พฤษภาคม 2557 ส มมนา ท กหล กส ตรสามารถน บช วโมง CPD ผ ทำบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาตได ส มมนาค ณภาพ ราคาย ต ธรรม ม งม นสร างสรรค พ ฒนาว ชาช พ - PDF

Description
NYC MANAGEMENT CO., LTD ส มมนา พฤษภาคม 2557 สถาบ นอบรมส มมนาท ได ร บการอน ม ต จาก สภาว ชาช พบ ญช ฯ รห สสถาบ น กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย รห สสถาบ น และกรมสรรพากร

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 16 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
NYC MANAGEMENT CO., LTD ส มมนา พฤษภาคม 2557 สถาบ นอบรมส มมนาท ได ร บการอน ม ต จาก สภาว ชาช พบ ญช ฯ รห สสถาบ น กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย รห สสถาบ น และกรมสรรพากร กระทรวงการคล ง รห สสถาบ น ส มมนาค ณภาพ ราคาย ต ธรรม ม งม นสร างสรรค พ ฒนาว ชาช พ ท กหล กส ตรสามารถน บช วโมง ผ ทำบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาตได รห สหล กส ตร A 05 ผ ทำบ ญช บ ญช 6.00 ชม. อ นๆ 0.30 ชม. ผ สอบบ ญช (CPA) บ ญช 6.00 ชม. อ นๆ 0.30 ชม. CASH FLOWS STATEMENT WORKSHOP และ 86 กรณ ศ กษาป ญหาในทางปฏ บ ต ศ กษาทฤษฤ และฝ กปฏ บ ต การจ ดทำงบกระแสเง นสด ด วยว ธ ทางตรงและว ธ ทางอ อม รศ.ดร. วรศ กด ท มมานนท ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบ ญช สภาว ชาช พบ ญช ฯ อาจารย ประจำคณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ว นพฤห สบด ท 29 พฤษภาคม น น. โรงแรม สว สโฮเต ล เลอ คองคอร ด (ร ชดาภ เษก) พ เศษ!! สร ปประเด นการเปล ยนแปลงของมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 7 เร อง งบกระแสเง นสด (ปร บปร ง 2555) ซ งม ผลบ งค บใช ต งแต 1 มกราคม 2557 แนวค ดและข อกำหนดการจ ดทำงบกระแสเง นสด ตามมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 7 เร องงบกระแสเง นสด การจ ดประเภทรายการในงบกระแสเง นสด และประเด นป ญหาในทางปฏ บ ต การคำนวณกระแสเง นสดจาการดำเน นงาน ว ธ ทางตรงและว ธ ทางอ อม การเป ดเผยข อม ลในหมายเหต ประกอบงบกระแสเง นสด ข อผ ดพลาดท ม กพบในการจ ดทำงบกระแสเง นสด 86 กรณ ศ กษาป ญหาในทางปฏ บ ต ฝ กปฏ บ ต การจ ดทำงบกระแสเง นสดว ธ ทางตรง และว ธ ทางอ อม ค ณธรรม จร ยธรรม หร อจรรยาบรรณ ของผ ประกอบว ชาช พบ ญช ถาม - ตอบ ป ญหา 4,500 บาท 4, บาท บาท รห สหล กส ตร A 07 ผ ทำบ ญช บ ญช 3.30 ชม. อ นๆ 3.00 ชม. ผ สอบบ ญช (CPA) บ ญช 3.30 ชม. อ นๆ 3.00 ชม. การบร หารต นท น เช งกลย ทธ รศ. ดวงมณ โกมารท ต อาจารย พ เศษคณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 4,500 บาท 4, บาท บาท ว นอ งคารท 20 พฤษภาคม น น. โรงแรม สว สโฮเต ล เลอ คองคอร ด (ร ชดาภ เษก) การบร หารธ รก จในย คเทคโนโลย ข าวสารและการแข งข น ม มมองต นท น อด ต ป จจ บ น อนาคต - แนวค ดต นท นแบบเด ม - แนวค ดต นท นแบบเด มและแนวค ดต นท นก จกรรม - แนวค ดต นท นร วมสม ย แนวค ดต นท นร วมสม ยเพ อสร างความได เปร ยบในการแข งข น - แนวค ดต นท นก จกรรม - แนวค ดต นท นเพ อบร หารกลย ทธ - แนวค ดต นท นเพ อบร หารค ณภาพ - แนวค ดต นท นเพ อบร หารเวลา - แนวค ดต นท นเพ อบร หารส งแวดล อม การบ ญช ต นท น vs. การบร หารต นท น บทบาทของ Controller ในการบร หารต นท นเพ อสร างความได เปร ยบในการแข งข น ถาม - ตอบ ป ญหา รห สหล กส ตร A 08 ผ ทำบ ญช บ ญช 6.00 ชม. อ นๆ 0.30 ชม. ผ สอบบ ญช (CPA) บ ญช 6.00 ชม. อ นๆ 0.30 ชม. การวางระบบบ ญช ต นท นการผล ตส นค า รศ. ดวงมณ โกมารท ต อาจารย พ เศษคณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 4,500 บาท 4, บาท บาท ว นอ งคารท 27 พฤษภาคม น น. โรงแรม สว สโฮเต ล เลอ คองคอร ด (ร ชดาภ เษก) ว ตถ ประสงค ในการวางระบบต นท น ป จจ ยสำค ญในการวางระบบต นท น การเล อกระบบต นท น - การวางระบบต นท นว ตถ ด บทางตรง - การวางระบบต นท นค าแรงทางตรง - การวางระบบต นท นค าใช จ ายการผล ต ป ญหาต างๆ ในการค ดต นท นส นค า เช น ต นท นเศษว สด ส นค าม ตำหน หน วยส ญเส ย และอ นๆ ค ณธรรม จร ยธรรม หร อจรรยาบรรณของผ ประกอบว ชาช พบ ญช ถาม - ตอบ ป ญหา รห สหล กส ตร A 10 ผ ทำบ ญช อ นๆ 6.30 ชม. ผ สอบบ ญช (CPA) อ นๆ 6.30 ชม. AEC ก บการวางแผนภาษ เช งกลย ทธ อาจารย อมรศ กด พงศ พศ ตม หมอภาษ และ ผ อำนวยการโรงเร ยนภาษ 6,000 บาท 5, บาท บาท ว นพ ธท 21 พฤษภาคม น น. โรงแรม เจ ด บบล ว เเมร ออท (ส ข มว ท ซอย 2) ภาพรวมของ AEC แนวค ด ว ตถ ประสงค เหต ผลและความจำเป น AEC ก บ FTA (Free Trade Agreement) AEC ก บภาษ สรรพากร กลย ทธ การวางแผนภาษ ความสำค ญของแหล งเง นได และถ นท อย เพ อ การร ษฎากร ส ทธ ประโยชน จากอน ส ญญภาษ ซ อน หล กเกณฑ และทฤษฎ การวางแผนภาษ กลย ทธ การวางแผนภาษ สำหร บธ รก จการค า ระหว างประเทศ การจ ดหน วยภาษ (Tax Entities) ในร ปแบบต างๆ อาท Base Company, Conduit Company, Joint Venture, Holding Company, Mutinational Corporation, และอ นๆ Transfer Pricing, Treaty Shopping, Thin Capitalization, Cross Border Take Over, และอ นๆ การวางแผนภาษ ผ าน Tax Haven Countries กรณ ศ กษากลย ทธ ภาษ ของบรรษ ทข ามชาต ช นนำของโลก กลย ทธ การวางแผนภาษ ส AEC 2015 ส ทธ ประโยชน ทางภาษ จาก FTA และAEC 2015 กลย ทธ การวางแผนภาษ ของก จการหล กๆ ภายใต AEC 2015 อาท ธ รก จผล ตส นค า, การให บร การ, E-Commerce และอ นๆ กรณ ศ กษากลย ทธ ภาษ ของบร ษ ทการค า ระหว างประเทศในตลาดทร พย (SET) ส AEC สร ปกลย ทธ การวางแผนภาษ ส AEC ค ณธรรม จร ยธรรม หร อจรรยาบรรณ ของผ ประกอบว ชาช พบ ญช ถาม - ตอบ ป ญหา น น. (1 ช วโมง) รห สหล กส ตร A 13 ผ ทำบ ญช บ ญช 6.00 ชม. อ นๆ 0.30 ชม. ผ สอบบ ญช (CPA) บ ญช 6.00 ชม. อ นๆ 0.30 ชม. NPAEs ท งฉบ บป 57 และท ศทางมาตรฐานการรายงาน ทางการเง นของไทย ดร.ส นสกฤต ว จ ตรเลขการ กรรมการกำหนดมาตรฐานการบ ญช NPAEs สภาว ชาช พบ ญช ฯ อาจารย ประจำภาคว ชาบ ญช คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2,000 บาท 1, บาท บาท พ เศษ!! ถาม - ตอบ ป ญหาในทางปฏ บ ต 2 ช วโมง น น. ว นพฤห สบด ท 8 พฤษภาคม น น. โรงแรม ด เอมเมอร ลด (ร ชดาภ เษก) UPDATE ประกาศสภาว ชาช พบ ญช ฯ และการเปล ยนแปลงท ม ผลกระทบต อ มาตรฐานการรายงานทางการเง น NPAEs ภายในป 2557 และสร ปว ตถ ประสงค ขอบเขต คำน ยาม หล กการ - ความเป นมาและว ตถ ประสงค - ขอบเขต - กรอบแนวค ด - การนำเสนองบการเง น - การเปล ยนแปลงนโยบายการบ ญช ประมาณการ ทางบ ญช และการแก ไขข อผ ดพลาด - เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด - ล กหน - ส นค าคงเหล อ - เง นลงท น - ท ด น อาคารและอ ปกรณ - ส นทร พย ไม ม ต วตน - อส งหาร มทร พย เพ อการลงท น - ต นท นการก ย ม - ส ญญาเช า - ภาษ เง นได - ประมาณการหน ส นและหน ส นท อาจเก ดข น - เหต การณ ภายหล งรอบระยะเวลาท รายงาน - รายได - การร บร รายได จากการขายอส งหาร มทร พย - ส ญญาก อสร าง - ผลกระทบจากการเปล ยนแปลงของอ ตราแลกเปล ยน เง นตราต างประเทศ - แนวทางเล อกปฏ บ ต ท ศทางมาตรฐานการรายงานทางการเง นของไทย - อนาคตมาตรฐานการรายงานทางการเง นของไทย จะม ก ระด บ อะไรบ าง - NPAEs ช ดป จจ บ นใช ถ งป ไหน - ทำไมต องม IFRS for SME - IFRS for SME ค ออะไร และ ใช ก บก จการประเภทใด - ใช IFRS for SME แล วเปล ยนกล บมาใช NPAEs ได หร อไม อย างไร - หล กการ (Concept) ท สำค ญของ IFRS for SME - สร ปมาตรฐานการรายงานทางการเง นของ PAEs ท เปล ยนแปลงในป 57 และ ท ศทางในอนาคต - ท ศทางของ IFRS สากลเป นอย างไร - การปร บต วของน กบ ญช ไทยต อการเปล ยนแปลง ของมาตรฐานการรายงานทางการเง นของไทย ค ณธรรม จร ยธรรม หร อจรรยาบรรณ ของผ ประกอบว ชาช พบ ญช ถาม - ตอบ ป ญหา รห สหล กส ตร A 17 ผ ทำบ ญช อ นๆ 6.30 ชม. ผ สอบบ ญช (CPA) อ นๆ 6.30 ชม. ภาษ จากการ จ ายเง นไปต างประเทศ ท งระบบ และอน ส ญญาภาษ ซ อน (การห กภาษ เง นได ณ ท จ าย ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.54 และการย นแบบ ภพ.36) อาจารย สาโรช ทองประคำ ผ เช ยวชาญกฎหมายภาษ สรรพากร 4,000 บาท 3, บาท บาท ว นศ กร ท 9 พฤษภาคม น น. โรงแรม สว สโฮเต ล เลอ คองคอร ด (ร ชดาภ เษก) การเส ยภาษ ของคนต างด าว และการให บร การ ส วนบ คคลตามอน ส ญญาภาษ ซ อน บร ษ ทต างชาต ประกอบก จการในประเทศ โดยผ านต วแทน ตาม ม.76 ทว การจ ายเง นให บร ษ ทต างประเทศตาม มาตรา 70 เช น ค าท ปร กษา ค าบร การ ค าออกแบบ ค าซอฟต แวร ค าส ทธ ดอกเบ ย เง นป นผล และอ นๆ อน ส ญญาภาษ ซ อน - กำไรจากธ รก จ - สถานประกอบการ - การให บร การส วนบ คคล - บร ษ ทต างประเทศเข ามาขายส นค าและ ให บร การในประเทศไทยเป นการช วคราว - การนำเข าบร การจากต างประเทศ ตามมาตรา 77/2 วรรค 3 ประเด นการขอค นภาษ การย นแบบนำส งภาษ ตาม ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54 ตามมาตรา 83/6 และการย นแบบ ภพ.36 การคำนวณอ ตราแลกเปล ยนเง นตราต างประเทศ เป นเง นไทย ค ณธรรม จร ยธรรม หร อจรรยาบรรณ ของผ ประกอบว ชาช พบ ญช ถาม - ตอบ ป ญหา น น. (1 ช วโมง) รห สหล กส ตร A 19 ผ ทำบ ญช อ นๆ 6.30 ชม. ผ สอบบ ญช (CPA) อ นๆ 6.30 ชม. วางแผนรายจ ายต องห าม ให สรรพากรยอมร บ อาจารย ส เทพ พงษ พ ท กษ ผ อำนวยการสำน กมาตรฐานการกำก บและตรวจสอบภาษ กรมสรรพากร 4,500 บาท 4, บาท บาท ว นพฤห สบด ท 15 พฤษภาคม น น. โรงแรม สว สโฮเต ล เลอ คองคอร ด (ร ชดาภ เษก) รายจ ายเก ยวเน องก บก จการ ค ออะไร และจะพ ส จน อย างไรให สรรพากรยอมร บ การพ ส จน หล กฐานให สรรพากรยอมร บทำอย างไร เม อไม ม ใบเสร จ หร อพ ส จน ผ ร บไม ได สำเนาบ ตรประชาชนก บการบ นท กรายจ าย และพ ส จน รายจ ายของก จการ ป ญหาเก ยวก บการนำภาษ ซ อต องห ามมาลง เป นรายจ ายทางภาษ อากร การลงรายจ ายต องห ามกรณ ใดบ าง ท ม กผ ดพลาด และสรรพากรตรวจพบ การต ราคาส นค าคงเหล อ หร อทำลายส นค า ให สรรพากรยอมร บ ภาระภาษ ก บการต ราคาทร พย ส นเพ มข นหร อต ำลง ค าซ อมแซม - การซ อมแซมกรณ ใดเข าข ายต องบ นท ก เป นทร พย ส นถาวร เพ อต ดค าเส อมราคา - การซ อมแซมกรณ ใดท สามารถบ นท กเป นค าใช จ าย ประจำป ท งจำนวน เทคน คบร จาคอย างไรเป นรายจ ายได ส งส ดทางภาษ อากร ความเหม อนและความต าง ค าร บรอง หร อส งเสร มการขายหร อรายจ ายส วนต ว ผลเส ยหายท ม การประก นภ ยไว และขาดท นสะสมยกมา รายจ ายเก ยวก บรถยนต น ง ควรทำอย างไรให ได ประโยชน ส งส ด ค าใช จ ายเก ยวก บสว สด การพน กงาน ทำอย างไร เป นรายจ ายได เช น - ค าใช จ ายจ ดเล ยงป ใหม ให พน กงาน และค าของขว ญให ล กค า - ค าท พ ก ค าน ำม นรถยนต จ ายเบ ยเล ยงอย างไร ไม ให เก ดข อพ พาทก บสรรพากร - ค าร กษาพยาบาลแก พน กงานและครอบคร ว ประก นช ว ตพน กงานและกรรมการ - ค าเคร องแบบให พน กงาน สว สด การท พ ก อาหาร และ รถร บส ง - ค าครองช พ ค าว ชาช พ เบ ยขย น เง นประก นส งคม - ค าลดหย อนต างๆ ของผ บร หารและพน กงาน - เง นช วยเหล อค าเล าเร ยนบ ตร - กองท นสำรองเล ยงช พ (Provident Fund) - พาพน กงานไปท องเท ยวประจำป - ค าฝ กอบรมส มมนาพน กงาน ค าศ กษาด งาน ได ท นเร ยนต อ - ส วนลดในการซ อส นค าของบร ษ ท - เป นสมาช กในส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks