แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 19 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ยะลา เขต 2 ได จ ดทาข นภายใต กระบวนการม ส วนร วมของผ เก ยวข องท กฝ ายท ได รวมพล ง ระดมความค ด โดยผ านกระบวนการว เคราะห เพ อกาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ ระด บองค กร โดยม งเน นตามย ทธศาสตร การพ ฒนางาน เพ อให การจ ดการศ กษาของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2 ม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ นโยบายร ฐบาลและนโยบายสาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ด งน น การดาเน นงานแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 จ งถ อเป นภารก จหล ก ส าค ญของสถานศ กษา กล มโรงเร ยน ศ นย ประสานงานอ าเภอ และส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2 ท จะต องด าเน นงานโดยใช หล กการม ส วนร วมและสามารถพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งส ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 หว งเป นอย างย งว า ภารก จ ตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 จะส งผลต อการพ ฒนาผ เร ยนได เป นอย างด และขอขอบค ณคณะท างาน ท ได ร วมพล งระดมความค ดและจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 จนสาเร จล ล วงด วยด ไว ณ โอกาสน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ธ นวาคม 2557 บทนา สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต อำนำจหน ำท ของสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำยะลำ เขต สร ปข อม ลพ นฐำน 2 - โครงสร ำงของสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำยะลำ เขต สร ปผลกำรดำเน นงำนตำมเป ำหมำยกลย ทธ ป ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ นโยบำยร ฐบำล 12 - นโยบำยกระทรวงศ กษำธ กำร 15 - นโยบำยสำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน 22 - นโยบำยจ งหว ดยะลำ 26 - นโยบำยผ อำนวยกำรสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำยะลำ เขต ว ส ยท ศน พ นธก จ เป ำประสงค หล ก กลย ทธ ของสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำ 28 ประถมศ กษำยะลำ เขต 2 - จ ดเน น มำตรกำร ต วช ว ด ของสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำยะลำ เขต 2 30 ส วนท 3 รายละเอ ยดโครงการ แผนกำรใช งบประมำณประจำป งบประมำณ สร ปกำรจ ดสรรงบประมำณตำมโครงกำร/กลย ทธ ประจำป งบประมำณ โครงกำรตำมแผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ 2558 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภทเข าส มาตรฐานการศ กษาสากล - ศ ลปห ตกรรมน กเร ยน ระด บภำคใต 57 - ศ ลปห ตกรรมน กเร ยน ระด บชำต 61 - มหกรรมว ชำกำร สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำยะลำ เขต 2 64 ป กำรศ กษำ แทรกแซงช วยเหล อโรงเร ยนท ไม ผ ำนกำรร บรองค ณภำพภำยนอกรอบ พ ฒนำส อ เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนกำรสอนโดยใช แอพพล เคช น 72 - ยกระด บผลส มฤทธ ทำงกำรเร ยน O-NET ป กำรศ กษำ ต ดตำมเย ยมเย ยนสถำนศ กษำต นแบบกำรใช ก ำซช วภำพ 79 - งำนช มน มล กเส อสำน กงำนล กเส อเขตพ นท กำรศ กษำยะลำเขต ล กเส อรวมพล งเสร มสร ำงค ณธรรม 86 - งำนว นเด กแห งชำต ประจำป กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกาส ในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ ม ค ณภาพ และม ค าน ยม 12 ประการ - ต ดตำมน กเร ยนท ม แนวโน มออกกลำงค นและน กเร ยนตกหล น ป กำรศ กษำ ศ กษำด งำนกำรดำเน นงำนสภำน กเร ยน 95 - เสร มสร ำงกระบวนกำรพ ฒนำท กษะช ว ต 98 - เสร มสร ำงควำมเข มแข งและพ ฒนำระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนของสถำนศ กษำ 101 ในส งก ด สพป.ยะลำ เขต 2 - กำรแข งข นก ฬำน กเร ยนจ งหว ดชำยแดนภำคใต น กเร ยนไทยส ขภำพด 110 กลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดก จกรรม การเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ - พ ฒนำศ กยภำพข ำรำชกำรคร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำ ตำแหน งคร ผ ช วย กำรจ ดทำทะเบ ยนประว ต ระบบอ เล กทรอน กส อบรมเช งปฏ บ ต กำร เทคน คกำรผล ตส อส งพ มพ เพ อกำรประชำส มพ นธ พ ฒนำกำรจ ดทำผลงำนทำงว ชำกำรของข ำรำชกำรคร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำ 124 เพ อควำมก ำวหน ำทำงว ชำช พ - ยกย องเช ดช เก ยรต ข ำรำชกำรคร บ คลำกรทำงกำรศ กษำและล กจ ำงประจำ 128 ท เกษ ยณอำย รำชกำร ประจำป ก ลยำณม ตรน เทศ กำรประช มมำตรกำรร กษำควำมปลอดภ ยข ำรำชกำรคร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำ 136 และสถำนศ กษำในส งก ด สพป.ยล.2 - เสร มสร ำงควำมเข มแข งแก องค คณะบ คคลในสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำ 139 ประถมศ กษำยะลำ เขต 2 - ประช มเช งปฏ บ ต กำรพ ฒนำศ กยภำพบ คลำกรเพ อเพ มประส ทธ ผลในกำรปฏ บ ต งำน พ ฒนำประส ทธ ภำพกำรปฏ บ ต งำนของผ บร หำรสถำนศ กษำสำน กงำนเขตพ นท 145 กำรศ กษำประถมศ กษำยะลำ เขต 2 - พ ฒนำสมรรถนะข ำรำชกำรและบ คลำกร สพป.ยล กลย ทธ ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศ กษาตามหล ก ธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน - ประช มเช งปฏ บ ต กำรปร บแผนกลย ทธ และจ ดทำแผนปฏ บ ต กำร 151 ประจำป งบประมำณ ประช มส มมนำพ ฒนำศ กยภำพกำรบร หำรจ ดกำรเคร อข ำยกำรจ ดกำรศ กษำ ประช มเช งปฏ บ ต กำรบร หำรงบประมำณงบลงท นค ำคร ภ ณฑ ค ำท ด นและส งก อสร ำง 156 ประจำป งบประมำณ สพป.ยล.2 - กำรต ดตำมประเม นผลและรำยงำนผลกำรดำเน นงำน สพป.ยล.2 160 - ประช มส มมนำผ บร หำรสถำนศ กษำและบ คลำกรทำงกำรศ กษำ ส งเสร มและพ ฒนำสภำพแวดล อมให เป นแหล งเร ยนร กำรประช มเช งปฏ บ ต กำรเก ยวก บกำรเง น บ ญช และพ สด จ ดหำระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ำยอ นเทอร เน ตควำมเร วส งเพ อกำรศ กษำ ประช มเช งปฏ บ ต กำรกำรใช โปรแกรมระบบบร หำรสถำนศ กษำ 179 Data Management Center, emis และ B_Obec - พ ฒนำระบบน เทศ ต ดตำมตรวจสอบเพ อสร ำงควำมเข มแข งระบบประก นค ณภำพ 182 ภำยในสถำนศ กษำ - ประช มพ ฒนำค ณภำพงำนค ำร บรองกำรปฏ บ ต รำชกำรและมำตรฐำนสำน กงำน 189 เขตพ นท กำรศ กษำ - พ ฒนำยกระด บค ณภำพกำรศ กษำโดยองค คณะบ คคล (ก.ต.ป.น.) ประชำส มพ นธ ก จกรรมทำงกำรศ กษำ ประย กต ใช โปรแกรมพ ฒนำกำรบร หำรจ ดกำร สพป.ยล ส วนท 4 การบร หารแผน/โครงการและงบประมาณส กำรปฏ บ ต กำรบร หำรแผนส กำรปฏ บ ต ปฏ ท นกำรดำเน นงำนประจำป งบประมำณ ภาคผนวก - แบบรำยงำนผลกำรดำเน นงำนโครงกำร - คำส ง - คณะผ จ ดท ำ ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ยะลา เขต 2 ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา อานาจหน าท ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ มาตรา 36 ก าหนดให เขตพ นท การศ กษา โดยคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา ม อ านาจหน าท ในการก าก บด แล จ ดต ง ย บรวม หร อเล ก สถานศ กษาข นพ นฐานในเขตพ นท การศ กษา ประสานส งเสร มและสน บสน นการศ กษาเอกชน ในเขต พ นท การศ กษาประสาน และส งเสร มองค กรปกครองส วนท องถ นให สามารถจ ดการศ กษาสอดคล องก บ นโยบาย และมาตรฐานการศ กษา ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา ของบ คคล ครอบคร ว องค กร ช มชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบ นส งคมอ นท จ ดการศ กษา ในร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา และการปฏ บ ต หน าท เก ยวข องก บอ านาจหน าท ตาม กฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ ด งต อไปน 1. จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษา ให สอดคล องก บ นโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน และความต องการของท องถ น 2. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษาและหน วยงานในเขต พ นท การศ กษา และแจ งจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบ และก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานด งกล าว 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4. กาก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐานและในเขตพ นท การศ กษา 5. ศ กษา ว เคราะห ว จ ยและรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา 6. ประสานการระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน น การจ ดและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 7. จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา 8. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบ นอ น ท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9. ดาเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 10. ประสาน ส งเสร ม การดาเน นงานของคณะอน กรรมการ และคณะท างาน ด านการศ กษา 11. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กร หน วยงานภาคร ฐ เอกชน และองค กร ปกครองส วนท องถ น ในฐานะสาน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12. ประสาน ส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาในเขตพ นท การศ กษาตามนโยบาย ด านความม นคงของร ฐบาล 13. ปฏ บ ต หน าท อ น เก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษา ท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของผ ใดโดยเฉพาะ หร อปฏ บ ต งานอ นท ได ร บมอบหมาย อน ง ในการบร หารจ ดการ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ได ก าหนดกรอบท ศทางการท างาน และว ธ การจ ดการให สอดคล องก บมาตรฐาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 5 มาตรฐาน ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks