แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร ********************************************************************* 1. หล กการและเหต ผล ด วยองค การบร หารส วนตาบลบ านเหล

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 13 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร ********************************************************************* 1. หล กการและเหต ผล ด วยองค การบร หารส วนตาบลบ านเหล า ได เล งเห นถ งความสาค ญท จะให ม การพ ฒนาบ คลากรภายใน องค กร จ งได กาหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท พ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะทาให การปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา น น ต องพ ฒนาท ง 5 ด าน ได แก (1) ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานโดยท วไป เช น ระเบ ยบ กฎหมาย นโยบายสาค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงาน นโยบายต างๆ เป นต น (2) ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง ได แก ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ของตาแหน งหน งตาแหน งใดโดยเฉพาะ เช น งานฝ กอบรม งานพ มพ ด ด งานช าง เป นต น (3) ด านการบร หาร เก ยวก บการบร หารงานและการบร การประชาชน เช น ในเร องการวางแผน การ มอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น (4) ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งานร วมก บบ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษยส มพ นธ การทางาน การส อสารและส อความหมาย การเสร มสร าง ส ขภาพอนาม ย เป นต น (5) ด านศ ลธรรมค ณธรรมและจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานอย างม ความส ข เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว องค การบร หารส วนตาบลบ านเหล า จ งได จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรประจาป 2557 ข น เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาบ คลากร และเป นเคร องม อในการบร หารงานบ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป น การพ ฒนาเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม ของบ คลากรองค การบร หารส วนตาบล บ านเหล า อ นจะท าให การปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลต อการบร การประชาชน อย างแท จร ง 2 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อเป นการพ ฒนาและเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากร องค การ บร หารส วนตาบลบ านเหล า ในการปฏ บ ต งานราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ และ ประส ทธ ผล 3. เป าหมาย 2.2 เพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นการจ ดการพ ฒนาและฝ กอบรมบ คลากรของ อบต.บ านเหล า 2.3 เพ อเป นแนวทางให ผ บร หารใช เป นเคร องม อในการดาเน นงานพ ฒนาบ คลากรของ อบต.บ านเหล า 3.1 เป าหมายเช งปร มาณ บ คลากรในส งก ดองค การบร หารส วนตาบลบ านเหล า อ นประกอบไปด วย พน กงานองค การบร หารส วนตาบล ล กจ างประจา และพน กงานจ างท กคนได ร บการพ ฒนาการเพ มพ นความร ความสามารถ ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งานท กคน 3.2 เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรในส งก ดองค การบร หารส วนตาบลบ านเหล าท กคน ท ได เข าร บการ พ ฒนา การเพ มพ นความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน สามารถนาความร ท ได ร บมาใช ประโยชน ในการปฏ บ ต งานเพ อบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตามแนวทางการบร หารก จการบ านเม องท ด 4. ข นตอนการดาเน นการ 4.1 การเตร ยมการและการวางแผน 1) แต งต งคณะทางานเพ อด าเน นการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร 2) พ จารณาเหต ผลและความจาเป นในการพ ฒนาโดยการศ กษาว เคราะห ด ว าผ ใต บ งค บบ ญชาแต ละคน สมควรจะต องได ร บการพ ฒนาด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได สาเร จอย างม ประส ทธ ภาพและปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานท กาหนดไว 3) กาหนดประเภทของความจาเป น ได แก ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร และ ท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง ด านการบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต วและด านค ณธรรมจร ยธรรม 4.2 การดาเน นการพ ฒนา 1) การเล อกว ธ การพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อผ บ งค บบ ญชาได ข อม ลท เป น ประโยชน ต อการพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาจากการหาความจาเป นในการพ ฒนาแล ว ผ บ งค บบ ญชาควรนาข อม ล เหล าน นมาพ จารณากาหนดกล มเป าหมาย และเร องท ผ อย ใต บ งค บบ ญชาจาเป นจาเป นต องได ร บการพ ฒนาได แก การค ดเล อกกล มบ คคลท สมควรจะได ร บการพ ฒนา และเล อกประเด นท จะให ม การพ ฒนาโดยสามารถ เล อกแนวทางหร อว ธ การพ ฒนาได หลายร ปแบบตามความเหมาะสม เช น การให ความร การส บเปล ยนหน าท ความ ร บผ ดชอบ การฝ กอบรม การด งาน การประช มเช งปฏ บ ต การและการส มมนาทางว ชาการ เป นต น 2) ว ธ การพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา ผ บ งค บบ ญชาสามารถพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา โดยเล อกแนว ทางการพ ฒนาได หลายอย าง โดยอาจจะทาเป นโครงการ เพ อดาเน นการเองหร อเข าร วมสมทบก บหน วยราชการ อ น หร อว าจ างองค กรเอกชนท ม ความร ความชานาญเฉพาะด านเป นผ ดาเน นการแทน 4.3 การต ดตามและประเม นผล ให ผ บ งค บบ ญชาหม นต ดตามการพ ฒนาอย างใกล ช ดและให ม การประเม นผลการพ ฒนาเม อผ าน การประเม นผลแล ว ถ อว าผ น นได ร บการพ ฒนาแล ว 5. หล กส ตรและว ธ การพ ฒนา 5.1 หล กส ตรการพ ฒนา องค การบร หารส วนตาบลตาบลบ านเหล า กาหนดหล กส ตรการพ ฒนาสาหร บ บ คลากรในแต ละตาแหน งต องได ร บการพ ฒนาอย างน อยหน งหล กส ตร ด งน 1) หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 2) หล กส ตรการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ 3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละตาแหน ง 4) หล กส ตรด านการบร หาร 5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม 5.2 ว ธ การพ ฒนา องค การบร หารส วนตาบลบ านเหล าจะดาเน นการเอง เช น อบรมส มมนาผ บร หาร พน กงานและสมาช กสภาองค การบร หารส วนตาบล ตลอดจนผ นาช มชน การประช มประจาเด อนผ บร หารและ พน กงานองค การบร หารส วนตาบล การปฐมน เทศพน กงานใหม การสอนงานโดยผ บ งค บบ ญชา การส บเปล ยน หน าท ความร บผ ดชอบ การฝ กอบรมและการศ กษาด งาน การให ท นการศ กษาระด บปร ญญาตร -โท เป นต น นอกจากน องค การบร หารส วนตาบลบ านเหล า จะดาเน นงานร วมก บส วนราชการอ นและร วมก บเอกชน เช น ส ง บ คลากรเข าร บการฝ กอบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ท หน วยงานราชการอ นหร อเอกชนเป นผ ดาเน นการ หร อ องค การบร หารส วนตาบลบ านเหล าดาเน นการเองและเช ญหน วยงานอ นเข าร วม เช น เช ญมาเป นว ทยากรบรรยาย หร อว ทยากรกระบวนการ ซ งสามารถสร ปว ธ การดาเน นการพ ฒนาบ คลากรได ด งน 1) การปฐมน เทศ 2) การสอนงาน การให คาปร กษา 3) การมอบหมายงาน/การส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ 3 4) การฝ กอบรม 5) การให ท นการศ กษา 6) การศ กษาด งาน 7) การประช มเช งปฏ บ ต การ 8) การประช มส มมนา การต ดตามและประเม นผล องค การบร หารส วนตาบลบ านเหล า จะจ ดให ม การตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาพน กงานองค การ บร หารส วนตาบลบ านเหล า เพ อให ทราบถ งความสาเร จของการพ ฒนา ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานและ ผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรผ เข าร บการพ ฒนา โดยใช ว ธ การประเม นผลการพ ฒนา ด งน 1) การใช แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก อน-หล ง และแบบสอบถามต ดตามการประเม นผลภาย หล งจากการได ร บการพ ฒนาไปได ระยะหน ง 2) การส มภาษณ ผ ท เก ยวข อง เช น ผ บ งค บบ ญชา ห วหน างาน เพ อนร วมงานและผ ใต บ งค บบ ญชา ของผ เข าร บการพ ฒนา 3) การขอร บทราบผลการประเม นผลจากหน วยงานอ นท เป นผ ดาเน นการพ ฒนา เช น ในกรณ ท องค การบร หารส วนตาบลบ านเหล า ส งบ คลากรเข าร บการอบรมในหล กส ตรท หน วยงานอ นเป นผ จ ด เป นต น แผนพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนตาบลบ านเหล า ประจาป งบประมาณ 2558 เป า ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค หมาย (คน) 1 โครงการฝ กอบรม / ส มมนา เป นการเพ มพ นความร ในการ เพ อเสร มสร างความร ใน พน กงานองค การบร หารส วน ปฏ บ ต หน าท ของพน กงาน ด านการปฏ บ ต หน าท ของ ต าบล/ล กจ างประจา/พน กงานจ าง องค การบร หารส วนตาบล/ พน กงาน ตามหล กส ตรต าง ล กจ างประจา/พน กงานจ าง 2 ประช มประจาเด อนพน กงาน องค การบร หารส วนตาบล 3 -โครงการสน บสน นท นการศ กษาให เจ าหน าท ท องถ นศ กษาต อในระด บ ปร ญญาตร และปร ญญาโท 4 -ประช มชมรมองค กรปกรองส วน ท องถ นอาเภอเจร ญศ ลป ประจาป โครงการอ นท สามารถกาหนด ภายหล งตามความจาเป นและ สถานการณ พน กงานองค การบร หารส วน ตาบลย งไม เข าใจระเบ ยบและ แนวทางปฏ บ ต งานในอานาจ หน าท เป นการยกระด บความร ของ บ คลากรให ส งข น พน กงานองค การบร หารส วน ตาบลได เข าใจบทบาทหน าท และเป นการแลกเปล ยนความ ค ดเห นระหว างองค กร เป นการเพ มพ นความร ในการ ปฏ บ ต หน าท ของพน กงาน องค การบร หารส วนตาบล/ ล กจ างประจา/พน กงานจ าง -เพ อซ กซ อมการปฏ บ ต งาน ในรอบเด อนท ผ านมาและ แนวทางการปฏ บ ต งานท ถ กต อง เพ อยกระด บความร ของ บ คลากรให ส งข น -เพ อทราบความต องการ แต ละองค กรและ แลกเปล ยนความค ดเห นแต ละองค กร เพ อเสร มสร างความร ใน ด านการปฏ บ ต หน าท ของ พน กงาน ว ธ การ พ ฒนา 6 การ ฝ กอบรม เด อนละ 1 คร ง 9 การศ กษา ต อ 3 เด อน คร ง 5 การ ฝ กอบรม ระยะเวลา งบประมาณ การ ดาเน นงาน 70,000 ต.ค. 57 ก.ย. 58 ประช ม - ต.ค. 57 ก.ย. 58 ป.ตร 40,000.-/ คน/ป.โท 60,000.- /คน/ป ต.ค. 56 ก.ย. 57 ประช ม - ต.ค. 57 ก.ย ,000 ต.ค. 57 ก.ย. 58 การต ดตาม การ ประเม นผล ทดสอบตาม แบบท กาหนด ประเม นผล การปฏ บ ต งาน ทดสอบตาม แบบท กาหนด ประเม นผล การปฏ บ ต งาน ทดสอบตาม แบบท กาหนด ระยะเวลาก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรตามแผนพ ฒนาบ คลากร 1. หล กส ตรความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน การฝ กอบรมพน กงานส วนท องถ นท บรรจ ใหม การฝ กอบรมคอมพ วเตอร บ คลากรท ได ร บการบรรจ ใหม จานวน 1-2 ราย บ คลากรจานวน 2 ราย ต ลาคม 57 ก นยายน 58 กรมส งเสร มการปกครองท องถ น องค การบร หารส วนตาบล 2. หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงาน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks