ปการศ กษา 2557 [น กเร ยนท สรางช อเส ยงของโรงเร ยนทองประสาทเวทย] - PDF

Description
ความส าเร จ/ความภาคภ ม ใจ เก ยรต ยศช อเส ยงของโรงเร ยนในปการศ กษา ๒๕๕7 การแข-งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคเหน อ คร งท 64 จ งหว ดแพร- ประจ าป 2557 ระหว-างว นท ธ นวาคม 2557 รางว ล ประเภท

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 10 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ความส าเร จ/ความภาคภ ม ใจ เก ยรต ยศช อเส ยงของโรงเร ยนในปการศ กษา ๒๕๕7 การแข-งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคเหน อ คร งท 64 จ งหว ดแพร- ประจ าป 2557 ระหว-างว นท ธ นวาคม 2557 รางว ล ประเภท ช อน กเร ยน ช น รางว ลเหร ยญทอง ก จกรรมการแขงข น Spelling Bee ชนะเล ศ ป.1-ป.3 เด กชายกมลภพ ยศน นท+ ก จกรรมการแขงข น รางว ลเหร ยญทอง Multi Skills Competition เด กหญ งก ลยากร นพร ตน+ ป.4-ป.6 รางว ลเหร ยญทอง ก จกรรมการแขงข น การพ ดภาษาอ งกฤษ เด กหญ งก รณา ว มลล กษณ+ ป.3/1 รางว ลเหร ยญทอง รางว ลเหร ยญทอง รองชนะเล ศอ นด บท 1 รางว ลเหร ยญทอง Impromptu Speech ป.1-ป.3 ก จกรรมการประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ก จกรรมการแขงข นตอบปIญหาอาเซ ยน ( ASEAN Quiz ) ป.4-ป.6 ก จกรรมการประกวดเลาน ทานค ณธรรม ป.1-ป.3 เด กชายส ร ว ฒน+ วงษ+สาธ ภาพ เด กหญ งนภสร ระว วรรณ เด กชายศ ลนาถ ประเสร ฐนTอย เด กชาย ธนธรณ+ ข าส วรรณ+ เด กหญ งพรมพรรณ พรหมจาต การแข-งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บเขต ณ โรงเร ยนอน บาลว ดหนองข นชาต ระหว-างว นท ส งหาคม 2557 เหร ยญเง น การปIWนด นน าม น ปฐมว ย เด กหญ งจ ร ชยา นาคว น เด กหญ งศศ ชา เพ งอ น เด กชายร ชตะ พ ลส ขเสร ม เหร ยญทองแดง การสรTางภาพดTวยการฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ปฐมว ย เด กหญ งก ญญาน ฐ สารมะโน เด กหญ งป ณยพศว ร+ อ นสวาง เด กหญ งกานต+ธ รา มานะก จ เหร ยญทอง การวาดภาพ ปฐมว ย เด กส ร ยากร ระง บภ ย อ.3/3 เหร ยญทอง การเลาน ทานประกอบทาทาง ปฐมว ย เด กหญ งอรณ ชา จ าปาทอง อ 3/1 เหร ยญทอง การอานออกเส ยงจ บใจความ ป.4-6 เด กหญ งพรช ตา เกษไตรย+ก ล เหร ยญเง น เข ยนเร ยงความและค ดลายม อ ป.1-3 เด กหญ งร จาภา ดาวลอย ป.3/1 1 เหร ยญทอง เข ยนเร ยงความและค ดลายม อ ป.4-6 เด กหญ งณ ชชา พรมส ร ย+ เหร ยญเง น บทรTอยกรองกาพย+ยาน 11 ป.4-6 เด กหญ งมาล ตา ส ขห ต เด กหญ งร งร จ จ ลพ นธ+ เหร ยญทอง การแขงข นอ ฉร ยภาพคณ ตศาสตร+ ป.1-3 เด กชายภ ม น นท+ จ นบ ญ ป.3/1 ไดTเขTารวมรอง ชนะเล ศอ นด บท การแขงข นอ ฉร ยภาพคณ ตศาสตร+ ป.4-6 เด กชายศ ภณ ฐ ศร สว สด 1 ไดTเขTารวม การแขงข นสรTางสรรค+ผลงาน คณ ตศาสตร+โดยโปรแกรม GPS ป.4-6 เด กชายเหร ยญทอง จ นทร+ผาย เด กชายภ ทรพล หร งรอด ไดTเขTารวม การแขงข นคณ ตค ดเลขเร ว ป.1-3 เด กชายภ ครวรรธ+ อ จฉร ยะเก ยรต ป.3/4 ไดTเขTารวม การแขงข นคณ ตค ดเลขเร ว ป.4-6 เด กหญ งแกมกาญจน+ มานะก จ ป.4/2 เหร ยญทอง การแขงข นอ ฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร+ เหร ยญเง น การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร+ ประเภททดลอง ป.4-6 เด กหญ งบ ณยาพร มกรธว ช เด กชายส ทธ นวะมะว ฒน+ เด กหญ งวรรณภ สสร ภ กด ป.4-6 เด กชายธ รภ ทร จ นทร งษa เด กหญ งพรก ตต ศร พนมว ลย+ เด กหญ งบ ณฑ ตา หงส+ธนว ฒน+ เหร ยญทอง การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร+ ป.4-6 เด กหญ งปาร ณา บ ญยว ฒน+ ป.5/4 ประเภทส งประด ษฐ+ เด กชายจ รว ฒน+ ว ลพรรณ+ เด กชายธ รภ ทร ปIจฉ ม เหร ยญทอง การแขงข นเคร องรอนกระดาษพ บ ป.1-3 เด กชายก ตกมล ส วรรณโอสถ ป.3/1 เด กชายอาท ตย+ ส ขหงษ+ เหร ยญทอง การแขงข นการแสดงทาง ป.4-6 เด กหญ งดนยา ค าส ตย+ ว ทยาศาสตร+ (Science Show) เด กหญ งอรว เร องรอด เด กหญ งส ทธ มาภรณ+ จ นต+ธนว ฒน+ เหร ยญเง น วาดภาพระบายส ป.1-3 เด กหญ งส ร ว มล สระจ นทร+ ป.3/1 เหร ยญทอง การแขงข นพ ดภาษาอ งกฤษ ป.4-6 เด กหญ งบ ญราศ ปdยสมบ ญ Impromptu Speech เหร ยญทอง การแขงข น Spelling Bee ป.1-3 เด กชายกมลภพ ยศน นท+ เหร ยญทอง การแขงข น การพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ป.1-3 เด กหญ งก รณา ว มลล กษณ+ ป.3/1 2 เหร ยญทอง การแขงข นตอบปIญหาอาเซ ยน( ป.4-6 เด กชายศ ลนาถ ประเสร ฐนTอย ASEAN Quiz ) เด กชาย ธนธรณ+ ข าส วรรณ+ เหร ยญทอง การแขงข นการเลาน ทาน(Story ป.4-6 เด กหญ งธ ญg ตา กมลร ตนาก ล Telling) เหร ยญเง น การแขงข นก จกรรม Spelling ป.4-6 เด กชายธนภ ม ฉ นทว ทย+ Bee เหร ยญทอง การแขงข นท าอาหาร น าพร ก ผ ก สด เคร องเค ยง เหร ยญเง น การวาดภาพดTวยโปรแกรม คอมพ วเตอร+กราฟdก ป.4-6 เด กหญ งปณ สรา ประส ทธ+เขตก จ เด กหญ งศ วพร จ นกส ก จ เด กหญ งปารณ ย+ วงษ+ศา ป.1-3 เด กหญ งร ตตว ลย+ จ นทร+ศร เด กหญ งวน ชพร ปdยะภาค เหร ยญเง น การใชTโปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-6 เด กหญ งก ญญากาณฑ+ เพ ชจ นทร+ เด กหญ งธ ญล กษณ+ หนองคาย เหร ยญเง น การสรTางหน งส ออ เล กทรอน กส+ (E- Book) ป.4-6 เด กชายก ตต รว ไลTส วรรณชาต เด กชายช นว ตร พ นธ เมฆ เหร ยญทอง การสรTางWebpage ประเภท Web Editor ป.4-6 เด กชายเพชรกลTา ฉายว ฒนา เด กชายป ร ม เพ งพะยม ไดTเขTารวม ตอบบ ญหาส ขศ กษาและพลศ กษา ป.1-6 เด กหญ งส ท ตตรา น ตย+แสวง เด กหญ งนภ สฐ ชา เทวะ ไดTเขTารวม การแขงข นเคร องรอน ป.4-6 เด กชายพลพล น ยม ประเภทรอนไกล เด กชายว ชรพล พาน ไดTเขTารวม การแขงข นเคร องรอน ประเภทรอนนาน ป.4-6 เด กชายอภ ว ฒน+ ศร เม อง เด กชายอาท ตย+ แสนหาญ เหร ยญเง น การประกวดโครงงานค ณธรรม ป.4-6 เด กหญ งชนมล เถ อนว ถ เด กหญ งนณ ชา ภ พงษ+ เด กหญ งณ ฐรดา นพร ตน+ เด กหญ งณ ชาภ ทร อTนศร เด กชายเฉล มช ย ปากเกร ด 3 เหร ยญทอง การประกวดสวดมนต+แปล ป.1-6 เด กหญ งส ภาภรณ+ พ มพวง เด กหญ งพ สตราภรณ+ ศ ร มา ป.5/4 เด กหญ งพาขว ญ ปราก ม เด กหญ งปว ณ+ธ ดา อย ส งห+ ป.5/3 เด กหญ งปวร ศรา เตชะว ว ฒน+ก ล เด กหญ งบ ญธ ตา ข นกส กรรม เด กหญ งน ฌา ภ มร นทร+ เด กหญ งณ ฐธ ดา พ มกล น เด กหญ งณ ฐ ยา กaกศร เด กหญ งอรพรรณ ณรงค+ม เหร ยญทอง การแขงข นประด ษฐ+ของใชTจากว สด ธรรมชาต ในทTองถ น ป.4-6 เด กหญ งก ญญาณ ฐ มณ เสวตร+ เด กชายอต ชาต เม องน ล เด กชายอด ศร พลพ ฒน+ เหร ยญเง น การแขงข นประต มากรรม ป.1-3 เด กหญ งว น ทรา ปIญญา เด กชายพ ส ทธ พ ทธก จ เหร ยญทอง เลาน ทานค ณธรรม ป.1-3 เด กหญ งพรหมพรรณ พรหมจาต เหร ยญทอง การแขงข นนาฏศ ลปqไทยสรTางสรรค+ ป.1-6 เด กหญ งจร น นท+ ดาวต น เด กหญ งปร ยาภรณ+ อ ดมศร เด กหญ งวรล กษณ+ อ นดอนกลอย เด กหญ งศ ภล กษณ+ ศร ชมภ เด กหญ งนภาวรรณ ทTาวอาจ เด กหญ งณ ฏฐณ ชา บ ตรโท เด กหญ งณ ชา ทองค า เด กหญ งเบญจวรรณ แกนจ นท ก เด กหญ งอน ตญา วงษ+พน ด เด กหญ งอ จฉรา น นงาม เด กหญ งอ สร ยา โพธ พ ท กษ+ เด กหญ งส ธ รา ศ ภก จว ฒนา เด กหญ งส วภ ทร ศ ภก จว ฒนา เด กหญ งอ ญธ ดา เก ดลาภ เด กหญ งว ร ณญา อย รอง เด กหญ งพ รชา วช รไตรภพ ป.4/4 ป.4/4 ป.5/3 ป.3/4 ป.3/4 4 การแข-งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บกล -ม ณ โรงเร ยนทองประสาทเวทย ว นท 5 ส งหาคม 2557 ชนะเล ศอ นด บ 1 การปIWนด นน าม น ปฐมว ย เด กหญ งจ ร ชยา นาคว น เด กหญ งศศ ชา เพ งอ นเด กชาย ร ชตะ พ ลส ขเสร ม ชนะเล ศอ นด บ 1 การสรTางภาพดTวยการฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ปฐมว ย เด กหญ งก ญญาน ฐ สารมะโน เด กหญ งป ณยพศว ร+ อ นสวาง เด กหญ งกานต+ธ รา มานะก จ ชนะเล ศอ นด บ 1 การวาดภาพ ปฐมว ย เด กส ร ยากร ระง บภ ย อ.3/3 ชนะเล ศอ นด บ 1 การเลาน ทานประกอบทาทาง ปฐมว ย เด กหญ งอรณ ชา จ าปาทอง อ 3/1 ชนะเล ศอ นด บ 1 การอานออกเส ยงจ บใจความ ป.4-6 เด กหญ งพรช ตา เกษไตรย+ก ล ชนะเล ศอ นด บ 1 เข ยนเร ยงความและค ดลายม อ ป.1-3 เด กหญ งร จาภา ดาวลอย ป.3/1 ชนะเล ศอ นด บ 1 เข ยนเร ยงความและค ดลายม อ ป.4-6 เด กหญ งณ ชชา พรมส ร ย+ ชนะเล ศอ นด บ 1 บทรTอยกรองกาพย+ยาน 11 ป.4-6 เด กหญ งมาล ตา ส ขห ต เด กหญ งร งร จ จ ลพ นธ+ ชนะเล ศอ นด บ 1 การแขงข นอ ฉร ยภาพคณ ตศาสตร+ ป เด กชายภ ม น นท+ จ นบ ญ ป.3/1 ชนะเล ศอ นด บ 1 การแขงข นอ ฉร ยภาพคณ ตศาสตร+ ป.4-6 เด กชายศ ภณ ฐ ศร สว สด ชนะเล ศอ นด บ 1 การแขงข นสรTางสรรค+ผลงาน คณ ตศาสตร+ โดยโปรแกรม GPS ป.4-6 เด กชายเหร ยญทอง จ นทร+ผาย เด กชายภ ทรพล หร งรอด ชนะเล ศอ นด บ 1 การแขงข นคณ ตค ดเลขเร ว ป.1-3 เด กชายภ ครวรรธ+ อ จฉร ยะเก ยรต ป.3/4 ชนะเล ศอ นด บ 1 การแขงข นคณ ตค ดเลขเร ว ป.4-6 เด กหญ งแกมกาญจน+ มานะก จ ป.4/2 ชนะเล ศอ นด บ 1 การแขงข นอ ฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร+ ชนะเล ศอ นด บ 1 การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร+ ประเภททดลอง ชนะเล ศอ นด บ 1 การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร+ ประเภทส งประด ษฐ+ ป.4-6 เด กหญ งบ ณยาพร มกรธว ช เด กชายส ทธ นวะมะว ฒน+ เด กหญ งวรรณภ สสร ภ กด ป.4-6 เด กชายธ รภ ทร จ นทร งษ+ เด กหญ งพรก ตต ศร พนมว ลย+ เด กหญ งบ ณฑ ตา หงส+ธนว ฒน+ ป.4-6 เด กหญ งปาร ณา บ ญยว ฒน+ เด กชายจ รว ฒน+ ว ลพรรณ+ เด กชายธ รภ ทร ปIจฉ ม ป.5/4 5 การแขงข นเคร องรอนกระดาษพ บ ป.1-3 เด กชายก ตกมล ส วรรณโอสถ เด กชายอาท ตย+ ส ขหงษ+ ชนะเล ศอ นด บ 1 ชนะเล ศอ นด บ 1 ป.3/1 ชนะเล ศอ นด บ 1 การแขงข นการแสดงทาง ป.4-6 เด กหญ งดนยา ค าส ตย+ ว ทยาศาสตร+ (Science Show) เด กหญ งอรว เร องรอด เด กหญ งส ทธ มาภรณ+ จ นต+ธนว ฒน+ ชนะเล ศอ นด บ 1 วาดภาพระบายส ป.1-3 เด กหญ งส ร ว มล สระจ นทร+ ป.3/1 ชนะเล ศอ นด บ 1 การแขงข นพ ดภาษาอ งกฤษ ป.4-6 เด กหญ งบ ญราศ ปdยสมบ ญ Impromptu Speech ชนะเล ศอ นด บ 1 การแขงข น Spelling Bee ป.1-3 เด กชายกมลภพ ยศน นท+ ชนะเล ศอ นด บ 1 การแขงข น การพ ดภาษาอ งกฤษ ป.1-3 เด กหญ งก รณา ว มลล กษณ+ ป.3/1 Impromptu Speech ชนะเล ศอ นด บ 1 การแขงข นตอบปIญหาอาเซ ยน( ASEAN Quiz ) ป.4-6 เด กชายศ ลนาถ ประเสร ฐนTอย เด กชาย ธนธรณ+ ข าส วรรณ+ ชนะเล ศอ นด บ 1 การแขงข นการเลาน ทาน(Story Telling) ชนะเล ศอ นด บ 1 การแขงข นก จกรรม Spelling Bee ชนะเล ศอ นด บ 1 การแขงข นท าอาหาร น าพร ก ผ กสด เคร องเค ยง ชนะเล ศอ นด บ 1 การวาดภาพดTวยโปรแกรม คอมพ วเตอร+กราฟdก ชนะเล ศอ นด บ 1 การใชTโปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-6 เด กหญ งธ ญg ตา กมลร ตนาก ล ป.4-6 เด กชายธนภ ม ฉ นทว ทย+ ป.4-6 เด กหญ งปณ สรา ประส ทธ+เขตก จ เด กหญ งศ วพร จ นกส ก จ เด กหญ งปารณ ย+ วงษ+ศา ป.1-3 เด กหญ งร ตตว ลย+ จ นทร+ศร เด กหญ งวน ชพร ปdยะภาค ป.4-6 เด กหญ งก ญญากาณฑ+ เพ ชจ นทร+ เด กหญ งธ ญล กษณ+ หนองคาย ชนะเล ศอ นด บ 1 การสรTางหน งส ออ เล กทรอน กส+ (E- Book) ชนะเล ศอ นด บ 1 การสรTาง Webpage ประเภท Web Editor ชนะเล ศอ นด บ 1 ตอบบ ญหาส ขศ กษาและพลศ กษา ชนะเล ศอ นด บ 1 การแขงข นเคร องรอน ประเภทรอนไกล ป.4-6 เด กชายก ตต รว ไลTส วรรณชาต เด กชายช นว ตร พ นธ เมฆ ป.4-6 เด กชายเพชรกลTา ฉายว ฒนา เด กชายป ร ม เพ งพะยม ป.1-6 เด กหญ งส ท ตตรา น ตย+แสวง เด กหญ งนภ สฐ ชา เทวะ ป.4-6 เด กชายพลพล น ยม เด กชายว ชรพล พาน 6 ชนะเล ศอ นด บ 1 กา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks