แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม - PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม กระทรวงย ต ธรรม คานา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ กระทรวงย ต ธรรม ได จ ดท าข นโดยการส งเคราะห ข อม ลท เก ยวข องจาก นโยบายร

Please download to get full document.

View again

of 106
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 31 | Pages: 106

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม กระทรวงย ต ธรรม คานา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ กระทรวงย ต ธรรม ได จ ดท าข นโดยการส งเคราะห ข อม ลท เก ยวข องจาก นโยบายร ฐบาล นโยบาย ห วหน าคณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) นโยบายร ฐมนตร ว าการกระทรวงย ต ธรรม นโยบายผ บร หาร แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ ) แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กระทรวงย ต ธรรม (พ.ศ ) แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) รวมท งผลงานท ผ านมา ความต องการของประชาชน ผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย เป นต น เพ อให ได แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ท ม ความเหมาะสมและสอดคล องก บสภาวการณ ป จจ บ น จ งหว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ ฉบ บน จะเป นแนวทางหร อเคร องม อในการบร หารราชการของ ให สามารถปฏ บ ต ราชการได สอดคล องตามนโยบายและแผน ท กล าวมาข างต น อ นจะนามาซ งส งคมท เป นธรรมอย างย งย น และเป นการตอบสนองนโยบายของร ฐท ม งเพ อประโยชน ส ขของประชาชนและประเทศชาต ต อไป ธ นวาคม พ.ศ. 2557 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ย ทธศาสตร 1 29 ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยม ประเด นย ทธศาสตร 2 แผนภาพปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ แผนท ย ทธศาสตร 4 เป าหมายการให บร การหน วยงาน/กระทรวง 5 รายละเอ ยดเป าประสงค ต วช ว ด 8 ความเช อมโยงทางย ทธศาสตร 10 เป าประสงค /กลย ทธ /ต วช ว ด/ค าเป าหมาย ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป 14 โครงการ/ก จกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป 18 ส วนท 2 แผนการดาเน นงานท สาค ญตามนโยบายร ฐบาล แผนการดาเน นงานท สาค ญ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ระยะ 1 ป 31 ส วนท 3 รายละเอ ยดแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ เป าหมายผลงานและแผนการใช จ ายงบประมาณ ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป 42 - ประเด นย ทธศาสตร ท 1 ส งเสร มและป องก นด านส ทธ เสร ภาพ และส ทธ มน ษยชน 42 - ประเด นย ทธศาสตร ท 2 ขยายเคร อข ายพ นธม ตรด านส ทธ เสร ภาพ และส ทธ มน ษยชน 54 - ประเด นย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาระบบและการบร การค มครองส ทธ เสร ภาพตามมาตรฐานสากล 58 - ประเด นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการ 76 ส วนท 4 ภาคผนวก น ยามต วช ว ดเป าประสงค ตามประเด นย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป 89 1 ส วนท 1 ย ทธศาสตร ว ส ยท ศน /พ นธก จ/ค าน ยม/ว ฒนธรรมองค กร ประชาชนได ร บการส งเสร มค มครองและม หล กประก น ด านส ทธ และเสร ภาพตามบทบ ญญ ต แห งกฎหมาย แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ ว ส ยท ศน เป นองค กรในการส งเสร ม ค มครองและสร างหล กประก นส ทธ เสร ภาพ และส ทธ มน ษยชนอย างบ รณาการ และม นว ตกรรมส ความเป นสากล พ นธก จ ทาหน าท ส งเสร มค มครองส ทธ และเสร ภาพโดยการม ส วนร วมของท กภาคส วน ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยและหล กการส ทธ มน ษยชนเพ อให ประชาชนได ร บการค มครอง ส ทธ และเสร ภาพม ความสมานฉ นท และม หล กประก นด านส ทธ และเสร ภาพในระด บสากล ค าน ยมหล ก ค มครองคน ค มครองส ทธ สร างว ถ ช ว ตแห งความเป นธรรม ว ฒนธรรมองค กร TOPS T = Team work (ทางานเป นท ม) O = Organization Of Learning (องค กรแห งการเร ยนร ) P = Professional (ม ออาช พ ในด านส ทธ เสร ภาพม ประส ทธ ภาพ) S= Service Mind (จ ตสาน กในการให บร การนอกจากน ย งรวมถ งม ศ ลธรรม (MORAL)/ความส ภาพ (HONOR) และความร บผ ดชอบ (ACCOUNTABILITY)) ประเด นย ทธศาสตร ท 1 ส งเสร มและป องก นด านส ทธ และเสร ภาพและส ทธ มน ษยชน ประเด นย ทธศาสตร ท 2 ขยายเคร อข ายพ นธม ตรด านส ทธ เสร ภาพและส ทธ มน ษยชน ประเด นย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาระบบและการบร การค มครอง ส ทธ และเสร ภาพตามมาตรฐานสากล ประเด นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการ แผนภาพปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ กระทรวงย ต ธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ ว ส ยท ศน เป นองค กรในการส งเสร ม ค มครองและสร างหล กประก นส ทธ เสร ภาพและส ทธ มน ษยชนอย างบ รณาการ และม นว ตกรรมส ความเป นสากล ประเด นย ทธศาสตร ท 1 ส งเสร มและป องก นด านส ทธ และเสร ภาพ และส ทธ มน ษยชน ประเด นย ทธศาสตร ท 2 ขยายเคร อข ายพ นธม ตรด านส ทธ เสร ภาพ และส ทธ มน ษยชน ประเด นย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาระบบและการบร การค มครองส ทธ และเสร ภาพตามมาตรฐานสากล ประเด นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการ เป าประสงค 1. ประชาชนและเจ าหน าท ของร ฐ กล มเป าหมาย ม ความร ด านส ทธ เสร ภาพและส ทธ มน ษยชน 2. ประชาชนสามารถปกป องส ทธ ตนเอง ไม ละเม ดส ทธ ของผ อ น และไม ละเม ดกฎหมาย กลย ทธ 1.ส งเสร มความร ด านส ทธ เสร ภาพและ ส ทธ มน ษยชนแก กล มเป าหมายหล กใน การปกป องค มครองส ทธ มน ษยชน 2. พ ฒนาระบบส อและเพ มช อง ทางการเผยแพร ความร ด านส ทธ เสร ภาพและส ทธ มน ษยชน 3. ส งเสร มให ม การปฏ บ ต ตามแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต เป าประสงค เคร อข ายพ นธม ตรม ส วนร วมในการ ส งเสร ม ค มครองส ทธ เสร ภาพและส ทธ มน ษยชน กลย ทธ 1. ส งเสร มและพ ฒนาความร วมม อก บ เคร อข ายพ นธม ตรด านส ทธ เสร ภาพ และส ทธ มน ษยชน 2. สน บสน นการดาเน นงานเคร อข าย พ นธม ตรด านส ทธ เสร ภาพและส ทธ มน ษยชน 3. พ ฒนาและบร ณาการระบบ ฐานข อม ลท สน บสน นบร การเคร อข าย พ นธม ตรด านส ทธ เสร ภาพและส ทธ มน ษยชน เป าประสงค 1. ประชาชนกล มเป าหมายได ร บการ ช วยเหล อ/ค มครองส ทธ เสร ภาพอย างม ประส ทธ ภาพ ท วถ งตามหล กกฎหมาย และร ฐธรรมน ญ 2. ประชาชนม หล กประก นด านส ทธ มน ษยชนตามมาตรฐานสากล กลย ทธ 1. ช วยเหล อเย ยวยาตาม มาตรฐานสากล 2. สร างนว ตกรรมด านส ทธ เสร ภาพ และส ทธ มน ษยชน 3. การพ ฒนากฎหมายด านการ ค มครองส ทธ และเสร ภาพ 4. พ ฒนาระบบการป องก นและสร าง หล กประก นด านส ทธ มน ษยชน เป าประสงค ม ระบบบร หารจ ดการในองค กรท ท นสม ย สะดวก และรวดเร ว กลย ทธ 1. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ เพ อการปฏ บ ต งาน 2. ส งเสร มการพ ฒนาบ คลากรให ม ข ดสมรรถนะท เหมาะสมตามภารก จ ของกรมฯ 3. ปร บเปล ยนกระบวนท ศน ว ฒนธรรม การพ ฒนา องค กร ประส ทธ ภาพของ การปฏ บ ต ราชการ ค ณภาพการ ให บร การ ประส ทธ ผลตาม พ นธก จ แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) กระทรวงย ต ธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ ว ส ยท ศน : เป นองค กรในการส งเสร ม ค มครองและสร างหล กประก นส ทธ และเสร ภาพ และส ทธ มน ษยชนอย างบ รณาการ และม นว ตกรรมส ความเป นสากล พ นธก จ : ทาหน าท ส งเสร มค มครองส ทธ และเสร ภาพ โดยการม ส วนร วมของท กภาคส วนตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาญาจ กรไทย และหล กการส ทธ มน ษยชน เพ อให ประชาชนได ร บ การค มครองด านส ทธ และเสร ภาพ ม ความสมานฉ นท และม หล กประก นด านส ทธ และเสร ภาพในระด บสากล ประเด นย ทธศาสตร ท 1 ส งเสร มและป องก นด านส ทธ เสร ภาพ และส ทธ มน ษยชน ประเด นย ทธศาสตร ท 2 ขยายเคร อข ายพ นธม ตร ด านส ทธ เสร ภาพและส ทธ มน ษยชน ประเด นย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาระบบและการบร การค มครอง ส ทธ เสร ภาพตามมาตรฐานสากล ประเด นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการ ประชาชนสามารถปกป องส ทธ ตนเอง ไม ละเม ดส ทธ ผ อ นและไม ละเม ดกฎหมาย ประชาชนม หล กประก น ด านส ทธ มน ษยชนตามมาตรฐานสากล ประชาชนกล มเป าหมายได ร บการช วยเหล อ/ค มครองส ทธ เสร ภาพ อย างม ประส ทธ ภาพท วถ งตามหล กร ฐธรรมน ญและกฎหมายท เก ยวข อง ประชาชนและเจ าหน าท ของร ฐกล มเป าหมาย ม ความร ด านส ทธ เสร ภาพและส ทธ มน ษยชน เคร อข ายพ นธม ตรม ส วนร วม ด านส ทธ เสร ภาพและส ทธ มน ษยชน ม ระบบการบร หารจ ดการภายในองค กรท ท นสม ย สะดวก รวดเร ว เป าหมายการให บร การหน วยงาน/กระทรวง แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ เป นหน วยงานส งก ดกระทรวงย ต ธรรม ม ภารก จเก ยวก บส ทธ และเสร ภาพท ประชาชนพ งได ร บตามกฎหมาย โดยการวางระบบและ ส งเสร มให ประชาชนม ความร เก ยวก บตลอดจนการด าเน นการให พยาน ผ เส ยหาย และจ าเลยในคด อาญา ได ร บการค มครองช วยเหล อ เย ยวยาใน เบ องต น เพ อให ประชาชนได ร บการค มครอง และด แลจากร ฐอย างท วถ ง และเท าเท ยมก น โดยม เป าหมายการบร การสอดคล องก บนโยบายร ฐบาลและกระทรวงย ต ธรรม ด งน นโยบายร ฐบาล เป าหมายการให บร การ กระทรวงย ต ธรรม เป าหมายการให บร การ (พล.อ.ประย ทธ จ นทร โอชา) การบร หารราชการแผ นด น ร ฐบาลม นโยบายต างๆ 11 ด าน โดยได นาย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศว าด วย ความเข าใจ เข าถ ง และพ ฒนาตามแนวพระราชดาร ของ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเป นสาค ญ ใช ปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงซ งทรงเน นความพอด พอสมแก ฐานะ ความม เหต ม ผล และการม ภ ม ค มก นมาเป นแนวค ด ใช แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 แนวทางของ คสช. และความต องการของประชาชนท แสดงออกมาโดยตลอด ซ งน าจะช ดเจนข นในช วงเวลา แห งการออกแบบการปฏ ร ปประเทศ เป นแนวทางการ กาหนดนโยบายต างๆ 11 ด าน ซ งนโยบายท เก ยวข อง ก บ ม ด งน นโยบายท 2. นโยบายการร กษาความม นคงของร ฐและการ ต างประเทศ นโยบายท 3. นโยบายการลดความเหล อมล าของส งคมและการสร าง โอกาสเข าถ งบร การของร ฐ นโยบายท 10. นโยบายการส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและ ประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ นโยบายท 11. นโยบายการปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม (นโยบายเร งด วน 5 ด าน) 1. ด านการอานวยความย ต ธรรมเพ อลดความเหล อมลา แผนงานท 1. แผนงานด านการช วยเหล อประชาชนให เข าถ งความเป นธรรม เป าหมาย 1. ประชาชนม ช องทางในการแจ งเร องราวร องเร ยน ร องท กข หร อเบาะแสการ กระทาผ ด 2. ประชาชนได ร บความเป นธรรมและเข าถ งบร การในกระบวนการย ต ธรรม แผนงานท 2. แผนงานด านการพ ฒนาระบบงานย ต ธรรมช มชน เป าหมาย 1. ศ นย ย ต ธรรมช มชนครอบคล มท กพ นท ท วประเทศ และม ประส ทธ ภาพ 2. เคร อข ายศ นย ย ต ธรรมช มชนม ศ กยภาพ สามารถช วยเหล อประชาชนได อย างรว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks