แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร - PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 37 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ทก.) นโยบายของร ฐบาลท เก ยวข องก บกระทรวง 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ 10 ย ทธศาสตร กระทรวง 11 เป าประสงค เช งย ทธศาสตร /เป าหมายการให บร การระด บกระทรวง 11 โครงสร างกระทรวง 12 แผนภ ม โครงสร างกระทรวง 13 อ านาจหน าท ของในส งก ดกระทรวง 14 ส าน กงานร ฐมนตร (สร.) 14 ส าน กงานปล ดกระทรวง (สป.ทก.) 14 ส าน กงานสถ ต แห งชาต (สสช.) 15 กรมอ ต น ยมว ทยา (อต.) 15 ส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (องค การมหาชน) (SIPA) 16 ส าน กงานพ ฒนาธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส (องค การมหาชน) (สพธอ.) 16 ส าน กงานร ฐบาลอ เล กทรอน กส (องค การมหาชน) (สรอ.) 17 บร ษ ท ท โอท จ าก ด (มหาชน) (ท โอท ) 17 บร ษ ท กสท โทรคมนาคม จ าก ด (มหาชน) (กสท โทรคมนาคม) 17 บร ษ ท ไปรษณ ย ไทย จ าก ด (ปณท.) 18 ย ทธศาสตร เป าประสงค ค าเป าหมาย มาตรการ/กลย ทธ แผนงาน/ 19 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ตารางแผนปฏ บ ต ราชการกระทรวง ประจ าป 2558 (แยกตามย ทธศาสตร ทก.) ย ทธศาสตร ท 1: พ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ICT ให ท นสม ย 28 ย ทธศาสตร ท 2: พ ฒนาและส งเสร มการน า ICT ไปใช ในการบร หารจ ดการเพ อการพ ฒนา 34 ประเทศอย างบ รณาการและย งย น ย ทธศาสตร ท 3: ส งเสร ม และสน บสน นอ ตสาหกรรม ICT เพ อแข งข นได ในระด บสากล 73 ย ทธศาสตร ท 4: ส งเสร มและพ ฒนานโยบายด าน ICT และพ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพ 88 ย ทธศาสตร ท 5: การพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารราชการแผ นด น 95 ย ทธศาสตร ท 6: ส งเสร มและเพ มประส ทธ ภาพ ICT เพ อบร หารจ ดการอ ต น ยมว ทยาและการ 103 เต อนภ ยต อเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ (Climate Change) หน า หน า แผนภ ม แสดงความเช อมโยงนโยบายร ฐบาล แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (ฉบ บท 11) 119 ย ทธศาสตร การจ ดสรร แผนแม บท ICT (ฉบ บท 3) ย ทธศาสตร กระทรวง เป าประสงค กลย ทธ ผลผล ต/ ภาคผนวก : ท ได ร บการจ ดสรรประจ าป พ.ศ นโยบายร ฐบาลพลเอกประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร ท เก ยวข องก บกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (12 ก นยายน 2557) 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย สถาบ นพระมหากษ ตร ย เป นองค ประกอบส าค ญของการปกครองในระบอบประชาธ ปไตยตาม ประเพณ การปกครองของไทย ร ฐบาลจ งถ อเป นหน าท ส าค ญย งยวดในอ นท จะเช ดช สถาบ นน ไว ด วยความจงร กภ กด และปกป องร กษาพระบรมเดชาน ภาพ โดยจะใช มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางส งคมจ ตว ทยา และ มาตรการทางระบบส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศในการด าเน นการก บผ คะนองปาก ย ามใจหร อประสงค ร าย ม งส นคลอนสถาบ นหล กของชาต โดยไม ค าน งถ งความร ส าน กและความผ กพ นภ กด ของคนอ กเป นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร ความร ความเข าใจท ถ กต องและเป นจร งเก ยวก บสถาบ นพระมหากษ ตร ย และพระราชกรณ ยก จ เพ อประชาชน ท งจะสน บสน นท งหลายอ นเน องมาจากพระราชด าร ส งเสร มให เจ าหน าท สถานศ กษา ตลอดจนท งหลายของร ฐเร ยนร เข าใจหล กการทรงงาน สามารถน าหล กด งกล าวมาประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต ราชการและการพ ฒนา ตลอดจนเร งขยายผลตามและแบบอย างงท ทรงวางรากฐานไว ให แพร หลาย เป นท ประจ กษ และเก ดประโยชน ในวงกว างอ นจะช วยสร างความสมบ รณ พ นส ขแก ประชาชนในท ส ด 2. การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 2.3 พ ฒนาและเสร มสร างศ กยภาพของกองท พและระบบป องก นประเทศให ท นสม ย ม ความ พร อมในการร กษาอธ ปไตย และผลประโยชน ของชาต ปลอดพ นจากการค กคามท กร ปแบบ ส งเสร มและพ ฒนา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การป องก นประเทศ ตลอดจนการว จ ยและพ ฒนาและการถ ายทอดเทคโนโลย เพ อ น าไปส การพ งพาตนเองในการผล ตอาว ธย ทโธปกรณ สามารถบ รณาการความร วมม อระหว างภาคร ฐก บภาคเอกชน ในอ ตสาหกรรมป องก นประเทศได พร อมท งน าศ กยภาพของกองท พในยามปกต มาสน บสน นการพ ฒนาประเทศ การป องก นบรรเทาสาธารณภ ย การร กษาทร พยากรธรรมชาต และการร กษาความม นคงภายในโดยม งระดมสรรพ ก าล งจากท กภาคส วนท งในระด บช มชน ท องถ น ภ ม ภาค และนานาชาต โดยเฉพาะอาเซ ยนและประชาคมโลก ให สามารถด าเน นงานร วมก นเป นเคร อข ายได 3. การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ ความเหล อมล าในส งคมเป นอ กสาเหต หน งของป ญหาความข ดแย งและความเด อดร อนท งหลาย ของประชาชน จ งม นโยบายท จะด าเน นการด งน 3.1 ในระยะเฉพาะหน า จะเร งสร างโอกาส อาช พ และการม รายได ท ม นคงแก ผ ท เข าส ตลาดแรงงาน รวมท งสตร ผ ด อยโอกาส และแรงงานข ามชาต ท ถ กกฎหมาย พร อมท งยกระด บค ณภาพแรงงาน โดยให แรงงานท งระบบม โอกาสเข าถ งการเร ยนร และพ ฒนาท กษะฝ ม อแรงงานในท กระด บอย างม มาตรฐาน ท งจะ เช อมโยงข อม ลและการด าเน นการระหว างของร ฐก บเอกชน เพ อให ตรงก บความต องการของพ นท และ ของประเทศโดยรวม นอกจากน จะส งเสร มให แรงงานนอกระบบเข าส ระบบท ถ กกฎหมายมากข น 3.3 ในระยะต อไป จะพ ฒนาระบบการค มครองทางส งคม ระบบการออมและระบบสว สด การ ช มชนให ม ประส ทธ ภาพและม ความย งย นมากย งข น รวมท งการด แลให ม ระบบการก ย มท เป นธรรมและ การสงเคราะห ผ ยากไร ตามอ ตภาพ พ ฒนาศ กยภาพ ค มครองและพ ท กษ ส ทธ จ ดสว สด การช วยเหล อและพ ฒนา ค ณภาพช ว ตของผ ด อยโอกาส ผ พ การ ผ ส งอาย สตร และเด ก กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หน า 1 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ เตร ยมความพร อมเข าส ส งคมผ ส งอาย เพ อส งเสร มค ณภาพช ว ตและการม งานหร อ ท เหมาะสม เพ อสร างสรรค และไม ก อภาระต อส งคม ในอนาคตโดยจ ดเตร ยมระบบการด แลในบ าน สถานพ กฟ น และโรงพยาบาล ท เป นความร วมม อของภาคร ฐ ภาคเอกชน ช มชน และครอบคร ว รวมท งพ ฒนาระบบการเง น การคล งส าหร บการด แลผ ส งอาย 3.5 เตร ยมความพร อมเข าส ส งคมท ม ความหลากหลายเน องจากการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โดยสร างความเข มแข งและความพร อมแก แรงงานไทยและร วมพ ฒนาระบบความค มครองทางส งคมของแรงงาน อาเซ ยน 3.7 แก ป ญหาการไร ท ด นท าก นของเกษตรกรและการร กล าเขตป าสงวน โดยการกระจายส ทธ การถ อครองให แก ผ ท อย ในพ นท ท ไม ได ร กล า และออกมาตรการป องก นการเปล ยนม อไปอย ในครอบครองของผ ท ม ใช เกษตรกร ใช เทคโนโลย ดาวเท ยมส ารวจและว ธ การแผนท ท ท นสม ย แก ไขป ญหาเขตท ด นท บซ อนและแนวเขต พ นท ป าท ไม ช ดเจน อ นก อให เก ดข อข ดแย งระหว างประชาชนก บเจ าหน าท ร ฐ 4. การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ร ฐบาลจะน าการศ กษา ศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ความภาคภ ม ใจในประว ต ศาสตร และความเป น ไทยมาใช สร างส งคมให เข มแข งอย างม ค ณภาพและค ณธรรมควบค ก นด งน 4.6 พ ฒนาระบบการผล ตและพ ฒนาคร ท ม ค ณภาพและม จ ตว ญญาณของความเป นคร เน น คร ผ สอนให ม ว ฒ ตรงตามว ชาท สอน น าเทคโนโลย สารสนเทศและเคร องม อท เหมาะสมมาใช ในการเร ยนการสอน เพ อเป นเคร องม อช วยคร หร อเพ อการเร ยนร ด วยตนเอง เช น การเร ยนทางไกล การเร ยนโดยระบบอ เล กทรอน กส เป นต น รวมท งปร บระบบการประเม นสมรรถนะท สะท อนประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนและการพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยนเป นส าค ญ 4.9 สน บสน นการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ว ฒนธรรมของประเทศเพ อนบ านและว ฒนธรรม สากล และการสร างสรรค งานศ ลปะและว ฒนธรรมท เป นสากล เพ อเตร ยมเข าส เสาหล กว ฒนธรรมของประชาคม อาเซ ยนและเพ อการเป นส วนหน งของประชาคมโลก 5. การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน ร ฐบาลจะวางรากฐาน พ ฒนา และเสร มความเข มแข งให แก การให บร การด านสาธารณส ขและ ส ขภาพของประชาชนโดยเน นความท วถ ง ความม ค ณภาพ และประส ทธ ภาพ ด งน 5.2 พ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โดยเน นการป องก นโรคมากกว ารอให ป วยแล วจ งมาร กษา สร าง กลไกการจ ดการส ขภาพในระด บเขตแทนการกระจ กต วอย ท ส วนกลางปร บระบบการจ างงาน การกระจายบ คลากร และทร พยากรสาธารณส ขให เหมาะสมก บท องถ น และให ภาคเอกชนสามารถม ส วนร วมในการจ างบ คลากรเพ อ จ ดบร การสาธารณส ขโดยร ฐเป นผ ก าก บด แลสน บสน นความร วมม อระหว างร ฐและเอกชนในการพ ฒนาระบบ บร การทางการแพทย และสาธารณส ข โดยส งเสร มการร วมลงท นและการใช ทร พยากรและบ คลากรร วมก นโดยม ข อตกลงท ร ดก มและเป นประโยชน ต อท กฝ าย 5.3 เสร มความเข มแข งของระบบเฝ าระว งโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอ บ ต ใหม และโรคอ บ ต ซ า โดยม เคร อข ายหน วยเฝ าระว ง หน วยตรวจว น จฉ ยโรค และหน วยท สามารถต ดส นใจเช งนโยบายในการสก ดก นการ แพร กระจายได อย างท นท วงท 6. การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ ความไม สงบทางการเม องท ด าเน นมานานกว า ๖ เด อนจนถ งกลางป น ม ผลให เศรษฐก จชะลอต ว ลงอย างมาก แม คณะร กษาความสงบแห งชาต ได ด าเน นการกระต นเศรษฐก จจนเร มฟ นต วแล ว แต ก ย งไม อาจ ขยายต วเต มตามศ กยภาพ นอกจากน น ระบบเศรษฐก จของไทยย งม จ ดอ อนท จะต องแก ไขปร บปร งหลายเร อง เพ อท จะสร างพ นฐานเศรษฐก จให สามารถขยายต วได อย างต อเน องและม นคง ต งแต การจ ดเก บภาษ ซ งย งไม กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หน า 2 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ เพ ยงพอต อการบร หารและพ ฒนาประเทศอย างเต มศ กยภาพ ป ญหาหน ภาคร ฐ การใช พล งงานอย างฟ มเฟ อย ตลอดจนป ญหาการใช น าในภาคเกษตรและภาคอ ตสาหกรรม ซ งขาดแคลนเป นประจ าในฤด แล ง ในขณะท ม น าท วมบ อยคร งในฤด ฝน ซ งเป นอ ปสรรคต อการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks