รายงานผลการด าเน นงาน/โครงการส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งบประมาณ ป ๒๕๕7 1,550 - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน/ส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งาน//ก จกรรม 1. ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร 27,022 (เง นอ ดหน น ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Scrapbooking

Publish on:

Views: 43 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน/ส าค ญด านทางหลวงของการทางพ เศษแห งประเทศไทย ประจ าป 2557 ณ เด อนธ นวาคม 2556 งาน//ก จกรรม 1. ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร 27,022 (เง นอ ดหน น ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด นจ านวน 9,564 ล านบาท เอกชน ร บภาระ ค าก อสร าง จ านวน 17,137 ล านบาท และ ค าควบค มงาน 321 ล านบาท) 1,550 (ค าจ ด กรรมส ทธ ท ด น) การก อสร าง ในการประช มคณะร ฐมนตร (ครม.) เม อว นท 4 ก นยายน 2555 ได ม มต ให ความเห นชอบผลการค ดเล อก เอกชนเข าร วมงานหร อด าเน นทางพ เศษสายศร ร ช- วงแหวนรอบนอกกร งเทพมหานคร ท เสนอให บร ษ ท ทางด วนกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) เป นเอกชนร วมลงท น และเห นชอบใน หล กการร างส ญญาส มปทานการลงท นออกแบบก อสร าง บร หารจ ดการ ให บร การและบ าร งร กษา ทางพ เศษ สายศร ร ช-วงแหวนรอบนอกกร งเทพมหานคร ท ส าน กงาน อ ยการส งส ดได ตรวจพ จารณา การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ได ลงนามในส ญญา ก บ BECL เม อว นท 14 ก นยายน 2555 และม หน งส อแจ ง ให เร มงานต งแต ว นท 15 ธ นวาคม 2555 (ระยะเวลา ด าเน นงานก อสร าง 48 เด อน) คาดว าจะเป ดให บร การได ประมาณ ป ๒๕๕๙ รวมท ง กทพ. ได ม หน งส อเม อว นท 29 ต ลาคม 2555 รายงานผลการด าเน นงานเก ยวก บการลงนามในส ญญาส มปทาน การลงท นออกแบบก อสร าง บร หารจ ดการ ให บร การและ การก อสร าง บร ษ ท ทางด วนกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) (BECL) ได ด าเน นการก อสร าง ทางพ เศษสายศร ร ช- วงแหวนรอบนอกกร งเทพมหานคร ได แก งานก อสร างส าน กงานสนามและ ส งอ านวยความสะดวกแล วเสร จ และ อย ระหว างด าเน นการส ารวจและร อ ย ายสาธารณ ปโภค งานเสาเข มเจาะ งานทดสอบเสาเข ม และงานโยธาอ น ๆ รวมท งได ม การต ดตามตรวจสอบ ค ณภาพส งแวดล อมในระยะก อสร าง และงานด านอาช วอนาม ยและความ ปลอดภ ย โดยความก าวหน างาน ก อสร าง ณ เด อนธ นวาคม 2556 ม ผลงานร อยละ เปร ยบเท ยบ ก บแผนงานร อยละ ช ากว า - 2 - บ าร งร กษา ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวนรอบนอก กร งเทพมหานคร เร ยนปล ดกระทรวงคมนาคมเพ อทราบ และพ จารณาน าเร ยนร ฐมนตร ว าการกระทรวงคมนาคมเพ อ น าเสนอ ครม. เพ อทราบต อไป ซ ง ครม. ได ม มต เม อว นท 29 มกราคม 2556 ร บทราบเร องด งกล าวเร ยบร อยแล ว BECL ได เร มด าเน นงานก อสร างต งแต ว นท 15 ธ นวาคม 2555 โดย กทพ. ได ส งมอบพ นท ในเขตทางรถไฟให BECL เพ อด าเน นการก อสร างตามส ญญาฯ ด งน 1) พ นท ในเขตทางของการรถไฟแห งประเทศไทย (รฟท.) บร เวณตอนท 2 (จากถนนราชพฤกษ -สถาน รถไฟ บางบ าหร ) และตอนท 3 (จากสถาน รถไฟบางบ าหร -สะพาน พระราม 6) เม อว นท 11 มกราคม ) พ นท ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ท อย ในพ นท บร เวณตอนท 2 และตอนท 3 เม อว นท 14 มกราคม ) พ นท ในเขตทางรถไฟตอนท 1 (จากถนนวงแหวน รอบนอกกร งเทพมหานคร-ถนนราชพฤกษ ) และตอนท 4 (จากสะพานพระราม 6-ช มทางรถไฟบางซ อ) เม อว นท 22 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการประสานงานทางพ เศษสายศร ร ช- แผนงานร อยละ 0.90 เน องจาก ผ ร บจ างด าเน นการก อสร างฐานราก ของฯ ไม เป นไปตามแผนงาน ท ก าหนด การก อสร างบร เวณทางแยก ต างระด บบางซ อ ซ งซ อนท บก บการ ก อสร างระบบรถไฟชานเม อง (สายส แดง) ช วงบางซ อ-ร งส ต การรถไฟ- แห งประเทศไทย (รฟท.) ได จ ดให ม การประช มเพ อแก ไขป ญหาการเข าพ นท ท บซ อนบร เวณบางซ อร วมก น ระหว าง กทพ. BECL ก จการร วมค า เอส ย (ผ ร บจ างของ รฟท.) และว ศวกรท ปร กษา ของ กทพ. เม อว นท 1 พฤศจ กายน 2556 โดยม ผ ว าการ รฟท. เป นประธาน การประช ม ซ งท ประช มได ม มต ให กทพ. BECL หาร อก บผ ร บจ างของ รฟท. เพ อให เข าพ นท ก อสร างบร เวณ ท บซ อน โดยท ง 2 หน วยงานสามารถ ด าเน นงานก อสร างของแต ละได - 3 - วงแหวนรอบนอกกร งเทพมหานคร ได ม การประช มคร งท 3/2556 เม อว นท 25 พฤศจ กายน 2556 ซ งท ประช มได ม มต ร บทราบผลการด าเน นงานทางพ เศษสายศร ร ช- วงแหวนรอบนอกกร งเทพมหานคร และให ปร บแก รายงาน ผลการด าเน นงานฯ ตามความเห นของคณะกรรมการ ประสานงานฯ และเว ยนให คณะกรรมการประสานงานฯ พ จารณาก อนรายงานร ฐมนตร ว าการกระทรวงคมนาคม เพ อทราบและส าเนาเอกสารท เก ยวข องส งให ส าน กงาน คณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ (สคร.) ตามท ก าหนดไว ในมาตรา 44 (4) แห งพระราชบ ญญ ต การให เอกชนร วมลงท น ในก จการของร ฐ พ.ศ ต อไป ซ งประธานคณะกรรมการ ประสานงานฯ (ผ ว าการ กทพ.) ได ม หน งส อเม อว นท 27 ธ นวาคม 2556 เร ยนปล ดกระทรวงคมนาคมเพ อทราบและรายงาน ร ฐมนตร ว าการกระทรวงคมนาคมเพ อทราบรายงานผลการ ด าเน นงานด งกล าวต อไปแล ว กทพ. ได เข าประช มเพ อพ จารณาเร องแนวทางการ เข าใช พ นท บร เวณสถาน ขนส งผ โดยสารจต จ กร (หมอช ต 2) เพ อก อสร างฯ ร วมก บบร ษ ท ขนส ง จ าก ด (บขส.) และ BECL เม อว นท 26 พฤศจ กายน 2556 ซ งในท ประช ม บขส. ไม ข ดข องให BECL เข าใช พ นท บร เวณด งกล าวเพ อ และต อมา รฟท. ได จ ดประช มเพ อ พ จารณาเร องด งกล าวร วมก บ กทพ. บร ษ ท ท ม คอนซ ลต ง เอนจ เน ยร ง แอนด แมเนจเมนท จ าก ด (ท ปร กษา ของ รฟท.) ผ ร บจ างของ รฟท. และ BECL เม อว นท 7 พฤศจ กายน 2556 ผลการประช มสร ปว า BECL สามารถเข า พ นท ก อสร างบร เวณถนนก าแพงเพชร 2 ได ก อนโดยไม ต ดข ดก บงานก อสร าง ของ รฟท. แต ขอให ชะลอการก อสร าง บร เวณป มแก ส (ใกล ทางออกสถาน ขนส ง) ไว ก อน เน องจากในอนาคต รฟท. จะก อสร างถนนมาเช อมก บ ถนนก าแพงเพชร 2 บร เวณป มแก ส ด งกล าว และอาจจะม การท า Underpass ลอดใต ถนนก าแพงเพชร 2 เพ อส งรถ ข นทางพ เศษบร เวณด านเก บ- ค าผ านทางพ เศษบางซ อ ส วนเร อง ร ปแบบการก อสร างท ได ข อย ต ในระด บ กระทรวงแล วน น เป นร ปแบบท - 4 - ด าเน นการก อสร างฯ และให BECLจ ดท าแผนการ จ ดจราจรบนถนนก าแพงเพชร 2 โดยในระหว างการก อสร าง หากตรงก บช วงเทศกาลป ใหม ขอให BECL ย ายเคร องจ กร ออกจากบร เวณด งกล าวเพ อลดผลกระทบต อป ญหาการจราจร ต อมา กทพ. ได เข าประช มเพ อต ดตามความก าวหน าเร อง ด งกล าวร วมก บ บขส. และ BECL เม อว นท 16 ธ นวาคม 2556 โดยในท ประช ม BECL ได เสนอแผนการเข าพ นท บร เวณร วด านหน าของสถาน ขนส งผ โดยสารจต จ กร (หมอช ต 2) บร เวณลานจอดรถจ กรยานยนต และบร เวณทางเข า-ออก สถาน ขนส งฯ เพ อก อสร างฐานรากและเสาตอม อ จ านวน 9 ต น ประมาณเด อนม นาคม 2557 โดยจะใช ระยะเวลาก อสร าง ประมาณ 4 เด อน ซ ง บขส. ขอให BECL จ ดส งแผนการ ก อสร างให บขส. พ จารณาก อนเข าด าเน นการก อสร างด วย กทพ. ได ตรวจสอบพ นท ก อสร างบร เวณจ ดจอดรถ โดยสารประจ าทางขององค การขนส งมวลชนกร งเทพ (ขสมก.) บร เวณถนนก าแพงเพชร 2 (หมอช ต ) ร วมก บ ขสมก. BECL และว ศวกรท ปร กษาของ กทพ. เม อว นท 29 พฤศจ กายน 2556 ซ งสร ปว า ขสมก. ไม ข ดข องท กทพ. จะเข าพ นท ก อสร าง บร เวณด งกล าว โดยขอให กทพ. จ ดส งหน งส อท รฟท. ได อน ญาต ให กทพ. เข าพ นท ของ รฟท. เพ อก อสร างฯ ผ งแสดง สอดคล องก บร ปแบบท ระบบ รถไฟชานเม อง (สายส แดง) ได แก ไขแบบ ตามส ญญาแล ว แต เน องจากขณะน รฟท. อย ระหว างข นตอนการเปล ยนแปลงงาน ซ งหาก กทพ. ด าเน นการก อสร างทาง พ เศษก อนอาจต องร บความเส ยงกรณ หาก รฟท. ไม ปร บแบบ ซ งอาจส งผล กระทบก บแบบของ กทพ. ท าให ทางพ เศษ จะไม สามารถอย ท ระด บ 2 ได แต จะต อง ไปอย ท ระด บ 4 แทน ซ งป จจ บ น BECL ย งไม สามารถเข าด าเน นการก อสร าง บร เวณพ นท ท บซ อนก บระบบ รถไฟชานเม อง (สายส แดง) ได การจ ดกรรมส ทธ ท ด น ณ เด อนธ นวาคม 2556 ม ผลการ ด าเน นงานจ ดกรรมส ทธ ท ด นร อยละ เปร ยบเท ยบก บแผนงาน ร อยละ เร วกว าแผนงานร อย ละ 1.50 ส าหร บการเข าใช พ นท ตอนท 4 - 5 - ต าแหน งพ นท ก อสร างและแผนการด าเน นการก อสร างให ขสมก. พ จารณา โดยขอให กทพ. เข าพ นท ก อสร างหล งช วงเทศกาล ป ใหม เพ อหล กเล ยงป ญหาการจราจรต ดข ดในช วงเทศกาล ด งกล าว ซ งป จจ บ น กทพ. อย ระหว างจ ดท าหน งส อถ ง ขสมก. เพ อจ ดส งแผนงานและผ งพ นท เพ อขออน ม ต ด าเน นการก อสร าง ฯ ในเขตพ นท ของ ขสมก. โดยจะเร มเข าด าเน นการ ก อสร างในว นท 10 มกราคม 2557 และจะค นพ นท ก อสร างตาม สภาพเด มเม องานก อสร างในส วนด งกล าวแล วเสร จ คณะกรรมการก าก บการต ดตามตรวจสอบและการ ปฏ บ ต ตามมาตรการด านส งแวดล อมช วงด าเน นการก อสร าง ทางพ เศษสายศร ร ช-วงแหวนรอบนอกกร งเทพมหานคร ได ม การประช มคร งท 2/2556 เม อว นท 25 ธ นวาคม 2556 ซ งท ประช มได ม มต ร บทราบผลการด าเน นงานตามมาตรการ ด านส งแวดล อม ระหว างเด อนกรกฎาคม - ต ลาคม 2556 และให ร บข อส งเกตของคณะกรรมการก าก บการต ดตามตรวจสอบฯ ไปพ จารณาปร บปร งการด าเน นงานด านส งแวดล อมของฯ พร อมท งจ ดท าร างบ นท กรายงานผลการก าก บด แลและ ต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต ตามมาตรการด านส งแวดล อม ฯ เว ยนให คณะกรรมการก าก บการต ดตาม ตรวจสอบฯ พ จารณาก อนรายงานคณะกรรมการ กทพ. ตามร ปแบบท ผ ว าการการทางพ เศษ- แห งประเทศไทยได อน ม ต เม อว นท 5 ก นยายน 2556 ปรากฏว าม พ นท บางส วนซ อนท บก บแนวเขตทางของ ทางพ เศษศร ร ช (ระบบทางด วนข นท 2) ท กทพ. ได น าพ นท ออกให เช า ขณะน กทพ. ได ร บมอบพ นท เช าค นจากผ เช า เร ยบร อยแล ว และจะด าเน นการส ง มอบพ นท ให BECL ต อไป ส วนพ นท ท เป นกรรมส ทธ ของ รฟท. ขณะน เจ าหน าท ของ กทพ. ได เข าด าเน นการ วางแนวเขตทางพ เศษ เพ อท าการ ส ารวจสอบสวนส ทธ ตามข นตอนการ เวนค น พร อมท งได ประสาน BECL บร ษ ท ช.การช าง จ าก ด (มหาชน) และ เจ าหน าท ของ รฟท. เข าร วมตรวจสอบ พ นท เพ อใช ในการก อสร าง และหาก พบป ญหาอ ปสรรคก ได ร วมก นแก ไข ป ญหาให ล ล วงไปในระด บหน งแล ว - 6 - ต อไป การก อสร างบร เวณทางแยกต างระด บบางซ อ ซ งซ อนท บก บ การก อสร างระบบรถไฟชานเม อง (สายส แดง) ช วง บางซ อ-ร งส ต รฟท. ได จ ดให ม การประช มเพ อแก ไขป ญหาการ เข าพ นท ท บซ อนบร เวณบางซ อร วมก นระหว าง กทพ. BECL ก จการร วมค า เอส ย (ผ ร บจ างของ รฟท.) และว ศวกรท ปร กษา ของ กทพ. เม อว นท 1 พฤศจ กายน 2556 โดยม ผ ว าก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks