สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร - PDF

Description
สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร คณะทางานจ ดส มมนาฯ/กองแผนงาน ราชท ณฑ พ.ศ กล มภารก จด

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 14 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลการส มมนาผ บร หาร เพ อพ จารณาแผนปฏ บ ต การกรมราชท ณฑ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นท ก นยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไซน พ ทยา จ งหว ดชลบ ร คณะทางานจ ดส มมนาฯ/กองแผนงาน ราชท ณฑ พ.ศ กล มภารก จด านการควบค ม 1.1 สาน กท ณฑว ทยา. 1) โครงการพ ฒนาเร อนจาส มาตรฐานด านการ ควบค มและร กษาความปลอดภ ย 2) โครงการซ กซ อมแผนป องก นและระง บเหต ร ายใน เร อนจา 3) โครงการจ ดหาเคร องพ นธนาการความม นคงส ง เพ อทดแทนการใช ตรวน 4) โครงการจ ดซ ออ ปกรณ เพ มประส ทธ ภาพการ ควบค มและการะง บเหต ร าย 5) โครงการน เทศงานการปฏ บ ต ต อผ ต องข งชาว ต างประเทศ 6) โครงการนาเทคโนโลย ก าซช วภาพจากขยะเศษ อาหารมาเป นเช อเพล งในการประกอบอาหารใน เร อนจา 7) โครงการจ ดการระบบบาบ ดน าเส ยของเร อนจา และการปร บปร งก อสร างเร อนจา - เจ าหน าท ผ ควบค มผ ต องข งบางส วนไม เคร งคร ด ในการปฏ บ ต ให เป นไปตามมาตรฐานการควบค มและการ ปฏ บ ต ต อผ ต องข ง ๑.ด านอาคารสถานท การจ ดระบบของอาคารสถานท ต องม การวางร ปแบบท ช ดเจน กาหนดจ ดอ อนและจ ดแข ง ม การจ ดทาแผนในการ ปร บปร งอาคารสถานท อย างช ดเจน รวมท งการม แบบร าง ของอาคารและการปร บปร ง/ต อเต มอาคารกาหนดแบบไว อย างช ดเจน ม การปร บปร งราคากลางไว เสมอ โดยเฉพาะ อาคารท ใช ก บผ ต องข งรายสาค ญ เช น การม ห องสาหร บ ข งเด ยว เพ อใช ในการลงโทษ และม การนาแบบอาคารลง เว บไซต ของกรมราชท ณฑ เพ อความสะดวกของเร อนจา/ ท ณฑสถานในการของบประมาณเพ อปร บปร งเร อนจา/ ท ณฑสถาน ๒.ด านเทคโนโลย ม เทคโนโลย ในการควบค มผ ต องข งท เพ ยงพอและ เหมาะสม โดยเฉพาะในเร อนจาความม นคงส ง เช น CCTV และการใช เคร องด กฟ ง เป นต น ๓.ด านมาตรการ ๓.๑ การซ กซ อมแผนจ โจม/ตรวจค นต องม สม าเสมอและ จร งจ ง เพ อเตร ยมร บสถานการณ ท เก ดข น โดยผ บร หาร เร อนจาต องอธ บายให เจ าหน าท เข าใจถ งว ตถ ประสงค ท แท จร งของการซ กซ อมแผน ๑.มอบรอง อรท.ป.ในการบ รณาการในเร องการย าย ผ ต องข ง ให ม กรอบระยะเวลาท ช ดเจนรวมท งการด แล งบประมาณในการจ โจม ตรวจค น และการย ายผ ต องข งให นามาบ รณาการร วมก นของสาน กท ณฑปฏ บ ต สาน กท ณฑ ว ทยาและศ นย ป องก นและปราบปรามยาเสพต ด เพ อให ดาเน นการไปพร อมก น ๒.ส วนโยธาฯ สทว. ให ดาเน นการจ ดทาแบบผ งอาคาร พร อมราคากลาง และนาลงในเว บไซต ของกรมราชท ณฑ ๓.การอบรมเจ าหน าท ในเร องของการข าวของสถาบ น พ ฒนาข าราชการราชท ณฑ ได ม การส งการไปแล ว และ ขอให ดาเน นการถ ายทาเป นว ด โอระหว างการเร ยนการ สอน แล วส งให เร อนจา/ท ณฑสถานให เจ าหน าท ใช ด และ ฝ กปฏ บ ต ต อไป ๑ ราชท ณฑ พ.ศ สาน กท ณฑปฏ บ ต 1) โครงการบาบ ดและฟ นฟ สมรรถภาพผ ต ดยาเสพ ต ดในร ปแบบโรงเร ยนว ว ฒน พลเม องราชท ณฑ เป าหมาย จานวน 5,000 ราย 2) โครงการพ กการลงโทษกรณ ม เหต พ เศษน กโทษ เด ดขาด คด ความผ ดเล กน อย เน องในว นแห งครอบคร ว เป าหมายจานวน 4,000 ราย 3) โครงการพ กการลงโทษกรณ ม เหต พ เศษน กโทษ เด ดขาด เพ อถวายเป นพระราชก ศลแด สมเด จพระนางเจ า ส ร ก ต พระบรมราช น นาถ เน องในโอกาสว นเฉล มพระ ชนมพรรษา 12 ส งหาคม 2556 เป าหมายจานวน 4,000 ราย 4) โครงการพ กการลงโทษกรณ ม เหต พ เศษให แก น กโทษเด ดขาดท เจ บป วยร ายแรง พ การ และน กโทษ เด ดขาดท ม อาย ต งแต 70 ป ข นไป เป าหมายจานวน 400 ราย - งบประมาณค าขนย ายผ ต องข งไม เพ ยงพอ - การปร บเพ มเป าหมายการพ กการลงโทษ ๓.๒ เกณฑ ในการค ดกรองผ ร ายรายสาค ญ จะต องเป น เกณฑ เด ยวก น ท งของสาน กท ณฑว ทยา สาน กท ณฑปฏ บ ต และศ นย ป องก นและปราบปราม ยาเสพต ด เพ อให เป นมาตรฐานเด ยวก น ๓.๓ ม การสร างระบบข อม ลของผ ต องข งท เป นรายสาค ญ ๓.๔ การปฏ บ ต ต อผ ต องข งโดยเฉพาะท เป นรายสาค ญ จะต องม การปฏ บ ต ท แตกต างไปจากผ ต องข งท วไป และให ม ความเป นมาตรฐาน และในผ ต องข งรายสาค ญก ต องม ระด บช นการปฏ บ ต ท แตกต างก นไป ๔.ด านการย ายผ ต องข ง การย ายผ ต องข งให เป นไปตามระบบของความค มค า การย ายผ ต องข งท งการย ายกล บภ ม ลาเนาหร อการ ย ายตามคาส งของศาล จะต องม กาหนดจ ดทากรอบ ระยะเวลาท ช ดเจน ๕.ด านโรงเร ยนว ว ฒน พลเม อง ๕.๑ ม การขยายฐานความผ ด คด ของโรงเร ยนว ว ฒน พลเม องท นอกเหน อจากคด ยาเสพต ด ให ม ช มชนเข ามา ม ส วนร วมในการดาเน นการ ๕.๒ การอบรมคร ฝ กของโรงเร ยนว ว ฒน พลเม อง เพ อ รองร บโรงเร ยนท จะเป ดดาเน นการมากข น ๒ ราชท ณฑ พ.ศ ศ นย ป องก นและปราบปรามยาเสพต ด 1) โครงการโรงเร ยนว ว ฒน พลเม องราชท ณฑ 2) โครงการรณรงค ป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด TO BE NUMBER ONE 3) โครงการเร อนจาส ขาว - เร อนจา/ท ณฑสถาน บางแห งท ประกาศเป น เร อนจาส ขาวแล ว แต ย งม ป ญหาการแพร ระบาดของยา เสพต ดและโทรศ พท ม อถ ออย - การรายงานข อม ลด านการป องก นและ ปราบปรามยาเพสต ด - การบ นท กข อม ล ระบบการรายงาน บสต.ทาง Internet ของเร อนจา/ท ณฑสถาน ๖.โปรแกรมการบาบ ดผ ต องข งคด ยาเสพต ด โปรแกรมการบาบ ดผ ต องข งคด ยาเสพต ดจะต องม การ ประสานงานก บหน วยงานภายนอกเพ อให การดาเน นการ ม ความครอบคล ม ม ความเข มข นและเต มประส ทธ ภาพ ของการแก ไขฟ นฟ ๗.การฝ กอบรมเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานในเร องการหาข าว และว เคราะห ข าว โดยอบรมร วมก บหน วยงานภายนอก ๘.ควรม การสร างเร อนจาความม นคงส งสาหร บผ ต องข ง หญ ง ๓ ราชท ณฑ พ.ศ กล มภารก จด านงานบ คคล 2.1 กองการเจ าหน าท 1) โครงการขอปร บปร งการกาหนดตาแหน งเป น ประเภทอานวยการระด บส ง และว ชาการระด บเช ยวชาญ - ส วนกลางกรม จานวน 6 แห ง - เร อนจาจ งหว ด จานวน 28 แห ง - ท ณฑสถาน 3 แห ง - นายแพทย 2) โครงการมอบอานาจการดาเน นการทางว น ย - การดาเน นการทางว น ย ตาม พ.ร.บ.ว น ยข าราชการ ราชท ณฑ พ.ศ การดาเน นการทางว น ย ตาม พ.ร.บ.ข าราชการพล เร อน พ.ศ ) โครงการจ ดทาบ ตรประจาต วเจ าหน าท ของร ฐด วย ระบบคอมพ วเตอร 4) โครงการสรรหาบ คคลเข าร บราชการ 5) โครงการการดาเน นการค ดเล อกข าราชการเพ อ ประเม นข นแต งต งในระด บส งข น - การเบ กจ ายงบประมาณในส วนของงบบ คลากร ไม เป นไปตามเป าหมาย - ม สาเนาการดาเน นการทางว น ยจานวนมาก ๑.กรณ เจ าหน าท กระทาความผ ด ๑.๑ การสร างมาตรฐานการลงโทษของเจ าหน าท ให เก ด ความช ดเจน เช น การมอบอานาจให ประธานเขตในการ หม นเว ยนเจ าหน าท ท ม ป ญหาไปย งเร อนจาใกล เค ยงก อน ในกรณ ท เจ าหน าท น นม การกระทาผ ดซ าข นอ ก ๑.๒ ม การฝ กเพ มการอบรมในเร องจร ยธรรม รวมไปถ ง การต ดตามและประเม นผลด วย ๑.ให แต ละสาน ก/กองม โครงการส มมนาเพ ยงโครงการ เด ยวเท าน น ๒.มอบหมายให กองการเจ าหน าท จ ดทามาตรฐานการลง ท ณฑ เจ าหน าท ให เสร จส นภายในเด อนต ลาคม ๒๕๕๖ ๓.มอบหมาย รอง อรท.ป.จ ดวางแนวทางการเด นทางไป ต างประเทศ ว าแต ละระด บจะม แนวทางอย างไร ผ เข าร บ การอบรมควรม ค ณสมบ ต ใด โดยการพ จารณาร บเข า อบรมให พ จารณาสองส วนค อ ส วนท หน ง ห วหน าหน วย เป นผ ส ง และส วนท สองสม ครใจเข าร บการอบรม ๔.มอบหมาย รอง อรท.ว.เช ญท กสาน ก/กอง ดาเน นการ ปร บแผนการฝ กอบรม/ส มมนาให เก ดการบ รณาการ ร วมก น ๕.มอบหมาย รอง อรท.บ.พ จารณาโครงการท ซ าซ อนของ กองการเจ าหน าท และกล มงานค มครองจร ยธรรม ให นามาบ รณาการร วมก น ๖.เม อสถาบ นกาหนดเน อหาสาระและว ทยากรท ให ความร แล วไม ควรม การเปล ยนแปลงอ ก ๗.การน เทศงานของสาน ก/กองต างๆ ให บ รณาการร วมก บ สาน กผ ตรวจราชการ เพ อประโยชน ในการเด นทางไป ราชการ ๔ ราชท ณฑ พ.ศ สถาบ นพ ฒนาข าราชการราชท ณฑ 1) โครงการฝ กอบรมข าราชการราชท ณฑ บรรจ ใหม 2) โครงการย ทธว ธ ราชท ณฑ 3) โครงการส บสวนและหาข าวยาเสพต ดในเร อนจา และท ณฑสถาน 4) โครงการเจรจาต อรองแก ไขเหต ว กฤตในเร อนจา และท ณฑสถาน 5) โครงการเทคน คการตรวจค นจ โจมเร อนจา 6) โครงการนาเทคโนโลย มาประย กต ใช ในงาน ราชท ณฑ 7) โครงการอบรมออนไลน การเร ยนร ผ านส อ อ เล กทรอน กส 8) โครงการดาเน นงานสาหร บผ ปฏ บ ต งานด านท ณฑ ปฏ บ ต 9) โครงการน ต กรเร อนจาและท ณฑสถาน 10) โครงการเสร มสร างท กษะภาษาอ งกฤษในงาน ราชท ณฑ 11) โครงการพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม 12) โครงการเสร มสร างท กษะภาษาอาเซ ยน 13) โครงการเง นและบ ญช ในเร อนจาและท ณฑสถาน 14) โครงการบร หารเง นนอกงบประมาณ 15) โครงการน กบร หารงานราชท ณฑ ระด บต น (นรต.) 16) โครงการน กบร หารงานราชท ณฑ ระด บส ง(นรส.) 17) โครงการผ นาการบร หารงานราชท ณฑ ย คใหม ๒.การพ ฒนาบ คลากร ๒.๑ การฝ กอบรมเจ าหน าท ให เป นเร องของสถาบ นพ ฒนา ข าราชราชท ณฑ แต เพ ยงหน วยงานเด ยว เพ อเป น มาตรฐานเด ยวและประกาศน ยบ ตรให ออกในนามของ สถาบ นฯ รวมท งให ม การกระจายของผ เข าร บการอบรม ให มากข น โดยหล กเล ยงการฝ กอบรมในช วงเด อน ส งหาคมและก นยายน เช น เพ มการฝ กอบรมเจ าหน าท ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บข อกาหนดกร งเทพ การบ ญช พ สด คร ภ ณฑ น กส งคมสงคราะห และน กจ ตว ทยา เป นต น ๒.๒ ม ระบบของการให รางว ลและลงโทษเจ าหน าท อย าง ช ดเจน เช น ระบบของการให รางว ล รางว ลน นจะต องม จานวนมากพอท จะเป นขว ญและกาล งใจให แก เจ าหน าท ได ๒.๕ ม การจ ดอบรมเจ าหน าท ในความร เฉพาะ และเป น ความร ท เป นท ต องการของหน วยงาน เพ อให เจ าหน าท ได นาความร มาใช ในการปฏ บ ต งานจร ง รวมท งต องม การ ต ดตามและประเม นผลการนาไปใช อย างสม าเสมอ ๒.๖ กาหนดกรอบอ ตรากาล งเจ าหน าท หญ งในเร อนจา ชายให ช ดเจนว าห ามม ปร มาณเก นเท าใด ๘.ขอให ท กสาน ก/กอง ค ดคานวณค าใช จ ายในการ เด นทางไว ในโครงการของสาน ก/กอง ๕ ราชท ณฑ พ.ศ ข าราชการเร อนจา/ท ณฑสถาน ต องเข าร บการ ประช ม/ส มมนา/ฝ กอบรม ตามภารก จของส วนกล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks