แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research - PDF

Description
แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 93 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ ต ทฤษฎ การแทนท การควบค มคล งพ สด การว เคราะห ข ายงาน และการเข ยน โปรแกรมเพ อการว จ ยการดาเน นงาน ว ตถ ประสงค ท วไป 1. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจ สามารถอธ บายหล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและ แบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การเล ยนแบบทางสถ ต ทฤษฎ การแทนท การควบค ม คล งพ สด การว เคราะห ข ายงานได 2. เพ อให ผ เร ยนม ท กษะในการแก ป ญหาต างๆ โดยใช หล กการของการว จ ยดาเน นงานได 3. เพ อให ผ เร ยนสามารถเข ยนโปรแกรมหร อเล อกใช เคร องม อต างๆ มาช วยในการแก ป ญหา โดยใช หล กการของการว จ ยดาเน นงานได 4. เพ อให ผ เร ยนเห นค ณค าและความส าค ญของว ชาการว จ ยด าเน นงาน และสามารถน า ความร ไปใช ในการทางานในอนาคต เน อหา บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บการว จ ยดาเน นงาน 2 ช วโมง 1.1 ประว ต การว จ ยดาเน นงาน 1.2 การว จ ยดาเน นงาน 1.3 ล กษณะของการว จ ยดาเน นงาน 1.4 ต วแทนระบบของการว จ ยดาเน นงาน 1.5 ต วแบบการว จ ยดาเน นงาน 1.6 ข นตอนการว จ ยดาเน นงาน 1.7 บทบาทของการว จ ยดาเน นงาน 1.8 สร ป 1.9 แบบฝ กห ดท ายบท บทท 2 ต วแบบกาหนดการเช งเส น 10 ช วโมง 2.1 กาหนดการเช งเส น การสร างต วแบบกาหนดการเช งเส น การแก สมการหร ออสมการท สร างข น ต วอย างต วแบบกาหนดการเช งเส น 2.2 การแก ป ญหากาหนดการเช งเส นด วยว ธ กราฟ การคานวณหาผลล พธ โดยว ธ กราฟ ล กษณะผลล พธ แบบต างๆ 2.3 การแก ป ญหากาหนดการเช งเส นด วยว ธ ซ มเพล กซ ข นตอนของว ธ ซ มเพล กซ การคานวณหาผลล พธ โดยว ธ ซ มเพล กซ การใช เทคน ค M ในการคานวณซ มเพล กซ ล กษณะผลล พธ แบบต างๆ จากการแก ป ญหาด วยว ธ ซ มเพล กซ 2.4 สร ป 2.5 แบบฝ กห ดท ายบท บทท 3 ต วแบบการขนส ง 8 ช วโมง 3.1 ล กษณะของป ญหาการขนส ง 3.2 ตารางการขนส ง 3.3 การหาคาตอบเบ องต นของป ญหาการขนส ง ว ธ ม มพาย พ ว ธ แถวนอนเหน อใต ว ธ การประมาณค าของโวเกล ว ธ ช องทางท ค าใช จ ายต าส ด 3.4 การตรวจสอบและพ ฒนาการจ ดส ง 3.5 สร ป 3.6 แบบฝ กห ดท ายบท บทท 4 ทฤษฎ การต ดส นใจ 4 ช วโมง 4.1 ของการต ดส นใจ 4.2 ประเภทของการต ดส นใจ 4.3 ข นตอนของทฤษฎ การต ดส นใจ 4.4 ประเภทของสภาวะแวดล อมในการต ดส นใจ 4.5 ต วแบบการต ดส นใจ การต ดส นใจภายใต ความแน นอน การต ดส นใจภายใต ความไม แน นอน การต ดส นใจภายใต ความเส ยง 4.6 สร ป 4.7 แบบฝ กห ดท ายบท บทท 5 การเล ยนแบบทางสถ ต 4 ช วโมง 5.1 การส มและความน าจะเป น 5.2 การเล ยนแบบทางสถ ต มอนต คาร โล 5.3 ต วอย างการเล ยนแบบทางสถ ต มอนต คาร โล 5.4 สร ป 5.5 แบบฝ กห ดท ายบท บทท 6 ทฤษฎ การแทนท 4 ช วโมง 6.1 ล กษณะของต วแบบการแทนท 6.2 การเล อกเวลาท ด ท ส ดสาหร บการแทนท 6.3 การเล อกเวลาท สะดวกหร อรอจนกว าเส ยแล วจ งท าการแทนท การแทนท ตามความสะดวก การแทนท ใหม ท งหมด เวลาท สมควรแทนท 6.4 สร ป 6.5 แบบฝ กห ดท ายบท บทท 7 การควบค มพ สด คงคล ง 8 ช วโมง 7.1 การควบค มพ สด คงคล ง 7.2 ข อด ข อเส ยของการม พ สด คงคล ง 7.3 น ยามคาต างๆ ท ใช ในระบบพ สด คงคล ง 7.4 ค าใช จ ายในการควบค มพ สด คงคล ง 7.5 ต วแบบพ สด คงคล ง การคานวณหาปร มาณส งประหย ดส ด (EOQ Model) การหาจ ดส งซ อซ า การส งซ ออย างประหย ดในกรณ ม ส วนลดตามปร มาณ การกาหนดจานวนส นค าสารอง 7.6 สร ป 7.7 แบบฝ กห ดท ายบท บทท 8 การว เคราะห ข ายงาน 8 ช วโมง 8.1 ความเป นมาของการว เคราะห ข ายงาน 8.2 การสร างข ายงาน ร ปแบบการสร างข ายงาน หล กในการเข ยนข ายงาน 8.3 การว เคราะห ข ายงาน ระเบ ยบว ธ เส นทางว กฤต หร อ ซ พ เอ ม เทคน คการประเม นผลและทบทวนโครงการหร อเพ ร ต 8.4 สร ป 8.5 แบบฝ กห ดท ายบท บทท 9 การแก ป ญหาโดยโปรแกรมคอมพ วเตอร 12 ช วโมง 9.1 การใช โปรแกรม LINDO โปรแกรม LINDO การใช โปรแกรม LINDO ในการแก ป ญหากาหนดการเช งเส น ต วอย างการใช โปรแกรม LINDO ในการแก ป ญหากาหนดการเช งเส น 9.2 การใช Microsoft Excel Solver การกาหนดและแก ไขป ญหาโดยใช Solver การเร ยกใช งาน Solver ต วอย างการใช Microsoft Excel Solver ในการแก ป ญหากาหนดการเช งเส น 9.3 สร ป 9.4 แบบฝ กห ดท ายบท ว ธ สอนและก จกรรม 1. ว ธ สอนแบบบรรยาย โดยการเสนอข อม ลและป ญหา เพ อน าเข าส การบรรยาย ม การต ง คาถามระหว างการเร ยนการสอน 2. ว ธ สอนแบบอภ ปราย แบ งผ เร ยนออกเป นกล มแบ งห วข อให แต ละกล มไปศ กษา อภ ปราย แล วนาผลมานาเสนอ ผ สอนเป นผ นาอภ ปรายและสร ป 3. ว ธ การสาธ ต ผ สอนแสดงข นตอนการใช งานโปรแกรมให ผ เร ยนด แล วให ผ เร ยนปฏ บ ต ตาม หล งจากน นให ทาก จกรรมท กาหนด 4. ทาแบบฝ กห ดและก จกรรมท งในช นเร ยนและนอกช นเร ยน ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารเน อหาประจาบทเร ยน 2. แบบฝ กห ดประจาบทเร ยน 3. โปรแกรมนาเสนอข อม ล (PowerPoint) 4. โปรแกรมสาหร บการว จ ยดาเน นงาน LINDO 5. เคร องไมโครคอมพ วเตอร 6. เคร องฉายภาพ การว ดผลและการประเม นผล 1. การว ดผล 1.1 คะแนนเก บระหว างภาค ร อยละ 70 แบ งเป น การเข าช นเร ยน ความประพฤต และว น ย ร อยละ งานท มอบหมาย และรายงาน ร อยละ แบบฝ กห ด ร อยละ ทดสอบระหว างภาค ร อยละ คะแนนสอบปลายภาค ร อยละ การประเม นผล ใช การอ งเกณฑ ด งน คะแนนร อยละ คะแนนร อยละ คะแนนร อยละ คะแนนร อยละ A B+ B C+ = 4.0 = 3.5 = 3.0 = 2.5 ด เย ยม ด มาก ด ด พอใช คะแนนร อยละ คะแนนร อยละ คะแนนร อยละ คะแนนร อยละ 0-49 C D+ D E = 2.0 = 1.5 = 1.0 = 0.0 พอใช อ อน อ อนมาก ตก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks