ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม - PDF

Description
ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 49 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.) หน วยงานในก าก บของกระทรวง อ ตสาหกรรม จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม พ.ศ ม ว ตถ ประสงค ด งน () ก าหนดหล กเกณฑ เก ยวก บการก าหนดประเภทและขนาดว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม เพ อให สอดคล องก บสภาพเศรษฐก จและส งคม (2) ก าหนดประเภทและขนาดว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมท สมควรได ร บการส งเสร ม รวมท งเสนอนโยบายและแผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (3) ประสานและจ ดท าแผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมก บส วนราชการ หน วยงานของร ฐ ร ฐว สาหก จ หร อองค การเอกชนท เก ยวข อง (4) ศ กษาและจ ดท ารายงานสถานการณ ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมของประเทศ (5) เสนอแนะต อคณะกรรมการเก ยวก บการปร บปร งพระราชบ ญญ ต น รวมท งการด าเน นการให ม กฎหมายใหม การแก ไขเพ มเต มหร อการปร บปร งกฎหมายเก ยวก บการส งเสร มว สาหก จขนาด กลางและขนาดย อม (6) บร หารกองท นตามนโยบายและมต ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบร หาร (7) ด าเน นธ รการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบร หาร และคณะอน กรรมการซ ง คณะกรรมการหร อคณะกรรมการบร หารแต งต ง (8) ปฏ บ ต งานอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของส าน กงานหร อตามท คณะกรรมการหร อคณะกรรมการบร หารมอบหมาย ภายใต การเปล ยนแปลงของโลกท เก ดข นอย างรวดเร วและซ บซ อน ได ส งผลกระทบท งท เป นโอกาส และข อจ าก ดต อการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมของประเทศอย างหล กเล ยงไม ได ท าให สสว. ในฐานะหน วยงานของร ฐ ซ งม บทบาทในการประสานระบบการท างานของส วนราชการ หน วยงาน ของร ฐ ร ฐว สาหก จ และองค การเอกชนท เก ยวข องก บการช วยเหล อ ส งเสร ม และสน บสน นว สาหก จขนาด กลางและขนาดย อมของประเทศ จ าเป นต องปร บต วให สอดคล องก บการเปล ยนแปลง พร อมจะท างาน สนองตอบต อความต องการของท กภาคส วนได อย างรวดเร วและท นต อสถานการณ โดยม งให สสว. ท า หน าท สน บสน นร ฐบาลในการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม โดยม ความเช ยวชาญในการ ก าหนดนโยบาย และการประสานงานเพ อช วยเหล อ ส งเสร ม และสน บสน นว สาหก จขนาดกลางและขนาด ย อมของประเทศ บนฐานขององค ความร และข อม ลท ถ กต องแม นย า นอกจากน ย งให ความส าค ญก บการ หน าท ท างานอย างม ออาช พ โปร งใส ตรวจสอบได และสร างค ณค าของบ คลากรให ถ งพร อมด วยความสามารถใน การท างานแบบม งผลส มฤทธ 2. สถานภาพและศ กยภาพของ สสว. ในป จจ บ น การว เคราะห สถานภาพและศ กยภาพขององค กรเพ อจ ดท าย ทธศาสตร การด าเน นงานของ สสว. ได ก าหนดแนวทางการว เคราะห เป น 2 ม ต โดยม ต แรก ค อ การก าหนดป จจ ยภายในและป จจ ยภายนอกท ม ผลกระทบต อการด าเน นงานของ สสว. และม ต ท สอง ค อ การพ จารณาป จจ ยภายในและป จจ ยภายนอก ว า เป นผลด านบวกหร อผลด านลบต อองค กร โดยสามารถสร ปสถานภาพและศ กยภาพขององค กรได ด งน () ป จจ ยภายใน ด านบวก ด านลบ ปร บโครงสร างองค กรให รองร บการปฏ บ ต ภารก จ ตามกฎหมายอย างช ดเจน โดยได จ ดกล มงานท ม ความเก ยวข องก นไว ด วยก น เพ อสน บสน นการ ท างานให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด ม กองท นส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาด ย อมท คล องต ว สามารถตอบสนองนโยบายร ฐ ตลอดจนกรณ ฉ กเฉ นหร อว กฤตเศรษฐก จได เอ อ ต อการผล กด นโครงการพ ฒนาระยะยาว และ สามารถอ ดหน น ส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและ ขนาดย อมได ท งทางตรงและทางอ อม โดยผ าน หน วยร วมด าเน นการภาคร ฐและเอกชน ขาดการท างานแบบเป นท มและการประสานงาน ระหว างหน วยงานต างภายในองค กรย งไม เก ด ประส ทธ ภาพส งส ด กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บต างๆ ย งไม ครอบคล มและ เอ อต อการปฏ บ ต งาน ขาดระบบการจ ดการองค ความร ภายในองค กร ตลอดจนการถ ายทอดองค ความร ท ม ประส ทธ ภาพ การส อสารภายในองค กรย งม น อย และไม เป ด กว าง ส งผลให การท างานหร อการข บเคล อน นโยบายของส าน กงานย งม ป ญหาอย ขาดการน านว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารสม ยใหม มาใช ในการอ านวยความ สะดวกในการปฏ บ ต งานและเพ มประส ทธ ภาพ การท างาน หน าท 2 (2) ป จจ ยภายนอก ด านบวก ได ร บการยอมร บจากผ ม ส วนเก ยวข องในการ ประสานความร วมม อด านการส งเสร มว สาหก จ ขนาดกลางและขนาดย อมท งในและ ต างประเทศ แนวค ด Think Small First ท งในประเทศ และระด บโลก ส งผลท าให ว สาหก จขนาดกลาง และขนาดย อมม บทบาทส าค ญในฐานะรากฐาน เศรษฐก จของประเทศ เอ อต อการบ รณาการ นโยบายเพ อช วยเหล อ ส งเสร ม และสน บสน น ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ด านลบ ความไม แน นอนทางการเม องส งผลท าให การ ด าเน นงานเช งนโยบายขาดความต อเน อง การท างานซ าซ อนก นและขาดการบ รณาการ ระหว างหน วยงานภาคร ฐในการช วยเหล อ ส งเสร ม และสน บสน นว สาหก จขนาดกลางและ ขนาดย อม ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมย งม ใช วาระแห งชาต เม อเปร ยบเท ยบก บประเทศ ค แข งอ นๆ ซ งส งผลต อการจ ดสรรงบประมาณ 3. ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และค าน ยมขององค กร สสว. จ งได จ ดท าแผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมฉบ บท 3 (พ.ศ ) ข นเพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาและส งเสร มให ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมของไทยให ม การ เต บโตอย างต อเน อง ย งย น และสามารถแข งข นได ในบร บทท เปล ยนแปลงไปของโลกป จจ บ น โดยม ว ส ยท ศน ค อ พ ฒนาศ กยภาพว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมไทยให เต บโตอย างสมด ลและย งย น เพ อ เป นพล งข บเคล อนหล กของเศรษฐก จไทย ซ งท ศทางการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมใน ระยะ 5 ป (พ.ศ ) จะม งเน นการพ ฒนาศ กยภาพว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมให เต บโต อย างสมด ลและย งย น ท งในด านการเสร มสร างข ดความสามารถในการแข งข นในท กระด บ ซ งต องสร าง สมรรถนะเพ อแข งข นในเช งค ณภาพ ประส ทธ ภาพ การสร างสรรค และนว ตกรรม รวมท งม งเน นให เก ดการ รวมต วและเช อมโยงก นทางธ รก จ นอกจากน น ย งเน นการพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมในแต ละพ นท โดยค าน งถ งป จจ ยด านส งคม ว ฒนธรรม และส งแวดล อม รวมท งสอดคล องก บเอกล กษณ ของแต ละ พ นท ส วนในด านการเสร มสร างศ กยภาพเพ อเตร ยมพร อมและสร างโอกาสจากการค า และการลงท น ระหว างประเทศน น จะม งเน นการสน บสน นด านโครงสร างพ นฐานและการสร างสภาพแวดล อมให เอ อต อ การด าเน นธ รก จ เพ อข บเคล อนระบบเศรษฐก จของประเทศไทยให สามารถขยายต วได อย างต อเน องตามเป าหมาย ท ร ฐบาลก าหนดและตรงตามว ส ยท ศน ของแผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมฉบ บท 3 (พ.ศ ) สสว. ต องเป นหน วยงานหล กท ม ประส ทธ ภาพส งในการส งเสร ม และช น าการพ ฒนา ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม โดยจะเป นศ นย กลางในเร องท เก ยวข องก บว สาหก จขนาดกลางและ ขนาดย อม ท าหน าท ด แลว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมในเช งนโยบายอย างจร งจ ง ม การท างานอย าง หน าท 3 ต อเน อง ตลอดจนรวมศ นย งบประมาณท ม อย อย างกระจ ดกระจายในหน วยงานต างๆ เพ อให การด แล และ ส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมเป นไปอย างสร างสรรค ม การต อยอด เน นแนวทางบ รณาการ ร วมก บหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชนในการท าหน าท และช วยเหล อก น เพ อให ว สาหก จขนาดกลาง และขนาดย อมสามารถพ ฒนาก จการให เก ดความเข มแข ง ม ประส ทธ ภาพและเป นต วจ กรส าค ญในการ พ ฒนาเศรษฐก จของประเทศ ด งน น สสว. จ งก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และค าน ยมขององค กรไว ด งต อไปน ว ส ยท ศน... เป นผ น าในการก าหนดนโยบายและเป นศ นย กลางประสานระบบการท างาน เพ อข บเคล อนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมของประเทศ พ นธก จ. จ ดท าแผนแม บทและแผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม และเสนอแนะ นโยบาย การปร บปร งกฎหมายและกฎระเบ ยบท เก ยวข องก บการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาด ย อม 2. ผล กด น สน บสน น พ ฒนาระบบส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ตลอดจนบ รณาการ ความร วมม อของหน วยงานภาคร ฐและเอกชนท งในและต างประเทศ ให ส มฤทธ ผลตามแผนแม บทและ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 3. จ ดท าและพ ฒนาองค ความร และฐานข อม ลเพ อประโยชน ในการเสนอแนะนโยบายและการ ส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 4. บร หารกองท นส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมให เป นเคร องม อในการส งเสร ม ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมของประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ในป งบประมาณ พ.ศ ท ผ านมา สสว. ได ปร บโครงสร างองค กรให สอดร บก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไป โดยม งเน นไปในด านการวางแผน ร บผ ดชอบงานย ทธศาสตร ก าหนดกระบวนการช วยเหล อ ส งเสร มและสน บสน น และมาตรการด านส ทธ และประโยชน ท เหมาะสม ใช งบประมาณจากกองท นส งเสร ม ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมเป นเคร องม อในการผล กด นแผนงานและโครงการให เป นไปตาม เป าหมายท วางไว และบ รณาการก บท กภาคส วน ท งร ฐและเอกชน ในการท าหน าท และช วยเหล อก น โดยม เป าหมายเช งย ทธศาสตร ได แก () สน บสน นร ฐบาลในการวางนโยบาย ตลอดจนม บทบาทส าค ญในการก าหนดท ศ ทางการช วยเหล อ ส งเสร ม และสน บสน นว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมของ ประเทศ หน าท 4 (2) พ ฒนากลไกท เป นท ยอมร บอย างกว างขวางในการแก เหต ว กฤตและป องก นป ญหาท เก ยวข องก บว สาหก จขนาดกลางและขนาดย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks