แนวการสอน จานวนหน วยก ต 3(2-2-5) ช อว ชา ระบบสน บสน นการต ดส นใจทางธ รก จ Business Decision Support Systems รห สว ชา BC20301 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ - PDF

Description
มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ช อว ชา ระบบสน บสน นการต ดส นใจทางธ รก จ Business Decision Support Systems รห สว ชา BC20301 แนวการสอน 1 คณะว ทยาการจ ดการ จานวนหน วยก ต 3(2-2-5) สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ 1. หล

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Nonprofit

Publish on:

Views: 18 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ช อว ชา ระบบสน บสน นการต ดส นใจทางธ รก จ Business Decision Support Systems รห สว ชา BC20301 แนวการสอน 1 คณะว ทยาการจ ดการ จานวนหน วยก ต 3(2-2-5) สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ 1. หล กส ตรและประเภทของรายว ชา - หล กส ตร บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ - ประเภทของรายว ชา ว ชาเอก (กล มว ชาเอกเล อก) 2. อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาและอาจารย ผ สอน - อ.สมวรร ธนศร พน ชช ย อาจารย ผ สอน ต ดต อห อง ภาคการศ กษา / ช นป ท เร ยน - ภาคการศ กษาท เร ยน ภาคเร ยนท 2 - ช นป ท เร ยน ช นป ท 2, 3 4. รายว ชาท ต องผ านมาก อน (Pre-requisite) ไม ม 5. จ ดม งหมายรายว ชา เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจเก ยวก บพ นฐานระบบสารสนเทศด านการสน บสน นการต ดส นใจเพ อใช สาหร บงานธ รก จ ทราบถ งข อแตกต างระหว างระบบสน บสน นการต ดส นใจก บระบบประมวลผลสารสนเทศท วไปทราบ ถ งองค ประกอบและบทบาทหน าท การทางานของระบบสน บสน นการต ดส นใจเพ อนาไปใช ทางานร วมก บกระบวนการ ธ รก จได 6. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนารายว ชา ให น กศ กษาม ความร พ นฐานระบบสารสนเทศด านการสน บสน นการต ดส นใจ เป นพ นฐานการในการพ ฒนา ระบบสารสนเทศท สน บสน นการต ดส นใจเก ยวก บการทางานทางธ รก จ สามารถทราบถ งการใช ท วไปเทคโนโลย ทางด าน ฮาร ดแวร ซอฟต แวร ฐานข อม ล และบ คลากรของระบบสน บสน นการต ดส นใจได อย างเหมาะสม 7. คาอธ บายรายว ชา ศ กษาร ปแบบ บทบาทและชน ดของระบบสน บสน นการต ดส นใจข อแตกต างระหว างระบบสน บสน นการ ต ดส นใจก บระบบประมวลผลสารสนเทศท วไป เทคโนโลย ทางด านฮาร ดแวร ซอฟต แวร ฐานข อม ล และบ คลากรของ ระบบสน บสน นการต ดส นใจ การนาระบบสน บสน นการต ดส นใจไปใช ประโยชน ทางธ รก จ 8. จานวนช วโมงท ใช ต อภาคการศ กษา - บรรยาย 2 ช วโมงต อส ปดาห - ฝ กปฏ บ ต 2 ช วโมงต อส ปดาห - ศ กษาด วยตนเอง 5 ช วโมงต อส ปดาห 2 9. ว ธ การจ ดการเร ยนการสอน การจ ดการเร ยนการสอนในรายว ชาน ใช ว ธ การจ ดการสอนแบบการบรรยายและฝ กปฏ บ ต โดยม รายละเอ ยด ด งต อไปน - จร ยธรรมในการทางาน o ห ามทาการค ดลอกงานมาส งโดยเด ดขาด การค ดลอกงาน /รายงาน ของผ อ น ถ อเป นการตกลงและ ย นยอมร วมก นระหว างผ ลอกและผ ให ลอก หากอาจารย ผ สอนตรวจพบ ท งสองฝ ายจะได ร บคะแนน เป น ศ นย ในงานช นน นโดยไม ม ข อต อรองใดๆ o การนาผลงานจากเอกสาร ส งพ มพ อ นเตอร เน ต หร อ ส ออ นๆ มาใช ในรายงาน ควรทาการอ างอ ง เพ อให เก ยรต เจ าของผลงานให ถ กต องตามหล กว ธ การอ างอ ง เพ อให ผ อ านทราบแหล งท มาและต ดตาม ศ กษาได หากไม ม การอ างอ งจะถ อเป น การลอกเล ยนผลงานผ อ น หากตรวจพบจะห กคะแนนค ด เป นส ดส วนก บปร มาณงานท ค ดลอกมาต อปร มาณงานท งหมด - ข อกาหนดในการสอบ o หากไม สามารถมาสอบหร อขาดสอบจะไม อน ญาตให สอบย อนหล ง ยกเว นกรณ เด ยวค อ ป วยร นแรง หร อได ร บอ บ ต เหต โดยม ใบร บรองแพทย ถ าต องการขอสอบจะต องนาหล กฐานมาแสดง และข นอย ก บ ว จารณญาณของอาจารย ผ สอน ในกรณ ขาดส บปลายภาคน กศ กษาต องย นขอสอบท สาน กส งเสร ม ว ชาการ o ในการสอบท กคร งน กศ กษาต องแต งกายให ถ กระเบ ยบตามข อก าหนดของมหาว ทยาล ย - ข อกาหนดของรายว ชา o น กศ กษาต องม การศ กษาเทคน คการใช งานโปรแกรมสาหร บการออกแบบระบบ โดยการศ กษาข อม ล ภายนอกด วยตนเอง o ขณะสอบน กศ กษาสามารถใช ความค ดนอกเหน อจากบทเร ยนได o ขณะเร ยนน กศ กษาต องปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การเร ยนการสอนท ได ก าหนดร วมก นระหว าง อาจารย และน กศ กษา - ข อตกลงการเข าช นเร ยน o อน ญาตให น กศ กษาเข าห องเร ยนสายได ไม เก น ๑๕ นาท o แต งกายด วยช ดน กศ กษาให ถ กระเบ ยบของทางมหาว ทยาล ย o ไม อน ญาตให น กศ กษานาอาหาร เคร องด ม เข ามาในห องเร ยน o ไม อน ญาตให น กศ กษาใช อ ปกรณ ส อสารท กชน ดขณะทาการเร ยนการสอน - เกณฑ การให คะแนนการทางาน o น กศ กษาจะได ร บคะแนนสาหร บงานท กช นท ได ร บมอบหมายเม อส งงานด งกล าวตามว น เวลาท กาหนด 3 10. แผนการสอนและกาหนดการของรายว ชา ส ปดาห เน อหา ก จกรรมการเร ยนการสอน 1 ความร เบ องต นเก ยวก บระบบสารสนเทศท วไปและระบบสน บสน น การต ดส นใจ - ความหมาย - ล กษณะการทางาน - ประโยชน 2 บทบาทของระบบสน บสน นการต ดส นใจในงานธ รก จ - บทบาทของระบบสน บสน นการต ดส นใจในงานธ รก จ - ชน ดของระบบสน บสน นการต ดส นใจในงานธ รก จ 3-5 องค ประกอบของระบบสน บสน นการต ดส นใจในงานธ รก จ - องค ประกอบด านฮาร ดแวร - องค ประกอบด านซอฟต แวร - องค ประกอบด านข อม ล - องค ประกอบด านบ คลากร 6-7 กระบวนการพ ฒนาระบบสน บสน นการต ดส นใจเพ อใช ในงานธ รก จ - ร ปแบบการประมวลผลของระบบสน บสน นการต ดส นใจ - หล กการจ ดเตร ยมข อม ลสาหร บระบบสน บสน นการต ดส นใจ - หล กว ธ การประมวลผลจากข อม ลท จ ดเตร ยม - การจ ดทารายงานจากระบบสน บสน นการต ดส นใจ บรรยายยกต วอย าง บรรยายยกต วอย าง 8 ทดสอบกลางภาค ปรน ย และอ ตน ย 9-12 เคร องม อสาหร บการทางานด านระบบสน บสน นการต ดส นใจ - การใช โปรแกรม Microsoft Excel สาหร บการทางานด านระบบ สน บสน นการต ดส นใจ - การสร างและการจ ดการ pivot table - การสร างช ดข อม ลเพ อใช pivot table - การสร างรายงานด วย pivot table - การนาข อม ลในร ปแบบต างๆ มาสร างpivot table - การปร บแต ง pivot table Excel (pivot 4 ส ปดาห เน อหา ก จกรรมการเร ยนการสอน 13 การจ ดการงานบ ญช ด วย pivot table - ข นตอนการจ ดการงานบ ญช - การสร างบ ญช แยกประเภทด วย pivot table - การสร างงบทดสองด วย pivot table - การสร างงบกาไรขาดท นด วย pivot table Excel (pivot 14 การจ ดการงานการขายด วย pivot table - ข นตอนการจ ดการงานการขาย - การเตร ยมข อม ลการขายในpivot table - การสร างรายงานและกราฟว เคราะห แนวโน มการขาย - การสร างรายงานเปร ยบเท ยบยอดการขายด วย pivot table 15 การจ ดการงานการผล ตด วย pivot table - ข นตอนการจ ดการงานการผล ต - การเตร ยมข อม ลงานผล ตใน pivot table - การสร างรายงานตรวจสอบการผล ตของเคร องจ กรเท ยบก บ เป าหมายด วย pivot table Excel (pivot Excel (pivot 16 ทดสอบภาคปฏ บ ต Excel (pivot 17 ทดสอบปลายภาค ปรน ย และอ ตน ย 11. แผนการประเม นผลการเร ยนร ก จกรรมท ว ธ การประเม น ส ดส วนการประเม นผล 1 การม ส วนร วมในช นเร ยน 10% 2 และงานท มอบหมาย 30% 3 การสอบกลางภาค 30% 4 การสอบปลายภาค 30% 12. การประเม นผลการเร ยน ใช การอ งเกณฑ โดยม เกณฑ ด งน ช วงคะแนน ผลการเร ยน ช วงคะแนน ผลการเร ยน A B B C C D D 0-49 F 5 13. ตาราและเอกสารหล ก ศ กด ส ทธ ศ ขส เมฆ.(2557).สร างแบบจาลองเพ อการต ดส นใจ (Optimization Modeling) ด วย Excel (Solver).กร งเทพฯ:ซ เอ ดย เคช น. นภดล ร มโพธ.(2555).การว เคราะห ข อม ลเพ อการต ดส นใจ.กร งเทพฯ:คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. ก ตต ภ กด ว ฒนะก ลค มภ ร.(2553).ระบบสน บสน นการต ดส นใจและระบบผ เช ยวชาญ. กร งเทพฯ :เคท พ. ศราย ทธ อ ดมวงศ ทร พย. (2553). ว เคราะห ข อม ลอย างเหน อช น Excel PivotTable.นนทบ ร :ไอด ซ ฯ. 14. เอกสารและข อม ลสาค ญ วน ดา บ ญยท ศน ย ก ล.(2555).ค ม อเร ยนร และใช งานAccess+Excelฉบ บ นนทบ ร :ไอด ซ ฯ.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks