แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร - PDF

Description
แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 12 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร 1. หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา ประกาศคณะกรรมจ งหว ดยะลา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บ บร หารงานบ คคลของเทศบาล ได ก าหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ผ ใต บ งค บบ ญชาเพ อเพ มพ น ความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชได อย างม ประส ทธ ภาพ ในผ ใต บ งค บบ ญชาน น ต องท ง 5 ด าน ได แก (1) ด านความร ท วไปในปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บปฏ บ ต งานโดยท วไป เช น ระเบ ยบ กฎหมาย นโยบายส าค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงาน นโยบายต างๆ เป นต น (2) ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ได แก ความร ความสามารถในปฏ บ ต งาน ของต าแหน งหน งต าแหน งใดโดยเฉพาะ เช น งานฝ กอบรม งานพ มพ ด ด งานช าง เป นต น (3) ด านบร หาร ได แก ความร เก ยวก บบร หารงานและบร ประชาชน เช น ในเร องวางแผน มอบหมายงาน จ งใจ ประสานงาน เป นต น (4) ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก ช วยเสร มบ คล กท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งานร วมก บบ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษยส มพ นธ ท างาน ส อสารและส อความหมาย เสร มสร างส ขภาพอนาม ย เป นต น (5) ด านศ ลธรรมค ณธรรมและจร ยธรรม ได แก ค ณธรรมและจร ยธรรมในปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรมในปฏ บ ต งาน ค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในปฏ บ ต งานอย างม ความส ข เพ อให สอดคล องก บแนวทางด งกล าว เทศบาลต าบลย โป จ งได จ ดท าแผน บ คลากรประจ าป งบประมาณ 25 ข น เพ อใช เป นแนวทางในบ คลากร และเป นเคร องม อ ในบร หาร งานบ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นเพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม ของบ คลากรเทศบาลต าบลย โป อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชได อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ต อบร ประชาชนอย างแท จร ง ว ตถ ประสงค 1. เพ อเป นและเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากร เทศบาล ต าบลย โป ในปฏ บ ต งานราชและบร ประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 2. เพ อใช เป นแนวทางในด าเน นจ ดและฝ กอบรมบ คลากรของ เทศบาลต าบลย โป 3. เพ อเป นแนวทางให ผ บร หารใช เป นเคร องม อในด าเน นงานบ คลากรของเทศบาลต าบลย โป 3. เป าหมาย 1. เป าหมายเช งปร มาณ บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลย โป อ นประกอบไปด วย ล กจ างประจ า และพน กงานจ างท กคนได ร บเพ มพ นความร ความสามารถ ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในปฏ บ ต งานท กคน 2. เป าหมายเช งค ณภาพ บ คลากรในส งก ดเทศบาลต าบลย โปท กคน ท ได เข าร บ เพ มพ น ความร ท กษะ ค ณธรรมและจร ยธรรมในปฏ บ ต งาน สามารถน าความร ท ได ร บมาใช ประโยชน ใน ปฏ บ ต งานเพ อบร ประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตามแนวทางบร หารก จบ านเม องท ด 4. ข นตอนด าเน น 1.เตร ยมและวางแผน 1.1 แต งต งคณะท างานเพ อด าเน นจ ดท าแผนบ คลากร 1.2 พ จารณาเหต ผลและความจ าเป นในโดยศ กษาว เคราะห ด ว าผ ใต บ งค บบ ญชา แต ละคน สมควรจะต องได ร บด านใดบ าง จ งจะปฏ บ ต งานได ส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพ และ ปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานท ก าหนดไว 1.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป น ได แก ด านความร ท วไปในปฏ บ ต งาน ด านความร และ ท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ด านบร หาร ด านค ณสมบ ต ส วนต วและด านค ณธรรมจร ยธรรม 2. ด าเน น 2.1 เล อกว ธ ผ ใต บ งค บบ ญชาท เหมาะสม เม อผ บ งค บบ ญชาได ข อม ลท เป นประโยชน ต อผ อย ใต บ งค บ บ ญชาจากหาความจ าเป นในแล ว ผ บ งค บบ ญชาควรน าข อม ล เหล าน นมาพ จารณาก าหนดกล มเป าหมาย และเร องท ผ อย ใต บ งค บบ ญชาจ าเป นต องได ร บ ได แก ค ดเล อกกล มบ คคลท สมควรจะได ร บ และเล อกประเด นท จะให ม โดยสามารถเล อก แนวทางหร อว ธ ได หลายร ปแบบตามความเหมาะสม เช น ให ความร ส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ ฝ กอบรม ด งาน ประช มเช งปฏ บ ต และส มมนาทางว ชา เป นต น ว ธ ผ ใต บ งค บบ ญชา ผ บ งค บบ ญชาสามารถผ อย ใต บ งค บบ ญชา โดยเล อก แนวทางได หลายอย าง โดยอาจจะท าเป นโครง เพ อด าเน นเองหร อเข าร วมสมทบก บ หน วยราชอ น หร อว าจ างองค กรเอกชนท ม ความร ความช านาญเฉพาะด านเป นผ ด าเน นแทน 3. ต ดตามและ ให ผ บ งค บบ ญชาหม นต ดตามอย างใกล ช ดและให ม เม อผ าน แล ว ถ อว าผ น นได ร บแล ว 5. หล กส ตรและว ธ 1. หล กส ตร เทศบาลต าบลย โป ก าหนดหล กส ตรส าหร บบ คลากรในแต ละต าแหน ง ต องได ร บอย างน อยหน งหล กส ตร ด งน 1) หล กส ตรความร พ นฐานในปฏ บ ต ราช 2) หล กส ตรเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ 3) หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง 4) หล กส ตรด านบร หาร 5) หล กส ตรด านค ณธรรมและจร ยธรรม 2. ว ธ เทศบาลต าบลย โปจะด าเน นเอง เช น อบรมส มมนาผ บร หาร พน กงานและสมาช ก สภาเทศบาล ตลอดจนผ น าช มชน ประช มประจ าเด อนผ บร หารและ ปฐมน เทศ พน กงานใหม สอนงานโดยผ บ งค บบ ญชา ส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ ฝ กอบรม และ ศ กษาด งาน ให ท นศ กษาระด บปร ญญาตร -โท เป นต น นอกจากน เทศบาลต าบลย โป จะ ด าเน นงานร วมก บส วนราชอ นและร วมก บเอกชน เช น ส งบ คลากรเข าร บฝ กอบรม/ส มมนา/ศ กษา ด งาน ท หน วยงานราชอ นหร อเอกชนเป นผ ด าเน น หร อเทศบาลต าบลย โปด าเน นเอง และเช ญ หน วยงานอ นเข าร วม เช น เช ญมาเป นว ทยากรบรรยาย หร อว ทยากรกระบวน ซ งสามารถสร ปว ธ ด าเน นบ คลากรได ด งน 1. ปฐมน เทศ 2. สอนงาน ให ค าปร กษา 3. มอบหมายงาน/ส บเปล ยนหน าท ความร บผ ดชอบ 4.ฝ กอบรม 5. ให ท นศ กษา 6. ศ กษาด งาน -4-7. ประช มเช งปฏ บ ต 8. ประช มส มมนา 6. ต ดตามและ เทศบาลต าบลย โป จะจ ดให ม ตรวจสอบ ต ดตามและพน กงาน เทศบาลต าบลย โป เพ อให ทราบถ งความส าเร จของ ความร ความสามารถในปฏ บ ต งาน และผลปฏ บ ต งานของบ คลากรผ เข าร บ โดยใช ว ธ ด งน 1. ใช แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก อน-หล ง และแบบสอบถามต ดตาม ภายหล งจากได ร บไปได ระยะหน ง 2. ส มภาษณ ผ ท เก ยวข อง เช น ผ บ งค บบ ญชา ห วหน างาน เพ อนร วมงานและผ ใต บ งค บบ ญชา ของผ เข าร บ 3. ขอร บทราบผลจากหน วยงานอ นท เป นผ ด าเน น เช น ในกรณ ท เทศบาลต าบลย โป ส งบ คลากรเข าร บอบรมในหล กส ตรท หน วยงานอ นเป นผ จ ด เป นต น ท โครง/หล กส ตร 1 -อบรมส มมนาผ บร หารและ สมาช กสภาเทศบาล/พน กงาน เทศบาล/ล กจ าง/พน กงานจ าง 2 -อบรมหล กส ตรผ อ านวย กองคล ง 3 -อบรมหล กส ตรผ อ านวย กองช าง 4 - อบรมหล กส ตร นวก.เง นฯ หล กและเหต ผล ผ บร หาร สมาช กสภา เทศบาล ล กจ าง พน กงานจ าง เข าใจบทบาทและหน าท ท ย ง ไม เพ ยงพอ แผนบ คลากรของเทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 ว ตถ ประสงค เพ อร บทราบป ญหาอ ปสรรค ต าง ๆ ในปฏ บ ต งานและ แลกเปล ยนความค ดเห นใน ด านต าง ๆ เพ อน ามา ปร บปร งด าเน นงานของ เทศบาลให ม ประส ทธ ภาพ มากย งข น ด าน บร หารงานคล งของ ด าน บร หารงานช างของ ด าน เป าหมาย (คน) ว ธ 100 อบรมและ ศ กษาด งาน งบประมาณ ระยะเวลา ด าเน นงาน 300,000 ต.ค. 55 ก.ย. 1 ฝ กอบรม 40,000 ต.ค. 55 ก.ย. 1 ฝ กอบรม 40,000 ต.ค. 55 ก.ย. 1 ฝ กอบรม 25,000 ต.ค. 55 ก.ย. -5- ต ดตาม แผนบ คลากรของเทศบาลต าบลย โป ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 ท โครง/หล กส ตร หล กและเหต ผล ว ตถ ประสงค 5 -อบรมหล กส ตรน กว ชา ศ กษา 6 -อบรมหล กส ตร จพง. ช มชน 7 -อบรมหล กส ตรบ คลากร 8 -อบรมคอมพ วเตอร หล กส ตร คอมพ วเตอร ส าหร บงานเง น และบ ญช 9 อบรมคอมพ วเตอร หล กส ตร คอมพ วเตอร ส าหร บ ว เคราะห ข อม ลและจ ดท า แผน 10 - อบรมคอมพ วเตอร หล กส ตร แก ป ญหาบนเคร อง PC เบ องต น ด าน ด าน ด าน ด านงานของ ด านบร หารงานของ ด าน เป าหมาย (คน) ว ธ งบประมาณ ระยะเวลา ด าเน นงาน 1 ฝ กอบรม 35,000 ต.ค. 55 ก.ย. 1 ฝ กอบรม 30,000 ต.ค. 55 ก.ย. 1 ฝ กอบรม 35,000 ต.ค. 55 ก.ย. 3 ฝ กอบรม 10,000 ต.ค. 55 ก.ย. 2 ฝ กอบรม 10,000 ต.ค. 55 ก.ย. 2 ฝ กอบรม 10,000 ต.ค. 55 ก.ย. -6- ต ดตาม ท โครง/หล กส ตร 11 -อบรมคอมพ วเตอร หล กส ตร คอมพ วเตอร ส าหร บ จ ดเก บเอกสารในส าน กงาน หล กและเหต ผล แผนบ คลากรของเทศบาลต าบลย โป ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 ว ตถ ประสงค ด านงานของ เป าหมาย (คน) ว ธ งบประมาณ ระยะเวลา ด าเน นงาน 2 ฝ กอบรม 15,000 ต.ค. 55 ก.ย. -7- ต ดตาม 12 -อบรมหล กส ตรสมาช กสภา เทศบาล เป นให สมาช กสภา เทศบาลเข าใจ บทบาท หน าท ของตนเองมากข น 13 -อบรมเจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน 14 -อบรมหล กส ตร น กบร หารงานเทศบาล 15 -อบรมด านงานพ สด เพ อเสร มสร างความร ทรรศนะ และความเข าใจ บทบาทหน าท ของสมาช ก สภาเทศบาล ด านงานของ ด านงานของ ด านงานของ 6 ฝ กอบรม 100,000 ต.ค. 55 ก.ย. 1 ฝ กอบรม 35,000 ต.ค. 55 ก.ย. 1 ฝ กอบรม 60,000 ต.ค. 55 ก.ย. 2 ฝ กอบรม 60,000 ต.ค. 55 ก.ย. ท โครง/หล กส ตร 16 -อบรมหล กส ตร ควบค มภายใน หล กและเหต ผล ปฏ บ ต หน าท ใน ควบค มภายในของพน กงาน เทศบาล แผนบ คลากรของเทศบาลต าบลย โป ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 ว ตถ ประสงค ด านควบค มภายในของ เป าหมาย (คน) ว ธ งบประมาณ ระยะเวลา ด าเน นงาน 4 ฝ กอบรม 30,000 ต.ค. 55 ก.ย. -8- ต ดตาม 17 -อบรมมาตรฐานศ นย เด กเล ก(ข นพ นฐาน) ของอปท. 18 -โครงฝ กอบรม / ส มมนา/ พน กงานจ าง (จ ดโดย หน วยงานภายนอก) /พน กงาน จ าง เพ อเสร มสร างความร ใน ด าน มาตรฐานศ นย เด ก เล กของ อปท. ด าน พน กงาน 1 ฝ กอบรม 8,000 ต.ค. 55 ก.ย. 10 ฝ กอบรม 50,000 ต.ค. 55 ก.ย. แผนบ คลากรของเทศบาลต าบลย โป ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท โครง/หล กส ตร 19 -โครงอ นท สามารถ ก าหนดภายหล งตามความ จ าเป นและสถานณ 20 -ประช มประจ าเด อน 21 -อบรมหล กส ตรจนท./ จพง.ธ ร 22 -โครงสน บสน น ท นศ กษาให เจ าหน าท ท องถ นศ กษาต อในระด บ ปร ญญาตร และปร ญญาโท หล กและเหต ผล เป นเพ มพ นท กษะ ความร ประสบณ และ ข ดความสามารถใน ปฏ บ ต งาน ย ง ไม เข าใจระเบ ยบและ แนวทางปฏ บ ต งานใน อ านาจหน าท เป นยกระด บความร ของบ คลากรให ส งข น ว ตถ ประสงค เพ อเพ มพ นท กษะ ความร ประสบณ และข ดความ สามารถในปฏ บ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks