การรายงานผลการดำเน นงานด านยาเสพต ดในสถานศ กษา ป 2557 เข าส ระบบสารสนเทศยาเสพต ดจ งหว ด! (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA)! - PDF

Description
การรายงานผลการดำเน นงานด านยาเสพต ดในสถานศ กษา ป 2557 เข าส ระบบสารสนเทศยาเสพต ดจ งหว ด! (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA)! 1! ลำด บการนำเสนอ- 1. เป าหมายตามย

Please download to get full document.

View again

of 65
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 15 | Pages: 65

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การรายงานผลการดำเน นงานด านยาเสพต ดในสถานศ กษา ป 2557 เข าส ระบบสารสนเทศยาเสพต ดจ งหว ด! (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA)! 1! ลำด บการนำเสนอ- 1. เป าหมายตามย ทธศาสตร ฯ ป แนวทางการรายงานผลการดำเน นงาน- 3. ข นตอนรายงานผลการดำเน นงาน- 4. ว ธ การกรอกข อม ลพ นฐานสถานศ กษา- 5. ว ธ การกรอกข อม ลก จกรรมด านยาเสพต ดของสถานศ กษา- 6. ว ธ การเร ยกด รายงานผลการดำเน นงาน- 7. เกณฑ เช งค ณภาพด านการป องก นและแก ป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจำป ข อควรคำน ง- 9. คำถามท พบบ อย- 10. สถานท ต ดต อหากม ป ญหา- 2! เป าหมาย ร างภ ม ค มก นยาเสพต ด ป องก นและเฝ าระว ง ยาวชนก อนว ยเส ยง (อาย ป ) นร. ป.4 - ป.6 จ านวน 2.4 ล านคน เยาวชนว ยเส ยง (อาย ป ) - รร.ขยายโอกาส 7,998 แห ง - รร.ม ธยมศ กษา 2,893 แห ง - รร.อาช วศ กษา 695 แห ง 3! 2. แนวทางรายงานผลการดำเน นงาน- ด านยาเสพต ดในสถานศ กษาป ! 1) กระทรวงศ กษาธ การ :! - สำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา : รายงานผลการปฏ บ ต งานในสถานศ กษาระด บประถมศ กษา ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน และสถานศ กษาส งก ดสำน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษา เอกชนในพ นท ร บผ ดชอบ! - สำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา : รายงานผลการปฏ บ ต งานในสถานศ กษาระด บม ธยมศ กษา ส งก ดสำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน! - สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา : รายงานผลการปฏ บ ต งาน ในสถานศ กษาระด บอาช วศ กษาในส งก ด! - สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา : รายงานผลการปฏ บ ต งาน ในโรงเร ยนสาธ ตฯ และมหาว ทยาล ยในส งก ด! - สำน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน : รายงาน ผลการปฏ บ ต งานสถานศ กษาในส งก ดในพ นท กร งเทพมหานคร! 5! 2) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา : สถาบ นการพลศ กษา รายงานผล งานปฏ บ ต งานในสถานศ กษาในส งก ด! 3) กระทรวงว ฒนธรรม : สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนศ ลป รายงานผลการปฏ บ ต งานในสถานศ กษาในส งก ด! 4) กร งเทพมหานคร : สำน กงานเขต รายงานผลการปฏ บ ต งาน ในสถานศ กษาในส งก ด! 5) กระทรวงมหาดไทย : กรมส งเสร มการปกครองท องถ น รายงานผลการ ปฏ บ ต งานในสถานศ กษาในส งก ด! 6! 3. ข นตอนการรายงานผลการดำเน นงาน- เข าระบบรายงาน ศพส.- 1. เข าเว บไซต - ห ามเปล ยน username/password! 2. ใส username/password- 3. เข าระบบรายงานผลการดำเน นงาน ศพส.- 1) เข าการบ นท กข อม ล สำหร บสถานศ กษา - 2) เล อกอำเภอ/เขต! 3) กรอก/ปร บปร งข อม ล - - ข อม ลพ นฐาน รร.- - ก จกรรมของโรงเร ยน - 4. เร ยกด รายงานผลการดำเน นงาน- Click! 8! Click! 9! Click! 10! Click เล อกช ออำเภอ! 11! ต องตรวจสอบราย ช อโรงเร ยนก อนตาม ท ปรากฏ! ถ าพบว า ไม ม รายช อ ให Click ท น เพ อเพ มรายช อ โรงเร ยน! 12! พ มพ ช อโรงเร ยนลงในช องแล ว Click ท ค นหา ถ าม ช อในฐานข อม ล จะปรากฏช อในระบบ แล วเราก Click เล อกท ช อโรงเร ยนได เลย แต ถ าไม ม รายช อในฐานข อม ล ระบบจะให เราเพ มเต มข อม ลโรงเร ยนได ใหม ท งหมด! 13! 4. ว ธ การกรอกข อม ลพ นฐานโรงเร ยน- 14! ถ าพบรายช อโรงเร ยนแล ว ให Click ปร บปร งข อม ลพ น ฐาน! 15! กรอกข อม ลพ นฐานให ครบ โดยเฉพาะท เป นส ญล กษณ * เพราะฐานข อม ลน จะเช อมโยง ก บการรายงานก จกรรมในหน า ต อไป ถ ากรอกไม ครบเราจะ กรอกต วเลขในช องรายงาน ก จกรรมไม ได! 16! จำนวนน กเร ยนตามระด บช น ระบบจะล อคตามระด บช นท โรงเร ยนเป ดสอน เช น ถ า โรงเร ยนเป นระด บช นประถม โรงเร ยนจะกรอกข อม ลจำนวน น กเร ยนม ธยม อาช วะ อ ดม ไม ได และระบบจะรวมต วเลขท กรอกแต ละช นอ ตโนม ต เราไม ต องกรอกจำนวนรวมท งหมด! 17! กรอกรายช อ ตำรวจ ประสานงาน โรงเร ยน ถ าม! 18! Click เล อกคำนำหน า! 19! Click เล อก สน.! 20! 21! กรอก ช อ นามสก ล แล ว Click บ นท ก! 22! Click บ นท ก ช อคร แกนนำ! 23! ในกรณ น ม การกรอกราย ช อคร แกนนำไว แล ว เรา สามารถแก ไขช อ หร อลบ ช อก ได 5 ถ าต องการเพ มรายช อคร แกนนำ ให Click ท น! 24! กรอกรายช อ นามสก ล รห สบ ตรประชาชน (ไม บ งค บ) แล ว Click บ นท ก! เล อนด ข อม ล! 25! กรอกข อม ลเสร จแล ว Click ท บ นท ก! 26! 5. ว ธ การกรอกข อม ลก จกรรมด านยาเสพต ด ของโรงเร ยน- 27! Click กรอกก จกรรม! 28! Click ตรวจสอบข อม ลก อนท กคร งว าเราม การ รายงานไปแล วเม อไหร หากยอดผลงานสะสม ไม ถ กต องให แก ไขข อม ลโดยเล อกว นจากปฏ ท น เพ อทำการแก ไขข อม ลย อนหล ง ณ ว นท รายงานผ ด! 29! การตรวจสอบผลงานสะสม ก อนกรอกข อม ลรายงานผล! Click ท บ นท กช อว ทยากร ให กรอก ข อม ลให ครบ ท งประเภทว ทยากร ระด บช น ท เข าสอน รห สบ ตรประชาชน ไม บ งค บ กรอก ส วนใหญ ระบบจะแสดงข อม ลรายช อ เด มท เคยกรอกไว ป ท แล ว เราสามารถเล อก แก ไข เพ ม ลบ ข อม ลเด มได หร อ จะกรอก รายช อใหม ท งหมดก ได! 31! เม อเรา Click ท บ นท กช อว ทยากรแล ว จะปรากฏหน าน ข นมา ให เรา Click ท ค นหา-เพ ม รายช อว ทยากร! Click เล อกประเภทว ทยากร เพราะจะม ฐานข อม ลเด มป 2556บ นท กไว! เม อ Click เล อกประเภทว ทยากรล ว จะปรากฎหน าน ข นมา โดย ในหน าน เราสามารถแก ไข หร อลบข อม ลรายช อออกได! แต หากปรากฏรายช อว ทยากรท เราต องการให Click ท รายช อ เพ อกรอกข อม ลการเข าสอนต อไป! เม อ Click ท ช อว ทยากรจะปรากฏหน าน ข นมา ให เรากรอก ข อม ลการสอน และระด บช นท สอน และ Click ท บ นท ก! หากไม ปรากฏช อว ทยากรท เราต องการ ให Click ท เพ มรายช อ ว ทยากรเพ อกรอกข อม ลต อไป! เม อ Click ท เพ มรายช อว ทยากร จะปรากฎหน าน ข นมา ให เรากรอก ข อม ลว ทยากให ครบ และ Click ท ตกลง! การกรอกข อม ลล กเส อฯ ถ า ม เราสามารถระบ จำนวน ได เลย! แต ในส วนของการระบ ช อล กเส อฯ ให ระบ เฉพาะช อล กเส อฯ! ท เป นแกนนำในการปฏ บ ต หน าท ป องก น เฝ าระว งฯ ในโรงเร ยน เท าน น โดย Click ท บ นท กช อ (ใช หล กการเด ยวก บการ บ นท กช อคร แกนนำ โดยรห สบ ตรประชาชนไม บ งค บกรอก)! 38! กรอกข อม ลล กเส อฯ ให ครบ (รห สบ ตรประชาชนไม บ งค บกรอก)! แล ว Click ท บ นท ก! 6. การเร ยกด รายงานผลการดำเน นงาน- 40! Click! 41! ค ม อ/แบบฟอร ม! - ค ม อการรายงานผลการดำเน นงานด านยาเสพต ดในสถานศ กษา! - แบบฟอร มการกรอกข อม ลรายงานผล! - เกณฑ การพ จารณาค ณภาพดำเน นงานการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ในสถานศ กษาป ๒๕๕๗! - น ยามศ พท! ท งน จะวางไฟล ข อม ลไว ท หน าระบบ! 44! 7. เกณฑ การพ จารณาค ณภาพดำเน นงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษาป ! 1. เกณฑ การพ จารณาค ณภาพการสร างภ ม ค มก นยาเสพต ดในน กเร ยน ช น ป.4 ถ ง ป.6 หมายถ ง การสร างเสร มท กษะช ว ตเพ อการป องก นยาเสพต ดใน น กเร ยนช น ป.4-ป.6 โดยเล อกใช ร ปแบบก จกรรมอย างใดอย างหน ง ด งต อ ไปน! ร ปแบบท 1 การจ ดให ม ว ทยากรสอนท กษะช ว ตเพ อการป องก นยาเสพต ดใน โรงเร ยนท ต องทำการสอนอย างต อเน องและเป นระบบ โดยให ม เน อหาหล ก ของการสร างภ ม ค มก นยาเสพต ดและจำนวนช วโมงการสอนใกล เค ยงก น อาท เช น คร ผ สอนในโรงเร ยน คร พระสอนศ ลธรรมเพ อการป องก นยาเสพต ด คร สอนศาสนา คร ตำรวจ D.A.R.E. คร ตำรวจ คร แกนนำ หร อว ทยากรอ นๆ! 47! ร ปแบบท 2 การจ ดให ม ก จกรรมเสร มสร างท กษะช ว ตเพ อการป องก นยาเสพต ด ท หลากหลาย อย างต อเน องและเป นระบบ โดยสถานศ กษาต องจ ดก จกรรมอย างน อย 5 ก จกรรม เช น! 1. ม การจ ดก จกรรมน กเร ยนแกนนำ! 2. ม การจ ดก จกรรมศ นย เพ อนใจ TO BE NUMBER ONE! 3. ม การจ ดต งกล มเพ อนปร กษาเพ อน (Youth Consuler)! 4. ม การจ ดก จกรรมต านยาเสพต ดของสภาน กเร ยน/องค กรว ชาช พ/องค การ น กศ กษา/เคร อข ายต างๆ! 5. ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรมตามศาสนาท ตนน บถ อ! 6. ก จกรรมจ ตอาสา/บำเพ ญสาธารณะประโยชน! 7. ก จกรรมให ความร เก ยวก บยาเสพต ดหร อการป องก นยาเสพต ด! 8. ก จกรรมฝ กอาช พ! 9. ก จกรรมส งเสร มท กษะการเร ยนร เช น ก จกรรมส งเสร มการอ าน การใช เทคโนโลย ต างๆ เช น Computer/Internet ค ายเสร มท กษะการเร ยนร ต างๆ เป นต น! 10. ก จกรรรมก ฬาและน นทนาการ เช น ก จกรรมส งเสร มว ฒนธรรม ศ ลปะ ดนตร ฯลฯ! 48! 11. ก จกรรมอ นๆ! 2. เกณฑ การพ จารณาค ณภาพการจ ดก จกรรมป องก น เฝ าระว ง และแก ไข ป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ระด บช น ป.1-ม.3 (ขยายโอกาส), ม.1-ม.6, อาช วศ กษา และอ ดมศ กษา! ม เกณฑ ด งน : สถานศ กษาต องม การจ ดก จกรรมป องก น เฝ าระว งยาเสพต ด อย างน อย 6 ก จกรรม จากท งหมด 23 ก จกรรม โดยใน 6 ก จกรรมน น จะต องเป นก จกรรมสำค ญตามย ทธศาสตร ฯ อย างน อย 4 ก จกรรม จากช ดก จกรรม ด งน! 49! ลำด บท 1-17 ก จกรรมสำค ญตามย ทธศาสตร พล งแผ นด นฯ ป 2557! 1. ม ว ทยากรเพ อการป องก นยาเสพต ดเข าสอนน กเร ยนในโรงเร ยน! 2. ม การจ ดเจ าหน าท ตำรวจประสานงานโรงเร ยน! 3. ม การสำรวจ ค นหา น กเร ยนกล มเส ยง เสพ/ต ด และกล มค า! 4. ม การให คำปร กษา (โดยน กเร ยน ผ ปกครอง อ นๆ ฯลฯ)! 5. ม การจ ดค ายปร บเปล ยนพฤต กรรมสำหร บน กเร ยน/น กศ กษา ท อย ในกล มเส ยง! 6. ม การจ ดค ายปร บเปล ยนพฤต กรรมสำหร บน กเร ยน/น กศ กษา ท อย ในกล มเสพ! 7. ม การทำจ ตส งคมบำบ ดในโรงเร ยน (เฉพาะกล มเสพ)! 8. ม การส งต อผ เสพ/ผ ต ด เข าร บการบำบ ดร กษาท อ น! 9. ม การจ ดต งหน วยล กเส อ/เนตรนาร /ย วกาชาด ต านยาเสพต ดในโรงเร ยน! 10. ม การเฝ าระว งภายในโรงเร ยน (โดยท มงานห องอ นใจ ตำรวจประสานงานโรงเร ยน ท มอ นๆ ฯลฯ)! 11. ม การเฝ าระว งนอกโรงเร ยน (โดยท มงานห องอ นใจ ตำรวจประสานงานโรงเร ยน ท มอ นๆ ฯลฯ)! 12. ม การสำรวจพ นท เส ยง/ป จจ ยเส ยงรอบสถานศ กษาในระยะ 500 เมตร! 13. ม การตรวจเย ยม/ตรวจตราพ นท เส ยงรอบๆ สถานศ กษาในระยะ 500 เมตร! 14. ม ก จกรรมเพ อการป องก นและเฝ าระว งป ญหายาเสพต ดร วมก บผ ประกอบการหอพ ก/ร านเกม ฯลฯ รอบสถาน ศ กษา! 15. ม การจ ดพ นท ในโรงเร ยนเพ อใช สำหร บการให คำปร กษา พบปะ ระหว างคร น กเร ยน ผ ปกครอง กล มเพ อน ฯลฯ (ห องอ นใจ / อ นๆ)! 16. ม การจ ดก จกรรมศ นย เพ อนใจ TO BE NUMBER ONE! 17. ม การจ ดก จกรรมต านยาเสพต ดของสภาน กเร ยน/องค กรว ชาช พ/องค การน กศ กษา /เคร อข ายต างๆ! 50! ลำด บท ก จกรรมท วไป! 18. ม การจ ดก จกรรมช วงเวลาหล งเล กเร ยน* (ก จกรรมเสร มสร าง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks