ระยะเวลาในการฝ กอบรม ระหว างว นท พฤศจ กายน 2557 ณ ห องประช ม 1 ช น 3 สาน กงานว ทยทร พยากร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย - PDF

Description
สร ปผล โครงการฝ กอบรมการผล ตส อใหม ในการสร างบทเร ยน สาหร บการใช งานบน ipad ระหว างว นท ณ ห องประช ม 1 ช น 3 สาน กงานว ทยทร พยากร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศได เข ามาม บทบาทต อช ว ตประจาว

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 21 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผล โครงการฝ กอบรมการผล ตส อใหม ในการสร างบทเร ยน สาหร บการใช งานบน ipad ระหว างว นท ณ ห องประช ม 1 ช น 3 สาน กงานว ทยทร พยากร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศได เข ามาม บทบาทต อช ว ตประจาว น รวมถ งการเข ามาเป นส วนหน งของ การเร ยนการสอนในสถาบ นการศ กษาท กระด บ โดยเฉพาะอย างย งระด บมหาว ทยาล ย การพ ฒนาส อการเร ยน การสอนให ก าวท นตามเทคโนโลย สารสนเทศท ม ส งใหม ๆ เก ดข นตลอดเวลา ถ อเป นหน าท หน งของฝ ายสน บสน น การเร ยนการสอน ในการสรรหาเทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสม เอ อต อการเร ยนร มาประย กต ใช ให มากข น itunes เป นเทคโนโลย สม ยใหม ต วหน งท เข ามาม ส วนสาค ญต อการเร ยนร ในสถาบ นการศ กษามากข น โดยเฉพาะมหาว ทยาล ยในต างประเทศ เพราะสามารถนาเข ามาจ ดการเร ยนร สน บสน นการเร ยนร หร อสามารถ ศ กษาหาความร ได ด วยต วเอง เหมาะสาหร บผ เร ยนและผ ใช ท ไม อยากไปศ กษาตามแหล งทร พยากรอ นๆ ทาให ประหย ดเวลา สะดวกสบาย เน องจากม การจ ดเก บข อม ลท เป นระบบ ม เน อหาหลากหลาย ในมหาว ทยาล ย ต างประเทศบางแห ง ได นาเอา itunes U มาใช ในการศ กษาบ างแล ว สาหร บในประเทศไทย คาดว าในอนาคต จะม การนามาใช ในระด บสถาบ นอ ดมศ กษาเพ มมากข น ด งน น คณะทางานฝ ายเทคโนโลย ทางการศ กษา ห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษาได เห นถ งความสาค ญของ การท จะดาเน นการผล ตส อ และสร างบทเร ยนบท Platform itunes U เพ อการสน บสน นการเร ยนการสอนใน มหาว ทยาล ย โดยการใช เทคโนโลย ด งกล าวน และค ดว าจะเก ดประโยชน ต อการสน บสน นการเร ยนการสอนของ มหาว ทยาล ยต างๆ โดยร เร มดาเน นการจาก น กว ชาการโสตท ศนศ กษา น กเทคโนโลย การศ กษา น กว ชาการ ศ กษาและผ ท เก ยวข องของคณะทางานฝ ายเทคโนโลย ทางการศ กษา ว ตถ ประสงค 1. เพ อเร ยนร ว ธ การใช งาน itunes U ได อย างถ กต อง 2. เพ อให สามารถผล ตส อ และดาเน นการสร างบทเร ยนได 3. เพ อให สามารถบร หารจ ดการเน อหาสาระของบทเร ยนได 4. เพ อถ ายทอดความร ท เร ยนไปให ก บผ อ นได ระยะเวลาในการฝ กอบรม ระหว างว นท พฤศจ กายน 2557 ณ ห องประช ม 1 ช น 3 สาน กงานว ทยทร พยากร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ผ เข าร วมอบรม นางสาวน นทพร ข นธศ ภห ร ญ และนางสาวช ชส นต จ นทร เร องฤทธ ฝ ายผล ตและพ ฒนาส อการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา ม.วล ยล กษณ รายละเอ ยดการฝ กอบรม การอบรมจะเร มต นในช วงบ ายของว นท 27 พฤศจ กายน 2557 (ช วงเช าเป นการประช มคณะทางานฝ าย เทคโนโลย ทางการศ กษา ห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา) โดยว ทยากรจาก บร ษ ท EITS Solution จาก ด ได ให คาแนะนา ให ความร และทดลองใช โปรแกรม หร อ application ท เอ อต อการผล ตส อการเร ยนการสอนใน ร ปแบบม ลต ม เด ย หลายโปรแกรมด วยก น ประกอบด วย 1. ibooks Author 2. Explain Everything 3. Keynote 4. itunes U ibooks Author* ibooks Author ค อ โปรแกรม/application ท ไม ม ค าใช จ าย โปรแกรมท ผล ตและ ออกแบบโดยบร ษ ท Apple สาหร บสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) ทางานบน ระบบปฏ บ ต การของ Apple (ios และ OS x) ม template ให เล อกใช หลายแบบ หลากสไตล ผ ใช สามารถเพ มส อได หลากหลาย ไม ว าจะเป น ร ปภาพ, คล ปว ด โอ, ไฟล จาก Microsoft word, Presentation, Interactive widget, 3D object, HTML ได อย างง ายดาย รองร บการใช งานภาษาไทย และสามารถ preview บน ipad ได ท นท ผ ใช สามารถสร าง E-book ในร ปแบบท ต วเองต องการได ตลอดท งเล ม ต งแต หน าปก สารบ ญ การแบ งเน อหา การแทรกส อม ลต ม เด ยร ปแบบต างๆ รวมถ งการสร างแบบฝ กห ดเพ อทบทวน ความจาในแต ละบท (chapter) ซ งการสร างแบบฝ กห ดน ibooks Author ก ม template ของคาถาม-คาตอบ ให มาให เล อกสร างสรรค ตามความต องการได ผ ท ม Apple id และคอมพ วเตอร ระบบ OS x สามารถดาวน โหลดโปรแกรมน มาใช งานได เลย และ สามารถส งผลงานท สร างเสร จแล ว เผยแพร ใน ibooks Store หร อส งออกหน งส อให เป นไฟล PDF, text หร อ.ibooks ซ งสามารถแจกจ ายผ าน itunes U ได อ กด วย แนะนาการใช งาน ibooks Author เพ มเต มได ท Explain Everything Explain Everything เป น application ท คล ายก บกระดานดาอ เล กทรอน กส interactive whiteboard และ screencasting สาหร บใช เข ยน วาด สร าง จดบ นท ก หร ออธ บายส งต างๆ ตามแต ผ ใช จะต องการสร างสรรค ท งใช เป นบ นท ก ส วนต ว หร อใช เพ ออธ บาย/แนะนา เผยแพร ต อผ อ น ตลอดจนเพ อการนาเสนอ โปรแกรม Explain Everything ม ล กเล นมากมายให เล อกใช และรองร บการ นาเข าส อชน ดต างๆ อาท ไฟล ภาพ ไฟล เส ยง ไฟล ว ด โอ ไฟล เอกสาร (PDF, DOC, PPT, Keynote) เพ อเพ มความน าสนใจให ก บส งท ต องการนาเสนอ/อธ บาย/แนะนา นอกจากน ย งสามารถบ นท กเส ยง ประกอบในส วนท ต องการอธ บายเพ มเต ม ป จจ บ น Explain everything รองร บ การใช งานบนระบบปฏ บ ต การ Android แล ว Keynote Keynote ค อ application/โปรแกรมท ใช สาหร บการสร างงานนาเสนอ คล ายก บ power point ของ window สามารถสร างการเคล อนไหว หร อล กเล นขณะนาเสนอ นอกจากน สามารถสร างงานนาเสนอได จาก iphone, ipod touch หร อ ipad โดยโปรแกรมจะม ช ดร ปแบบ สาเร จร ปท สร างมาแล วให เล อกใช (สามารถปร บแก ได ตามชอบใจ) หร อสามารถออกแบบช ดร ปแบบในแบบ เฉพาะต วของเราเองก ได ในการบ นท กงานนาเสนอ Keynote ม การส งออกไฟล ให เล อกหลายร ปแบบ และเอ อต อบ คคลอ นท อาจ ใช ซอฟต แวร คนละต ว อาท PDF, Microsoft PowerPoint, QuickTime, HTML, ร ปภาพ หร อ Keynote 09 การส งออกจะสร างสาเนาของงานนาเสนอในร ปแบบใหม ไม กระทบก บต นฉบ บเด ม ด ข อม ลการใช งาน Keynote เพ มเต มได ท itunes U itunes U ค อ application ท ทางบร ษ ท Apple ได ผล ต ออกมาเพ อให บ คคลท วไปสามารถเข าไปเร ยนร ว ชาในแขนง ต างๆ จากมหาว ทยาล ยและสถานศ กษาท วโลก โดยเน อหา จะจ ดเก บรวบรวมและแบ งไว เป นหมวดหม หร อแบ งตาม สถาบ น ได ร บความน ยมในกล มมหาว ทยาล ยต างประเทศ สาหร บมหาว ทยาล ยในประเทศไทย ได เร มเผยแพร ผลงานว ชาการผ าน itunes U ก นบ างแล ว ในท อบรมจะแนะนาให ร จ ก การใช งาน Application itunes U ในส วนของการค นหา การเข าไปเล อก อ านเน อหาว ชาการท ม อย ใน itunes U ส วนการนาตาราว ชาการให ไปปรากฏบน itunes U น นจะม รายละเอ ยด และข นต อนท ค อนข างเข มงวด แตกต างจากการเข าไปศ กษาค นคว าหาความร ในท อบรมกล าวถ ง เพ ยงเล กน อย ร จ ก itunes U มากข น https://www.apple.com/support/itunes-u/ ส งท ได ร บจากการเข าร วมโครงการ - เป ดโลกท ศน ท งด านว ชาการ และส งคม - ได ร บทราบข อม ลเทคโนโลย / application ความร ใหม ๆ ท เอ อต อการผล ตส อเพ อการศ กษา ตลอดจนเป นประโยชน ต อการผล ตส อ หร อการทางานในด าน ท เก ยวข อง โดยสามารถนาข อด / จ ดเด นของ application แต ละต วมาปร บใช ก บการทางานได - ใช เป นทางเล อกเพ มเต มให ก บอาจารย /น กศ กษา/บ คลากร หร อคนในหน วยงาน ท สนใจจะผล ตส อฯ ได ม เคร องม อท จะใช ผล ตส อได หลากหลายมากข น ตรงตามความต องการมากข น ข อค ดเห น/ข อเสนอแนะจากการอบรม หมายเหต - เก ดประโยชน ต อผ เข าอบรม การจ ดอบรมแนะนาการใช application ใหม ๆ ให ก บผ เก ยวข อง เฉพาะกล มในล กษณะน จะช วยสร างองค ความร ใหม ให ก บผ เข าร วม สร างความและสร าง ความส มพ นธ อ นด ระหว างสถาบ น อ นจะเก ดประโยชน ต อกล มว ชาช พ หร อหน วยงานต นส งก ดต อไป ได - ระยะเวลาท ใช ในการอบรมค อนข างกระช บ ทาให ไม สามารถเร ยนร การใช งาน application แต ละ ต วได อย างเต มท ตามท ได ต งว ตถ ประสงค ไว - ควรเพ มระยะเวลาในการอบรม หร อปร บห วข อท เอ อให สามารถปฏ บ ต จร งได อย างเต มท มากข น. ดาวน โหลดค ม อการใช งาน ibooks Author ได ท https://dl.dropboxusercontent.com/u/ /ibooks%20author%20handbook.pdf
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks