ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา - PDF

Description
รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 39 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส และภาวะค กคามจากการเป นประชาคมอาเซ ยน และจ ดทาย ทธศาสตร การเตร ยมความพร อมด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมในส วนภ ม ภาค: ภาคเหน อตอนบน เกณฑ อ างอ งละเอ ยด (Terms of Reference : TOR) การจ างจ ดเก บและว เคราะห ข อม ลเพ อสน บสน นการจ ดทาย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม เพ อเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ในพ นท ภาคเหน อตอนบน 1. หล กการและเหต ผล ส ำน กงำนคณะกรรมกำรนโยบำยว ทยำศำสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชำต (สวทน.) จ ดต งข น ภำยใต พระรำชบ ญญ ต ว ำด วยว ทยำศำสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชำต พ.ศ ม ภำรก จหล กในกำร จ ดท ำนโยบำยและแผนแห งชำต ว ำด วยว ทยำศำสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ซ ง สวทน. ได ด ำเน นกำรจ ดท ำ นโยบำยและแผนว ทยำศำสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชำต ฉบ บท 1 (พ.ศ ) ซ งได ร บ ควำมเห นชอบจำกคณะร ฐมนตร เม อว นท 17 เมษำยน 2555 เพ อน ำไปใช เป นกรอบแนวทำงในกำรจ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำรว ทยำศำสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชำต ท ม กำรท ำงำนเช งบ รณำกำรระหว ำงหน วยงำน ภำคร ฐ เอกชนและประชำส งคม ท งในส วนกลำงและส วนภ ม ภำคต อไป นอกเหน อจำกกำรม นโยบำยและแผนว ทยำศำสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชำต ฉบ บท 1 (พ.ศ ) กำรผล กด นด วยกำรสน บสน นส งเสร มให ม กระบวนกำรแปลงแผนฯ ส กำรปฏ บ ต เป นเร อง ส ำค ญและจ ำเป น ซ งคณะอน กรรมกำรข บเคล อนนโยบำยและแผนว ทยำศำสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม แห งชำต (พ.ศ ) ได ม มต ในกำรประช มคร งท 1/2555 เม อว นท 7 ม ถ นำยน 2555 เห นชอบให ม กำรจ ดท ำแผนปฏ บ ต กำร วทน. เพ อเตร ยมควำมพร อมและรองร บกำรเป นประชำคมอำเซ ยน ประกอบก บ นำยกร ฐมนตร ได ม บ ญชำให หน วยงำนภำคร ฐด ำเน นกำรเพ อเตร ยมควำมพร อมในกำรเข ำส ประชำคมอำเซ ยน โดยกำรให ควำมร ควำมเข ำใจและข อม ลแก ประชำชน รวมท งจ ดทำแผนแม บทในกำรด ำเน นกำร โดยบ รณำกำร แนวทำงกำรด ำเน นกำรของหน วยงำนภำคร ฐในแต ละภำคส วนท เก ยวข องให สะท อนถ งท ศทำง จ ดแข ง และ ควำมสำมำรถในกำรแข งข นก บประเทศสมำช กอ นให ช ดเจน เพ อเป นกรอบแนวทำงในกำรด ำเน นกำรต งแต ระด บท องถ น ระด บจ งหว ดและระด บชำต รวมท งภำคเอกชนต อไป ในกำรน สวทน. จ งจ ดให ม กำรด ำเน นโครงกำรศ กษำโอกำสและภำวะค กคำมจำกกำรเป นประชำคม อำเซ ยนและจ ดท ำย ทธศำสตร กำรเตร ยมควำมพร อมด ำนว ทยำศำสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมของภ ม ภำค ต ำงๆ เพ อเป นข อม ลประกอบกำรจ ดท ำแผนปฏ บ ต กำร วทน. เพ อเตร ยมควำมพร อมและรองร บกำรเป น ประชำคมอำเซ ยน และเป นแนวทำงในกำรดำเน นงำนเช งบ รณำกำรก บภำคส วนต ำงๆ ต อไป 1 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 2.1 เพ อศ กษำรวบรวมสถำนภำพกำรพ ฒนำ วทน. และว เครำะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกำส และภำวะ ค กคำมจำกกำรเป นประชำคมอำเซ ยน ของหน วยงำนภำคร ฐ ภำคเอกชน และประชำชน ในพ นท ภำคเหน อตอนบน (ครอบคล มพ นท 8 จ งหว ด ประกอบด วย จ งหว ดเช ยงใหม ล ำพ น ล ำปำง แม ฮ องสอน เช ยงรำย พะเยำ แพร และน ำน) 2.2 เพ อศ กษำ รวบรวมและว เครำะห ควำมต องกำรด ำนว ทยำศำสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม เพ อ สร ำงโอกำส และรองร บภำวะค กคำมจำกกำรเป นประชำคมอำเซ ยน ส ำหร บภำคส วนต ำงๆ ตำมท ระบ ใน เพ อศ กษำ รวบรวมและว เครำะห นโยบำยและแผนกำรด ำเน นงำนเพ อเตร ยมควำมพร อมส ประชำคมอำเซ ยนท เก ยวข อง 2.4 เพ อเสนอแนะย ทธศำสตร กำรเตร ยมควำมพร อมด ำนว ทยำศำสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม รองร บกำรเป นประชำคมอำเซ ยนของภำคเหน อตอนบน (ครอบคล มพ นท 8 จ งหว ด ประกอบด วย จ งหว ดเช ยงใหม ลำพ น ลำปำง แม ฮ องสอน เช ยงรำย พะเยำ แพร และน ำน) 2.5 เพ อจ ดท ำข อเสนอแนะกลไกและเคร องม อในกำรข บเคล อนนโยบำยและแผน วทน. ระด บชำต และแผนปฏ บ ต กำร วทน. เพ อเตร ยมควำมพร อมและรองร บกำรเป นประชำคมอำเซ ยนร วมก บ ภำคส วนต ำงๆ ในภ ม ภำคเหน อตอนบน (ครอบคล มพ นท 8 จ งหว ด ประกอบด วย จ งหว ด เช ยงใหม ลำพ น ลำปำง แม ฮ องสอน เช ยงรำย พะเยำ แพร และน ำน) 3. ขอบเขตการดาเน นงาน 3.1 ดำเน นกำรศ กษำรวบรวมข อม ลท ต ยภ ม สถำนภำพกำรพ ฒนำ วทน. ในภำพรวมของภ ม ภำค เช น โครงสร ำงพ นฐำนท ส ำค ญ และสถำนภำพกำรพ ฒนำก ำล งคน และส มภำษณ ผ ม ส วนเก ยวข อง เพ อจ ดท ำบทว เครำะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกำส และภำวะค กคำมจำกกำรเป นประชำคมอำเซ ยน ของหน วยงำนภำคร ฐ เอกชน และประชำชนในพ นท ภำคเหน อตอนบน (ครอบคล มพ นท 8 จ งหว ด ประกอบด วย จ งหว ดเช ยงใหม ล ำพ น ล ำปำง แม ฮ องสอน เช ยงรำย พะเยำ แพร และ น ำน) 3.2 ด ำเน นกำรศ กษำ รวบรวมและว เครำะห ควำมต องกำรด ำนว ทยำศำสตร เทคโนโลย และ นว ตกรรม เพ อสร ำงโอกำส และรองร บภำวะค กคำมจำกกำรเป นประชำคมอำเซ ยน ส ำหร บภำค ส วนต ำงๆ ตำมประเด นในข อ 3.1 พร อมท งจ ดล ำด บควำมส ำค ญของควำมต องกำร วทน. ตำม ผลกระทบท จะเก ดข น และควำมเร งด วนท ต องด ำเน นกำรในพ นท ภำคเหน อตอนบน (ครอบคล ม พ นท 8 จ งหว ด ประกอบด วย จ งหว ดเช ยงใหม ลำพ น ลำปำง แม ฮ องสอน เช ยงรำย พะเยำ แพร และน ำน) 3.3 ดำเน นกำรศ กษำ รวบรวมและว เครำะห นโยบำยและแผนกำรด ำเน นงำนเพ อเตร ยมควำมพร อมส ประชำคมอำเซ ยนท เก ยวข อง จำกแหล งข อม ลอย ำงน อยด งน แผนพ ฒนำเศรษฐก จและส งคมแห งชำต ฉบ บท ย ทธศำสตร ประเทศ (Country Strategy) นโยบำยและแผนว ทยำศำสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชำต ฉบ บท 1 (พ.ศ ) 2 3.3.4 แผนพ ฒนำจ งหว ด/กล มจ งหว ดประจำป งบประมำณ พ.ศ แผนปฏ บ ต รำชกำรประจ ำป ของจ งหว ด/กล มจ งหว ดประจ ำป งบประมำณ พ.ศ แผนย ทธศำสตร ในด ำนต ำงๆ ท เก ยวข อง อำท แผนย ทธศำสตร ด ำนกำรท องเท ยว แผน ย ทธศำสตร ด ำนอ ตสำหกรรม เป นต น ครอบคล มพ นท 8 จ งหว ด ประกอบด วย จ งหว ดเช ยงใหม ล ำพ น ล ำปำง แม ฮ องสอน เช ยงรำย พะเยำ แพร และน ำน 3.4 ประสำนงำนเพ อให เก ดกำรจ ดประช มระดมควำมค ดเห น เพ อร บฟ งควำมค ดเห นจำกผ ม ส วนได ส วนเส ยคลอบคล มหน วยงำนภำคร ฐ เอกชน มหำว ทยำล ย และประชำชน อย ำงน อย 3 คร ง และ จ ดประช มน ำเสนอและว พำกษ ผลกำรศ กษำ อย ำงน อย 1 คร ง พร อมจ ดท ำบทสร ปจำกกำร ประช ม โดยละเอ ยด 3.5 จ ดท ำร ำงย ทธศำสตร กำรเตร ยมควำมพร อมด ำนว ทยำศำสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม รองร บ กำรเป นประชำคมอำเซ ยนภำคเหน อตอนบน (ครอบคล มพ นท 8 จ งหว ด ประกอบด วย จ งหว ด เช ยงใหม ล ำพ น ล ำปำง แม ฮ องสอน เช ยงรำย พะเยำ แพร และน ำน) และข อเสนอแนะกลไก และเคร องม อในกำรข บเคล อนนโยบำยและแผน วทน. ระด บชำต และแผนปฏ บ ต กำร วทน. เพ อ เตร ยมควำมพร อมและรองร บกำรเป นประชำคมอำเซ ยนร วมก บภำคส วนต ำงๆ ในภ ม ภำค 4. ระยะเวลาดาเน นการ ระยะเวลำดำเน นกำร 180 ว น น บต งแต ลงนำมในส ญญำ 5. ส งท ต องส งมอบ 5.1 รายงานแผนการด าเน นงานโครงการ (Inception Report) ประกอบด วย กระบวนกำร ว ธ กำร ผลผล ต ผลล พธ ของโครงกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ครอบคล มขอบเขตกำรดำเน นงำน (ข อ 3) โดยละเอ ยด พร อมไฟล ข อม ลท รองร บกำรท ำงำนของโปรแกรม Microsoft Word และ/ หร อ Microsoft Excel บ นท กข อม ลลงในแผ น CD-Rom จ ำนวน 3 ช ดรายงานความก าวหน า การด าเน นงาน (Progress Report) ตำมขอบเขตกำรดำเน นงำนข อ พร อมไฟล ข อม ล ท รองร บกำรท ำงำนของโปรแกรม Microsoft Word และ/ หร อ Microsoft Excel บ นท กข อม ล ลงในแผ น CD-Rom จำนวน 3 ช ด 5.3 ร างรายงานฉบ บสมบ รณ (Draft Final Report) ตำมขอบเขตกำรด ำเน นงำนข อ พร อมไฟล ข อม ลท รองร บกำรท ำงำนของโปรแกรม Microsoft Word และ/ หร อ Microsoft Excel บ นท กข อม ลลงในแผ น CD-Rom จำนวน 3 ช ด 5.4 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) ท ม เน อหำตำมขอบเขตกำรด ำเน นงำนข อ โดยละเอ ยด พร อมภำพถ ำย และหล กฐำนกำรจ ดประช มต ำงๆ และไฟล ข อม ลท รองร บกำร ท ำงำนของโปรแกรม Microsoft Word และ/ หร อ Microsoft Excel บ นท กข อม ลลงในแผ น CD-Rom จำนวน 3 ช ด 6. งบประมาณ 800,000 บำท 3 7. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ประกาศ ว นท 29 เมษายน หน วยงำนต ำงๆ ท เก ยวข องเข ำใจถ งว ตถ ประสงค และเป ำหมำยของกำรจ ดทำร ำงย ทธศำสตร ด ำน วทน. เพ อเตร ยมควำมพร อมเข ำส ประชำคมอำเซ ยน 7.2 หน วยงำนต ำงๆ ท เก ยวข องน ำแผนปฏ บ ต กำร ข อเสนอแนะและมำตรกำรของแผนไปใช ประโยชน เพ อกำรพ ฒนำหน วยงำน ช มชน หร อท องถ นของตน 8. ค ณสมบ ต ของผ ร บงาน 8.1 ผ ร บจ ำงจะต องเป นหน วยงำน บ คคล หร อน ต บ คคล ท ได จดทะเบ ยนถ กต องตำมกฏหมำย 8.2 ผ ร บจ ำงจะต องไม เป นผ ถ กแจ งเว ยนว ำเป นผ ละท งงำนของทำงรำชกำร ร ฐว สำหก จ องค กำร มหำชน หน วยงำนในกำก บของร ฐ หร อสถำบ นกำรศ กษำ หร อเป นผ ท สวทน. ระบ ว ำห ำมต ดต อ หร อเข ำเสนอรำคำ หร อไม เป นผ ท งงำนจำกหน วยงำนภำคเอกชน 8.3 ผ ร บงำนจะต องม ห วหน ำโครงกำร ท จบกำรศ กษำระด บปร ญญำเอกสำขำท เก ยวข องก บ กำรศ กษำคร งน โดยม ผ เช ยวชำญเฉพำะทำง และคณะท ำงำน ซ งม ควำมร ควำมเข ำใจ และม ประสบกำรณ ในกำรศ กษำว จ ยด ำนกำรพ ฒนำงำนว ทยำศำสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม และ กำรข บเคล อนนโยบำยและแผนว ทยำศำสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ร วมก บ สวทน. ในระด บ ภ ม ภำค พ นท ภำคเหน อตอนบน ไม ต ำกว ำ 2 ป 8.4 ค ณสมบ ต ของคณะทำงำน คณะท ำงำนต องเป นผ ม ประสบกำรณ ควำมเช ยวชำญโดยตรงท เก ยวข องก บสำขำ เศรษฐก จและกำรค ำ จำนวนอย ำงน อย 1 คน คณะท ำงำนต องม ว ฒ กำรศ กษำระด บปร ญญำโทข นไป ทำงด ำนว ทยำศำสตร ว ศวกรรมศำสตร บร หำรเทคโนโลย เศรษฐศำสตร ร ฐศำสตร บร หำรธ รก จ หร อสำขำท เก ยวข อง จำนวนอย ำงน อย 1 คน คณะท ำงำนต องม ควำมร ควำมเช ยวชำญในระเบ ยบว ธ ว จ ย ม ประสบกำรณ ในกำรจ ดเก บ ข อม ลและศ กษำว เครำะห ข อม ล จำนวนอย ำงน อย 1 คน คณ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks