แผน-ผลการปฏ บ ต การประจ าป คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ประจ าป งบประมาณ 2557 (ต วช ว ดตามเอกสารงบประมาณ) - PDF

Description
ประจ าป 2557 (ต วช ว ดตามเอกสาร) แก ไขคร ง 7 เป าหมายการให บร การกระทรวง : ก าล งคนระด บกลางและระด บส ง ม ค ณภาพ มาตรฐาน สามารถแข งข นได ในระด บสากล ประเด นย ทธศาสตร 1 การขยายงานว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 17 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประจ าป 2557 (ต วช ว ดตามเอกสาร) แก ไขคร ง 7 เป าหมายการให บร การกระทรวง : ก าล งคนระด บกลางและระด บส ง ม ค ณภาพ มาตรฐาน สามารถแข งข นได ในระด บสากล ประเด นย ทธศาสตร 1 การขยายงานว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน ย ทธศาสตร การจ ดสรร : ย ทธศาสตร การศ กษา ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณภาพช ว ต และความเท าเท ยมก นในส งคม เป าประสงค : บ ณฑ ตม ความร ค ณธรรม จร ยธรรม จรรยาบรรณว ชาช พ ม ว น ยและเส ยสละ ตอบสนองการพ ฒนาประเทศและรองร บการเป นประชาคมอาเซ ยน แผนงาน : จ ดการศ กษาอ ดมศ กษา กลย ทธ : สร างความโดดเด นของบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต ก จกรรมหล ก/ก จกรรมรอง/ก จกรรมย อย/โครงการ ต วช ว ดความส าเร จ หน วยน บ เป าหมาย แผน/ผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 1 ก จกรรมหล ก - งานจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1.1 ก จกรรมรอง - สาขาคร ศาสตร อ ตสาหกรรม/ว ชาพ นฐานและว ชาเล อก/โท โครงการผล ตบ ณฑ ตด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ านวนผ ส าเร จการศ กษา คน 590 แผน งปม สาขาว ชา และ 325 บร หารว ชาการฯ (1) ปร ญญาตร คน 265 แผน งปม (2) ปร ญญาโท คน 323 แผน งปม (3) ปร ญญาเอก คน 2 แผน งปม. - 2 จ านวนน กศ กษาเข าใหม คน 1,042 แผน งปม. 805 สาขาว ชา และ 237 บร หารว ชาการฯ (1) ปร ญญาตร คน 590 แผน งปม (2) ปร ญญาโท คน 406 แผน งปม (3) ปร ญญาเอก คน 46 แผน งปม G:\Plan (พนมพร ไพบ ลย )\แผนปฏ บ ต การประจ าป \แผนปฏ บ ต การประจ าป 2557 (ต วช ว ดตามเอกสารงประมาณ)...1 ประจ าป 2557 (ต วช ว ดตามเอกสาร) เป าหมายการให บร การกระทรวง : ก าล งคนระด บกลางและระด บส ง ม ค ณภาพ มาตรฐาน สามารถแข งข นได ในระด บสากล ประเด นย ทธศาสตร 1 การขยายงานว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน ย ทธศาสตร การจ ดสรร : ย ทธศาสตร การศ กษา ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณภาพช ว ต และความเท าเท ยมก นในส งคม เป าประสงค : บ ณฑ ตม ความร ค ณธรรม จร ยธรรม จรรยาบรรณว ชาช พ ม ว น ยและเส ยสละ ตอบสนองการพ ฒนาประเทศและรองร บการเป นประชาคมอาเซ ยน แผนงาน : จ ดการศ กษาอ ดมศ กษา กลย ทธ : สร างความโดดเด นของบ ณฑ ตให ม ค ณล กษณะตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต ก จกรรมหล ก/ก จกรรมรอง/ก จกรรมย อย/โครงการ ต วช ว ดความส าเร จ หน วยน บ เป าหมาย แผน/ผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 1 ก จกรรมหล ก - งานจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1.1 ก จกรรมรอง - สาขาคร ศาสตร อ ตสาหกรรม/ว ชาพ นฐานและว ชาเล อก/โท โครงการผล ตบ ณฑ ตด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (ต อ) จ านวนน กศ กษาคงอย คน 3,299 แผน งปม. 2,192 2,192 2,732 2,732 สาขาว ชา และ บร หารว ชาการฯ (1) ปร ญญาตร คน 2,415 แผน งปม. 2,090 2,090 2,415 2,415 - (2) ปร ญญาโท คน 757 แผน งปม (3) ปร ญญาเอก คน 127 แผน งปม ร อยละผ ส าเร จการศ กษาจบการศ กษาตามมาตรฐานหล กส ตร ร อยละ 100 แผน งปม. 100 สาขาว ชา และ บร หารว ชาการฯ ร อยละของผ ส าเร จการศ กษาจบการศ กษาตามหล กส ตรภายใน ร อยละ 90 แผน งปม. 90 สาขาว ชา และ ระยะเวลาก าหนด บร หารว ชาการฯ ค าใช จ ายการผล ตบ ณฑ ตตามได ร บจ ดสรร ล านบาท แผน งปม สาขาว ชา และ (งานสน บสน น+งานจ ดการ...ไม รวมงบลงท น) การเง นและบ ญช ร อยละความพ งพอใจของนายจ างม ต อผ ส าเร จการศ กษา ร อยละ 75 แผน งปม. 75 สาขาว ชา และ แผนงาน แก ไขคร ง 7 G:\Plan (พนมพร ไพบ ลย )\แผนปฏ บ ต การประจ าป \แผนปฏ บ ต การประจ าป 2557 (ต วช ว ดตามเอกสารงประมาณ)...2 ประจ าป 2557 (ต วช ว ดตามเอกสาร) เป าหมายการให บร การกระทรวง : ก าล งคนระด บกลางและระด บส ง ม ค ณภาพ มาตรฐาน สามารถแข งข นได ในระด บสากล ประเด นย ทธศาสตร 1 การขยายงานว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน ย ทธศาสตร การจ ดสรร : ย ทธศาสตร การศ กษา ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณภาพช ว ต และความเท าเท ยมก นในส งคม เป าประสงค : บ ณฑ ตม ข ดความสามารถส งตรงก บความต องการ แผนงาน : จ ดการศ กษาอ ดมศ กษา กลย ทธ : พ ฒนาข ดความสามารถด านภาษาต างประเทศให บ ณฑ ตตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต ก จกรรมหล ก/ก จกรรมรอง/ก จกรรมย อย/โครงการ ต วช ว ดความส าเร จ หน วยน บ เป าหมาย แผน/ผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 1 ก จกรรมหล ก - งานจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1.1 ก จกรรมรอง - สาขาคร ศาสตร อ ตสาหกรรม/ว ชาพ นฐานและว ชาเล อก/โท โครงการผล ตบ ณฑ ตด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (ต อ) ร อยละของผ ส าเร จการศ กษาได งานท าตรงสาขา ร อยละ 70 แผน งปม. 70 สาขาว ชา และ แผนงาน ร อยละของผ ส าเร จการศ กษาได งานท า ศ กษาต อ หร อประกอบ ร อยละ 80 แผน งปม. 80 สาขาว ชา และ อาช พอ สระภายในระยะเวลา 1 ป แผนงาน แผน/ผลการใช จ าย ประจ าป พ.ศ ก จกรรมหล ก งานจ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ล านบาท แผน งปม (ตาม ง.304/1) ก จกรรมหล ก - งานสน บสน นการจ ดการศ กษา 2.1 ก จกรรมรอง - บร หารท วไป (ตาม ง.304/1 ไม รวม ส ารองจ าย) ล านบาท แผน งปม โครงการบร หารจ ดการม ประส ทธ ภาพ 2.2 ก จกรรมรอง - ทะเบ ยนน กศ กษาและประมวลผล ล านบาท แผน งปม โครงการทะเบ ยนน กศ กษาและประมวลผล งบแผ นด น งบรายได แหล งอ น รวม แก ไขคร ง ก จกรรมรอง - บร การคอมพ วเตอร ทางว ชาการ ล านบาท แผน งปม โครงการบร การคอมพ วเตอร ทางว ชาการ 2.4 ก จกรรมรอง - บร หารว ชาการ ล านบาท แผน งปม โครงการบร หารว ชาการ 2.5 ก จกรรมรอง - พ ฒนาค ณภาพน กศ กษา ล านบาท แผน งปม โครงการพ ฒนาค ณภาพน กศ กษา G:\Plan (พนมพร ไพบ ลย )\แผนปฏ บ ต การประจ าป \แผนปฏ บ ต การประจ าป 2557 (ต วช ว ดตามเอกสารงประมาณ)...3 ประจ าป 2557 (ต วช ว ดตามเอกสาร) เป าหมายการให บร การกระทรวง : ก าล งคนระด บกลางและระด บส ง ม ค ณภาพ มาตรฐาน สามารถแข งข นได ในระด บสากล ประเด นย ทธศาสตร 1 การขยายงานว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน ย ทธศาสตร การจ ดสรร : ย ทธศาสตร การศ กษา ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณภาพช ว ต และความเท าเท ยมก นในส งคม เป าประสงค : บ ณฑ ตม ข ดความสามารถส งตรงก บความต องการ แผนงาน : จ ดการศ กษาอ ดมศ กษา กลย ทธ : พ ฒนาข ดความสามารถด านภาษาต างประเทศให บ ณฑ ตตามความต องการของผ ใช บ ณฑ ต ก จกรรมหล ก/ก จกรรมรอง/ก จกรรมย อย/โครงการ ต วช ว ดความส าเร จ หน วยน บ เป าหมาย แผน/ผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 2 ก จกรรมหล ก - งานสน บสน นการจ ดการศ กษา (ต อ) 2.6 ก จกรรมรอง - พ ฒนาบ คลากรทางว ชาการ ล านบาท แผน งปม โครงการพ ฒนาบ คลากรทางว ชาการ แก ไขคร ง ก จกรรมรอง - ผล ตและพ ฒนาส อการศ กษา ล านบาท แผน งปม โครงการผล ตและพ ฒนาส อการศ กษา 2.8 ก จกรรมรอง - พ ฒนาหล กส ตรและการเร ยนการสอน ล านบาท แผน งปม โครงการพ ฒนาหล กส ตรและการเร ยนการสอน 2.9 ก จกรรมรอง - ส งเสร มการผล ตต ารา ล านบาท แผน งปม โครงการส งเสร มการผล ตต ารา แผน/ผลการใช จ าย ประจ าป พ.ศ ก จกรรมหล ก งานสน บสน นการจ ดการศ กษา ล านบาท แผน งปม แผน/ผลการใช จ าย ประจ าป พ.ศ ผลผล ต : ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ล านบาท แผน งปม G:\Plan (พนมพร ไพบ ลย )\แผนปฏ บ ต การประจ าป \แผนปฏ บ ต การประจ าป 2557 (ต วช ว ดตามเอกสารงประมาณ)...4 ประจ าป 2557 (ต วช ว ดตามเอกสาร) ย ทธศาสตร ระด บชาต : นโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ย ทธศาสตร กระทรวง : การสน บสน นการว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างนว ตกรรม และการพ ฒนาประเทศ พ นธก จ การว จ ย เป าหมายการให บร การกระทรวง : ม ผลงานว จ ย และนว ตกรรมได ร บการเผยแพร น าไปใช ประโยชน หร อต อยอดในเช งพาณ ชย ประเด นย ทธศาสตร 1 การขยายงานว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน ย ทธศาสตร การจ ดสรร : ย ทธศาสตร การพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและนว ตกรรม เป าประสงค : ขยายงานว จ ยด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ค ณภาพเพ อข บเคล อนการพ ฒนาประเทศและเป นยอมร บในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน แผนงาน : ว จ ย กลย ทธ : พ ฒนางานว จ ย งานสร างสรรค และนว ตกรรมม ค ณภาพและสนองตอบความต องการของประเทศและกล มประเทศอาเซ ยน ก จกรรมหล ก/ก จกรรมรอง/ก จกรรมย อย/โครงการ ต วช ว ดความส าเร จ หน วยน บ เป าหมาย แผน/ผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 1 ก จกรรมหล ก - งานว จ ย พ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย 1.1 ก จกรรมรอง - ว จ ยพ นฐาน/ว จ ยประย กต /พ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย โครงการว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย จ านวนโครงการว จ ย โครงการ 57 แผน งปม สาขาว ชา และ 53 บร หารการว จ ย จ านวนผลงานว จ ยเป นไปตามมาตรฐานก าหนด ผลงาน 30 แผน งปม. 4 สาขาว ชา และ 26 บร หารการว จ ย จ านวนโครงการว จ ยแล วเสร จภายในระยะเวลาก าหนด โครงการ 30 แผน งปม. 4 สาขาว ชา และ 26 บร หารการว จ ย ค าใช จ ายของการว จ ยตามได ร บจ ดสรร ล านบาท แผน งปม สาขาว ชา และ การเง นและบ ญช จ านวนของงานว จ ยและงานสร างสรรค ต พ มพ เผยแพร ในวารสาร เร อง 65 แผน งปม. 30 สาขาว ชา และ ระด บชาต และนานาชาต 35 บร หารการว จ ย จ านวนของบทความว จ ยได ร บการอ างอ งในวารสารว ชาการ เร อง 2 แผน งปม. 2 สาขาว ชา และ หร อในฐานข อม ลระด บชาต หร อระด บนานาชาต บร หารการว จ ย แผน/ผลการใช จ าย ประจ าป พ.ศ ก จกรรมหล ก งานว จ ยพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย ล านบาท แผน งปม แผน/ผลการใช จ าย ประจ าป พ.ศ ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ล านบาท แผน งปม แก ไขคร ง 7 G:\Plan (พนมพร ไพบ ลย )\แผนปฏ บ ต การประจ าป \แผนปฏ บ ต การประจ าป 2557 (ต วช ว ดตามเอกสารงประมาณ)...5 ประจ าป 2557 (ต วช ว ดตามเอกสาร) ย ทธศาสตร ระด บชาต : นโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต ผลผล ต : ผลงานการให บร การว ชาการ ย ทธศาสตร กระทรวง : การสร างโอกาสทางการศ กษาแก ประชากรท กกล มอย างเท าเท ยม พ นธก จ การบร การว ชาการ เป าหมายการให บร การกระทรวง : ประชาชนได ร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks