รายงานประจาป 2556 บร ษ ท โซลาร ตรอน จาก ด (มหาชน) - PDF

Description
สารบ ญ หน า สารจากประธานกรรมการและประธานเจ าหน าท บร หาร 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 5 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 6 3. ป จจ ยความเส ยง ข อม ลท วไปของบร ษ ท ผ

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 16 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สารบ ญ หน า สารจากประธานกรรมการและประธานเจ าหน าท บร หาร 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 5 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 6 3. ป จจ ยความเส ยง ข อม ลท วไปของบร ษ ท ผ ถ อห น นโยบายการจายเง นป นผล โครงสร างการจ ดการ การกาก บด แลก จการ ความร บผ ดชอบตอส งคม การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง รายการระหวางก น ข อม ลสาค ญทางการเง น การว เคราะห และคาอธ บายของฝายจ ดการ งบการเง นและหมายเหต ประกอบงบการเง น 62 0 รายงานประจาป 2556 บร ษ ท โซลาร ตรอน จาก ด (มหาชน) สารจากประธานกรรมการและประธานเจ าหน าท บร หาร เร ยนทานผ ถ อห น ในป 2556 ความต องการใช พล งงานของโลกม อ ตราการเต บโตอยางตอเน อง ท าให หนวยงานท เก ยวข อง ผล กด นดาเน นโครงการตางๆ เพ อเสร มสร างความม นคงและพ ฒนาพล งงานท ย งย น ด งน นบร ษ ทโซลาร ตรอน จ าก ด (มหาชน) ในฐานะผ ผล ตแผนเซลล และแผงเซลล แสงอาท ตย ท ใหญท ส ดแหงหน งในภ ม ภาคอาเซ ยน จ งข บเคล อนองค กร ตามแนวทาง นว ตกรรมส การเต บโต โดยน าเทคโนโลย ทางเซม คอนด กเตอร ผสมผสานก บเทคโนโลย พล งงาน แสงอาท ตย มาประย กต ใช ก บสายการผล ตในโรงงาน Solar cell and Solar Module เพ อเพ มประส ทธ ภาพให ก บ ผล ตภ ณฑ ของบร ษ ท ลดต นท นเช งพาณ ชย สามารถแขงข นได ในตลาดโลก พร อมท งขยายโอกาสในการสร างแบรนด โซลาร ตรอนอยางย งย นด วย ป จจ บ นผล ตภ ณฑ ของบร ษ ทฯ ได ร บการยอมร บจากภาคร ฐ และล กค าท งในทว ปย โรป, อเมร กาและเอเช ย ถ อเป นก าวยางแหงการเต บโตท สาค ญอ กก าวหน งของบร ษ ท ผลงานท โดดเดนของบร ษ ทฯ ในป 2556 ได แกการเป ดด าเน นการโรงงานผล ตแผนเซลล และแผงเซลล แสงอาท ตย ขนาดกาล งการผล ต 70 เมกกะว ตต ด วยเทคโนโลย ในระด บ World class นอกจากน ย งประสบความสาเร จ ในการกอสร างโรงไฟฟ าพล งงานแสงอาท ตย ขนาด 50 เมกกะว ตต อ กท งบร ษ ทย งผล กด นโครงการพล งงานสะอาดส ช มชนด วยการบร จาคระบบผล ตไฟฟ าพล งงานแสงอาท ตย แกช มชนท ไมม ไฟฟ าใช ในจ งหว ดปราจ นบ ร บ ร ร มย ช ยภ ม ฯลฯ เป นต น ให ม โอกาสได ใช ไฟฟ าอยางท วถ งและเทาเท ยมก บจ งหว ดอ น เป นการพ ฒนาช มชนอยางย งย นอ กด วย สาหร บผลประกอบการในป 2556 บร ษ ทม ยอดขาย 1,352 ล านบาท เพ มข นจากป กอน 198 ล านบาท ค ดเป น 17.18% โดยสวนใหญเป นรายได จากการกอสร างโรงไฟฟ าพล งงานแสงอาท ตย ทาให ม กาไรส ทธ ล านบาท ลดลงจากป ท ผานมาร อยละ ซ งมาจากป จจ ยมาจากการเตร ยมพร อมทางด านบ คลากรและเคร องจ กรสาหร บการ เป ดดาเน นการโรงงาน Solar Cell and Solar Module ซ งจะสงผลในการเพ มรายได และกาไรให ก บบร ษ ทในป 2557 ตอไป นอกจากความม งม นในการดาเน นธ รก จอยางม ค ณภาพตลอดระยะเวลา 28 ป แล ว คณะกรรมการและผ บร หาร ย งย ดม นในการบร หารงานแบบย งย น เพ อด ารงไว ซ งผลประโยชน ของผ ถ อห น พน กงาน ช มชน และส งคม โดยใช หล กการกาก บด แลก จการท โปรงใส ตรวจสอบได และม จรรยาบรรณทางธ รก จ ในนามคณะกรรมการ ขอขอบค ณผ บร หารและพน กงานท กคน ท รวมแรงรวมใจในการพ ฒนาบร ษ ทฯ จน เจร ญก าวหน า และขอขอบค ณผ ถ อห น พ นธม ตรทางธ รก จ ท ให การสน บสน นบร ษ ทฯ ด วยด เสมอมา เพ อพร อมจะ ข บเคล อนบร ษ ทฯ ให เต บโตอยางย งย นไปด วยก น เช ดพงษ ส ร ว ชช ประธานกรรมการบร ษ ท ป ทมา วงษ ถ วยทอง ประธานเจ าหน าท บร หาร 1 รายงานประจาป 2556 บร ษ ท โซลาร ตรอน จาก ด (มหาชน) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เร ยนทานผ ถ อห น บร ษ ท โซลาร ตรอน จาก ด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบได ร บการแตงต งข นตามมต ของคณะกรรมการบร ษ ท ให ม บทบาท หน าท ความ ร บผ ดชอบในการสอบทานรายงานทางการเง นรายการท เก ยวข องก น และงานการตรวจสอบภายใน รวมท งสงเสร มและ ผล กด นให บร ษ ทฯ ปฏ บ ต ตามข อพ งปฏ บ ต ท ด ของบร ษ ทจดทะเบ ยน เพ อให บร ษ ทฯ ม การกาก บด แลก จการท ด ม การ บร หารความเส ยง และระบบการควบค มภายในท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล คณะกรรมการบร ษ ทได ก าหนดให กรรมการตรวจสอบแตละทานม วาระการด ารงต าแหนง2 ป และให กรรมการอ สระของบร ษ ทหม นเว ยนก นเป นกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบท ครบวาระเพ อให เก ดความเป น อ สระในการปฏ บ ต หน าท อยางแท จร ง ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด วย นางรว ฐาพงศ น ช ตเป นประธาน กรรมการตรวจสอบพลเอกส รพ นธ พ มแก ว และนายส ชาต ไตรศ ร เวทว ฒน เป นกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการ ตรวจสอบท ง 3 ทาน ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามกฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ไมม สวนรวมในการบร หารงาน หร อเป นผ สอบ บ ญช ท ปร กษา ค ค าหร ออ นๆ ก บบร ษ ท ซ งเป นไปตามเกณฑ ท กฎหมาย กฎระเบ ยบได กาหนดไว ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบม การประช มรวมก บฝายบร หาร ฝายตรวจสอบภายใน และผ สอบบ ญช จานวน 4 คร ง นอกจากน ย งได จ ดให ม การสอบทานรายงานทางการเง นรวมก บผ สอบบ ญช เพ อสงเสร มการปฏ บ ต หน าท อยางเป นอ สระของผ สอบบ ญช เร องส าค ญท คณะกรรมการตรวจสอบได พ จารณาในรอบ 1 ป ท ผานมาพร อมด วยความเห นโดยสร ป ประกอบด วยเร องตางๆ ด งน 1. ความถ กต อง เช อถ อได ของรายงานทางการเง น คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานงบการเง นรวมก บผ สอบบ ญช กอนท จะน างบการเง นเสนอเพ อขออน ม ต จากท ประช มคณะกรรมการบร ษ ท ผ สอบบ ญช ม ได ต งข อส งเกตท ม น ยส าค ญ คณะกรรมการตรวจสอบม งสอบทาน รายการบ ญช รายการท ม การเปล ยนแปลง และรายการปร บปร งท ม น ยสาค ญ ตลอดจนความเหมาะสม เพ ยงพอของการ เป ดเผยข อม ล เพ อให ม นใจได วางบการเง นได แสดงรายการอยางเหมาะสม ช ดเจน เพ ยงพอท นเวลา และจากผลการ สอบทานคณะกรรมการตรวจสอบม ความเห นวารายงานทางการเง นในป 2556 ท บร ษ ทฯ จ ดทาข นน น ม ความถ กต อง เหมาะสม เพ ยงพอ เช อถ อได และเป นไปตามมาตรฐานการบ ญช ท ร บรองโดยท วไป 2. การกาก บด แลก จการท ด คณะกรรมการบร ษ ท และผ บร หารให ความสาค ญในการบร หารงานตามหล กการกาก บด แลก จการท ด เพ อ ความเช อม นแกผ ถ อห น ผ ลงท น และผ เก ยวข องท กฝาย 2 รายงานประจาป 2556 บร ษ ท โซลาร ตรอน จาก ด (มหาชน) 3. การบร หารความเส ยง คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานผลการบร หารความเส ยงของบร ษ ทเป นรายไตรมาส เพ อให ม นใจได วา ฝายบร หารได ดาเน นก จกรรมการบร หารความเส ยงถ งระด บปฏ บ ต การอยางเหมาะสม และการระบ ป จจ ยความเส ยงม ความครบถ วน ถ กต องเพ ยงพอตอการเป นข อม ลพ นฐานสาหร บการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบม ความเห นวา ในป 2556 ป จจ ยความเส ยงท บร ษ ทได ระบ ม ความเหมาะสม และฝายบร หารดาเน นการลดความเส ยงได เป นอยางด 4. ความเพ ยงพอของระบบควบค มภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานความเพ ยงพอของระบบควบค มภายในรวมก บฝายตรวจสอบภายใน และผ สอบบ ญช เป นประจ าท กไตรมาส และม ความเห นวา บร ษ ทฯ ม ระบบควบค มภายในท เพ ยงพอ สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ในการดาเน นงานได อยางม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพม รายงานทางการเง นเช อถ อได และปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ และนโยบายของบร ษ ทฯ 5. ความเหมาะสมของรายการท อาจม ความข ดแย งทางผลประโยชน บร ษ ทฯ เข าท ารายการเก ยวโยงโดยค าน งถ งผลประโยชน ส งส ดของก จการและกฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ท เก ยวข อง คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานรายการเก ยวโยง ซ งอาจกอให เก ดความข ดแย งทางผลประโยชน และม ความเห นวา รายการท เก ดข นในป 2556 เป นรายการเพ อประโยชน ของบร ษ ท ม เง อนไขทางการค า และราคาตามปกต ท วไป ม การเป ดเผยในงบการเง นอยางถ กต อง ครบถ วน และเป นไปตามข อกาหนดและแนวทางปฏ บ ต ท เก ยวข องของ ตลาดหล กทร พย แหงประเทศไทย และสาน กงานคณะกรรมการกาก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย 6. การปฏ บ ต ตามกฎหมาย และกฎ ระเบ ยบของสาน กงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตรวจสอบได รวมก บฝายตรวจสอบภายในสอบทานการดาเน นธ รก จของบร ษ ทฯให ปฏ บ ต ตาม กฎหมายและกฎ ระเบ ยบของส าน กงาน ก.ล.ต.อยางสม าเสมอจ งไมพบประเด นท เป นสาระสาค ญท แสดงให เห นวา บร ษ ท ได ม การปฏ บ ต ท ข ดตอกฎหมาย และกฎ ระเบ ยบ 7. ความเหมาะสมของผ สอบบ ญช คณะกรรมการตรวจสอบได พ จารณาความสามารถของผ สอบบ ญช จากรายงานของผ สอบบ ญช และการ ประช มเป นการเฉพาะ และม ความเห นวาผ สอบบ ญช ของบร ษ ท ป ต เสว จาก ด ม ความเป นอ สระ และปฏ บ ต หน าท ด วย ความเหมาะสมตามมาตรฐานการประกอบว ชาช พการสอบบ ญช จ งเห นสมควรเสนอตอคณะกรรมการบร ษ ทฯ เพ อขอ อน ม ต ผ ถ อห นให แตงต ง บร ษ ท ป ต เสว จาก ด เป นผ สอบบ ญช ประจาป 2557 นอกจากน น คณะกรรมการตรวจสอบได ประเม นการปฏ บ ต งานของตนเองในป 2556 ท งคณะโดย เปร ยบเท ยบก บกฎบ ตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏ บ ต ท ด ของตลาดหล กทร พย และสาน กงาน ก.ล.ต. ซ ง ผลการประเม นพบวาคณะกรรมการตรวจสอบปฏ บ ต หน าท ตามขอบเขตหน าท และความร บผ ดชอบท ได ร บมอบหมาย 3 จากคณะกรรมการบร ษ ท ด วยความรอบคอบและเป นอ สระ และม ความเห นในภาพรวมวา บร ษ ทฯ ม การรายงานข อม ล ทางการเง นอยางถ กต องม การด าเน นงานภายใต ระบบควบค มภายในท ม ประส ทธ ภาพม การบร หารความเส ยงท ม ประส ทธ ผล ถ อปฎ บ ต ตามกฎหมาย กฎระเบ ยบและข อก าหนดท เก ยวข องก บการด าเน นธ รก จของบร ษ ทฯ เป ดเผย รายการท อาจม ความข ดแย งทางประโยชน อยางครบถ วน และม การปฏ บ ต งานท สอดคล องก บหล กการกาก บด แลก จการ ท ด ขอแสดงความน บถ อ (นางรว ฐา พงศ น ช ต) ประธานกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท โซลาร ตรอน จาก ด (มหาชน) 4 รายงานประจาป 2556 บร ษ ท โซลาร ตรอน จาก ด (มหาชน) 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ ว ส ยท ศน ผ น าทางด านเทคโนโลย ระบบผล ตไฟฟ าจากพล งงานแสงอาท ตย ในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ด วยความม งม นท จะพ ฒนาผล ตภ ณ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks