รายการประมาณราคา ป งบประมาณ 2557 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน - PDF

Description
รายการประมาณราคา ป งบประมาณ 2557 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ รายการ หน า ส วนท 1 ค างานต นท น ก. กล มงานท 1 A. 1. งานโครงสร างว ศวกรรม A งานข ดด น 1 A งานเสาเข ม 2 6 A3. 1.3

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 9 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายการประมาณราคา ป งบประมาณ 2557 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ รายการ หน า ส วนท 1 ค างานต นท น ก. กล มงานท 1 A. 1. งานโครงสร างว ศวกรรม A งานข ดด น 1 A งานเสาเข ม 2 6 A งานแบบหล อคอนกร ต 7 A งานคอนกร ตโครงสร าง 8 A งานเหล กเสร มคอนกร ต 9 10 A งานพ นคอนกร ตส าเร จร ปอ ดแรงและตะแกรงเหล กส าเร จร ป A งานเหล กโครงสร างร ปพรรณ B. 2. งานสถาป ตยกรรม B งานม งหล งคา B งานฝ าเพดานและแผงบ งแดด B งานพ น B งานผน ง B งานบ วเช งผน ง 31 B งานฉาบป น B งานประต หน าต าง B งานบ นได ระเบ ยงทางเด น B งานส ขภ ณฑ B งานทาส C. 3. งานระบบส ขาภ บาล ด บเพล ง และป องก นอ คค ภ ย C ว สด ท อน า และ อ ปกรณ C งานส ขาภ บาล ด บเพล ง และระบบความปลอดภ ย C งานเด นท อโสโครก 54 C งานเด นท อน าด 54 D. 4. งานระบบไฟฟ าและส อสาร D ดวงโคมไฟฟ า D สว ทซ ไฟฟ าและเต าร บ (ปล ก) 59 D ต ควบค มกระแสไฟฟ า 59 D หลอดไฟ D ช นส วนและองค ประกอบอ นๆ D ระบบสายล อฟ า 61 D สายไฟฟ าแรงด นต า 61 63 สารบ ญ รายการ หน า E. 5. งานระบบปร บอากาศและระบายอากาศ E เคร องปร บอากาศ (ไม รวมภาษ ม ลค าเพ ม) 64 E เคร องปร บอากาศ (รวมภาษ ม ลค าเพ มแล ว) 65 E พ ดลม 66 F. 6. งานระบบล ฟต และบ นไดเล อน (ไม ม ข อม ล) 66 G. 7. งานระบบเคร องกลและระบบพ เศษอ นๆ (ไม ม ข อม ล) 66 ข. กล มงานท 2. H. 1. งานคร ภ ณฑ จ ดจ างหร อส งท า H1.1.1 คร ภ ณฑ สร างก บท 67 I. 2. งานตกแต งภายในอาคาร ค. กล มงานท 3. J. 1. งานภ ม ท ศน J3.1.1 เสาธงมาตรฐาน สพฐ. (ไม รวม Fctor F) 67 J3.1.2 ร วมาตรฐาน สพฐ. (ไม รวม Fctor F) 67 J3.1.3 ถนนคอนกร ตเสร มเหล ก มาตรฐาน สพฐ. (ไม รวม Fctor F) 67 J4.1.4 ถนนลาดยางมาตรฐาน สพฐ. (ไม รวม Fctor F) 68 J5.1.5 ผ วจราจร ผ วทาง (ไม รวม Fctor F) 68 J6.1.6 ลานคอนกร ตเสร มเหล ก (ไม รวม Fctor F) 68 J6.1.7 รางระบายน ามาตรฐาน สพฐ. (ไม รวม Fctor F) 68 K. 2. งานผ งบร เวณและงานก อสร างประกอบอ นๆ (ไม ม ข อม ล) 68 ส วนท 2. คร ภ ณฑ จ ดซ อหร อส งซ อ L. 1. งานคร ภ ณฑ จ ดซ อหร อส งท า ระบบโสต ระบบโสตท ศน อ ปกรณ ร กษาความปลอดภ ย อ ปกรณ ระบบคอมพ วเตอร คร ภ ณฑ ลอยต วท กชน ด พร อมการต ดต ง L1.1.1 คร ภ ณฑ ลอยต ว 69 ส วนท 3. ค าใช จ ายพ เศษตามข อก าหนดฯ M. 1. งานค าใช จ ายพ เศษตามข อก าหนดและค าใช จ ายอ นท จ าเป นต องม (ไม ม ข อม ล) 69 N. ภาคผนวก N1. ไม แปรร ป N2. ว สด แผ นแข ง N3. ค าแรงงานร อถอน N4. เคม ภ ณฑ 78 ตารางค า FACTOR F งานก อสร างอาคาร 79 ต วอย างการค านวณ FACTOR F 80 เอกสารอ างอ ง 81 1 ส วนท 1 ค างานต นท น ก. กล มงานท 1 A. A1. A งานโครงสร างว ศวกรรม 1.1 งานข ดด น ข ดด นฐานรากแล วถมค น ด นท วไป ปร มาณเก น 100 ลบ.ม. หร อข ดล กไม เก น 1.00 เมตร ลบ.ม. 99. ปร มาณต งแต ลบ.ม. หร อข ดล ก ม. ลบ.ม ปร มาณน อยกว า 25 ลบ.ม.หร อข ดล กเก น1.50 ม. ลบ.ม A1001 ด นล กร ง ปร มาณเก น 100 ลบ.ม. หร อข ดล กไม เก น 1.00 เมตร ลบ.ม ปร มาณต งแต ลบ.ม. หร อข ดล ก ม. ลบ.ม ปร มาณน อยกว า 25 ลบ.ม.หร อข ดล กเก น1.50 ม. ลบ.ม ข ดด นอ น ๆ A1002 ข ดด นท วไป ลบ.ม. 60. A1003 ข ดด นท วไป (เคร องจ กรกล) ลบ.ม. 18. A1004 ข ดลอกคลอง สระน า (เคร องจ กรกล) ลบ.ม. 25. ว สด รองฐานราก A1005 ทรายหยาบรองพ น ลบ.ม A1006 อ ฐห กกระท งแน นรองพ น ลบ.ม คอนกร ตหยาบรองฐานราก A1007 คอนกร ตหยาบ 1:3:5 ( ประเภท 1 ) ลบ.ม. 1, A1008 คอนกร ตหยาบ 1:3:5 ( ประเภท 5 ) ลบ.ม. 1, ว สด ถมบร เวณ เพ อปร บระด บ (ขนจากกองใกล อาคารและปร บระด บ) A1009 ทรายถม ลบ.ม A1010 ด น ลบ.ม A1011 ด นล กร ง ลบ.ม ถมบดอ ดด น ล กร ง ( เคร องจ กรกล ) A1012 อ ดแน นธรรมดา ลบ.ม. 25. A1013 อ ดแน น 85% ลบ.ม. 35 ล กร ง 46 บาท/ลบ.ม. ทราย ห น A1014 ทรายหยาบ ลบ.ม A1015 ทรายละเอ ยด ลบ.ม A1016 ห นย อย เบอร 1 ลบ.ม A1017 ห นย อย เบอร 2 ลบ.ม A1018 ห นคล ก ลบ.ม A1019 ห นสเปก ลบ.ม. 380. 2 A งานเสาเข ม เสาเข ม คอนกร ตอ ดแรง ( คอร. ) เสาเข มร ปส เหล ยมต น A2000 เสาเข ม คอร.. ขนาด 0.18 x 0.18 x ม. A2001 A2002 A2003 A2004 A2005 A2006 A2007 A2008 A2009 A2010 เสาเข ม คอร.. ขนาด 0.22 x 0.22 x ม. เสาเข ม คอร.. ขนาด 0.25 x 0.25 x ม. เสาเข ม คอร.. ขนาด 0.26 x 0.26 x ม. เสาเข ม คอร.. ขนาด 0.30 x 0.30 x ม. เสาเข ม คอร.. ขนาด 0.35 x 0.35 x ม. เสาเข มร ปต ว ไอ เสาเข มร ปต วไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x ม. เสาเข มร ปต วไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x ม. เสาเข มร ปต วไอ ขนาด 0.30 x 0.30 x ม. เสาเข มร ปต วไอ ขนาด 0.35 x 0.35 x ม. เสาเข มร ปต วไอ ขนาด 0.40 x 0.40 x ม. ต น 5, จ านวนมากกว า 100 ต นข นไป ต น 5, จ านวน ต น ต น 5,100 1,280 จ านวนน อยกว า 50 ต น ต น 6, จ านวนมากกว า 100 ต นข นไป ต น 6,000 1,120 จ านวน ต น ต น 6,000 1,430 จ านวนน อยกว า 50 ต น ต น 7, จ านวนมากกว า 100 ต นข นไป ต น 7,600 1,190 จ านวน ต น ต น 7,600 1,440 จ านวนน อยกว า 50 ต น ต น 7,850 1,080 จ านวนมากกว า 100 ต นข นไป ต น 7,850 1,340 จ านวน ต น ต น 7,850 1,450 จ านวนน อยกว า 50 ต น ต น 10,445 1,150 จ านวนมากกว า 100 ต นข นไป ต น 10,445 1,395 จ านวน ต น ต น 10,445 1,520 จ านวนน อยกว า 50 ต น ต น 15,155 1,343 จ านวนมากกว า 100 ต นข นไป ต น 15,155 1,559 จ านวน ต น ต น 15,155 1,712 จ านวนน อยกว า 50 ต น ต น 5, จ านวนมากกว า 100 ต นข นไป ต น 5,200 1,120 จ านวน ต น ต น 5,200 1,430 จ านวนน อยกว า 50 ต น ต น 6,000 1,080 จ านวนมากกว า 100 ต นข นไป ต น 6,000 1,340 จ านวน ต น ต น 6,000 1,450 จ านวนน อยกว า 50 ต น ต น 8,350 1,150 จ านวนมากกว า 100 ต นข นไป ต น 8,350 1,395 จ านวน ต น ต น 8,350 1,520 จ านวนน อยกว า 50 ต น ต น 10,445 1,343 จ านวนมากกว า 100 ต นข นไป ต น 10,445 1,559 จ านวน ต น ต น 10,445 1,712 จ านวนน อยกว า 50 ต น ต น 15,255 1,380 จ านวนมากกว า 100 ต นข นไป ต น 15,255 1,620 จ านวน ต น ต น 15,255 1,785 จ านวนน อยกว า 50 ต น 3 A2011 A2012 A2013 A2014 ต น 6, จ านวนมากกว า 100 ต นข นไป ต น 6,650 1,190 จ านวน ต น ต น 6,650 1,440 จ านวนน อยกว า 50 ต น ต น 8,315 1,150 จ านวนมากกว า 100 ต นข นไป ต น 8,315 1,395 จ านวน ต น ต น 8,315 1,520 จ านวนน อยกว า 50 ต น ต น 9,975 1,343 จ านวนมากกว า 100 ต นข นไป ต น 9,975 1,559 จ านวน ต น ต น 9,975 1,712 จ านวนน อยกว า 50 ต น ต น 13,305 1,380 จ านวนมากกว า 100 ต นข นไป ต น 13,305 1,620 จ านวน ต น ต น 13,305 1,785 จ านวนน อยกว า 50 ต น A2015 เสาเข มเจาะ ขนาด Ø 0.35 x ม. ต น 16,060 รวมค าเจาะ A2016 เสาเข มเจาะ ขนาด Ø 0.43 x ม. ต น 20,625 รวมค าเจาะ A2017 เสาเข มเจาะ ขนาด Ø 0.50 x ม. ต น 27,060 รวมค าเจาะ A2018 เสาเข มเจาะ ขนาด Ø 0.60 x ม. ต น 33,220 รวมค าเจาะ A2019 A2020 A2021 A2022 เสาเข มร ปกลมกลวง ( แบบแรงเหว ยง ) เสาเข มกลมกลวง ขนาด Ø 0.25 x ม. เสาเข มกลมกลวง ขนาด Ø 0.30 x ม. เสาเข มกลมกลวง ขนาด Ø 0.35 x ม. เสาเข มกลมกลวง ขนาด Ø 0.40 x ม. เสาเข มเจาะระบบ DRY PROCESS เสาเข ม คอนกร ตอ ดแรงขนาดเล ก ร ปต ว ไอ เสาเข ม คอร. ร ปต วไอ ขนาด 15 ซม. x 3.00 ม. เสาเข ม คอร. ร ปต วไอ ขนาด 15 ซม. x 4.00 ม. เสาเข ม คอร. ร ปต วไอ ขนาด 15 ซม. x 5.00 ม. เสาเข ม คอร. ร ปต วไอ ขนาด 15 ซม. x 6.00 ม. ราคาการท าเสาเข มเจาะ อาจเปล ยนแปลงตาม สภาพพ นท ก อสร าง ต น จ านวนมากกว า 200 ต นข นไป ต น จ านวน ต น ต น จ านวนน อยกว า 100 ต น ต น จ านวนมากกว า 200 ต นข นไป ต น จ านวน ต น ต น จ านวนน อยกว า 100 ต น ต น จ านวนมากกว า 200 ต นข นไป ต น จ านวน ต น ต น จ านวนน อยกว า 100 ต น ต น จ านวนมากกว า 200 ต นข นไป ต น จ านวน ต น ต น จ านวนน อยกว า 100 ต น 4 A2023 A2024 A2025 A2026 A2027 A2028 A2029 A2030 A2031 ร ปต ว ท เสาเข ม คอร. ร ปต วท ยาว 3.00 ม. เสาเข ม คอร. ร ปต วท ยาว 4.00 ม. เสาเข ม คอร. ร ปต วท ยาว 5.00 ม. เสาเข ม คอร. ร ปต วท ยาว 6.00 ม. ร ปหกเหล ยมกลวง เสาเข มหกเหล ยมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม. เสาเข มหกเหล ยมกลวง ขนาด 0.15 x 3.00 ม. เสาเข มหกเหล ยมกลวง ขนาด 0.15 x 4.00 ม. เสาเข มหกเหล ยมกลวง ขนาด 0.15 x 5.00 ม. เสาเข มหกเหล ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม. เสาร วคอนกร ต แบบต นช าง ต น จ านวนมากกว า 200 ต นข นไป ต น จ านวน ต น ต น จ านวนน อยกว า 100 ต น ต น จ านวนมากกว า 200 ต นข นไป ต น จ านวน ต น ต น จ านวนน อยกว า 100 ต น ต น จ านวนมากกว า 200 ต นข นไป ต น จ านวน ต น ต น จ านวนน อยกว า 100 ต น ต น จ านวนมากกว า 200 ต นข นไป ต น จ านวน ต น ต น จ านวนน อยกว า 100 ต น ต น จ านวนมากกว า 200 ต นข นไป ต น จ านวน ต น ต น จ านวนน อยกว า 100 ต น ต น จ านวนมากกว า 200 ต นข นไป ต น จ านวน ต น ต น จ านวนน อยกว า 100 ต น ต น จ านวนมากกว า 200 ต นข นไป ต น จ านวน ต น ต น จ านวนน อยกว า 100 ต น ต น จ านวนมากกว า 200 ต นข นไป ต น จ านวน ต น ต น จ านวนน อยกว า 100 ต น ต น จ านวนมากกว า 200 ต นข นไป ต น จ านวน ต น ต น จ านวนน อยกว า 100 ต น A2032 เสาร วคอนกร ตแบบต นช าง ขนาด 4 น ว x 4 น ว ยาว 2.50 ม. ต น A2033 เสาร วคอนกร ตแบบต นช าง ขนาด 4 น ว x 4 น ว ยาว 3.00 ม. ต น 5 A2034 เสาร วคอนกร ตแบบต วด ยาว 2.10 ม. ต น A2035 เสาร วคอนกร ตแบบต วด ยาว 2.40 ม. ต น A2036 เสาร วคอนกร ตแบบต วด ยาว 2.70 ม. ต น A2037 เสาร วคอนกร ตแบบต วด ยาว 3.10 ม. ต น A2038 เสาตอม อคอนกร ต ขนาด 10 x 10 ซม. x 1.00 ม. ท อน A2039 เสาตอม อคอนกร ต ขนาด 10 x 10 ซม. x 2.00 ม. ท อน A2040 เสาตอม อคอนกร ต ขนาด 10 x 10 ซม. x 3.00 ม. ท อน A2041 เสาตอม อคอนกร ต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 1.00 ม. ท อน A2042 เสาตอม อคอนกร ต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 2.00 ม. ท อน A2043 เสาตอม อคอนกร ต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 3.00 ม. ท อน A2044 เสาเข มไม ย คาล ปต ส ขนาด Ø 3 น ว x 3.00 ม. ต น A2045 เสาเข มไม ย คาล ปต ส ขนาด Ø 4 น ว x 4.00 ม. ต น A2046 เสาเข มไม ย คาล ปต ส ขนาด Ø 5 น ว x 5.00 ม. ต น A2047 เสาเข มไม ย คาล ปต ส ขนาด Ø 6 น ว x 6.00 ม. ต น A2048 ค าสก ดห วเสาเข มเจาะ ขนาด Ø 0.30 ม. ต น 230. A2049 ค าสก ดห วเสาเข มเจาะ ขนาด Ø 0.35 ม. ต น 250. A2050 ค าสก ดห วเสาเข มเจาะ ขนาด Ø 0.40 ม. ต น 280. A2051 ค าสก ดห วเสาเข มเจาะ ขนาด Ø 0.50 ม. ต น 300. A2052 ค าสก ดห วเสาเข มเจาะ ขนาด Ø 0.60 ม. ต น 350. แบบต ว ด ( ท องปล ง ) เสาตอม อคอนกร ต เสาเข มไม สน เสาเข มไม ย คาล ปต ส ค าสก ดห วเสาเข ม เสาเข มเจาะ เสาเข ม คอร. ร ปต วไอ A2053 ค าสก ดห วเสาเข ม คอร. ร ปต วไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ต น 150. A2054 ค าสก ดห วเสาเข ม คอร. ร ปต วไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ต น 180. A2055 ค าสก ดห วเสาเข ม คอร. ร ปต วไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ต น 230. A2056 ค าสก ดห วเสาเข ม คอร. ร ปต วไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ต น 250. A2057 ค าสก ดห วเสาเข ม คอร. ร ปต วไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ต น 280. A2058 ค าสก ดห วเสาเข ม คอร. ร ปต วไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ต น 300. 6 A2059 ค าสก ดห วเสาเข ม คอร. ส เหล ยมต น ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ต น 180. A2060 ค าสก ดห วเสาเข ม คอร. ส เหล ยมต น ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ต น 200. A2061 ค าสก ดห วเสาเข ม คอร. ส เหล ยมต น ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ต น 250. A2062 ค าสก ดห วเสาเข ม คอร. ส เหล ยมต น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ต น 280. A2063 ค าสก ดห วเสาเข ม คอร. ส เหล ยมต น ขนาด 0.35 ม. ต น 300. A2064 ค าสก ดห วเสาเข ม คอร. ส เหล ยมต น ขนาด 0.40 ม. ต น 320. A2065 ว ธ BORING TEST จ ด 13,500 A2066 ว ธ PLATE BEARING จ ด 6,500 เสาเข ม คอร. ส เหล ยมต น การทดสอบทางว ศวกรรม ทดสอบความสามารถร บน าบรรท กของพ นด น ทดสอบความสมบ รณ ของเสาเข ม A2067 ว ธ DYNAMIC LOAD TEST จ ด 28,500 A2068 ว ธ SEISMIC INTEGRITY TEST จ ด 300 ราคาเปล ยนแปลงได ตาม สภาพของสถานท ก อสร าง ราคาเปล ยนแป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks