สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส - PDF

Description
สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1, บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 14 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1, บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท หสม.ว สต าการ เมนท ประช มหาความต องการฯ = 1, บาท = 1, บาท 2 จ างซ อมบ าร งร กษารถยนต ราชการส วนกลาง หมายเลข 1, บาท ตกลงราคา บร ษ ท ป ตตาน เจร ญเทรดด ง จ าก ด บร ษ ท ป ตตาน เจร ญเทรดด ง จ าก ด ทะเบ ยน กข 8543 นธ ถ งระยะเปล ยนถ ายน าม นเคร อง = 1, บาท = 1, บาท 3 จ างถ ายเอกสารพร อมเข าเล มเอกสารประกอบการฝ กอบรม 1, บาท ตกลงราคา ร านป บป บก อปป ร านป บป บก อปป เพ อใช ในการฝ กอบรมหล กส ตรยกระด บ สาขาพ ดภาษ = 1, บาท = 1, บาท อ งกฤษเพ อการท างาน 4 จ างท าป ายไวน ล เพ ใช ในการประชาส มพ นธ การร บสม คร 1, บาท ตกลงราคา ร านพงศ นราแกลเลอร ร านพงศ นราแกลเลอร ฝ กอบรมภาษาอ งกฤษให แก แรงงานไทยรองร บประชาคม = 1, บาท = 1, บาท อาเซ ยน 5 จ างซ อมบ าร งร กษารถยนต ราชการส วนกลาง หมายเลข บาท ตกลงราคา หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร หจก.เอ.เอ.เอส.มอเตอร ทะเบ ยน กข 3811 นธ = บาท = บาท - 2-6 จ างซ อมบ าร งร กษารถยนต ราชการส วนกลาง หมายเลข 1, บาท ตกลงราคา หจก.เอส.ว.คาร เซอร ว ส หจก.เอส.ว.คาร เซอร ว ส ทะเบ ยน นข 295 นธ = 1, บาท = 1, บาท 7 จ างซ อมบ าร งร กษารถยนต ราชการส วนกลาง หมายเลข 2, บาท ตกลงราคา บร ษ ท พ ธานพาณ ชย จ าก ด บร ษ ท พ ธานพาณ ชย จ าก ด ทะเบ ยน กค 7960 นธ = 2, บาท = 2, บาท 8 ซ อว สด เช อเพล ง เพ อใช ในการเต มน าม นรถราชการ 18, บาท ตกลงราคา บร ษ ทยางไทยใต นราธ วาส บร ษ ทยางไทยใต นราธ วาส โดยใช บร การบ ตรเต มน าม นรถราชการ = 18, บาท = 18, บาท (PTT fleet card) ประจ าเด อนก มภาพ นธ 57 9 ซ อว สด ส าน กงาน เพ อใช ในงานฝ ายส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อ 23, บาท ตกลงราคา ร านส วรรณสาส น ร านส วรรณสาส น แรงงาน ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส (งบจ างงานฯ) = 23, บาท = 23, บาท 10 ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ในหล กส ตรยกระด บฝ ม อ สาขา 1, บาท ตกลงราคา ร านส วรรณสาส น ร านส วรรณสาส น การใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น ระหว างว นท ม.ค. 57 = 1, บาท = 1, บาท 11 ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ในหล กส ตรยกระด บฝ ม อ สาขา 1, บาท ตกลงราคา ร านส วรรณสาส น ร านส วรรณสาส น การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 = 1, บาท = 1, บาท ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ในหล กส ตรยกระด บฝ ม อ สาขา 4, บาท ตกลงราคา ร านส วรรณสาส น ร านส วรรณสาส น การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 = 4, บาท = 4, บาท 13 ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ในหล กส ตรฝ กเพ อยกระด บ สาขา 4, บาท ตกลงราคา ร านส วรรณสาส น ร านส วรรณสาส น การพ ดภาษอ งกฤษค าต อค าเพ อการท างาน ร นท 4/2557 = 4, บาท = 4, บาท ระหว างว นท 3-12 ก.พ ซ อว สด เพ อใช ในก จกรรมการให บร การ โครงการจ งหว ด บาท ตกลงราคา บร ษ ท ล มอเตอร จ าก ด บร ษ ท ล มอเตอร จ าก ด เคล อนท ในว นท 5 ก มภาพ นธ 2557 = บาท = บาท 15 ซ อว สด เพ อใช ในก จกรรมการให บร การ โครงการจ งหว ด บาท ตกลงราคา ร านนาอ เล คทรอน กส ร านนาอ เล คทรอน กส เคล อนท ในว นท 5 ก มภาพ นธ 2557 = บาท = บาท 16 ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ในหล กส ตรฝ กเพ อยกระด บ สาขา 3, บาท ตกลงราคา ร านส วรรณสาส น ร านส วรรณสาส น การพ ดภาษอ งกฤษค าต อค าเพ อการท างาน = 3, บาท = 3, บาท 17 ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ในหล กส ตรฝ กเพ อยกระด บ สาขา 3, บาท ตกลงราคา บร ษ ท ล มอเตอร จ าก ด บร ษ ท ล มอเตอร จ าก ด การบ าร งร กษาโฟล คล ฟท ร นท 3/2557 = 3, บาท = 3, บาท -4-18 ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ในหล กส ตรฝ กเพ อยกระด บ สาขา 4, บาท ตกลงราคา ร านส วรรณสาส น ร านส วรรณสาส น การเพ มศ กยภาพและประส ทธ ภาพการท างานในสถาน = 4, บาท = 4, บาท ประกอบการ ร นท 4/ ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ในหล กส ตรฝ กเพ อยกระด บ สาขา 4, บาท ตกลงราคา ร านส วรรณสาส น ร านส วรรณสาส น การพ ฒนาศ กยภาพในการท างาน ร นท 5/2557 = 4, บาท = 4, บาท 20 ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ประชาส มพ นธ การฝ กอบรมหล กส ตร 20, บาท ตกลงราคา ร านสามหน มการเกษตร ร านสามหน มการเกษตร ท องเท ยวเม องชายแดน สาขาการทอผ า ร นท 1 21 ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ประชาส มพ นธ การฝ กอบรมหล กส ตร 3, บาท ตกลงราคา ร านก ร พร เม ยม ร านก ร พร เม ยม ฝ กยกระด บ โครงการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เพ อการค าและ (งบจ งหว ด) = 3, บาท = 3, บาท ท องเท ยวเม องชายแดน สาขาการประกอบอาหารไทยฮาลาล ร นท 2 22 ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ประชาส มพ นธ การฝ กอบรมหล กส ตร 20, บาท ตกลงราคา ร าน ช การช าง ร าน ช การช าง ท องเท ยวเม องชายแดน สาขาการท ากรงนก ร นท 3 23 ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ประชาส มพ นธ การฝ กอบรมหล กส ตร 20, บาท ตกลงราคา ร าน ช การช าง ร าน ช การช าง ท องเท ยวเม องชายแดน สาขาช างแกะสล กไม ร นท 4 ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ในการฝ กหล กส ตรยกระด บฯ สาขา 4, บาท ตกลงราคา หจก.โค วน าฮ ง หจก.โค วน าฮ ง การจ ดการด านความปลอดภ ยในการท างาน ร นท 6 = 4, บาท = 4, บาท 24 ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ในการฝ กหล กส ตรยกระด บฯ สาขา 3, บาท ตกลงราคา บร ษ ท พ ธานพาณ ชย จ าก ด บร ษ ท พ ธานพาณ ชย จ าก ด นายช างข นพ นฐาน ร นท 8 = 3, บาท = 3, บาท 25 ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ในการฝ กหล กส ตรยกระด บฯ สาขา 4, บาท ตกลงราคา ร านส วรรณสาส น ร านส วรรณสาส น พ ดอ งกฤษค าต อค าเพ อการท างาน ร นท 7 = 4, บาท = 4, บาท 26 ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ในการฝ กหล กส ตรยกระด บฯ สาขา 4, บาท ตกลงราคา ร านส วรรณสาส น ร านส วรรณสาส น การเพ มศ กยภาพและประส ทธ ภาพการท างาน ร นท 9 = 4, บาท = 4, บาท 27 ซ อว สด ฝ กอบรม เพ อใช ในการฝ กหล กส ตรยกระด บฯ สาขา 4, บาท ตกลงราคา ร านส วรรณสาส น ร านส วรรณสาส น การเพ มศ กยภาพและประส ทธ ภาพการท างาน ร นท 10 = 4, บาท = 4, บาท ลงช อ นางอ จจ มา ไชยจ านงค ผ จ ดท า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks