แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา - PDF

Description
แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ก าหนดให

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 8 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ก าหนดให องค กรปกครองส วนท องถ นจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป และ แผนการด าเน นงาน ส าหร บแผนการด าเน นงานน น ม จ ดม งหมายเพ อแสดงถ งรายละเอ ยดแผนงาน/โครงการ พ ฒนาและก จกรรมท ด าเน นการจร งท งหมดในพ นท ขององค กรปกครองส วนท องถ นประจ าป งบประมาณน น แผนการด าเน นงานจ งเป นเอกสารท ระบ แผนงาน/โครงการ/ก จกรรมท งหมดท จะด าเน นการในป งบประมาณน น ซ งทาให แนวทางในการดาเน นงานในป งบประมาณน นขององค กรปกครองส วนท องถ นม ความช ดเจนในการปฏ บ ต มากข นม การประสานและบ รณาการการท างานก บหน วยงาน และการจ าแนกรายละเอ ยดต าง ๆ ของแผนงาน/ โครงการ ในแผนการดาเน นงานจะทาให การต ดตามประเม นผลเม อส นป ม ความสะดวกมากข นอ กด วย โครงการ/ก จกรรมการพ ฒนาท บรรจ ในแผนการด าเน นงาน ประจ าป 2557 ขององค การบร หาร ส วนตาบลพระธาต ข งแกง ม ท มาจาก 1) งบประมาณรายจ ายประจ าป ขององค การบร หารส วนต าบลพระธาต ข งแกง (รวมท ง เง นอ ดหน นท องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อ ดหน นให หน วยงานอ นดาเน นการ) 2) โครงการ/ก จกรรมการพ ฒนาท องค การบร หารส วนต าบลพระธาต ข งแกงด าเน นการเอง โดยไม ใช งบประมาณ (ถ าม ) 3) โครงการ/ก จกรรมการพ ฒนาของหน วยราชการส วนกลาง ส วนภ ม ภาค หร อหน วยงานอ น ๆ ท ดาเน นการในพ นท ขององค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง 4) โครงการ/ก จกรรมการพ ฒนาอ น ๆ ท องค การบร หารส วนต าบลพระธาต ข งแกง พ จารณาว า จะเก ดประโยชน ในการประสานการดาเน นงานในพ นท 1.2 ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1. เพ อแสดงรายละเอ ยดของแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมท งหมดท จะด าเน นการจร ง ในป งบประมาณน น ในพ นท ขององค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง 2. เพ อใช เป นเอกสารส าค ญในการต ดต อประสานงานก บหน วยงานอ น ให ม ความสะดวกและ ช ดเจนในการดาเน นการต าง ๆ 3. เพ อเป นการแปลงแผนพ ฒนา 3 ป ไปส แผนการด าเน นงาน ให ม ความสอดคล องก บ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา 1.3 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน นงาน ระเบ ยบการจ ดทาแผนการดาเน นงาน จากระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ (หมวด 5 ข อ 26) ได กาหนดให องค กรปกครองส วนท องถ นจ ดทาแผนการดาเน นงาน โดยม ข นตอนด งน 1) คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น รวบรวม แผนงาน/โครงการพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น หน วยราชการส วนกลาง ส วนภ ม ภาค ร ฐว สาหก จและ หน วยงานอ น ๆ ท ต องการดาเน นการในพ นท ขององค กรปกครองส วนท องถ น 2) คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น จ ดท า ร างแผนการดาเน นงาน โดยพ จารณา แผนงาน/โครงการ ขององค กรปกครองส วนท องถ นและจากหน วยงานต าง ๆ 3) คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น น าร างแผนการด าเน นงานเสนอต อ คณะกรรมการพ ฒนาท องถ น 4) คณะกรรมการพ ฒนาท องถ นพ จารณาร างแผนการด าเน นงาน แล วน าเสนอต อผ บร หาร ท องถ น เพ อให ความเห นชอบ 5) เม อผ บร หารท องถ นให ความเห นชอบร างแผนการด าเน นงานแล ว ให ประกาศเป น แผนการดาเน นงาน โดยให ป ดประกาศแผนการด าเน นงาน ภายในส บห าว น น บแต ว นท ประกาศเพ อให ประชาชน ในท องถ นทราบโดยท วก นและต องป ดประกาศไว อย างน อยสามส บว น ระยะเวลาในการจ ดทาแผนการดาเน นงาน แผนการด าเน นงานต องจ ดท าให เสร จภายในเด อนธ นวาคมของป งบประมาณน น ๆ หร อภายใน สามส บว น น บแต ว นท ต งงบประมาณด าเน นการหร อได ร บแจ งแผนงาน/โครงการจากหน วยราชการส วนกลาง ส วนภ ม ภาค ร ฐว สาหก จหร อหน วยงานอ น ๆ ท ต องด าเน นการในพ นท องค การบร หารส วนต าบลในป งบประมาณ น น เพ อให ดาเน นโครงการได ในป งบประมาณน น การขยายเวลาการจ ดทาและการแก ไขแผนการดาเน นงานเป นอานาจของผ บร หารท องถ น แนวทางในการจ ดทาแผนการดาเน นงาน แผนการด าเน นงาน เป นเคร องม อส าค ญในการบร หารงานของผ บร หารท องถ นเพ อควบค ม การด าเน นงานให เป นไปอย างเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ รวมท งย งเป นเคร องม อในการต ดตามการด าเน นงาน และการประเม นผล ด งน น แผนการดาเน นงานจ งม แนวทางในการจ ดทา ด งน 1. เป นแผนท แยกออกมาจากแผนพ ฒนา และม ล กษณะเป นแผนดาเน นการ (Action plan) 2. จ ดทาหล งจากท ได ม การจ ดทางบประมาณรายจ ายประจาป แล ว 3. แสดงถ งเป าหมาย รายละเอ ยดก จกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท ช ดเจน และแสดงถ ง การดาเน นงานจร ง 4. เป นการรวบรวมข อม ลจากท กหน วยงานท จะเข ามาด าเน นการในพ นท ขององค กรปกครอง ส วนท องถ น 2 1.4 ประโยชน ของแผนการดาเน นงาน 1. ท าให องค การบร หารส วนต าบลพระธาต ข งแกง ม ท ศทางการพ ฒนาท ช ดเจน โดยใช แผนการดาเน นงาน เป นเคร องม อในการพ ฒนาท องถ น 2. องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง ม แผนงานโครงการพ ฒนา ตรงตามความต องการ และตอบสนองป ญหาของท องถ น 3. ท าให การพ ฒนาในพ นท ขององค การบร หารส วนต าบลพระธาต ข งแกง ไม ซ าซ อนก บ หน วยงานอ น 4. ประชาชนทราบล วงหน าว า องค การบร หารส วนต าบลพระธาต ข งแกง จะด าเน นการก จกรรม หร อม โครงการพ ฒนาอะไรในพ นท บ าง เพ อใช เป นข อม ลในการต ดตามและตรวจสอบการด าเน นงานขององค การ บร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง ให เป นไปด วยความถ กต อง โปร งใส 3 4 ส วนท 2 : บ ญช โครงการ/ก จกรรม ๑. บ ญช สร ปจานวนโครงการและงบประมาณ 5 5 บ ญช สร ปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรดำเน นงำน ประจำป งบประมำณ พ.ศ องค กำรบร หำรส วนตำบลพระธำต ข งแกง อำเภอจ น จ งหว ดพะเยำ ย ทธศำสตร / แนวทำงกำรพ ฒนำ จำนวนโครงกำร ค ดเป นร อยละของ จำนวน ค ดเป นร อยละของ ท ดำเน นกำร โครงกำรท งหมด งบประมำณ งบประมำณท งหมด หน วยดำเน นกำร 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านเศรษฐก จ ,615, อบต.พระธาต ข งแกง 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านส งคม การศ กษา และว ฒนธรรม ,479, อบต.พระธาต ข งแกง 3. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านบร หารจ ดการทร พยาธรรมชาต และส งแวดล อม , อบต.พระธาต ข งแกง 4. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านความม นคงและการร กษาความสงบเร ยบร อย , อบต.พระธาต ข งแกง 5. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการส งเสร มการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ ,461, อบต.พระธาต ข งแกง รวม ,185, 6 ส วนท 2 : บ ญช โครงการ/ก จกรรม ๒. บ ญช โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ 7 บ ญช โครงกำร/ก จกรรม/งบประมำณ แผนกำรดำเน นงำน ประจำป งบประมำณ พ.ศ องค กำรบร หำรส วนตำบลพระธำต ข งแกง อำเภอจ น จ งหว ดพะเยำ 7 1. ย ทธศำสตร กำรพ ฒนำด ำนเศรษฐก จ ลำด บท โครงกำร/ก จกรรม รำยละเอ ยดของโครงกำร/ก จกรรม งบประมำณ สถำนท ดำเน นกำร หน วยดำเน นกำร 1 โครงการปร บปร ง/ซ อมแซม/ก อสร างถนนคอนกร ตเสร มเหล ก, 1. ก อสร างถนน คสล. หม 2 ขนาดผ วจราจรกว าง 3.50 เมตร 126,000 หม 2 อบต. ถนนคอนกร ตเสร มไม ไผ กว างประมาณ 4.00 เมตร ยาว ม. หนา 0.15 ม. หร อม พ นท ผ วจราจรคอนกร ต ต.พระธาต ข งแกง ตร.ม. 2. ก อสร างถนน คสล. หม 3 ขนาดผ วจราจรกว าง 3.00 เมตร 37,700 หม 3 ยาว ม. หนา 0.15 ม. หร อม พ นท ผ วจราจรคอนกร ต ต.พระธาต ข งแกง ตร.ม. 3. ก อสร างถนน คสล. หม 7 ขนาดผ วจราจรกว าง 4.00 เมตร 326,000 หม 7 ยาว ม. หนา 0.15 ม. หร อม พ นท ผ วจราจรคอนกร ต ต.พระธาต ข งแกง ตร.ม. 4. ก อสร างถนน คสล. จานวน 3 ช วง 216,000 ท ทาการ ช วงท 1 ขนาดผ วจราจร คสล.ก กว าง 5.00 ม. ยาว ม. อบต.พระธาต ข งแกง หนา 0.15 ม. ไหล ทางข างละ 1.00 ม. ช วงท 2 ขนาดผ วจราจร คสล.ก กว าง 5.00 ม. ยาว ม. หนา 0.15 ม. จานวน 2 จ ด ไหล ทาง 1 ข างๆละ 1.00 ม. ช วงท 3 ขนาดผ วจราจร คสล.ก กว าง 4.00 ม. ยาว 4.00 ม. หนา 0.15 ม. 8 ลำด บท โครงกำร/ก จกรรม รำยละเอ ยดของโครงกำร/ก จกรรม งบประมำณ สถำนท ดำเน นกำร หน วยดำเน นกำร 2 โครงการปร บปร ง/ซ อมแซม/ก อสร างถนนลาดยาง,ถนนล กร ง ปร บปร ง/ซ อมแซม/ก อสร างถนนลาดยาง,ถนนล กร ง 50,000 ต.พระธาต ข งแกง อบต. (กรณ ฉ กเฉ น เร งด วน) (งบสารองจ าย) 3 โครงการวางท อระบายน า/ท อเหล ยมคอนกร ตเสร มเหล ก วางท อระบายน า/ท อเหล ยมคอนกร ตเสร มเหล ก 50,000 ต.พระธาต ข งแกง อบต. (กรณ ฉ กเฉ น เร งด วน) (งบสารองจ าย) 4 โครงการต ดต ง/ซ อมแซม/ขยายเขตระบบจาหน ายไฟฟ าสาธารณะ1. จ ดซ อจ ดหาว สด ไฟฟ าและว ทย เพ อดาเน นการปร บปร ง/ 200,000 ต.พระธาต ข งแกง อบต. ไฟก ง ไฟฟ าส องสว าง ซ อมแซมไฟก ง ไฟฟ าสาธารณะ ไฟฟ าส องสว าง 2. ค าจ างเหมาเด นสายและต ดต งอ ปกรณ ไฟฟ าเพ มเต ม รวมถ ง 50,000 การปร บปร งระบบไฟฟ า การขยายเขตไฟฟ า การบาร งร กษาหร อ ซ อมแซมระบบไฟฟ าและอ ปกรณ 3. ต ดต งไฟฟ าสาธารณะ (ไฟก ง) บร เวณหน าท ทาการ อบต. เพ อ 54,600 ป องก นอ บ ต เหต บร เวณทางหลวง (จานวน 6 จ ด) 5 โครงการปร บปร ง/ซ อมแซม/ก อสร างระบบประปาหม บ าน, 1. การตรวจค ณภาพน าหร อเพ มประส ทธ ภาพน าประปาหม บ าน 10,000 ต.พระธาต ข งแกง อบต. ถ งเก บน า,ถ งกรองน า,หอถ งจ ายน า ฯลฯ 2. จ างเหมาเด นท อประปาและต ดต งอ ปกรณ ประปาเพ มเต มรวมถ ง 100,000 การปร บปร งระบบประปา การบาร งร กษาหร อซ อมแซมระบบประปา และอ ปกณ 8 9 ลำด บท โครงกำร/ก จกรรม รำยละเอ ยดของโครงกำร/ก จกรรม งบประมำณ สถำนท ดำเน นกำร หน วยดำเน นกำร 6 โครงการส งเสร มอาช พ การค า การเกษตร การห ตถกรรม ให แก ส งเสร มอาช พ การค า การเกษตร อาท การเล ยงส ตว การปล กพ ช 1,350,000 ต.พระธาต ข งแกง อบต. ประชาชน เช น การฝ ม อ การเล ยงส ตว การปล กพ ช เป นต น ให แก ประชาชนในเขตตาบลพระธาต ข งแกง (เศรษฐก จช มชน) 7 โครงการส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาส นค า หน งตาบล 1. อ ดหน นท ทาการปกครอง อ.จ น (โครงการจ ดงานเทศกาลล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks