284322780-Recuperare-Avc.doc

Description
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA Reabilitarea medicală a bolnavului cu accident vascular cerebral Protocol clinic naţional PCN - 181 1 Chişinău, 2012 Aprobat la şedinţa Consiliului de experţi al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova din 06.12.2012, proces verbal nr. 4 Aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Repu

Please download to get full document.

View again

of 137
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 137

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA Reabilitarea medicală a bola! l i c accidet !a#c lar cerebral Protocol cliic a$ioalPCN % &'&  1  Chişinău, 2012 A(robat la )edi$a Co#ili l i de e*(er$i al Mii#ter l i Săătă$ii al Re( blicii Moldo!a di +,-&.-.+&./ (roce# !erbal r- 0A(robat (ri ordi l Mii#ter l i Săătă$ii al Re( blicii Moldo!a r- &1.1 di .,-&.-.+&.c (ri!ire la a(robarea Protocol l i cliic a$ioal // Reabilitarea medicală a bola! l i c accidet !a#c lar cerebral2 Elaborat de colecti! l de a tori3A4a5ia Morar d.h.ş.m, profesor universitar, şef catedră Reabilitare medicală, Medicină fizică, Terapie manuală, !M #$icolae Testemi%anu& Ole4 Pa#cal d.h.ş.m, conferen%iar universitar şef 'aborator (C) şi $eurorecuperare *M!+ *nstitutul de $euroloie şi $eurochirurie din Republica Moldova Elea 6ami$c7i medic reabilitolo, CR-+R Li ba M tea d.ş.m., cercetător ştiin%ific superior 'aborator (C) şi $eurorecuperare, *M!+ *nstitutul de $euroloie şi $eurochirurie E 4ei A4a(ii d.ş.p., /inetoterapeut, *M!+ *nstitutul de $euroloie şi $eurochirurie Diaa Co8ocari terapeut ocupa%ional, *M!+ *nstitutul de $euroloie şi $eurochirurie A4ela Cebotari looped, *M!+ *nstitutul de $euroloie şi $eurochirurie Rece9e$i o5iciali3Victor :7ica!;i d.h.ş.m., profesor universitar, şef catedră farmacoloie şi farmacoloie clinică, !M #$icolae Testemi%anu& Valeti : d mac d.h.ş.m.,profesor universitar, şef catedră medicina de laborator, !M #$icolae Testemi%anu& :ri4ore Bi!ol d.h.ş.m., profesor universitar, !M #$icolae Testemi%anu& Ale*adr Coma director, en%ia Medicamentului Maria C m(ăă director eecutiv, Consiliul $a%ional de -valuare şi creditare n !ănătate I rie O#oia vicedirector, Compania $a%ională de siurări n Medicină  2
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks