2sarapedeal

Description
sara pe deal ppt folsit pt inspectia de def.

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 12

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
  S R PE DE L de MIHAI EMINESCU In lectura scriitorului Mihail Sadoveanu    Această perioadă literară se numea EPOCA MARILOR CLASICI.    Societatea literară din care făceau parte aceşti clasici se numea    “Junimea”, pentru că aceia care au înfiinţat   -   o erau toţi tineri  întorşi de la studiile din străinătate. 1.   Incadrarea autorului    în literatura română : ã Eminescu este unul din   cei 4 mari clasici ai   literaturii române, alături   de Creang   ă   (cel mai mare   povestitor ), Caragiale (   cel mai mare   dramaturg ) şi   I. Slavici (   cel mai mare   nuvelist ).  2. Incadrarea poeziei în opera autorului   :  Poezia aparţine t   emei iubirii şi a naturii   : la Eminescu cele   2 teme   apar totdeauna în strânsă legătură.  Natura este prezentată în   2 ipostaze   :  A) cosmică   ( motive: stele, lună luceferi ) B)   terestră   ( elementele cosmice şi terestre   devin motive literare ):  –   motivul codrului   = veşnicia naturii în opoziţia cu   efemeritatea omului;  – teilor, salcâmilor   = protejează cuplul de    îndrăgostiţi. Obs.:   Natura   este, de obicei    în armonie cu sentimentul iubirii   : natura e caldă   ,   primitoare   când iubirea este înţeleasă şi   se află în faza de început, de dorinţă şi speranţă Obs.:   Femeia   este văzută de Eminescu în i   postaza de înger→   iubirea îl ajută pe poet să fie fericit: “Dorinţa”;   Cl.: “Sara pe deal” este o poezie în care este sugerată o iubire   posibilă, dar neîmplinită. Iubirea este doar o dorinţă, un   vis, ca şi în “Lacul”, “Dorinţa”, “Floare albastră”.  4. Gen şi specie   :   liric, idilă cu elemente de pastel Str. I, II = peisaj cosmic şi terestru;   Str. III, IV= imaginea îndrăgostiţilor.   Str. V, VI = imaginea îndrăgostiţilor.   5. Tema   : IUBIREA şi NATURA 3.   Geneză   ( Izvoare de inspiraţie   ): ã nu este inspirată de dragostea   pentru Veronica Micle, ci de   prima   iubire, pentru o fată de la Ipoteşti   ( Elena),   care a murit foarte tânără   ( la 19 ani ); ã   publicată în 1885 în “Convorbiri   literare” ( scrisă în perioada   vieneză    –   1871 ); ã   poezie scrisă în tinereţe   → iubita   este idealizată ( femeia înger: de   obicei blondă, cu ochi albaştri ); ã   motive romantice   : noaptea, stelele,   visul, luna.
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks