แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 30 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ 2) สร างความส มพ นธ และความเข าใจอ นด ระหว างน กศ กษา อาจารย คณะฯ และมหาว ทยาล ย 3. ตามต วช ว ดความสาเร จของแผนงาน ปร มาณ 1) จานวนโครงการ/ก จรรม ตามแผนงาน ระบบอาจารย ท ปร กษาท สามารถดาเน นการได บรรล ตามต วช ว ดอย างน อยร อยละ 80 ค ณภาพ 2) ค าเฉล ยความพ งพอใจของน กศ กษาต อโครงการ/ก จกรรมแนะแนวด านว ชาการและแนะแนว กษะการใช ช ว ต อย างน อย 3.51 (จากคะแนนเต ม 5) 4. ผ ร บผ ดชอบแผนงาน คณะกรรมการระบบอาจารย ท ปร กษา 5. ความสอดคล องก บพ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย พ นธก จมหาว ทยาล ย ข อท - ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย ข อท 5 6. ความสอดคล องก บพ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร ของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย พ นธก จคณะฯ ข อท 5 ย ทธศาสตร คณะฯ ข อท 5 7. แนวทางการจ ดทา/พ ฒนา แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา ในป การศ กษา 2557 ข อเสนอแนะจากการดาเน นงานในป การศ กษา 2556 แนวทางการจ ดทา/พ ฒนาแผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา ป การศ กษา ข อเสนอแนะจากคณะกรรมการระบบอาจารย ท ปร กษา ป การศ กษา 2556 การต งคาถามในแบบประเม นคล มเคร อ แก ไขแบบประเม นให เข าใจง ายข น 7.2 สร ปผลการสารวจการให คาปร กษาทางว ชาการและแนะแนวการใช ช ว ตแก น กศ กษา ป การศ กษา 2556 ค าเฉล ยความพ งพอใจในภาพรวมของการจ ดก จกรรม= 4.05 ข อเสนอแนะ น กศ กษาป 1 อยากให ม การจ ดช วโมงคร ท ปร กษาพบน กศ กษา (Homeroom) ในภาพรวมเพ อเป ดโอกาสการพบปะระหว างน กศ กษาก บอาจารย ท ปร กษา 7.3 ผลการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บคณะว ชาป การศ กษา 2556 อย ระหว างรอผลจากการตรวจประเม นค ณภาพระด บคณะว ชา 7.4 ข อเสนอแนะจากคณะกรรมการว ชาการประจาคณะฯ ก จกรรมผ บร หาร อาจารย ท ปร กษา พบผ ปกครองน กศ กษาควรจ ดในช วงเวลา น. ของว นปฐมน เทศน กศ กษาใหม จ ดก จกรรมอาจารย ท ปร กษาพบปะน กศ กษา เพ อสร างส มพ นธภาพ ความสน ทสนมระหว างอาจารย และน กศ กษา และเพ อ ช แนะและต ดตามเร องต าง ๆ เช น การเร ยน ประกาศข าวสารโครงการและก จกรรมหร อข าวสารเก ยวก บ น กศ กษาโดยตรง เช น ท นการศ กษา การถอนรายว ชา อ น ๆ เล อนเวลาการจ ดก จกรรมให เหมาะสม 8. แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 8.1 แผนงานท วไป ภารก จ พ.ค ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ ม.ค เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ประช มคณะกรรมการฯอย างน อย 3 คร ง จ ดทาแผนงานเสนอต อคณะกรรมการว ชาการประจาคณะฯ - แผนงานต นป 12 - แผนงานปร บปร งกลางป 12 สร ปประเม นตามแผนงาน - ประเม นแผนงานกลางป - ประเม นแผนงานปลายป Page 2 of 5 8.2 แผนการดาเน นงานตามต วช ว ด ลาด บ โครงการ / ก จกรรม ต วช ว ดความสาเร จ 1. จ ดก จกรรมผ บร หาร อาจารย ท ปร กษา พบผ ปกครองน กศ กษาใหม ป การศ กษา ก จกรรมแนะแนวท กษะการใช ช ว ต สาหร บน กศ กษาท ต องการความ ช วยเหล อด านต าง ๆและว นอาจารย ท ปร กษาพบน กศ กษา (น กศ กษาช นป ท 2-4) 3. ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การเป นอาจารย ท ปร กษา -ผ ปกครองม ความพ ง พอใจต อภาพรวมก จกรรม อย างน อยระด บมาก - ร อยละ80 8 ร วม กก.ก จการนศ. กก.พ ฒนา นศ. จานวนก จกรรม อย างน อย 1 ก จกรรม ค าเฉล ยความเข าใจในการ เป นอาจารย ท ปร กษา มากกว า ก จกรรมสอนเสร มเพ มความร -น กศ กษาท เข าร วม โครงการม ความเข าใจ ในบทเร ยนเพ มข น 5. สารวจ พฤต กรรมและผลการเร ยน ของน กศ กษาช นป ท 1 ภาคการศ กษา 1/57 และ2/57 เสนอต ออาจารย ท ปร กษาและประช มปร กษาหาร อเพ อ ร วมหาแนวทางแก ป ญหาการเร ยน จานวนคร งท รายงานผล สารวจและประช มก บ อาจารย ท ปร กษา(ป) -ร อยละ 80 อย างน อย 2 คร ง Page 3 of 5 ลาด บ โครงการ / ก จกรรม ต วช ว ดความสาเร จ 6. รายงานผลการเร ยนน กศ กษาช นป ท 1 ต อคณะกรรมการว ชาการประจา คณะฯ 7. สารวจน กศ กษาผ สมควรได ร บเก ยรต บ ตรการเร ยนด เด น ในภาคการศ กษา ท 1 และ 2 8. สารวจสถานภาพน กศ กษาท กช นป รวมท งการออกกลางค นพร อมสร ปผล เสนอต อคณะกรรมการว ชาการฯ 9. สารวจพร อมสร ปความค ดเห นของ น กศ กษาท ม ต ออาจารย ท ปร กษาเสนอต อคณะกรรมการ ว ชาการฯ 10. สารวจพร อมสร ปความค ดเห นของ อาจารย ท ปร กษาท ม ต อระบบอาจารย ท ปร กษาเสนอต อคณะกรรมการ ว ชาการฯ จานวนคร ง อย างน อย 2คร ง (เทอมละคร ง) จานวนคร งท รายงานผล สารวจ 1 คร ง จานวนคร ง 2 คร ง จานวนคร ง 1 คร ง จานวนคร ง 1 คร ง Page 4 of 5 ลาด บ โครงการ / ก จกรรม ต วช ว ดความสาเร จ 11. จ ดทาประเม นเก ยวก บการให คาปร กษาทางว ชาการและแนะแนว การใช ช ว ต (แบบประเม น online) 12. จ ดทาค ม ออาจารย ท ปร กษาประจาป การศ กษา จ ดแฟ มสาหร บน กศ กษาใหม ภาคฤด ร อน 2557 และ ภาคการศ กษา 1/2558 จานวนคร ง อย างน อย 1 คร ง จานวนอาจารย ท ปร กษาท ได ร บค ม อ จานวนน กศ กษา ท ม แฟ มประว ต ร อยละ 100 ร อยละ 100 Page 5 of 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks