(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น - PDF

Description
(สำเนำ) ประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง โครงการร บสม ครน กเร ยนท นการศ กษา เพ อเข าศ กษาในว ทยาล ยอ สลามศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ประจาป การศ กษา 557 ด วยว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ มหำว ทยำล ยสงขลำนคร

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Novels

Publish on:

Views: 35 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
(สำเนำ) ประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง โครงการร บสม ครน กเร ยนท นการศ กษา เพ อเข าศ กษาในว ทยาล ยอ สลามศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ประจาป การศ กษา 557 ด วยว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ มหำว ทยำล ยสงขลำนคร นทร ว ทยำเขตป ตตำน ม ควำมประสงค จะร บสม คร น กเร ยน เพ อร บท นกำรศ กษำต อใน ในว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ มหำว ทยำล ยสงขลำนคร นทร ประจำป กำรศ กษำ 557 เพ อเป นกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศ กษำ และเป ดโอกำสให น กเร ยนท ม ควำมสำมำรถพ เศษ จำนวน 5 ท น ด งรำยละเอ ยด ต อไปน ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 1. ท นส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ประเภทท องจำอ ลก รอำน (ฮำฟ ซ).. ท นส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ประเภทอนำช ด 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น 3. ฮำฟ สอ ลก รอำน ท งหมด 30 ย ซ โดยแนบหล กฐำนย นย นจำก สถำบ นท สำเร จ 4. ผ ำนกำรสอบส มภำษณ จำกคณะกรรมกำรพ จำรณำท น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น 3. ผ ำนเวท กำรประกวดอนำช ด ในลำด บท 1-3 ในฐำนะผ ข บร องนำ ในเวท ท ว ทยำล ยอ สลำมศ กษำเป นผ จ ด หร อเวท กำรประกวดอ นๆ ท คณะกรรมกำรพ จำรณำท นร บรอง 4. ผ ำนกำรสอบส มภำษณ จำกคณะกรรมกำรพ จำรณำท น 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น. ม ผลกำรเร ยนเฉล ย ไม ต ำกว ำ ม ควำมประพฤต เร ยบร อย 4. ท นภำคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น 3. ม ภ ม ลำเนำอย ในภำคตะว นออกเฉ ยงเหน อ อย ำงน อย 1 ป จานวนร บ (คน) 3 /5. ท นภำคกลำงและตะว นออก... ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 5. ท นภำคกลำงและตะว นออก 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น 3. ม ภ ม ลำเนำอย ในภำคกลำงหร อภำคตะว นออก อย ำงน อย 1 ป 6. ท นภำคใต ตอนบน 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น 3. ม ภ ม ลำเนำอย ในภำคใต ตอนบนอย ำงน อย 1 ป 7. ท น 5 จ งหว ดชำยแดนภำคใต 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น 3. ม ภ ม ลำเนำอย ใน 5 จ งหว ดชำยแดนภำคใต อย ำงน อย 1 ป 8. ท นภำคเหน อ 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น 3. ม ภ ม ลำเนำอย ใน ภำคเหน อ อย ำงน อย 1 ป 9. ท นน กเร ยนท จบซำนำว ย จำก ต ำงประเทศ (เท ยบเท ำช น ม ธยมศ กษำป ท 6) จบซำนำว ย จำกต ำงประเทศ (เท ยบเท ำช นม ธยมศ กษำป ท 6) 3. ต องม ส ญชำต ไทย จานวนร บ (คน) ว ธ การร บสม คร 3.1 ผ ท ม ค ณสมบ ต ครบถ วน สำมำรถดำวน โหลดแบบฟอร มใบสม คร ได ท หร อ หร อต ดต อได ท งำนร บน กศ กษำ ว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ มหำว ทยำล ย สงขลำนคร นทร ว ทยำเขตป ตตำน อำเภอเม อง จ งหว ดป ตตำน กรอกใบสม ครให สมบ รณ ตำมควำมเป นจร ง ต ดร ปถ ำย และแนบหล กฐำนประกอบกำรสม คร 3.3 สม ครทำงไปรษณ ย ส งหล กฐำนกำรสม ครตำมข อ 4 ไปย งงำนร บน กศ กษำ ว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ มหำว ทยำล ยสงขลำนคร นทร ว ทยำเขตป ตตำน ภำยในว นท 5 พฤศจ กำยน 556 ชำระ ค ำธรรมเน ยมสม ครคนละ 50 บำท โดยให โอนค ำสม คร เข ำบ ญช ธนำคำรไทยพำณ ชย สำขำ ม.สงขลำ นคร นทร (ป ตตำน ) ช อบ ญช ว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ เลขท บ ญช /3.4 สม ครด วยตนเอง... สม ครด วยตนเอง ค ำธรรมเน ยมกำรสม ครคนละ 00 บำท สม ครได ท งำนร บน กศ กษำ ว ทยำล ยอ สลำม ศ กษำ มหำว ทยำล ยสงขลำนคร นทร ว ทยำเขตป ตตำน *หล กฐำนต ำงๆ และเง นค ำสม ครสอบ งำนร บ น กศ กษำ ว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ ได ร บแล วจะไม ค นให ไม ว ำกรณ ใดๆ* 4. หล กฐานท ใช ในการสม คร 4.1 ใบสม คร ต ดร ปถ ำยขนำด 1 น ว หน ำตรง ไม สวมหมวก ไม สวมแว นตำดำ ถ ำยมำแล วไม เก น 6 เด อน 4. สำเนำใบแสดงผลกำรเร ยน 4.3 สำเนำทะเบ ยนบ ำน 4.4 สำเนำบ ตรประจำต วประชำชน 4.5 เอกสำรอ นๆ ท แสดงควำมสำมำรถเฉพำะตำมท กำหนดตำมประเภทของท น (ถ ำม ) 5. กาหนดการค ดเล อก ว น เด อน ป 1 พฤศจ กำยน - 5 พฤศจ กำยน ธ นวำคม ธ นวำคม ธ นวำคม มกรำคม 557 รำยละเอ ยด ร บสม คร (ว นและเวลำรำชกำร) ประกำศรำยช อผ ม ส ทธ สอบ สอบส มภำษณ ประกำศรำยช อผ ม ส ทธ เข ำศ กษำ รำยงำนต ว/ย นย นกำรใช ส ทธ (ด ประกำศรำยช อผ ม ส ทธ สอบและประกำศรำยช อผ ม ส ทธ เข ำศ กษำได ท และ 7. การรายงานต วและย นย นส ทธ 7.1 น กเร ยนท ได ร บกำรค ดเล อกโครงกำรร บสม ครน กเร ยนท นกำรศ กษำ เพ อเข ำศ กษำ ในว ทยำล ยอ สลำม ศ กษำ เข ำเป นน กศ กษำตำมหล กส ตร ต องส งหน งส อย นย นส ทธ ผ ท ไม ย นย นส ทธ ตำมท มหำว ทยำล ยกำหนด ถ อว ำผ น นสละส ทธ 7. ผ ท ย นย นส ทธ ตำมท มหำว ทยำล ยกำหนดแล ว จะไม ม ส ทธ เข ำร บกำรค ดเล อกเพ อศ กษำในมหำว ทยำล ยโดย ว ธ ร บตรง และกำรสอบค ดเล อกของสำน กงำนคณะกรรมกำรกำรอ ดมศ กษำของสถำบ นอ ดมศ กษำของร ฐ 8. เง อนไขการม ส ทธ เข าศ กษาในว ทยาล ยอ สลามศ กษา 8.1 ท นน เป นท นให เปล ำ ไม ม ข อผ กพ นในกำรชดใช ท น 8. กำรร กษำระด บผลกำรเร ยน ผ ได ร บท นจะต องร กษำระด บผลกำรเร ยนให ม คะแนนเฉล ยไม ต ำกว ำ.00 ตลอดจนบหล กส ตร ยกเว นท น น กเร ยนด เด น จะต องร กษำระด บผลกำรเร ยนให ม คะแนนเฉล ยไม ต ำกว ำ กำรย ำยสำขำว ชำ ผ ได ร บท นสำมำรถย ำยสำขำว ชำได เฉพำะภำยในว ทยำล ยอ สลำมศ กษำเท ำน น ท งน หำก ย ำยไปศ กษำต ำงคณะ ต ำงว ทยำเขตหร อต ำงสถำบ น จะไม ม ส ทธ ร บท น และในกรณ ท ได ร บอน ม ต ให ย ำยสำขำว ชำ/ ว ทยำล ย จะไม สำมำรถขยำยระยะเวลำท ได ร บท น /8.4 ผ ท ได ร บท น... ผ ท ได ร บท นโครงกำรร บสม ครน กเร ยนท นกำรศ กษำ เพ อเข ำศ กษำ ในว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ หำกประสงค จะ เข ำศ กษำในสำขำว ชำกำรสอนอ สลำมศ กษำ ต องม คะแนนสอบควำมถน ดทำงว ชำช พคร จำกสถำบ นทดสอบทำงกำรศ กษำ แห งชำต (องค กำรมหำชน) (สทศ) 9. การอ ดหน นท นการศ กษา จ ดสรรท นอ ดหน นกำรศ กษำ เพ อเป นค ำใช จ ำยด งน 9.1 ค ำธรรมเน ยมกำรศ กษำ 9. ค ำหอพ ก 9.3 ค ำใช จ ำยรำยเด อน เด อนละ,500 บำท 9.4 ระยะเวลำสน บสน นท นกำรศ กษำ ตำมเวลำท หล กส ตรกำหนด ท งน ในกรณ ลำพ กกำรศ กษำ ให น บรวมระยะเวลำ ท ลำพ กกำรศ กษำและไม ได ร บท นระหว ำงลำพ ก ต ดต อสอบถามรายละเอ ยดได ท งำนร บน กศ กษำ ว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ มหำว ทยำล ยสงขลำนคร นทร ว ทยำเขตป ตตำน จ งหว ดป ตตำน โทรศ พท ต อ 4 หร อ 70 โทรสำร ในว นและเวลำรำชกำร ประกำศ ณ ว นท 4 ต ลำคม พ.ศ. 556 (ลงช อ) ย พด ช ยส ขส นต (ผ ช วยศำสตรำจำรย ดร. ย พด ช ยส ขส นต ) รองอธ กำรบด ฝ ำยว ชำกำรและว เทศส มพ นธ ว ทยำเขตป ตตำน ปฏ บ ต รำชกำรแทน อธ กำรบด มหำว ทยำล ยสงขลำนคร นทร สำเนำถ กต อง นาซ มะห อาล (นำงสำวนำซ มะห อำล ) น กว ชำกำรอ ดมศ กษำ นำซ มะห /ร ำง/พ มพ /ทำน ใบสม ครโครงการร บสม ครน กเร ยนท นการศ กษา เพ อเข าศ กษาในว ทยาล ยอ สลามศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจาป ข อม ลผ สม คร ข ำพเจ ำ (นำย / นำงสำว )...นำมสก ล... หมำยเลขบ ตรประจำชำชน...ว น/เด อน/ป เก ด... ช อ สก ล บ ดำ...อำช พ... ช อ สก ล มำรดำ...อำช พ... ท อย สำมำรถต ดต อได สะดวก บ ำนเลขท...ถนน...ซอย...หม ท... ตำบล...อำเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย... โทรศ พท บ ำน...ม อถ อ...แฟกซ... อ เมลล....ข อม ลทางการศ กษา กำล ง/สำเร จกำรศ กษำ ช นม ธยมศ กษำป ท 6 สำยสำม ญ แผนกำรเร ยนด ำน ( ) ว ทยำศำสตร ( ) ศ ลป เกรดเฉล ย... กำล ง/สำเร จกำรศ กษำ สำยศำสนำ ระด บ ( ) ม ตะว ซซ ต ช นป ท... ( ) ซำนำว ย ช นป ท... เกรดเฉล ย... โรงเร ยน...ตำบล...อำเภอ...จ งหว ด... รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... อ เมลล... 3.สม ครท นประเภท ( ) ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ประเภทอนำช ด ( ) ส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมประเภทท องจำอ ลก รอำน(ฮำฟ ซ) ( ) น กเร ยนด เด น ( ) ภำคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ( ) ภำคกลำงและตะว นออก ( ) ภำคเหน อ ( ) ภำคใต ตอนบน ( ) 5 จ งหว ดชำยแดนภำคใต ( ) น กเร ยนท จบซำนำว ย จำกต ำงประเทศ( เท ยบเท ำ ม.6) 4.สาขาว ชาท ประสงค เล อก ( ) อ สลำมศ กษำ ( ) กำรสอนอ สลำมศ กษำ(ม คะแนนผลกำรสอบว ชำควำมถน ดควำมเป นคร ) ( ) กฎหมำยอ สลำม ( ) ตะว นออกกลำงศ กษำ ( ) เศรษฐศำสตร และกำรจ ดกำรในอ สลำม ( ) อ สลำมศ กษำหล กส ตรนำนำชำต 5.เอกสารการสม คร ( ) สำเนำผลระเบ ยนกำรเร ยน ( ) สำเนำทะเบ ยนบ ำนผ สม คร ( ) ร ปถ ำย 1 น ว จำนวน ร ป ( ) สำเนำบ ตรประจำต วประชำชนผ สม คร ( ) เอกสำรอ นๆท แสดงควำมสำมำรถเฉพำะตำมท ประเภทของท นได กำหนด... ( ) หล กฐำนกำรชำระค ำธรรมเน ยมกำรสม คร ข ำพเจ ำ ขอร บรองร บว ำ เป นผ ม ค ณสมบ ต ครบถ วน ตำมท กำหนดไว ในประกำศ และข อควำมท แจ งไว ในใบสม คร เป นควำมจร งท กประกำร หำกข ำพเจ ำขำดค ณสมบ ต อย ำงใดอย ำงหน ง ข ำพเจ ำย นยอมให ต ดส ทธ กำรเข ำศ กษำต อ โดย ไม ม ข อโต แย งใดๆท งส น -- ลงช อ...(ผ สม คร) (...) ว นท... หมายเหต : ใบสม คร 1 ช ด ต อผ สม คร 1 คน และสำมำรถใช ถ ำยสำเนำเอกสำรได
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks