แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก - PDF

Description
แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก 2 คานา แผนการจ ดการความร ฉบ บน พ ฒนาข นเพ อก าหนดประเด นความร ท จ าเป นต อการข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยป งบประมาณ

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 17 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก 2 คานา แผนการจ ดการความร ฉบ บน พ ฒนาข นเพ อก าหนดประเด นความร ท จ าเป นต อการข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยป งบประมาณ โดยก าหนด ประเด นองค ความร ไว 3 เร อง ค อ การพ ฒนาการเร ยนการสอนตามกรอบ TQF ะการพ ฒนาศ นย ความเป นเล ศด านว ชาการเอช ไอว เอดส และการจ ดการขยะ โดยน า กระบวนการจ ดการความร มาใช อย างไรก ตามการจ ดการความร ในเร องด งกล าวย งม ประเด นอ น ๆ ท หลากหลายท ย งต องม การรวบรวมองค ความร และให เก ดการน าไปส การปฏ บ ต เก ดผลล พธ ต อการข บเคล อนต วช ว ดสาค ญของแผนย ทธ ศาสตร ต อไป คณะทางานจ ดการความร 3 สารบ ญ หน า ว เคราะห องค ความร ท จาเป นต อการข บเคล อนแผนกลย ทธ และระบ องค ความร ป งบประมาณ แผนการจ ดการความร แผนท 1 9 แผนการจ ดการความร แผนท 2 11 แผนการจ ดการความร แผนท 3 13 1. ว เคราะห องค ความร ท จาเป นต อการข บเคล อนแผนกลย ทธ และระบ องค ความร ป งบประมาณ 2556 แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ย 4 ประเด น ย ทธศาสตร 1.การผล ตก าล งคน ทางด านส ขภาพเพ อ รองร บระบบส ขภาพ ของช มชน 2. การพ ฒนาและ เสร มสร างสมรรถนะ แก ก าล งคนด าน ส ขภาพของช มชน เป าประสงค (Objective) เป าประสงค ท 1 บ ณฑ ตม ค ณภาพ และอ ตล กษณ ท พ ง ประสงค เป นท ยอมร บ ของ ผ ใช บ ณฑ ต ช มชน และท ก ภาคส วน ต วช ว ด (KPI) ของเป าประสงค 1.ระด บค ณภาพของบ ณฑ ต ตามกรอบ TQF ตามความ ค ดเห นของผ ใช บ ณฑ ต 2. ร อยละของบ ณฑ ตท ผ าน เกณฑ เป นน กปฏ บ ต การ พยาบาล ท ม ค ณภาพ ค าเป าหมาย KPI เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ 3.51 กลย ทธ ท 1 สร าง 1.ระด บความส า เ ร จขอ ง และพ ฒนาบ ณฑ ตให ว ทยาล ยในการพ ฒนาระบบ เป นน กปฏ บ ต การ และกลไกการจ ดการเร ยนการ ทางการพยาบาลท ม สอนแบบม งเน นสร างน กศ กษา ค ณ ภ า พ แ ล ะ ใ ห เ ป น น ก ป ฏ บ ต ก า ร ตอบสนองต อระบบ ค ณภาพส ง บร การส ขภาพ (เป าหมายระด บ 5) ร อยละ 90 2.ร อยละของน กศ กษาสอบ ผ านเกณฑ ประเม นท กษะเช ง ว ชาช พท สภาการพยาบาล ก าหนด (เป าหมาย ร อยละ 100) 3.ร อยละของผ สาเร จการศ กษา ปฏ บ ต งานในระบบบร การ ส ขภาพของร ฐภายใน 1 ป (เป าหมาย ร อยละ 95) กลย ทธ ท 2 พ ฒนา 1.ระด บความส าเร จของ น ก ศ ก ษ า ใ ห ม โ ค ร ง ก า ร ท เ ส ร ม ส ร า ง ค ณ ล ก ษ ณ ะ ต า ม ค ณล กษณะน กศ กษาตามกรอบ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น มาตรฐานค ณว ฒ การศ กษา องค ความร ท จาเป น การพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน ตามกรอบ TQF แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ย 5 ประเด น ย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ของเป าประสงค ค าเป าหมาย KPI เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ (TQF) (...) ค ณว ฒ การศ กษา (TQF) อ ตล กษณ ของ บ ณ ฑ ต แ ล ะ เ อ ก ล ก ษ ณ ข อ ง สถาบ น กลย ทธ ท 3 ปฏ ร ป ร ะ บ บ ก า ร จ ด การศ กษาเพ อเตร ยม ความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 2.จานวนน กศ กษาได ร บการยก ย อ ง / ร า ง ว ล ร ะ ด บ ช า ต / นานาชาต ด านนวตกรรม ว ชาการ อ ตล กษณ ของบ ณฑ ต และเอกล กษณ ของสถาบ นด าน ค ณธรรมจร ยธรรม (เป าหมาย อย างละ 1 รางว ล) 1. ร อยละของน กศ กษาท ผ าน เกณฑ การประเม นท กษะ ภาษาอ งกฤษ TOIEC 500 คะแนน (เป าหมาย ร อยละ 80) 2.ร อยละของอาจารย ท ผ าน เกณฑ การประเม นท กษะ ภาษาอ งกฤษ TOIEC 600 คะแนน (เป าหมาย ร อยละ 20) องค ความร ท จาเป น แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ย 6 ประเด น ย ทธศาสตร 3.การสร างองค ความร และการ บร การว ชาการด าน ส ขภาพ เป าประสงค (Objective) เป าประสงค ท 2 ว ทยาล ย เ ป น ค ล ง ค ว า ม ร แ ล ะ ศ นย กลางการบร การว ชาการ ทางส ข ภ า พแก ท องถ น สามารถสร างผลงานว ชาการ ผลงานว จ ย และนว ตกรรม ท เก ดประโยชน ต อภาร ก จ การศ กษา และระบบส ขภาพ ของช มชน ผลงานได ร บการ ยอมร บท งในประเทศ และ สากล ต วช ว ด (KPI) ของเป าประสงค ระด บความส าเร จของ ว ทยาล ยท ผ านเกณฑ ศ นย ความเป นเล ศทางว ชาการ ด านส ขภาพ HIV/AIDS ค าเป าหมาย KPI เป าประสงค ระด บ 4 กลย ทธ ท 4 พ ฒนา ระบบการบร การ ว ชาการและ ว จ ย อย างบ รณาการแบบ ครบวงจร กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ 3.ร อยละของน กศ กษาผ าน เกณฑ การประเม นความร ค ว า ม เ ข า ใ จ เ ร อ ง เ ก ย ว ประชาคมอาเซ ยน (เป าหมาย ร อยละ 80) 1.จ านวนผลงานว จ ยท เป นผล มาจากการให บร การว ชาการท เสร มสร างความเข มแข งให แก ช มชนหร อช น าแก ป ญหาส งคม ได ร บการต พ มพ เผยแพร ร ะ ด บ ช า ต /น า น า ช า ต (เป าหมาย 1 เร อง) 2.จ านวนผลงานว จ ยท เป นผล มาจากการให บร การว ชาการท เสร มสร างความเข มแข งให แก ช มชน หร อช นาแก ป ญหาส งคม ท นาไปใช ประโยชน (เป าหมาย 1 เร อง) 3.จ านวนผลงาน (บทความ ว ชาการ/ต ารา) ท เป นผลมา จากการให บร การว ชาการท เสร มสร าง ความเข มแข งให แก องค ความร ท จาเป น การพ ฒนาศ นย ความเป นเล ศทางว ชาการ ด านส ขภาพ HIV/AIDS แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ย 7 ประเด น ย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ของเป าประสงค ค าเป าหมาย KPI เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ ช มชนหร อช น าแก ป ญหาส งคม (เป าหมาย 1 เร อง) 4.ร อยละของงานว จ ยท ได ร บ การต พ มพ เผยแพร ระด บชาต หร อนานาชาต (เป าหมาย ร อยละ 20) 5. ร อยละของผลงานว ชาการท ได ร บการร บรองค ณภาพ (เป าหมาย ร อยละ 10) 6.ร อยละของงานว จ ยท น าไปใช ประโยชน ในช มชนหร อองค กร ภายนอก(เป าหมาย ร อยละ 20) 7.จ านวนองค ความร ท ได จาก การรวบรวมค ดสรรค ว เคราะห และ ส งเคราะห จากงานว จ ย ( 1 องค ความร ) กลย ทธ ท 5 สร าง 1.ได ร บยกย องระด บชาต และ/ ศ นย ความเป นเล ศ หร อนานาชาต ด านความเป น ด าน HIV/AIDS โดย เล ศด าน HIV/AIDS (เป าหมาย เน นการม ส วนร วม 1 รางว ล) ของภาค เคร อข าย องค ความร ท จาเป น แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ย 8 ประเด น ย ทธศาสตร 4.การพ ฒนาส สถาบ นอ ดมศ กษา ช นนาท ม สมรรถนะ ส ง เข มแข งและม ง ท องถ น เป าประสงค (Objective) เป าประสงค ท 3. ว ทยาล ย เป นสถาบ นอ ดมศ กษาช นน า ท เน นท องถ น ม ความเข มแข ง ในระบบการบร หารจ ดการท เป นสากล ต วช ว ด (KPI) ของเป าประสงค KPI 4 ระด บความส าเร จใน การพ ฒนาว ทยาล ยส การเป น องค กรสมรรถนะส งตาม เกณฑ รางว ล ค ณภาพการ บ ร ห า ร จ ด ก า ร ภ า ค ร ฐ (PMQA) ค าเป าหมาย KPI เป าประสงค ระด บ 4 กลย ทธ ท 6 พ ฒนา ระบบการประก น ค ณภาพการศ กษา ส การเป นต นแบบของ ว ทยาล ยใน ส งก ด สบช. กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ 2.จ านวนผลงานว จ ยด าน HIV/AIDS ท ได ร บการต พ มพ เ ผ ย แ พ ร ใ น ร ะ ด บ ช า ต / นานาชาต (เป าหมาย 1 เร อง) 3.จ านวนบทความว ชาการด าน HIV/AIDS ได ร บการร บรอง ค ณภาพ (เป าหมาย 1เร อง) 4. ผลการช นา ป องก นหร อ แก ป ญหาของส งคมในประเด น ภายนอกสถาบ น(เป าหมาย 5 ข อ) 5. จานวนองค ความร ของศ นย ความเป นเล ศด าน HIV/AIDS (เป าหมาย 1เร อง) 1. ระด บคะแนนผลการ ประเม นและร บรองค ณภาพ ภายนอก (เป าหมาย 4.00) 2.ระด บคะแนนผลการประเม น ค ณภาพภายใน (เป าหมาย 4.00) 3.ร อยละของต วบ งช ค ณภาพ 9 องค ความร ท จาเป น แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ย 9 ประเด น ย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ของเป าประสงค ค าเป าหมาย KPI เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ องค ประกอบ บรรล ตาม เป าหมาย (เป าหมาย ร อยละ 90) 1.ร อยละของต วช ว ดของแผน กลย ทธ ว ทยาล ยการบรรล เป าหมายตามเป าหมาย (เป าหมาย ร อยละ 90) ก ล ย ท ธ ท 7 ยกระด บการบร หาร จ ดการให ว ทยาล ย เ ป น อ ง ค ก ร ท ม สมรรถนะส ง 2. ร อยละของต วช ว ดของ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของ ว ทยาล ยบรรล เป าหมายตาม เป าหมาย (เป าหมาย ร อยละ 90) 3.ร อยละของต วบ งช ตามค า ร บรองของว ทยาล ยก บ สถาบ น พระบรมราชชนกบรรล ตาม เป าหมาย (เป าหมาย ร อยละ 90) 4.ร อยละของต วบ งช PMQA ท กหมวดบรรล ตามเป าหมาย (เป าหมาย ร อยละ 50) องค ความร ท จาเป น แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ย 10 ประเด น ย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ของเป าประสงค ค าเป าหมาย KPI เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ 1.ร อยละของบ คลากรนาองค ความร จากการไปพ ฒนา มาใช พ ฒนางานอย างเป นร ปธรรม (เป าหมาย ร อยละ 90) ก ล ย ท ธ ท 8 เสร มสร างสมรรถนะ บ คลากร ให ม ความ เช ยวชาญและข ด ความสามารถส ง กลย ทธ ท 9 พ ฒนา ว ท ย า ล ย ใ ห เ ป น อ ง ค ก ร แ ห ง ก า ร 2.ร อ ย ล ะ อ า จ า ร ย ท ม ผลงานว จ ย/ว ชาการท ได การ ยอมร บ/ต พ มพ ในระด บชาต / นานาชาต (เป าหมาย ร อยละ 50) 4.จานวนอาจารย ได รางว ล/ การยกย องในระด บชาต (เป าหมาย 1 คน) 5. ร อยละของต วบ งช ความส าเร จของการบร หาร แ ผ น ก ล ย ท ธ ก า ร บ ร ห า ร ทร พยากรบ คคลบรรล ตาม เป าหมาย (เป าหมาย ร อยละ 90) 1.ความส าเร จของการช น า แก ไขป ญหาส งคมภายใน สถาบ น (เป าหมาย 4 ข อ) องค ความร ท จาเป น การจ ดการขยะ แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ย 11 ประเด น ย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ของเป าประสงค ค าเป าหมาย KPI เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ เร ยนร ภายใต ว ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ค าน ยมร วม 2.ร อยละเฉล ยถ วงน าหน ก ความส าเร จจากผลส มฤทธ ของ การด าเน นการตามแผนการ จ ดการ ความร อย างน อย 3 องค ความร (ร อยละ 100) 3.ร อ ย ล ะ ข อ ง ต ว บ ง ช ความส าเร จของการบร หาร แผนกลย ทธ ด านสารสนเทศ บ ร ร ล ต า ม เ ป า ห ม า ย (เป าหมาย ร อยละ 90) 4. ความส าเร จของการพ ฒนา องค การแห งการเร ยนร (สก (เป าหมาย 5 ข อ) 5. ระด บความส าเร จแ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks