แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย - PDF

Description
แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า นโยบายของร

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Shopping

Publish on:

Views: 14 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า นโยบายของร ฐบาล นางสาวย งล กษณ ช นว ตร นายกร ฐมนตร ท ได แถลงนโยบายต อร ฐสภา ว นอ งคารท 23 ส งหาคม 2554 ข อ 4 นโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต นโยบายการศ กษา ข อ สร างโอกาส ทางการศ กษา กระจายโอกาสทางการศ กษาในส งคมไทย โดยค าน งถ งการสร างความเสมอภาคและความเป นธรรม ให เก ดข นแก ประชากรท กกล ม ซ งรวมถ งผ ยากไร ผ ด อยโอกาส ผ พ การ ผ บกพร องทางกายและการเร ยนร รวมท ง ชนกล มน อย โดยส งเสร มการให ความร ต งแต อย ในครรภ มารดาถ งแรกเก ดให ได ร บการด แลอย างม ประส ทธ ภาพ ท งแม และเด ก สน บสน นการจ ดการศ กษาตามว ยและพ ฒนาการอย างม ค ณภาพต งแต ก อนว ยเร ยนจนจบ การศ กษาข นพ นฐานฯ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได จ ดท าแนวทางการด าเน นงานตามนโยบายสน บสน น ค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) ท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) โดยได ปร บปร งจากแนวทางการด าเน นงาน ตามรายงานการตรวจสอบฯ ของหน วยงานต างๆ เพ อให แนวทางฉบ บน ม ความสมบ รณ มากท ส ด พร อมท ง ได ก าหนดแนวทางในการด าเน นงานเพ อให สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได ใช ในการด าเน นงานอย างม ประส ทธ ภาพและเป นไปในท ศทางเด ยวก น ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา หว งเป นอย างย งว า แนวทางการด าเน นงานตามนโยบาย สน บสน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐานการศ กษา (ป งบประมาณ 2556) ฉบ บน จะเป นประโยชน แก หน วยงานและผ ท เก ยวข อง ต อไป (นายช ยพฤกษ เสร ร กษ ) เลขาธ การคณะกรรมการการอาช วศ กษา สารบ ญ 2 หน า ค าน า 1 หล กการและเหต ผล 3 ว ตถ ประสงค 3 เป าหมาย 3 งบประมาณ 4 ผลท คาดว าจะได ร บ 6 แนวทางในการน านโยบายส การปฏ บ ต 7 แนวทางด าเน นการ 7 แนวทางการจ ดซ อหน งส อเร ยน 8 แนวทางการจ ายค าอ ปกรณ การเร ยน 11 แนวทางการจ ายค าเคร องแบบน กเร ยน 12 แนวทางการจ ดก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 13 แนวทางการบร จาคเง นท ได ร บส ทธ (ค าเคร องแบบน กเร ยน/ค าอ ปกรณ การเร ยน) 14 การต ดตาม ควบค ม และก าก บ 14 ปฏ ท นการด าเน นงาน 16 ภาคผนวก 17 เอกสารหมายเลข 1 ใบส าค ญร บเง น กรณ ท ได ร บส ทธ ค าเคร องแบบน กเร ยน ค าอ ปกรณ การเร ยน 18 เอกสารหมายเลข 2 หล กฐานการจ ายเง น 19 เอกสารหมายเลข 3 ใบบร จาคเง น กรณ บร จาคเง นท ได ร บส ทธ ค าเคร องแบบน กเร ยน ค าอ ปกรณ การเร ยน 20 เอกสารหมายเลข 4 ประเภทว ชาและสาขาว ชาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (46) 21 เอกสารหมายเลข 5 ส าเนาหน งส อส าน กงบประมาณ ท นร. 0712/16497 ลงว นท 24 ม ถ นายน ใบเบ กหร อใบส งค น (แบบ พ.3101) 24 ใบเบ กภายใน (แบบ พ ) 25 บ ญช ค มพ สด (ว สด ) (แบบ พ (หน า 1)) 26 บ ญช ค มพ สด (ว สด ) (แบบ พ (หน า 1)) 27 แนวทางการด าเน นงานตามนโยบายสน บสน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บ อน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล ร ฐบาลม นโยบายเร งด วนในการจ ดการศ กษา โดยจ ดให ท กคนม โอกาสได ร บการศ กษา ข นพ นฐานโดยไม เส ยค าใช จ าย ต งแต ระด บอน บาลไปจนถ งม ธยมศ กษาตอนปลาย พร อมท งเพ มประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการให เก ดความเสมอภาคและความเป นธรรมในโอกาสทางการศ กษาแก ประชากรในกล ม ผ ด อยโอกาส ท งผ ยากไร ผ พ การหร อท พพลภาพ ผ อย ในสภาวะยากล าบาก ผ บกพร องทางร างกายและสต ป ญญา และชนต างว ฒนธรรม รวมท ง ยกระด บการพ ฒนาศ นย เด กเล กในช มชน ในส วนของส าน กงานคณะกรรมการ การอาช วศ กษาม น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ในสถานศ กษา 416 แห ง ท ได ร บโอกาส ทางการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย ว ตถ ประสงค 1. เพ อตอบสนองนโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต ข อ สร างโอกาสทางการศ กษา กระจายโอกาสทาง การศ กษาในส งคมไทย โดยค าน งถ งการสร างความเสมอภาคและความเป นธรรม การสร างความเสมอภาคทางการศ กษา ให ประชาชนท กกล มม โอกาสทางการศ กษาอย างเสมอภาคและเป นร ปธรรม 2. เพ อบรรเทาความเด อดร อนและลดภาระค าใช จ ายของผ ปกครอง และกระจายโอกาสให ผ ปกครองท ม ฐานะค อนข างขาดแคลน ข ดสน ได ม โอกาสส งบ ตรหลาน เข าศ กษาต อระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ในสถานศ กษาส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 3. เพ อสน บสน นการจ ดการศ กษาตามว ยและพ ฒนาการอย างม ค ณภาพ ต งแต ก อนว ยเร ยน จนจบการศ กษาข นพ นฐาน โดยจ ดให ม การเท ยบโอนว ฒ การศ กษาส าหร บกล มท ม ความเช ยวชาญเฉพาะทาง เพ อขยายโอกาสให กว างขวางและลดป ญหาคนออกจากระบบการศ กษา เป าหมาย 1. สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาท วประเทศ จ านวน 416 แห ง 2. น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ท กคน ท กสาขาว ชา และท กช นป จ านวน 455,300 คน โดยก าหนดให ครอบคล มกล มผ เร ยน 4 กล ม ด งน (1) ปกต (2) ทว ภาค (3) เท ยบโอนความร และประสบการณ งานอาช พ (4) กล มพ เศษ ได แก ผ ด อยโอกาส ผ พ การ ผ ไร ส ญชาต ผ ต องข ง ทหารเกณฑ และ พระภ กษ สงฆ เป นต น 3 4 งบประมาณ ป งบประมาณ 2556 ร ฐบาลจ ดงบประมาณสน บสน นนโยบายสน บสน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ส าหร บรายการด งต อไปน 1. ค าจ ดการเร ยนการสอน 2,732,038,600 บาท 2. ค าอ ปกรณ การเร ยน 209,438,000 บาท 3. ค าเคร องแบบน กเร ยน 409,770,000 บาท 4. ค าหน งส อเร ยน 910,600,000 บาท 5. ค าก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 432,535,000 บาท รวมเป นเง นงบประมาณท งส น 4,694,381,600 บาท หมายเหต : รายละเอ ยดตามเอกสารงบประมาณฉบ บท 3 งบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เล มท 8 (1) ร ฐบาลจ ดงบประมาณสน บสน นให ท กสถานศ กษา ด งน 1. ค าจ ดการเร ยนการสอน (เง นอ ดหน นรายห ว) ตามประเภทว ชาต างๆ ด งน ประเภทว ชา เง นอ ดหน นรายห ว ระด บ ปวช. ต อภาคเร ยน (บาท) ต อป (บาท) อ ตสาหกรรม 3,250 6,500 พาณ ชยกรรม 2,450 4,900 คหกรรม 2,750 5,500 ศ ลปกรรม 3,100 6,200 เกษตรกรรม (โครงการปฏ ร ปการศ กษาเกษตรเพ อช ว ต) 5,950 11,900 เกษตรกรรม 2,950 5,900 ประมง 2,950 5,900 อ ตสาหกรรมท องเท ยว 2,750 5,500 อ ตสาหกรรมส งทอ 3,250 6,500 หมายเหต รายละเอ ยดการจ าแนกสาขาว ชา ตามเอกสารหมายเลข 4 ในภาคผนวก 2. ค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาตามนโยบายสน บสน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บ อน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐานอ ก 4 รายการ ด งน รายการ จ านวนเง น ต อภาคเร ยน (บาท) จ านวนเง น ต อป (บาท) 1. ค าอ ปกรณ การเร ยน เช น สม ด ปากกา ด นสอ ยางลบ ไม บรรท ด และอ ปกรณ การเร ยนทางว ชาช พอ นๆ 2. ค าเคร องแบบน กเร ยน (ช ดน กเร ยน และช ดฝ กปฏ บ ต งาน หร ออาจเป นช ดพลศ กษา หร อช ดล กเส อ - เนตรนาร ฯลฯ) 3. ค าหน งส อเร ยน 1,000 2, ค าก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ก จกรรมว ชาการ (ก จกรรมภายใต องค การว ชาช พ อย างน อย 1 คร ง / ป ) 4.2 ก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม (ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ค ายค ณธรรม) 4.3 ก จกรรมศ กษาด งาน (การศ กษาด งานในสถานประกอบการ อย างน อย 1 คร ง / ป ) 4.4 ก จกรรมคอมพ วเตอร อ นเตอร เน ทในหล กส ตรปกต (40 ช วโมง / คน / ป ) รวมได ร บเง น 2,605 4,310 หมายเหต ข อ 1.ค าอ ปกรณ การเร ยน และข อ 2. ค าเคร องแบบน กเร ยน สถานศ กษาจ ายเป นเง นสดให ก บผ ปกครองหร อ น กเร ยน ไปด าเน นการจ ดซ อเอง รายละเอ ยดและว ธ การด าเน นการ หน าท ผลท คาดว าจะได ร บ 1. น กเร ยนในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได ร บการสน บสน นหน งส อเร ยน อ ปกรณ การเร ยน เคร องแบบน กเร ยน และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน อย างท วถ งและเท าเท ยม 2. น กเร ยนในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ม ความพร อมท จะเร ยน เน องจากได ร บ การสน บสน นหน งส อเร ยน อ ปกรณ การเร ยน และเคร องแบบน กเร ยนครบท กคน 3. สถานศ กษาสามารถจ ดการเร ยนการสอน และจ ดก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ตามมาตรฐานท หล กส ตรก าหนด อย างม ประส ทธ ภาพมากข น ครบท กด าน 4. ผ ปกครองหร อน กเร ยน ได ร บการบรรเทาความเด อดร อนลดภาระค าครองช พ เน องจากลดค าใช จ าย ในเร อง หน งส อเร ยน อ ปกรณ การเร ยน เคร องแบบน กเร ยน ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและสามารถ น ารายได ของผ ปกครอง ซ งเด มต องจ ดหามาเป นค าใช จ ายด งกล าวข างต น ไปใช ในช ว ตประจ าว น ในเร องอ นๆ ได เป นการกระต นเศรษฐก จได อ กทางหน ง 5. ลดอ ตราการออกกลางค นของน กเร ยนอ นเน องมาจากป ญหาว กฤต เศรษฐก จ 6 7 แนวทางในการน านโยบายส การปฏ บ ต แนวทางด าเน นการ 1. ให สถานศ กษาด าเน นการให สอดคล องและสนองต อนโยบายโดยเคร งคร ด เก ดความ เสมอภาค เป นธรรม และเป นการลดภาระค าใช จ ายของผ ปกครองในภาวะว กฤตทางเศรษฐก จของประเทศ และของโลกอย างแท จร ง และให ถ อเป นหน าท ของส วนราชการท จะต องน านโยบายของทางราชการส การปฏ บ ต อย างเป นธรรม 2. ให สถานศ กษาค าน งถ งส ทธ ในการได ร บโอกาสอย างเท าเท ยม เสมอภาค และเป นธรรม 3. เม อส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาได จ ดสรรเง นตามจ านวนน กเร ยนตามแผนแล ว ให สถานศ กษาด าเน นการตามรายละเอ ยดของหมวดเง นท ทางราชการได ก าหนดไว แล ว โดยเคร งคร ด ตามจ านวนน กเร ยนท ม อย จร ง 4. หมวดเง นท ให ผ ปกครองหร อน กเร ยน มาร บเง นสดไป ได แก หมวดเง นค าอ ปกรณ การเร ยน และค าเคร องแบบน กเร ยน ให เม ดเง นไปถ งผ ปกครองหร อน กเร ยนเพ อน าไปใช จ ายตามนโยบายอย างเป นธรรม โดยปฏ บ ต ด งน 4.1 ให สถานศ กษาจ ดท าหล กฐานการร บเง นของผ ปกครองหร อน กเร ยน โดยจ ดท าใบส าค ญ ร บเง น (เอกสารหมายเลข 1) ระบ ช อผ ร บ พร อมหล กฐานเลขบ ตรประจ าต วประชาชน และจ ดท าหล กฐาน การจ ายเง น (เอกสารหมา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks