279-34

Description
279 -34

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  هﺮﺒﺧ   ناراﺪﺑﺎﺴﺣ   شزﻮﻣ ﺰﻛﺮﻣﺮﺒﺧ   ناراﺪﺑﺎﺴﺣ   شزﻮﻣ ﺰﻛﺮﻣ هرود   ﻦﻴﻣا   ﻲﺳرود   ﻦﻴﻣا   ﻲﺳﻲﻤﺳر   راﺪﺑﺎﺴﺣ   نﻮﻣز ﻲﮔدﺎﻣ يﺎﻫ   سﻼﻛﻤﺳر   راﺪﺑﺎﺴﺣ   نﻮﻣز ﻲﮔدﺎﻣ يﺎﻫ   سﻼﻛ   هﺎﻣ   ﺖﺸﻬﺒﻳدرا 397   كﻼﭘ   ﺪﻳﻮﻧ   ﻪﭼﻮﻛ   بادﺎﺷ   و   ﺪﻨﭙﺳ   نﺎﺑﺎﻴﺧ   ﻦﻴﺑ   ﻲﺑﻮﻨﺟ   ﻲﻬﻟا   تﺎﺠﻧ   دﺎﺘﺳا   نﺎﺑﺎﻴﺧ 23 50 8940847 www.pact.ir  يراﺰﮔﺮﺑﻈﻨﻣرودﻫدﺎﻔﺘﺳااﻴﺗﺎﺳاﺘﺴﺟﺮﺑﺒﺳﻴﻘﻓﻮﻣﻴﮕﻤﺸﭼﻛﺮﺷﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ردﺎﻬﺳﻼﻛﮔدﺎﻣ ﻳاﻛﺮﻣدﺎﺳﺘﺷﺬﮔﻮﻣز اﺪﺑﺎﺴﺣﻤﺳردﻮﺑﺳا ردﺎﻬﺳﻼﻛﮔدﺎﻣ ﻳاﻛﺮﻣدﺎﺳﺘﺷﺬﮔﻮﻣز اﺪﺑﺎﺴﺣﻤﺳردﻮﺑﺳا .   ﻲﻟﻮﺒﻗ   ر ﻣ ﻪﺴﻳ ﻘﻣ   ﻪﺘﻓﺮﻳﺬﭘﺘﺷﺬﮔ   ي ﻬﻟ ﺳ   رد   ﻲﻳ ﻬﻧ   ن ﮔﺪﺷ   نگدش   هتفريذپ   یھسلکزا PACT ۶۴ % نگدش   هتفريذپ   ريس ۶ % ﻲﻟﻮﺒﻗ   ر ﻣ ﻪﺴﻳ ﻘﻣ   ن ﮔﺪﺷ   ﻪﺘﻓﺮﻳﺬﭘﻪﺘﺷﺬﮔ   ي ﻬﻟ ﺳ   رد   طوﺮﺸﻣ   نگدش   هتفريذپ   یھسلکزا PACT ۶ % ريستفريذپگدش 32%   كﻼﭘ   ﺪﻳﻮﻧ   ﻪﭼﻮﻛ   بادﺎﺷ   و   ﺪﻨﭙﺳ   نﺎﺑﺎﻴﺧ   ﻦﻴﺑ   ﻲﺑﻮﻨﺟ   ﻲﻬﻟا   تﺎﺠﻧ   دﺎﺘﺳا   نﺎﺑﺎﻴﺧ 23 50 8940847 www.pact.ir  ﺲﭘاراﺰﮔﺮﺑﺴﻴﺑﻧرودﻓﻮﻣﺎﻬﺳﻼﻛﮔدﺎﻣ ﻮﻣز اﺪﺑﺎﺴﺣﻲﻤﺳرﻳاﻛﺮﻣاﺮﺑ يراﺰﮔﺮﺑﻬﺳﻼﻛدﺎﺳ 1397 ﺮﺸﺑﻳزﻣﺎﻧﺮﺑﺰﻳردﻮﻤﻧﺳا .   هرود   ﻪﻳﺮﻬﺷ  ) لﺎﻳر (  ﺖﻋﺎﺳيراﺰﮔﺮﺑتﺎﺴﻠﺟ   داﺪﻌﺗعوﺮﺷ   ﺦﻳرﺎﺗ   زوريراﺰﮔﺮﺑسرﺪﻣ   تﺪﻣ ) ﻋﺎﺳ (  ناﻮﻨﻋهرود   ﺪﻛ 11   000   00013-81597/02/07  ﻪﻌﻤﺟيدرو   يرﺎﺗ   ﻪﻟاﺪﻳﺮﺘﻛد 75 يروﺮﻣيراﺪﺑﺎﺴﺣﺮﺑﻲﻟﺎﻣراﺪﺑﺎﺴﺣ   يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا   و 111001 ﻪﺘﻔﻫ   ﺮﺧ مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ 7   500   00020-161297/02/06  ﻪﺒﻨﺸﺠﻨﭘﻢﻇﺎﻛ   كدﺰﻣداز 48 ﻲﺘﻌﻨﺻ   يراﺪﺑﺎﺴﺣﺮﺑ   ﻊﻣﺎﺟ   يروﺮﻣ 1110026   500   00016-121097/02/06  ﻪﺒﻨﺸﺠﻨﭘ   ﻦﺴﺤﻣﺮﺘﻛدﻲﻳﺎﺿﺮﻣﻼﻏ 40 يروﺮﻣ   ﻲﺳﺮﺑﺎﺴﺣ   يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا   و   ﻲﺳﺮﺑﺎﺴﺣﺮﺑﺴﻳﻮﻨﺷراﺰﮔ 1110037   000   00012-81297/02/06  ﻪﺒﻨﺸﺠﻨﭘﻲﻧوﺪﻳﺮﻓ   ﺪﻴﺷﺮﻓ   ﺮﺘﻛد 48 ﻦﻴﻧاﻮﻗارﺮﻘﻣ   ودوﺰﻓا   شزرا   ﺮﺑ   تﺎﻴﻟﺎﻣ   و   ﻲﺗﺎﻴﻟﺎﻣ 111004 ﺰ ﻞﺘﻛد 6   000   00018-141097/02/07  ﻪﻌﻤﺟﺰﻴﻣ ﺮﻬﻣ   ﻞﻴﻬﺳ   ﺮﺘﻛدهداز   وزﺮﺑ   ﻦﺴﺤﻣ 40  ﻦﻴﻧاﻮﻗﺮﻳﺎﺳ   و   تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ   ناﻮﻳد   ترﺎﺠﺗ   نﻮﻧﺎﻗ 1110101   000   00015-997/08/2597/08/25  ﻪﻌﻤﺟ -6  ﻲﺸﻳﺎﻣز نﻮﻣز 11100939   000   000  ﻪﻳﺮﻬﺷ   ﻞﻛ   ﻊﻤﺟ 4   000   000  ﺖﺒﺛ   ﻒﻴﻔﺨﺗﻣﺎﻛ   مﺎﻧ 35   000   000  ﻞﻛ   ﻊﻤﺟ هرود   ﻞﻣﺎﻛ   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   يﺎﻳاﺰﻣ  ﺎﺳ   نﺎﻳﺎﭘ   ﺎﺗ   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   ترﻮﺻ   رد   ﻒﻴﻔﺨﺗ   زا   هدﺎﻔﺘﺳا 96)2   500   000 ﺎﻳر (    ﻒﻴﻔﺨﺗ   زا   هدﺎﻔﺘﺳا 10% تﺪﻣ   هﺎﺗﻮﻛ   ﻲﺼﺼﺨﺗ   يﺎﻫ   هرود   ﻪﻴﻠﻛ   ياﺮﺑ PACT لﺎﺳ   رد 1397     ﺖﻳﻮﻀﻋ   ترﺎﻛ   ﻪﺋارا   ﺎﺑ   ناﺮﻳا   هﺮﺒﺧ   ناراﺪﺑﺎﺴﺣ   ﻦﻤﺠﻧا   يﺎﻀﻋا   ياﺮﺑ   ﻒﻴﻔﺨﺗ   زا   هدﺎﻔﺘﺳا 1396)3   500   000 ﺎﻳر (    لﺎﺳ   نﻮﻣز رد   ﻲﻌﻄﻗ   ﻲﻟﻮﺒﻗ   ترﻮﺻ   رد   هﺪﺷ   ﺖﺧادﺮﭘ   ﻎﻠﺒﻣ   زا   تدﻮﻋ 1396)3   500   000 ﺎﻳر (  ﻚﭼ   هﺮﻘﻓ   ود   ﻲﻃ   نﺎﻣﻮﺗراﺰﻫ   ﺪﺼﻧﺎﭘ   و   نﻮﻴﻠﻴﻣ   ود   و   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   نﺎﻣز   رد   نﺎﻣﻮﺗ   نﻮﻴﻠﻴﻣ   ﻚﻳ   ترﻮﺼﺑ   طﺎﺴﻗا   ﺖﺧادﺮﭘ   نﺎﻜﻣاهﺎﻣ   ﺮﻴﺗ   و   هﺎﻣ   دادﺮﺧ   يﺎﻬﺨﻳرﺎﺗ   ﻪﺑ      ﻲﻫوﺮﮔ   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   ﺎﺑ   ﺪﻨﻧاﻮﺗ   ﻲﻣ   ﺎﻬﻧﺎﻣزﺎﺳ   و   ﻲﺳﺮﺑﺎﺴﺣ   تﺎﺴﺳﻮﻣ 7 يﺎﻳاﺰﻣ   زا   ﺮﻔﻧنﺎﮕﻳار   ﺮﻔﻧ   ﻚﻳﻨﻳﺎﻤﻧ   هدﺎﻔﺘﺳا .  ﻪﻳﺮﻬﺷ   يﺪﻘﻧ   ﺖﺧادﺮﭘ   ترﻮﺻرد   ﻒﻴﻔﺨﺗ   زا   هدﺎﻔﺘﺳا   نﺎﻜﻣا )4   000   000 ﺎﻳر (  هرود   ﺖﻴﻓﺮﻇ 55 ﻔﻧﺪﺷ   ﺪﻫاﻮﺧ   ﻪﺘﻓﺮﮔ   ﺮﻈﻧ   رد   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   نﺎﻣز   ﺖﻳﻮﻟوا   ﺎﻫ   سﻼﻛ   ﺖﻳدوﺪﺤﻣ   ﻪﺑ   ﻪﺟﻮﺗ   ﺎﺑ .   كﻼﭘ   ﺪﻳﻮﻧ   ﻪﭼﻮﻛ   بادﺎﺷ   و   ﺪﻨﭙﺳ   نﺎﺑﺎﻴﺧ   ﻦﻴﺑ   ﻲﺑﻮﻨﺟ   ﻲﻬﻟا   تﺎﺠﻧ   دﺎﺘﺳا   نﺎﺑﺎﻴﺧ 23 50 8940847 www.pact.ir  ﻪﺘﻔﻫ   ﻲﻃ   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ   هرود   ﻪﻳﺮﻬﺷ  ) لﺎﻳر (  ﺖﻋﺎﺳيراﺰﮔﺮﺑتﺎﺴﻠﺟ   داﺪﻌﺗعوﺮﺷ   ﺦﻳرﺎﺗ   زوريراﺰﮔﺮﺑسرﺪﻣ   تﺪﻣ ) ﻋﺎﺳ (  ناﻮﻨﻋهرود   ﺪﻛ 11   000   00021-161597/02//02  ﻪﺒﻨﺸﻜﻳيﺪﻬﻣ   ﺮﺘﻛدهدازداﺮﻣدﺮﻓ 75 يروﺮﻣيراﺪﺑﺎﺴﺣﺮﺑﻲﻟﺎﻣراﺪﺑﺎﺴﺣ   يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا   و 1110017   500   00021-171297/02/04  ﻪﺒﻨﺷ   ﻪﺳﻲﻫﺎﮔرد   ﺎﺿر   ﺮﺘﻛد 48 ﻲﺘﻌﻨﺻ   يراﺪﺑﺎﺴﺣﺮﺑ   ﻊﻣﺎﺟ   يروﺮﻣ 1110026   500   00020-171397/02/08  ﻪﺒﻨﺷيﺪﻤﺣا   ﺲﻤﺷ   رﻮﺼﻨﻣ 40 يروﺮﻣ   ﻲﺳﺮﺑﺎﺴﺣ   يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا   و   ﻲﺳﺮﺑﺎﺴﺣﺮﺑﺴﻳﻮﻨﺷراﺰﮔ 1110037   000   000-1297/02/10  ﻪﺒﻨﺷودﺪﻴﺷﺮﻓﺮﺘﻛدﻧوﺪﻳﺮﻓ 48  ﻦﻴﻧاﻮﻗارﺮﻘﻣودوﺰﻓاشزراﺮﺑتﺎﻴﻟﺎﻣوﻲﺗﺎﻴﻟﺎﻣ 111004  ﻪﺒﻨﺷودﺪﻴﺷﺮﻓ   ﺮﺘﻛدﻧوﺪﻳﺮﻓ   ﻦﻴﻧاﻮﻗارﺮﻘﻣ   ودوﺰﻓا   شزرا   ﺮﺑ   تﺎﻴﻟﺎﻣ   و   ﻲﺗﺎﻴﻟﺎﻣ   6   000   00021-171097/02/12  ﻪﺒﻨﺷرﺎﻬﭼﺰﻴﻣ ﺮﻬﻣ   ﻞﻴﻬﺳ   ﺮﺘﻛدهداز   وزﺮﺑ   ﻦﺴﺤﻣ 40  ﻦﻴﻧاﻮﻗﺮﻳﺎﺳ   و   تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ   ناﻮﻳد   ترﺎﺠﺗ   نﻮﻧﺎﻗ 11101011   000   00021-171597/02/12  ﻪﺒﻨﺷرﺎﻬﭼﺮﺘﻛدﺖﻘﻴﻘﺣ   يﺪﻬﻣ 75 يروﺮﻣيراﺪﺑﺎﺴﺣﺮﺑﻲﻟﺎﻣراﺪﺑﺎﺴﺣ   يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا   و 1110011   000   00015-997/08/2597/08/25  ﻪﻌﻤﺟ -6  ﻲﺸﻳﺎﻣز نﻮﻣز 111009   سرد   ﻚﺗ   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   يﺎﻳاﺰﻣ  ﻒﻴﻔﺨﺗ   زا   هدﺎﻔﺘﺳا 10% رد   ود   ﻞﻗاﺪﺣ   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   ياﺮﺑ  ﻒﻴﻔﺨﺗ   زا   هدﺎﻔﺘﺳا 10% ﺖﻳﻮﻀﻋ   ترﺎﻛ   ﻪﺋارا   ﺎﺑ   هﺮﺒﺧ   ناراﺪﺑﺎﺴﺣ   ﻦﻤﺠﻧا   يﺎﻀﻋا   ياﺮﺑ 96) مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   ترﻮﺻرد 2 رد ( ﻛﻛ   ﻒﻴﻔﺨﺗ   زا   هدﺎﻔﺘﺳا 10% ﺪﻣ   هﺎﺗﻮﻛ   ﻲﺼﺼﺨﺗ   يﺎﻫ   هرود   ﻪﻴﻠﻛ   ياﺮﺑﺎﺳ   رد 1397 مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   ترﻮﺻرد 3 رد  رﻮﺼﺑ   ﻪﺟو   طﺎﺴﻗا   ﺖﺧادﺮﭘ   نﺎﻜﻣا 50%  ﺪﻘﻧ 50% ﻲﻃ 2 هﺎﻣ   ﺮﻴﺗ   و   هﺎﻣ   دادﺮﺧ   يﺎﻫ   ﺦﻳرﺎﺘﺑ   ﻚﭼ   هﺮﻘﻓ ) مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   ياﺮﺑﺮﺘﺸﻴﺑ   و   سردود ( ﺎﻫ   هرود   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛﺎﻧﺖﺛﺷﻨﺸﻜ 6/12/2 ﺎمﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   عوﺮﺷ : ﻪﺒﻨﺸﻜﻳ 6/12/20 ﻋﺎﺳﺒﺻ   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛﻳﻼﻧ  ﻌﺟاﺮﻣﻪﺑﺰﻛﺮﻣ   ﻲﻤﺳر   ﺖﻳﺎﺳ   بوناراﺪﺑﺎﺴﺣ   شزﻮﻣ ﺮﺒﺧرد ﻪﺑ : www.pact.ir  يرﻮﻀﺣ   ﺮﻴﻏ   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ  ﺰﻳراورﺎﻤﺷ   بﺎﺴﺣ   ﻪﺑ   ﻪﻳﺮﻬﺷ 45424965/11 هرﺎﻤﺷ   ﻪﺑ   ﺮﻬﺸﻧاﺮﻳا   نﺎﺑﺎﻴﺧ   ﻪﺒﻌﺷ   ﺖﻠﻣ   ﻚﻧﺎﺑ   دﺰﻧترﺎﻛااشز ﻛ 6104337770126389 رﺎﻤﺷﺒﺷ 380120000000004542496511 ناراﺪﺑﺎﺴﺣ   شزﻮﻣ ﺰﻛﺮﻣ   مﺎﻧ   ﻪﺑهﺮﺒﺧ  دﻮﻠﻧادﻞﻴﻤﻜﺗ   ومﺮﻓمﺎﻧ   ﺖﺒﺛ ) ﺤﻔﺻ   ود   رد ( ترﻮﺼﺑﻣﺎﻛ  ﺶﻴﻓ   لﺎﺳرامﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   مﺮﻓ   و   يﺰﻳراوﺲﻜﻓ   هرﺎﻤﺷ   ﻪﺑ 88940861 ﻜﻓ   ﻪﻳﺪﻴﻳﺎﺗ   ﺬﺧا   و   ﺖﺒﺛيرﻮﻀﺣ   مﺎﻧ  كﻼﭘ   ﺪﻳﻮﻧ   ﻪﭼﻮﻛ   بادﺎﺷ   و   ﺪﻨﭙﺳ   نﺎﺑﺎﻴﺧ   ﻦﻴﺑ   ﻲﺑﻮﻨﺟ   ﻲﻬﻟا   تﺎﺠﻧ   دﺎﺘﺳا   نﺎﺑﺎﻴﺧ 23 50 8940847 www.pact.ir   ﺖﺒﺛ   ﺶﺨﺑ   هﺮﺒﺧ   ناراﺪﺑﺎﺴﺣ   شزﻮﻣ ﺰﻛﺮﻣ   ﻪﺑ   ﻪﻌﺟاﺮﻣﺎﻧ
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks