แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร บ นท กข อความ ส วนราชการ โรงพยาบาลท าใหม อ าเภอท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร เร อง ขออน

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Law

Publish on:

Views: 26 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร บ นท กข อความ ส วนราชการ โรงพยาบาลท าใหม อ าเภอท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร เร อง ขออน ม ต แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร การพ ฒนาส ขภาพ ประจ าป 2557 ของเคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร เร ยน นายแพทย สาธารณส ขจ งหว ดจ นทบ ร ด วย เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม ท าใหม ประกอบด วยรพ.ท าใหม และรพ.สต.จ านวน 7 แห งได จ ดท าแผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ ประจ าป งบประมาณ 2557 เพ อตอบสนองนโยบายของร ฐบาล กระทรวงสาธารณส ข และจ งหว ด ตลอดจนสภาพป ญหาและความต องการของพ นท จ านวน 7 เป าหมาย รวมเป นเง นท งส น 35,830,418 บาท (สามส บห าล านแปดแสนสามหม นส ร อยส บแปดบาทถ วน) ด งน เป าหมายท 1 ประชาชนจ งหว ดจ นทบ ร สามารถพ งพาตนเองด านส ขภาพและได ร บการบร การส ขภาพตามป ญหาของพ นท เป นเง น 0.00 บาท เป าหมายท 2 ประชาชน ผ เสพ และผ ต ดยาเสพต ดได ร บการป องก น บ าบ ด ร กษาแ ละฟ นฟ จากป ญหายาเสพต ด เป นเง น 170, บาท เป าหมายท 3 ประชาชนได ร บการบร การส ขภาพท ม ค ณภาพมาตรฐาน เป นเง น 5,192, บาท เป าหมายท 4 ผล ตและพ ฒนาบ คลากรทางด านการแพทย และสาธารณส ข เป นเง น 847, บาท เป าหมายท 5 นโยบาย ย ทธศาสตร และระบบบร หารจ ดการด านส ขภาพท ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ เป นเง น 16,511, บาท เป าหมายท 6 ประชาชนได ร บการด แลส ขภาพและม พฤต กรรมส ขภาพท ถ กต อง เป นเง น 2,428, บาท เป าหมายท 7 โครงการสน บสน นเป นเม องศ นย กลางบร การส ขภาพใน ASEAN เป นเง น 0.00 บาท - งบส ารองส าหร บผ บร หารเพ อบร หารจ ดการ/แก ไขป ญหาและสน บสน นนโยบาย เป นเง น 2,000, บาท - งบลงท นท ใช เง นบ าร ง(สมทบ) เป นเง น 0.00 บาท - ค าใช จ ายบ คลากร เป นเง น 8,680, บาท รวมท งส น เป นเง น 35,830, บาท ในการน โรงพยาบาลท าใหม ใคร ขออน ม ต แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ ป งบประมาณ 2557 เพ อด าเน นการ ตามแผนงาน/โครงการและก จกรรมต างๆ ต อไป จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาอน ม ต (นายครรช ต เพชราภ ร ชต ) ผ อ านวยการโรงพยาบาลท าใหม ล าด บป ญหาสาธารณส ขของจ งหว ดจ นทบ ร ป 2557 ล าด บ กล มว ย โรค/ป ญหา ขนาดของป ญหา ความร นแรงของ ป ญหา การส ญเส ยทาง เศรษฐก จ ความเป นไปได ในการแก ป ญหา ความร วมม อ ของช มชน คะแนนรวม 1 ว ยท างาน/ผ ส งอาย เบาหวาน ว ยท างาน/ผ ส งอาย ความด นส ง ท กกล มว ย ไข เล อดออก ท กกล มว ย อ บ ต เหต จราจร ว ยท างาน/ผ ส งอาย ห วใจและหลอดเล อด ว ยร น ต งครรภ ว ยร น ,8 ท กกล มว ย มะเร งเต านม,ปากมดล ก ว ยท างาน/ผ ส งอาย ส ขภาพจ ต ว ยเร ยน ภาวะโภชนาการเก นในกล มเด กว ยเร ยน ล าด บป ญหาสาธารณส ขของอ าเภอท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร ป 2557 ล าด บ กล มว ย โรค/ป ญหา ขนาดของป ญหา ความร นแรงของ ป ญหา การส ญเส ยทาง เศรษฐก จ ความเป นไปได ในการ แก ป ญหา ความร วมม อ ของช มชน คะแนนรวม 1 ว ยท างาน/ผ ส งอาย เบาหวาน ว ยท างาน/ผ ส งอาย ความด นโลห ตส ง ว ยร น,ว ยท างาน แม และเด ก (ฝากครรภ ก อน 12 สป.,ต งครรภ ก อนว ยอ นควร) ท กกล มว ย ไข เล อดออก ว ยท างาน/ผ ส งอาย มะเร งเต านม,ปากมดล ก ว ยท างาน/ผ ส งอาย ห วใจและหลอดเล อด ว ยท างาน/ผ ส งอาย ว ณโรคปอด (ตรวจเสมหะพบเช อ) ว ยท างาน/ผ ส งอาย หอบห ด ท กกล มว ย อ จจาระร วง ล าด บป ญหาสาธารณส ขของเคร อข ายท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร ป 2557 ล าด บ กล มว ย โรค/ป ญหา ขนาดของป ญหา ความร นแรงของ ป ญหา การส ญเส ยทาง เศรษฐก จ ความเป นไปได ในการ แก ป ญหา ความร วมม อ ของช มชน คะแนนรวม 1 ว ยท างาน/ผ ส งอาย ความด นโลห ตส ง ว ยท างาน/ผ ส งอาย เบาหวาน ท กกล มว ย ไข เล อดออก ว ยร น/ว ยท างาน แม และเด ก ว ยท างาน/ผ ส งอาย มะเร ง ท กชน ด โครงการเด น/โครงการเร งร ด ของ คปสอ.ท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร ป 2557 โครงการ : พ ฒนาการจ ดบร การโรคเบาหวานและความด นโลห ตส งของเคร อข ายท าใหม ผลส มฤทธ ของโครงการฯ : 1. เพ อให ม การจ ดบร การการด แลร กษาเบาหวานและความด นโลห ตส งท ด ารงอย โดยใช แบบประเม นการด แลร กษาอย างต อเน อง 2. เพ อให ม การด แลร กษาผ ป วยเบาหวานและความด นโลห ตส งตามแนวทางเวชปฏ บ ต และบร การ Secondary prevention ส าหร บผ ป วยท ย งไม ม ภาวะแทรกซ อน เกณฑ ช ว ดความส าเร จของโครงการฯ : 1. ผ ป วยเบาหวานและความด นโลห ตส งได ร บการด แลตามแนวทางเวชปฏ บ ต โดยกล มเส ยงเป าหมายได ร บการว น จฉ ยแต เร มแรก สามารถลดระยะเวลาและความร นแรงของโรค 2. อ ตราการเข าร บการร กษาด วยภาวะแทรกซ อน ของโรคเบาหวาน / ความด นโลห ตส ง ลดลง ก จกรรมหล ก กล มเป าหมาย/ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ พ นท เป าหมาย - การให บร การตรวจค ดกรองเพ อป องก นการเก ดภาวะแทรกซ อน - ผ ป วยเบาหวานและความด นโลห ตส งท รายห ว / PP.Exp. - กล มการพยาบาล รพ.ท าใหม ในผ ป วยโรคเบาหวานและความด นโลห ตส ง มาร บร การในคล น กโรงพยาบาลท าใหม 200,000 บาท 1. ให บร การด แลร กษาตามแนวทางเวชปฏ บ ต ส าหร บเบาหวาน และรพสต.เคร อข าย ร อยละ 80 และความด นโลห ตส ง 2. บร การตรวจค ดกรองความเส ยง/ภาวะแทรกซ อน ประกอบด วย การค ดกรองความเส ยง ต อCardio -Vascular Disease ( CVA ), Nephropathy, Retinopathy, Neuropathy และการตรวจเท า ( Foot Care ) อย างน อยป ละ 1 คร ง 3. การเฝ าระว ง ก าก บ ต ดตามและประเม นผล ให ม ฐานข อม ล พ นฐานพฤต กรรมส ขภาพและป จจ ยเส ยง การต ดตามว นน ด และ ฐานข อม ลผ ป วยโรคเร อร งและบร การด แลร กษาทางคล น กให ม ความถ กต อง ครบถ วน 4. ส งต อข อม ลผ ป วยเบาหวาน/ความด นโลห ตส ง เพ อการต ดตาม เย ยมผ ป วยท ม ป ญหา /ต ดตามการขาดน ด โดยท มผ ร บผ ดชอบคล น ก โรคเร อร ง และท มผ ร บผ ดชอบงานเวชปฏ บ ต ครอบคร ว/ช มชน (B) ประมาณการรายได -ควบค มค าใช จ าย ป งบประมาณ 2557 (C) ประมาณการป 2557 (ข อม ล กปภ.) (D)ประมาณการป 2557 (ข อม ล หน วยบร การ) (E) รายได -ค าใช จ ายท ควบค ม ป 2557 (F)แผนการด าเน นงานเฉล ยต อ ไตรมาส รายได รายได จากการด าเน นงาน รายได จากการร กษาพยาบาล รายได UC 23,196, ,000, ,000, ,750, รายได จาก EMS 140, , , , รายได ค าร กษาเบ กต นส งก ด 127, , , , รายได ค าร กษาเบ กจ ายตรงบ ญช กลาง 2,701, ,750, ,750, , รายได ประก นส งคม 1,530, ,550, ,550, , รายได ต างด าว 71, , , , รายได ค าร กษาและบร การอ น ๆ 3,562, ,500, ,500, , รายได งบประมาณส วนบ คลากร 23,868, ,500, ,500, ,625, รายได อ น 3,561, ,500, ,500, , รวมรายได 58,760, ,160, ,160, ,290, ต นท นยา 2,556, ,560, ,304, , ต นท นเวชภ ณฑ ม ใช ยาและว สด การแพทย 3,427, ,200, ,980, , ต นท นว สด ว ทยาศาสตร การแพทย 302, ,540, ,232, , เง นเด อนและค าจ างประจ า 23,861, ,500, ,500, ,625, ค าจ างช วคราว 3,368, ,540, ,540, , ค าตอบแทน 7,055, ,100, ,100, ,775, ค าใช จ ายบ คลากรอ น 296, , , , ค าใช สอย 2,581, ,600, ,600, , ค าสาธารณ ปโภค 1,338, ,350, ,350, , ว สด ใช ไป 1,321, ,330, ,330, , ค าเส อมราคาและค าต ดจ าหน าย 3,292, ,300, ,300, , ค าใช จ ายอ น 8,967, ,000, ,000, ,250, รวมค าใช จ าย 58,370, ,320, ,536, ,134, ส วนต างรายได ห กค าใข จ าย 390, , , , ประมาณการเง นท นหม นเว ยนส ทธ (NWC) 13,046, ,046, ,046, ,261, ประมาณการเง นบ าร งคงเหล อ(ห กภาระผ กพ น) 3,925, ,925, ,925, , เง นบ าร งท สามารถน าไปลงท นได 376, หมายเหต ผลการด าเน นงานใช ข อม ลจากบ ญช เกณฑ คงค าง สร ปงบประมาณแผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ ประจ าป 2557 จ าแนกรายเป าหมายและ เคร อข ายโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร เป าหมายบร การ (ผลผล ต สป.) รวม UC ป 57 งบประมาณ สป. เง นบ าร ง กองท น ว ชาการ รายห ว/PP.Exp. PP.A. ต างด าว 1 ประชาชนจ งหว ดจ นทบ ร สามารถพ งพาตนเองด านส ขภาพและได ร บการบร การส ขภาพตามป ญหาของพ นท ประชาชน ผ เสพ และผ ต ดยาเสพต ดได ร บการป องก น บ าบ ด ร กษาแ ละฟ นฟ จากป ญหายาเสพต ด 170, , , ประชาชนได ร บการบร การส ขภาพท ม ค ณภาพมาตรฐาน 5,192, , ,067 4,659, ผล ตและพ ฒนาบ คลากรทางด านการแพทย และสาธารณส ข 847, , , , นโยบาย ย ทธศาสตร และระบบบร หารจ ดการด านส ขภาพท ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ 16,511, ,721,731 30,000 85,000 5,675, ประชาชนได ร บการด แลส ขภาพและม พฤต กรรมส ขภาพท ถ กต อง 2,428, , ,000 20, , ,319,000 42,400 24,000 7 โครงการสน บสน นเป นเม องศ นย กลางบร การส ขภาพใน ASEAN ,150, ,165, , ,194 10,912, ,339, ,400 24,000 - งบส ารองส าหร บผ บร หารเพ อบร หารจ ดการ/แก ไขป ญหาและสน บสน นนโยบาย 2,000,000 2,000,000 - งบลงท นท ใช เง นบ าร ง(สมทบ) - ค าใช จ ายบ คลากร 8,680,206 7,684,726 รวม 35,830, ,165, , ,194 18,597, ,339, ,400 24,000 โครงการเฉพาะ (ระบ แหล ง..) แหล งอ น ๆ สร ปงบประมาณแผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ ประจ าป 2557 จ าแนกรายย ทธศาสตร และ เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร ย ทธศาสตร (ก จกรรมหล ก สป.) รวม UC ป 57 งบประมาณ แหล งอ น ๆ สป. โครงการเฉพาะ เง นบ าร ง ต างด าว กองท น ว ชาการ รายห ว/PP.Exp. PP.A. (บาท) (ระบ แหล ง..) 1 ยกระด บค ณภาพช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ให บร การร กษาพยาบาลและฟ นฟ จากสภาพผ ป วยยาเสพต ดในพ นท 170, , , การจ ดการข อม ลและรายงานในการเฝ าระว งยาเสพต ดในพ นท ให บร การส ขภาพในหล กประก นส ขภาพ 4,859, , ,659, ให บร การส ขภาพแก กล มเป าหมายเฉพาะนอกระบบหล กประก นส ขภาพ พ ฒนาระบบบร การส ขภาพท กระด บ แบบเคร อข ายบร การส ขภาพตาม Service Plan 193, , , พ ฒนาระบบบร การฉ กเฉ นและส งต อ 139, , , พ ฒนาและเพ มศ กยภาพบ คลากรทางการแพทย และสาธารณส ข 847, , , , สน บสน นการผล ตบ คลากรทางการพยาบาลและสาธารณส ข จ ดท าข อเสนอและพ ฒนานโยบายและย ทธศาสตร ด านส ขภาพ ก าก บ ต ดตาม น เทศงานและประเม นผลการด าเน นงาน ตามนโยบายและย ทธศาสตร 4, , พ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรด านส ขภาพ 16,327, ,692, ,635, พ ฒนาระบบข อม ล เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารประชาส มพ นธ เพ อสน บสน นระบบบร การส ขภาพ 25, , การจ ดการความร พ ฒนาว ชาการและงานว จ ย 155, , , , สร างเสร มการม ส วนร วมและสน บสน นการด าเน นงานของภาค เคร อข ายส ขภาพ 135, , , , สน บสน นและด าเน นงานเฝ าระว ง ป องก น ควบค มโรค ภ ยส ขภาพ ฟ นฟ สภาพและการค มครองผ บร โภคด านส ขภาพ 1,545, , , , ,018, , , พ ฒนางานอาหารปลอดภ ยและอาหารฮาลาล 45, , การป องก นและแก ไขป ญหาความ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks