تازههایجهانبیمه شماره 29 - PDF

Description
گرایش بر تحولآفرین رهبری تأثیر سازمان افراد کارآفرینانه یزد( استان در بیمهای شرکت یک نمایندگیهای مطالعه: )مورد عزیزی غالمرضا رضازاده- آرش نویسندگان: تهران دانشگاه کارآفرینی مدیریت کارشناسیارشد دانشجوی

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 72 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
گرایش بر تحولآفرین رهبری تأثیر سازمان افراد کارآفرینانه یزد( استان در بیمهای شرکت یک نمایندگیهای مطالعه: )مورد عزیزی غالمرضا رضازاده- آرش نویسندگان: تهران دانشگاه کارآفرینی مدیریت کارشناسیارشد دانشجوی - ساوه واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو شماره 29 چکیده دارفا و پرداخته دیگران آرمانهای ارتقای به تا بهکارمیگیرند را شخصی تواناییهای تحولآفرین رهبران رهبری تأثیر بررسی هدف با پژوهش این کنند. هدایت کارآفرینانه عملکرد از باالتری نقطه به را سازمان و استان در بیمهای شرکت یک نمایندگیهای در 1391 سال در سازمان افراد کارآفرینانه گرایش بر تحولآفرین سرشماری روش از استفاده با که بود کارکنان از نفر 100 شامل تقریبا تحقیق آماری جامعه گرفت. انجام یزد استاندارد پرسشنامه دو براساس دادهها جمعآوري روش شد. درنظرگرفته نمونه حجم عنوان به جامعه کل از استفاده با اطالعات تجزیهوتحلیل گرفت. انجام المپکین و دس کارآفرینانه گرایش و MLQ رهبری سبک مدل بخش دو در Smart PLS 2 و LISREL 8.8 نرمافزار دو کمک به و ساختاری معادالت مدلسازی روش بررسی پرسشنامه فنی ویژگیهای اندازهگیری مدل بخش در پذیرفت. انجام ساختاری بخش و اندازهگیری فرضیههای بررسی برای مدل ساختاری ضرایب ساختاری بخش در و پذیرفت صورت الزم اصالحات و گردید گرایش بر تحولآفرین معناداررهبری و مثبت تأثیر از حاکی پژوهش نتایج گرفتند. قرار استفاده مورد پژوهش است. کارآفرینانه الهامبخش انگیزش ذهنی ترغیب آرمانی نفوذ کارآفرینانه گرایش تحولآفرین رهبری کلیدی: واژهگان فردی. مالحظات مقدمه محیط امروزی امواج تازهای از تغيير را با خود به همراه آورده است. محیط پیرامون سازمانها نسبت به قبل پویاترشده و باعث گردیده است تا سازمانها در پی یافتن پاسخهایی برای این پویایی باشند تا موفقيت و عملكرد باالتر را برای خود رقم زنند.)Eisenhard, Furr and Bingham, 2010( در این میان سازمانها انعطافپذیری پویایی و تمایالت کارآفرینانه را در جهت بقا و دستیابی به موفقیتهای رقابتی به طور فزایندهای به انجام میرسانند 2008( Kuratko,.)Covin and عالوهبراین سازمانها جهت انطباق با دنیای متغیر و متحول امروزی برای نهادینه کردن جو خالقيیت و نوآوری در سازمان باید قادر باشند استراتژیهایی را جهت هدایت و کنترل این تغییرات به مدد رهبران تحولآفرین ایجاد کنند. در واقع رهبران تحولآفرین با استفاده از ترغیب ذهنی پیروانشان و تحریک افکار نوآور آنان در کل سازمان جو سازمانی انعطافپذیری بهوجودمیآورند که احساس کارکنان را به چالش کشیده و آنها را وا میدارد کهدر جستجوی دیدگاههای جدید نوآورانه در شغلشان باشند 2009( Ilsev,.)Gumusluoglu and جهت مقابله با محیطنامطمئنوتغییراتمستمر نیازبهافرادی درنقشرهبر بهشدت احساس میشود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزارهسومادامهحیاتنخواهدیافتوجهاننیازمندرهبرانی تحولآفرین خواهد بود. رهبری تحولآفرین به عنوان یکی از پارادایمهای رهبری در روانشناسی سازمانی مطرح است که مورد بررسی گسترده در زمینه رضایت زیردستان قرار گرفته است )انصاری و تیموری 1386(. براساس نظریة رهبریتحولآفرین رهبرنیازمنداستفادهازبازیگرانداخلی جهت انجام وظایف سازمان است تا به اهداف مطلوبش دست یابد. دراینراستا هدف رهبران تحولآفرین این است که اطمینان یابند مسیر رسیدن به هدف به وضوح از سوی بازیگران داخلی درک شده است موانع بالقوه درون سیستم را برطرف کنند و بازیگران را در رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده ترغیب نمایند 2003( al.,.)boehnke et باتوجه به شدت رقابت در صنعت بیمه لزوم استفاده از رهبران شایسته و کارآمد به طور بارز نمایان شده است. ازاینرو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر گرایش کارآفرینانة افراد درون سازمان در نمایندگیهای یک شرکت بیمه در استان یزد است. 1. ادبیات پژوهش 1-1. رهبری تحولآفرین نظریه رهبری تحولآفرین را بس 1 در سال 1985 مطرح کرده است و می توان آن را فرایند نفوذ آگاهانه در 1. Bass س ازمانها انعطافپذیری پویای یوتمای لات کارآفرینانه را در جه ت بقا و دس تیابی به موفقیتهای رقابتیبهط ورفزاین دهای به انجام میرس انند 30 ابعاد رهبری تحولآفرین که مورد تأیید اکثر محققان است عبارتاند از: نفوذ آرمانی انگیزش الهامبخش ترغیب ذهنی مالحظات فردی 31 افراد یا گروهها به منظور ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع موجود و کارکردهای سازمان به عنوان یک کل تعریف کرد )موغلی 1382(. تئوری رهبری تحولآفرین به منظور تمایز بین آن دسته از رهبران که روابط قوی و انگیزشی با زیردستان و پیروان برقرار میکنند و آن دسته از آنها که بهطور گسترده متمرکز بر مبادله یا تعامل برای ایجاد نتایجاند بهوجودآمد.)Duckett and Macfarlane, 2003( رهبری تحولآفرین پیروان را برای باال بردن سطح خالقیت فردی و خودشکوفایی برای بسط عالیق تیمی گروهی سازمانی و جامعه تشویق و کمک میکند )2005 al.,.)yammarino et براساس نظر پاوار و ایستمن 1 اثربخشی یک رهبر تحول آفرین نتیجه سه عامل است موقعیت نسبی سازمان در پیوستار پذیرش سازمانی )پذیرش تغییر( درجه تطبيق فرایند تحولآفرینی الزم برای موفقیت سازمان و فرایند رهبری تحولآفرینی که در سازمان در حال اجراست و قابلیتهای رهبران تحولآفرین برای اجرای فرایند مناسب تحولآفرینی. یک رهبر تحولآفرین تغییر را در کل سازمان القا کرده و چشماندازی برای مدیران و کارکنان خلق میکند )مطلبی اصل 1386(. چنانچه یک رهبر تحولآفرین باشد حس تحسین احترام و وفاداری را در میان پیروان ایجاد خواهد کرد و بر اهمیت داشتن تعهد جدی جهت رسیدن به رسالت سازمان تأکید خواهد کرد Moriano(.)and Molero, 2011; Gumusluoglu and Ilsev, 2009 ابعاد رهبری تحولآفرین که مورد تأیید اکثر محققان است عبارتاند از: نفوذ آرمانی انگیزش الهامبخش ترغیب ذهنی مالحظات فردی )2005.)Amram, از اینرو در ادامه به تشریح این ابعاد پرداخته شده است: - نفوذآرمانی : 2 عامل اول رهبری تحولآفرین رهبرانی را شرح میدهد که به عنوان مدلهایی قوی برای پیروان عمل میکنند. پیروان توسط این رهبران شناخته میشوند و میخواهند با آنها رقابت کنند )1985.)Bass, - انگیزش الهامبخش : 3 الهامبخشی ویژگی رهبرانی است که انتظاراتی فرا روی پیروان قرار میدهند و از تحریک احساسات و عواطف آنان برای تحقق این انتظارات سود میجویند )1985.)Bass, این عامل توصیفکننده رهبرانی است که از پیروانشان انتظارات باال دارند و به آنها از طریق انگیزش الهام میبخشند تا در راستای افزایش تعهد آنان گام برداشته و تحقق چشمانداز مشترک را تسهیل نمایند.)Moriano and Molero, 2011( - ترغيب ذهنی : 4 رهبران تحولآفرين ترغيب ذهني را به منظور به چالشكشيدن افكار و تصورات و خالقيت و نوآوری پيروان و همچنین در جهت افزایش دانش آنان بهكار میگيرند Morales( Bass, 1985; Garcia.)Jimenez and Gutierrez, مالحظات فردی : 5 توجه به دیگران یکی دیگر از جنبههای مهم رهبری تحولآفرین است. این مقوله تأثیر مثبتیبررضایتمندیپیروان رهبرانوبهطورکلیاثربخشی دارد )1985.)Bass, اين عامل زماني رخ ميدهد که رهبر به پيروان خود در راستاي رسيدن به نيازهاي مطلوبشان خدمت ميکند و در جهت توسعه توان بالقوه افراد تالش میکند )2008 al.,.)horwitz et به طور خالصه در جدول 1 ابعاد و شاخصهای رهبری تحولآفرین از دیدگاه بس و آوولیو 6 تشریح گردیده است گرایش کارآفرینانه امروزه کارآفرینی را به عنوان یکی از ابزارهای توسعه محسوب میکنند 2011;( Sorenson, Samila, and; 7 Hessels, 2008.)Acs, Desai and کوراتکو و هاجتز کارآفرینی را یک فرایند پویا مینامند )علیمیری 1387 ( 3. Inspirational Motivation 4. Intellectual Stimulation 5. Individualized Consideration 6. Bass and Avolio 7. Kuratko & Hodgetts 1. Pawar and Eastman 2. Idealized Influence آوولیو و بس دیدگاه از تحولآفرین رهبری ابعاد 1. جدول تحولآفرین رهبری ابعاد آرمانی نفوذ الهامبخش انگیزش ذهنی ترغیب فردی مالحظات بعد هر مربوطبه شاخصهای دیگران با ارتباط برای اعضا به غرور و افتخار حس القای - شایستگی و قدرت احساس دادن نشان - برانگیزاند را دیگران احترام که شیوهای به عمل - دیگران منافع خاطر به شخصی منافع فداکردن - آینده مورد در خوشبینانه کردن صحبت - شود انجام باید که کارهایی درباره کردن صحبت جدی - آیندهنگری اهمیت بر تأکید - است دستیافتنی اهداف دراینزمینه اعضا به دادن امید - آنها بودن مناسب از اطمینان جهت پیشنهادات دقیق بررسی - مشکالت حل هنگام در مختلف دیدگاههای گرفتن نظر در - مختلف زوایای از مشکالت بررسی درخواست - کار انجام چگونگی جدید راههای پیشنهاد - اعضا آموزش و راهنمایی برای وقت گرفتن نظر در - عضو یک عنوان به نه و شخص یک عنوان به اعضا با رفتار - مختلف خالقیتهای و تواناییها و نیازها با افراد گرفتن نظر در - آنان تواناییهای گسترش و توسعه جهت دیگران به کمک ( همکاران و )بیکزاد میشود. خالقیت و دگرگونی تحول آرمان شامل که در افراد انگیزه و نيرو استفاده و کاربرد به فرایند این راهحلهای همچنین و نو ایدههای اجرای و خلق جهت شامل فرایند این اصلی اجزای دارد. احتیاج کاربردی است: زیر موارد زمان طی در شده حساب خطرپذیری به میل شغلی فرصت یا خالص ارزش کار یک انجام با ارتباط در تیم تشكيل توانایی پرخطر منابع به بخشيدن نظم در خالق مهارت داشتن نیاز مورد یک طراحی و پیریزی در اساسی مهارت داشتن شغلی. پایدار و منسجم طرح فرصتهایی یافتن برای چشماندازی داشتن و همریخته به موقعيت یک در نمیتوانند دیگران که دریابند. پرآشوب كارآفريني موفق طور به ميخواهند كه سازمانهايي كارآفرينانه گرايش يك به نياز دهند انجام را سازماني نشأت کارآفرینانه عمل به شرکتها نیاز دارند. فزایندهای طور به آنها که است عامل این از گرفته دارای که میکنند عمل پیچیده و پویا محیط یک در که است ناپیوسته و اساسی سریع تغییرات ویژگیهای میباشد کارآفرینانه عمل به کارکنان تمایل نشاندهندة مورد در کارآفرینانه گرایش.)Hornsby et al., )1993 شرکتها شده اتخاذ سبکهای و راهبردی روشهای شرکت درگیری کل در و کسبوکار فعالیتهای در است کارآفرینانه فعالیتهای در )Pearce, fritz and Davis, 2010; Lumpkin and Dess, 1996( در که است استراتژیک مزیت کارآفرینانه گرایش 172 شماره 32 بررسی فرصتهای شرکت محقق شده است و این امور را به منظور امکان استفاده از این فرصتها سازماندهی میکند 2011( Wang,.)Huang and عوامل گرایش کارآفرینانه اغلب با هم فعالیت ميكنند تا عملكرد كارآفرينانه يك سازمان را بهبود دهند )مبینی دهکردی و همکاران 1391(. المپكين و دس )1996( 1 پنج بعد را برای گرایش کارآفرینانه مطرح کردهاند که به طور خالصه در جدول 2 بیان گردیده است: 1-3. تأثی ر رهب ری تحولآفری ن ب ر گرای ش کارآفرینانه پژوهشهای متعددی نقش مثبت رهبری تحولآفرین را بر افزایش خالقيت و نوآوری (aragon, Garcia and cordon., 2007; Gumusluoglu and Ilsev, 2009; Gumusluoglu, karakitapoglu and Hirst, 2012) توانمندسازی 2004( al., )Avolio et عملكرد و اثربخشی سازمان) 2005 al., )Wang et تأیید میکنند. سازمانها جهت انطباق با دنیای متغیر و متحول امروزی برای نهادینهکردن جو خالقیت و نوآوری و هدایت تمایالت افراد در جهت فعالیتهای کارآفرینانه در سازمان باید قادر باشند تا استراتژیهایی را جهت هدایت و کنترل این تغییرات به مدد رهبران تحولآفرین ایجاد نمایند. رهبران تحولآفرین پیروان را تحریک میکنند تا فراتر از عالئق شخصیشان به دنبال اهداف سازمان باشند Garcia-Morales, Jimenez and Gutierrez,( 2012(. رهبران تحولآفرین تعداد زیادی از تواناییهای شخصی را بهکارمیگیرند تا به ارتقای آرمانهای دیگران پرداخته و افراد و سازمان را به سمت باالتری از عملکرد هدایت کنند 2010( al.,.)skakon et رهبران تحولآفرین ماهیتا گرایش به تغییر و رفتار کارآفرینانه در سازمان دارند. ازطرفیدیگر این رهبران به شدت به دنبال نوآوری در سازمان خود هستند 2009( Ilsev,.)Gumusluoglu and ازاینرو رهبرانی که دارای ویژگیهای چون نفوذ آرمانی ترغیب ذهنی انگيزش الهامبخش و مالحظات فردی باشند تأثیری قابل توجه بر خالقیت و نوآوری و انجام فعالیتهای کارآفرینانه در سازمان دارند. رهبران تحولآفرین پیروان را تحریک میکنند تا فراتر از عائق شخصیشان به دنبال اهداف سازمان باشند. جدول شماره 2. ابعاد گرایش کارآفرینانه ابعاد نوآوري تعريف تمایل شرکت به سوی ایدههای جدید و فرآیندهای خالق میباشد Dess,( Lumpkin & 1996( که نتیجهاش ممکن است محصوالت خدمات یا فرایندهای تکنولوژیکی جدید باشد )li et al., 2008( ريسكپذيري به پيگيري سريع فرصتها تأمين سريع منابع و فعاليتهاي متهورانه اشاره دارد. 33 پيشگامي رقابت تهاجمي استقالل طلبي داللت بر گرایش شرکت ها در دنبالکردن کشف فرصتهای جدید دارد. رویکرد تهاجمی اشاره به تمایل شرکت به چالشهای سخت و مستقیم با رقبا برای بهبود وضعیت بازار خودشان دارد. اشاره به فعالیت های مستقل افراد یا تیمها در ایجاد ایده و اجرای آنها دارد. )Lumpkin and Dess, 1996( 1. lumpkin and Dess, 1996 تازه هایجهانبیمه فرضييات يات ن فرض همچنييين ات پژوهش و همچن ادبيييات بنابراین باتوجه به ادب فرضييات يات مطرح شده چهارچوب نظری پژوهش حاضر و فرض كل 1 مطرح میشود : كل پژوهش به ششك.1-4 فرضيه اصلی ــات کارآفرینانة گرایشــات رهبری تحولآفرین بر بروز گرایشــ افراد در آن سازمان مؤثر است..1-5 فرضيات فرعی گرایشــــات ــات ی رهبران بر گرایش آرمانــــــی وذ آرمان ای نفنفــــــوذ هــــای ویژگیهــ کارآفرینانة افراد در آن سازمان مؤثر است. گرایشــــات ــات ب ذهنی رهبران بر گرایش يــب ترغيــ يــ ای ترغ هــــای ویژگیهــ کارآفرینانة افراد در آن سازمان مؤثر است. الهامبخش رهبران بر گرایشات يزش الهام انگييزش ویژگیهای انگ کارآفرینانة افراد در آن سازمان مؤثر است. گرایشــــات ــات ویژگیهای مالحظات فردی رهبران بر گرایش کارآفرینانة افراد در آن سازمان مؤثر است. - رو
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks