แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 - PDF

Description
1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

Please download to get full document.

View again

of 235
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 26 | Pages: 235

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ า ป งบประมาณ 2558 เพ อให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาในส งก ดใช เป นกรอบการด าเน นงานและข บเคล อนการ บร หารจ ดการศ กษา โดยม สาระส าค ญประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค กลย ทธ โครงการ ก จกรรม และงบประมาณ โดยม การว เคราะห ความสอดคล องของแผนปฏ บ ต การประจ าป ก บนโยบายของร ฐบาล นโยบาย ของกระทรวงศ กษาธ การ และนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ฉบ บน จะบรรล ว ตถ ประสงค ได ต องได ร บความร วมม อจากหน วยงานท เก ยวข องทางการศ กษาและการสน บสน นจากท กภาคส วน อ นจะผล กด น ให แผนส การปฏ บ ต ได อย างแท จร ง โดยผลส าเร จท ได ค อ การพ ฒนาให น กเร ยนได ร บโอกาสทางการศ กษาอย าง ท วถ งและม ค ณภาพตามศ กยภาพอย างเท าเท ยมก น 2 ธ นวาคม 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 หน า คานา. ก สารบ ญ. ข สารบ ญตาราง... ช ส วนท 1 บทนา... 1 ส วนท 2 ข อม ลพ นฐาน สภาพภ ม ศาสตร... 7 ภารก จ อ านาจ หน าท... 8 โครงสร างการบร หารงาน... 9 ข อม ลพ นฐานสถานศ กษาในส งก ด 10 ผลการทดสอบระด บชาต (ONET). 11 ส วนท 3 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษา. 12 ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ เป าประสงค กลย ทธ จ ดเน น ส วนท 4 สร ปงบประมาณ แผนงาน/ โครงการ ส วนท 5 รายละเอ ยดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 31 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท (101) โครงการการพ ฒนาสารสนเทศผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยของผ เร ยน และส อเทคโนโลย การจ ดการเร ยนร (102) โครงการศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา (103) โครงการต ดตามการใช จ ายเง นและตรวจสอบส งก อสร างท ได ร บในการ จ ดสรรงบประมาณในการก อสร างและปร บปร งซ อมแซม ป งบประมาณ (104) โครงการประช มเช งปฏ บ ต การจ ดท าค าขอต งงบประมาณ ป 2558 (เพ มเต ม)และขอต งงบประมาณ ป (105) โครงการพ ฒนาก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนด านก จการล กเส อเนตรนาร (106) โครงการแข งข นก ฬาฟ ตซอลต านยาเสพต ด ม ธยม 13 & อบจ.ตร งค พ คร งท (107) โครงการการจ ดน ทรรศการประกวดก จกรรมน กเร ยนงานแนะแนว งานสภาน กเร ยน งานส งเสร มส ขภาพ และงานล กเส อเนตรนาร และย วกาชาดของโรงเร ยนในส งก ด ป งบประมาณ (108) โครงการการปร บปร งประส ทธ ภาพและซ อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร ระด บศ นย ซ อม 4 สารบ ญ (ต อ) (109) โครงการค ายเร ยนร ว ทยาศาสตร และส งแวดล อมส าหร บน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น โรงเร ยนขนาดเล กส งก ด (110) โครงการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นค ณภาพการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาท ม ค ณภาพและเสมอภาค (201) โครงการพ ฒนาบ คลากรด านระบบงานข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต (202) โครงการน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษาโดยครอบคร ว ประจ าป การศ กษา (203) โครงการส งเสร มการศ กษาต อส าหร บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ (204) โครงการประเม นความพร อมและต ดตามผลการด าเน นงานห องเร ยนพ เศษของสถานศ กษา 204 (205) โครงการท นการศ กษาสมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯสยามมก ฎราชก มาร ป (206) โครงการสร างโอกาสทางการศ กษา เพ อลดป ญหาการออกกลางค น (207) โครงการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ประจ าป งบประมาณ กลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา (301) โครงการพ ฒนาผลส มฤทธ สาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม (302) โครงการการพ ฒนาการสอนและนว ตกรรมการจ ดการเร ยนร กล มสาระการงานอาช พ และเทคโนโลย (303) โครงการการพ ฒนาการจ ดการเร ยนร โดยใช โครงงานส ส งคมแห งการเร ยนร (304) โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร (305) โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนภาษาไทย พ ฒนาการอ าน การเข ยน การส อสาร การค ด เพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน (306) โครงการประช มปฏ บ ต การ Focus Group คร ผ สอนภาษาอ งกฤษ ป งบประมาณ (307) โครงการประช มปฏ บ ต การ Focus Group คร ผ สอนกล มสาระศ ลปะ ป งบประมาณ (308) โครงการพ ฒนาคร กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ท บ รณาการท กษะช ว ตส ค ณภาพท สอดคล องก บการจ ดการเร ยนร (309) โครงการพ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต (310) โครงการพ ฒนาศ กยภาพด านการเง นและพ สด ของสถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต (311) โครงการพ ฒนาบ คลากรด านการใช โปรแกรมพ สด (312) โครงการจ ดท าคล งข อสอบออนไลน สพม (313) โครงการพ ฒนานว ตกรรมการใช เทคโนโลย (314) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการจ ดการระบบเคร อข ายข นส ง สารบ ญ (ต อ) แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ (315) โครงการประช มฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาคร ผ สอน ด านเทคน คการว ดและประเม นผล ระด บช นเร ยน (Classroom Assessment) (316) โครงการข บเคล อนการปฏ ร ปการจ ดการเร ยนร ของคร ด วยระบบการน เทศภายใน (317) โครงการน เทศ ก าก บ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ป งบประมาณ (.318) โครงการเวท แลกเปล ยนเร ยนร ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practices) เพ อส งเสร ม สน บสน น การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (319) โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านการส งเสร มการจ ดการศ กษา (320) โครงการเสร มสร างศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา เพ อให ม และเล อน ว ทยฐานะ (321) โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ (322) โครงการยกย องเช ดช เก ยรต ข าราชการคร บ คลากรทางการศ กษา และล กจ างประจ า ป พ.ศ (323) โครงการพ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรเกษ ยณอาย ราชการ ป งบประมาณ (324) โครงการสรรหาบ คคลเข าร บราชการเป นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต าแหน งคร ผ ช วย กลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา (401) โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการเคร อข ายสหว ทยาเขต (402) โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบการวางแผน (403) โครงการประช มผ บร หารสถานศ กษาในส งก ด 229 (404) โครงการก าก บ ต ดตามการบร หารจ ดการระบบควบค มภายในของโรงเร ยนในส งก ด (405) โครงการประกวดสวนสวยโรงเร ยนงาม (406) โครงการบร การท เป นเล ศเพ อสร างความประท บใจ (407) โครงการแข งข นก ฬาบ คลากร สพท.ฝ งอ นดาม นเช อมความส มพ นธ (408) โครงการประช มปฏ บ ต การจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ (409) โครงการพ ฒนาส าน กงานโดยก จกรรม 5 ส (410) โครงการประชาส มพ นธ (411) โครงการประช มข าราชการและล กจ างใน 260 (412) โครงการประช ม อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต (413) โครงการต ดตามและประเม นผลการบร หารจ ดการสถานศ กษา (414) โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยการม ส วนร วมขององค คณะบ คคล (415) โครงการประช มคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา (416) โครงการประช มคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต สารบ ญ (ต อ) แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ (417) โครงการประช มเช งปฏ บ ต การปร บปร งทะเบ ยนประว ต ตามระเบ ยบ ก.ค.ศ. ว าด วยระบบ ทะเบ ยนประว ต อ เล กทรอน กส ส าหร บส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ส วนท 6 การกาก บ ต ดตาม ประเม นผล และรายงาน ภาคผนวก ค าส งแต งต งคณะกรรมการ คณะผ จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 สารบ ญตาราง แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 หน า ตารางท 1 จ านวนโรงเร ยน น กเร ยน และคร ป การศ กษา 2557 จ าแนกตามจ งหว ด ตารางท 2 จ านวนโรงเร ยนและน กเร ยนจ าแนกตามขนาดสถานศ กษา ตารางท 3 ผลการทดสอบระด บชาต ONET ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 ในภาพรวม ระด บ ป การศ กษา 2555 เปร ยบเท ยบป การศ กษา 2556 จ าแนกตามกล มสาระ ตารางท 4 ผลการทดสอบระด บชาต ONET ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 ในภาพรวม ระด บ ป การศ กษา 2555 เปร ยบเท ยบป การศ กษา 2556 จ าแนกตามกล มสาระ 8 ส วนท 1 บทนา พระราชกฤษฎ กาว าด วยการบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ซ งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 10 ต ลาคม 2546 มาตราท 14 ก าหนดให คณะร ฐมนตร ต องม แผนในการบร หารราชการแผ นด นเพ อใช เป น ท ศทางการด าเน นงานเช งย ทธศาสตร ของร ฐบาล มาตราท 16 ก าหนดให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของ ตนเองรองร บการปฏ บ ต งานตามแผนบร หารราชการแผ นด น ในระด บนโยบายป จจ บ น ได ก าหนดให ม แผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ( ) แผนการศ กษาแห งชาต ( ) ตลอดจนนโยบาย พ นฐานแห งร ฐ นโยบายของร ฐบาลท ส วนราชการท กระด บย ดถ อเป นท ศทางการจ ดท าแผนกลย ทธ หร อแผนพ ฒนา ต อไป ในฐานะเป นหน วยงานหน งท ต องจ ดท าแผนพ ฒนา การศ กษา 4 ป และแผนปฏ บ ต การประจ าป ท สอดคล องก บแผนปฎ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ท งในส วนของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและกระทรวงศ กษาธ การ เพ อให โรงเร ยนในส งก ดได ใช เป นกรอบและท ศทางในการด าเน นงานเช อมโยงส มพ นธ ก น และส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได ก าหนดเป นกรอบแนวค ดการด าเน นการโดยก าหนดว ส ยท ศน ไว ด งน ว ส ยท ศน การศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทยม ค ณภาพและมาตรฐานระด บสากลบนพ นฐานของความเป นไทย พ นธก จ 1. ส งเสร มและสน บสน นให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาอย างท วถ งและม ค ณภาพ 2. ส งเสร มให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตร 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท เน นการม ส วนร วม เพ อเสร มสร างความร บผ ดชอบต อค ณภาพการศ กษา เป าประสงค 1. น กเร ยนระด บก อนประถมศ กษาม พ ฒนาการท เหมาะสมตามช วงว ยและได สมด ลและน กเร ยนระด บ การศ กษ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks