แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. - PDF

Description
แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 51 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ ประเด นท 3 บร หารจ ดการ ภายในว ชาการ และงานให ม ประส ทธ ภาพ เพ อเพ มพ นประส ทธ ภาพการ ให บร การของผ ปฏ บ ต งานท ง ความร และความช านาญ ระด บความพ งพอใจของ ผ ใช บร การของส าน ก ส งเสร ม คะแนนมากกว าหร อ เท าก บ 3.51 จาก คะแนนเต ม 5.00 หล กการให บร การท ด ของบ คลากรว ชาการ และงาน 1. จ ตบร การ 2. หล กการร บฟ งและการส อความด วยใจ 3. ค ณล กษณะของผ ให บร การท ด 4. กลย ทธ การให บร การท ประท บใจ 5. ค ณสมบ ต /ค ณล กษณะของผ ให บร การ (บ คลากรใน) 6. มาตรฐานการให บร การ 7. การสร างห วใจน กบร การ 8. ค าถามท พบบ อย 9. หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) การจ ดการความร ด านการให บร การท ด ของบ คลากร ช อหน วยงาน : ประเด นย ทธศาสตร : ประเด นท 3 บร หารจ ดการภายในให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น (K) : หล กการให บร การท ด ของบ คลากร ต วช ว ด (KPI) : คะแนนความพ งพอใจการให บร การของน กศ กษา เป าหมายของต วช ว ด : 3.75 คะแนน ข นไป ล าด บ ท ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมาย เหต 1 การค นหาความร - แต งต งจ ดการความร เพ อ ด าเน นก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร เร อง การ จ ดการความร ด านการให บร การท ด ของ บ คลากร - ประช มจ ดการความร เพ อ ด าเน นก จกรรมการระดมความค ดและ ค ดเล อกองค ความร เร อง การจ ดการความร ด านการให บร การท ด ของบ คลากรส าน ก ส งเสร ม 1 ว น จ านวนองค ความร 1 เร อง บ คลากรส าน ก และงาน RT-KM2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) การจ ดการความร ด านการให บร การท ด ของบ คลากร ช อหน วยงาน : ประเด นย ทธศาสตร : ประเด นท 3 บร หารจ ดการภายในให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น (K) : หล กการให บร การท ด ของบ คลากร ต วช ว ด (KPI) : คะแนนความพ งพอใจการให บร การของน กศ กษา เป าหมายของต วช ว ด : 3.75 คะแนน ข นไป ล าด บ ท ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมาย เหต 2 การสร างและการแสวงหาความร - สร างบรรยากาศของการแลกเปล ยนเร ยนร ใน การท างานภายในว ชาการและ งานเพ อให เก ดความกระต อร อร นใน การให บร การ โดยน าความร ของบ คลากรแต ละคนมาพ ดค ยแลกเปล ยนเร ยนร และน า ระบบสารสนเทศมาใช เพ อการส อสาร ส บค น และจ ดเก บข อม ล ต าง ๆ ในการท างาน เด อนละ 2 คร ง ต งแต พ.ย. 57 ถ ง ม.ค. 58 ความพ งพอใจ ของผ เข าร วม ก จกรรมการ จ ดการความร 3.51 คะแนน ข นไป จาก คะแนน เต ม การจ ดการความร ให เป นระบบ - น าความร ท ได จดบ นท กและสร ปประเด น องค ความร - จ ดประเภทความร ตามความเช ยวชาญแต ละบ คคล หร อห วข อ เช น จ ตบร การ หล กการร บฟ ง ด วยใจ ค ณล กษณะของผ ให บร การท ด เป นต น โดยจ ดท าเป น เอกสารหร อเว ปไซด เด อนละ2 คร ง ต งแต พ.ย. 57 ถ ง ม.ค จ านวน ประเด นความร - น าองค ความร ไปเผยแพร ใน เว บไซต สวท. 10 ประเด น เว บไซต สวท. บ คลากรส าน ก และงาน RT-KM2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) การจ ดการความร ด านการให บร การท ด ของบ คลากร ช อหน วยงาน : ประเด นย ทธศาสตร : ประเด นท 3 บร หารจ ดการภายในให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น (K) : หล กการให บร การท ด ของบ คลากร ต วช ว ด (KPI) : คะแนนความพ งพอใจการให บร การของน กศ กษา เป าหมายของต วช ว ด : 3.75 คะแนน ข นไป ล าด บ ท ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมาย เหต 4 การประมวลและกล นกรองความร - สร ปประเด นและกล นกรองความร จากการ แลกเปล ยนเร ยนร น ามาจ ดท าเป นเอกสาร ให เป นมาตรฐานเด ยวก น เพ อให บ คลากร ใน เข าใจตรงก น พร อมท งจ ดท าเป นเอกสารให เข าถ งข อม ลง าย คร งท 1 เด อน ม.ค.58 และ คร งท 2 เด อน ม.ค. 58 จ านวนคร งในการ จ ดการความร ให เป นระบบใน ร ปแบบเอกสาร และเว ปไซต สวท. 2 คร ง บ คลากรส าน ก และงาน 5 การเข าถ งความร - จ ดท าหน งส อเว ยนให ผ บร หารร บทราบ ถ งกระบวนการและเผยแพร ให บ คลากร ท กคนภายในว ชาการและ งาน ร บทราบและ น าไปใช ให เก ดประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน - น าข นเว บไซต ของส าน กฯ เพ อเป ดโอกาส ให กล มเป าหมายเล อกใช ความร ท ต องการได เม.ย. 58 ถ ง กลางเด อน พ.ค. 58 จ านวนช องทาง เก ยวก บการ เข าถ งความร อย างน อย 2 ช องทาง บ คลากรส าน ก และงาน ท น าองค ความร ไป ใช ในการปฏ บ ต งาน RT-KM2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) การจ ดการความร ด านการให บร การท ด ของบ คลากร ช อหน วยงาน : ประเด นย ทธศาสตร : ประเด นท 3 บร หารจ ดการภายในให ม ประส ทธ ภาพ องค ความร ท จ าเป น (K) : หล กการให บร การท ด ของบ คลากร ต วช ว ด (KPI) : คะแนนความพ งพอใจการให บร การของน กศ กษา เป าหมายของต วช ว ด : 3.75 คะแนน ข นไป ล าด บ ท ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมาย เหต 6 การแบ งป นแลกเปล ยนความร - สร ปข อม ลจากการแลกเปล ยนเร ยนร เสนอ ผ บร หารน าเข าท ประช มบ คลากรของส าน ก เพ อมอบนโยบายให ก บบ คลากรภายใน - จ ดท าเอกสารเพ อเผยแพร องค ความร ให ก บ บ คลากรภายในว ชาการและ งาน และผ สนใจ ต นเด อน ม.ย. 58 แนวปฏ บ ต ท ด ใน การให บร การ ของบ คลากร 1 เล ม บ คลากรส าน ก และงาน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks