ ยบวาระท 3 เร องส บเน อง ระเบ ยบวาระท 3.1 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร น าเสนอให ท ประช ม ทราบ เร อง การผล ตหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต คอ.บ.5 ป ให คณะฯด าเน นการชะลอไว ก อน รอการพ จารณาจาก มหาว ทยาล ยฯ ระเบ ยบวาระท 3.2 ผ ช วยศาสตราจารย เกร ก ก ตต ค ณ และนางป ยะนาฏ ท พย พ งค น าเสนอให ท ประช มพ จารณา เร อง รายงานความก าวหน าในการประช มหาร อภาระงานของสายผ สอน และ สายสน บสน น โดยได ด าเน นการประช มแต ละประเภทไปแล วน น โดยการประช มหาร อภาระงานของสายผ สอน ก าหนดการประช มคร งท 2 ในว นท 14 พฤษภาคม 2556 ส าหร บการประช มหาร อภาระงานของสายสน บสน น ก าหนดการประช มคร งท 3 ในว นท 17 พฤษภาคม 2556 โดยเน นการหาร อในแนวทางการปฏ บ ต งานของแต ละ ต าแหน ง ก าหนดให น าเสนอ Flow Chart เพ อลดข นตอนการท างานซ าซ อนและข อผ ดพลาด โดยข อสร ปในการ ประช มของสายสน บสน นในคร งท 3 น จะจ ดท าเป นเอกสารค ม อเพ อช แจงท าความเข าในต อท ประช มบ คลากรคณะฯ ก อนเป ดภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 และประชาส มพ นธ หน าเว บไซต คณะฯต อไป /เห นชอบ ระเบ ยบวาระท 3.3 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ด วงนคร และอาจารย ดร. ม งขว ญ สมพฤกษ นาเสนอให ท ประช มพ จารณา นโยบายการผล ตบ ณฑ ตร วมก นของมหาว ทยาล ยราชภ ฏในเขต ภาคเหน อตอนบน หล กส ตรท น าสนใจ ด งน 1. หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต วท.บ.การจ ดการอ ตสาหกรรม ซ งควรช ช ดภาพล กษณ ของหล กส ตร ในการท จะม งผล ตบ ณฑ ตท ม งเน นทางด านการพ ฒนาท องถ น ในเช งการเกษตร ฯลฯ เพ อให สอดคล องก บ ว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ยท ม งการพ ฒนาท องถ นเป นหล ก 2. หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต วศ.ม.อาช วอนาม ย ร วมก บสาน กว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ /เห นชอบ คณบด มอบหมายรองคณบด ด านการจ ดการศ กษาหาข อม ลในการ จ ดทาหล กส ตร วศ.ม.อาช วอนาม ย ในความเก ยวข องก บสภาว ศวกร และการแต งต งคณะกรรมการระด บปร ญญา มหาบ ณฑ ต เสนอท ประช มทราบคร งต อไป และการดาเน นการได น นให รอความเห นชอบจากมหาว ทยาล ยฯด วย รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 3/8 ระเบ ยบวาระท 3.4 นางป ยะนาฏ ท พย พ งค น าเสนอให ท ประช มพ จารณา เร อง การประสานงานผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกในการก าหนดการจ ดโครงการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 2 ป การศ กษา 2555 ซ งก าหนดในว นท 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห องประช มโรงแรมเว ยงอ นทร จ งหว ดเช ยงราย และขอหาร อท ประช มพ จารณาวาระการประช มด งกล าว ด งน ระเบ ยบวาระท 1 เร องประธานแจ งท ประช มทราบ 1.1 การแต งต งห วหน าส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย 1.2 การแต งต งคณะกรรมการบร หารคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 1
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks