2do Examen Solucionario (Grupo B)

Description
ZSDASDADA

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 3

Extension: DOC | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  6624 42 2238022 58 2044020 20 202          2 5 3  Area  12 2 3  27 3 3  5 312      1.Rpta: a) 16 8R -----S = S/. 212R -----F = S/. 6 4RS/. 8C/R =S/.2Regla detres1R----------S/.28R ---------S/.xx= S/. 162.Rpta: c) 5850Vende 2/! 150 #eda1/ $ 150 = 00 ! 150 =150%/1)= 450450 ! 150=600%/1)= 18001800.0 !150 =1&50.0%/1) = 5850.Rpta: d) 260 '('s = 2 pt0an*+alesC = 4pt 0 x 4 =120 $ 88 2 2 16gall*nas   16 x 2= 2 alas 14c'ne('s 4.Rpta: a) 24lap*cer's,  15lap*cer's10lp*ces,  pl#+'nes12pl#+'nes,  1 l*r' l*r's,  lp*ces 4 x 10 x12 x  =15 x  x 1x    = 25.Rpta: d) 8'ras #161478  past  x h        6.Rpta: a) 60+ est =503# = 4+er*+ =2x ! 80 #  Pe Est    250460  x x  .Rpta: a) 20x 2 $ 20x 4 $ 58 x  $ 42 =24   20 8.Rpta: e) 25 65 1115º  x x    9025º    &.Rpta: d) 257 = S/. 12#n*' =0 d9as7 = - S/.4 0x12 =60 $ 280= 80 16 5d9as 7d9as 710.Rpta: c) 203# = +er*+ =60+ 60# 203   11.Rpta: a) 02 404000204000  Lu m Lt m Lu m Lt m  12.Rpta: ) 60+   60+ 1.Rpta: d) 16;xtrae = 142  #eda = 14 102   10 4 14(28 4 32(64 4 68(     14.Rpta: ) 60;sc = S/.0<0 &0pers'nasd#l = S/.0<606<00 &0 x0<60 = 54 $ 6 180<060escaleras15.Rpta: d) 15%.2)%.)%.4) =81000  = 1516.Rpta: a) 5   rea = 5      S>:?:>@AS 1.B3ARpta: c)t#ll*d' S*n.: +#t*lad'< l*s*ad'< cercenad'< a+p#tad'< +*n#sDl*d'18.BAEARpta: a)c1a/'la S*n.: c'Ga< caaHa< palaI *t'< c*r**t*l< ca'la1&.CV>3RRpta: d)+ed*tar S*n.: reIlex*'nar< pensar< exc'g*tar<d*sc#rr*r< raG'nar 20.C>S@Rpta: a)d*D*s*Jn S*n.: enc*s*Jn< separac*Jn< des#n*Jn<d*D'rc*'21.;;RK@;ARpta: c)ende+'n*ad' S*n.: I#r*'s'< exaltad'< p'se9d'. =:7?:>@AS 22.;R;@>Rpta: e)r*sa S*n.: llant'< la+entac*Jn< s'll'G'< L#e(a< plaH*d' // exagerac*Jn.2.AB3>7;RRRpta: a)a/r*r S*n.: 'cl#*r< 'str#*r< 't#rar< cerrar< tap'nar< at'rar 24. M>@;RRpta: c)real*dad S*n.: Iantas9a< ens#eH'< del*r*'< *l#s*Jn< I*cc*Jn< #t'p9a< al#c*nac*Jn.25.7ARVARpta: d)d#end' S*n.: I*er'< espant's'< a*rad'< terr*le< s'rec'ged'r 26. M;R;33Rpta: a)aDenenc*a S*n.: l*t*g*'< c'nt*enda< ple*t'< desaDenenc*a< renc*lla< r*Ha 4=R?:>@AS 2.A7RRpta: a)adaptar  d'ptar:ac'ger< a+parar<aN#dar< pr'teger / ad+*t*r< aceptar<t'+ar.  daptar:adec#ar / arreglar<ac'nd*c*'nar < a(#star / acl*+atar%se). EA@?FA:AS 28.ER7;Rpta: /)arte  Earte: resente $ >nd*cat*D' $Ver' Eartar%se) %sac*arse< llenarse)  rte: C'n(#nt'de n'r +asde #na d*sc*pl*na. EA@?R=FAS 2&.CR>S@Rpta: d)cr*s+a  Cr*s+a: ace*te< lsa+'< Jle'< grasa.  Cr*s+a: caeGa<testa< testera< +'llera< c'c'< +'rr a. S>:>F>C=C>A:;S ;:A7=7>V=S 0.  a)= l'le('sp#ed'd*D*sarelp#e/l'  3a 'rac*Jn expr esa el sent*d' real<'(et*D'. S>:>F>C=C>A:;S CA:::A7=7>V=S 1.  e)S9< esec'raGJnL#e aOncantap'r t*  3a 'rac*Jn expr esa el sent*d' I*g#r ad'<s#(et*D'. 7;R@>:A ;C3M>A 2.E>@;;ARpta: d)asc#as S*nJn*+' de sc#a:rasa< resc'ld'< l#+re.    Se excl#Neeste ele+ent' Na L#e l'sde+s s'n s*nJn*+'s de *+ene'.     .Rpta: c)Mn*Dersal;lleng#a(ees c'+Ona t'd'sl's seres#+an'sp'r es'se d*ceL#e es#n*Dersal<es dec*r t'd'snace+'sc'n estacapac*dad. 4.Rpta: d)ReIerenc*al3aI#nc*Jnpr*+ar*adel3eng#a(eE#+an'es laReIerenc*al 'Representat*Da.5.Rpta: e)ReIlex*Da 3aI#nc*Jnsec#ndar*a del3eng#a(eE#+an'es laReIlex*Da'@etal*ngP9st*ca. 6.Rpta: d)SeHalat*Da S* ele+*s'r #sa elleng#a(epara L#eelrecept'r real*ce#nadeter+*nadaact*D*dadsepresentala I#nc*JnSeHalat*Da 'pelat*Da.    .Rpta: d) 488.Rpta: ) 1 &.Rpta: d) 15240.Rpta: a)151 %&)   41. Rpta: a) 4 32 2( )24. n n x x M  xn x x              8n4x418n10 x)x(M  'r c'nd*c*Jn: 6n $ 22 = 2   n = 442.Rpta: c) 21S* el p'l*n'+*': 1x3P )x(   N    5x6P )x(F   F35x6 )x(  5x2F )x(   5)8(2F )8(   4.Rpta: a) &S*: 72xx16 55557      72xx16 55555  5(555  x7x16  x7x16 5.555   x7916 5.555   5)15(5  x79  9x55  x9  44.Rpta: a) -21 x4xP  3)x(    ara: x= 4: (44P  3)4(     (4) 3( 1)  ( 1)  P   P P       45.Rpta: ) F3 -1 7 -2 46.Rpta: ) %-4Q)4.Rpta: ) %5Q5) 15   m25m SalaComedor E!r #or o Co! na xxa $ 40a $ 4045º110º%65º&  2 70º70º24m6m20m20m20m 1227  “…EL NUEVO MUNDO DE LOS NÚMEROS Y LETRAS…”   ACADEMIA GALILEO   48.Rpta: ) 54&.Rpta: a) i  50.Rpta: e) 551.Rpta: ) 252.Rpta: d)nt*+'n*'< cl'r#r'de s'd*' 5.Rpta: e) 3'sraN'scatJd*c'ss'n*nD*s*les 54.Rpta: )alt'n :3'st'+'sde #n+*s+'ele+ent'p'seen*g#alnO+er'depr't'nes  55.Rpta: a)na'l*s+'na'l*s+' 'pr'ces'de*'s9ntes*sc'ns*steen laI'r+ac*Jnde+'lc#las L#eestnc'nst*t#*das p'r t'+'s#n*d'sp'r enlacesL#9+*c'sc'ns#+*n*str ' deenerg9a.56.Rpta: d)enes@ed*anteeldesarr'll'e+r*'nar *' elc*g't'llega ac'nst*t#*r al*nd*D*d#'de laespec*egrac*as ala acc*Jnde l'sgenes.5.Rpta: ) 3aexcrec*Jn58.Rpta: e)ACE 3'sele+ent's ACEs'n l's+acr'n#tr *entes*nd*spensalespara lac'+p's*c*Jn de l's'rgan*s+'s.5&.Rpta: c)Calc*' 60.Rpta: d)g#a;l ag#ac'nst*t#Ne elc'+p'nente +sa#ndante de l's'rgan*s+'s.      61.Rpta: )E'+e'stas*s62.Rpta: e)Fr'ntal<parasag*tal< sag*tal6.Rpta: a)E*p'c'ndr*'derec' 64.Rpta: );nd'tel*' 65.Rpta: d);strat*I*cad'L#erat*n*Gad' 66.Rpta: c)    6.Rpta: a)ast*as 68.Rpta: e)lgasDerdeaG#les 6&.Rpta: d)Frag+'plast' 0.Rpta: )S*la  1.Rpta: c)+ea2.Rpta: )@ast*g'p'r's .Rpta: d);sL#*G'g'n*a 4.Rpta: e) ;lest*g+a   5.Rpta: d);c'ge'gr I*c's;l Iact'r reIer*d' alascaracter9st*cas de#npa*sa(enat#ral eselec'ge'gr I*c'.6.Rpta: ) S'l3aenerg9apr'D*enedel s'l.Rpta: d)ens*dadp'lac*'nal 3adens*dadp'lac*'nal L#e eslac'ncentrac*Jn de*nd*D*d#'sen #nreadeter+*nada es #nc'+p'nente*Jt*c'del +ed*'a+*ente.8.Rpta: c)V*'leta $r'(a&.Rpta: e) 3arepr'd#cc*Jn ;lI't'per*'d' es lad#rac*Jnde 'rasl#G t*ene*+p'rtanc*a para larepr'd#cc*Jn.80.Rpta: a)@'derna 3a*ntens*dad de laprec*p*tac*Jn+'deradaestc'+prend*da entre15<1 $ 0++/r. Cusco,25/ 04/ 20 18   INFORMES E INSCRIPCIONES   Av. de la Cultura 1020 Of. 203. 2do. Nivel. 24485 3
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks