แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) - PDF

Description
แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร โทร

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 24 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร โทร โทรสาร Url : คาน า โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข น โดยก าหนดใช เป นระยะเวลา 3 ป ค อ ป การศ กษา ซ งม พ นธก จหล กท จะต องด าเน นการจ ดการและบร หาร การศ กษาให เป นไปตามเจตนาและสนองนโยบายของร ฐท ก าหนดให ม การปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท 2 (พ.ศ ) และการข บเคล อนความร วมม อด านการศ กษาของท กภาคส วนในภ ม ภาคอาเซ ยน ในป พ ทธศ กราช 2558 รวมท งด าเน นงานให สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 15 มาตรฐาน และ มาตรฐานการศ กษาของคณะภค น เซนต ปอลเดอชาร ตร 16 มาตรฐาน และมาตรฐานการประเม นค ณภาพ ภายนอกรอบสาม 12 ต วบ งช ท งน หล งจากการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาโรงเร ยนมาเป นเวลา 2 ป พบว าควรปร บแก ไขบางจ ด เพ อให ท นต อความเป นไปของส งคม และนโยบายทางการศ กษา อ กท งได ร บข อเสนอแนะจากคณะ กรรมการบร หารโรงเร ยน และผ ทรงค ณว ฒ จากการตรวจประเม นค ณภาพภายในจากต นส งก ด ด งน นใน ป การศ กษา 2556 น จ งได ม การปร บแก ไขแผนพ ฒนาโรงเร ยน ให ม ความช ดเจนตามพ นธก จข างต น และ ครอบคล มมาตรฐานการศ กษาท กมาตรฐาน และต วบ งช โดยใช ช อว า แผนพ ฒนาโรงเร ยนเซนต ฟร งซ ส ซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) ท งน เพ อใช เป นแนวทางในการวางแผนและ ด าเน นงานตลอดป การศ กษา 2556 ( นางสาวว ลภา น ลเขต ) ผ อ านวยการ โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต สารบ ญ หน า ส วนท 1 สภาพท วไปของโรงเร ยน 1.1 ประว ต โรงเร ยน โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยน เก ยรต ประว ต ของโรงเร ยน 7 ส วนท 2 เจตนารมณ ของโรงเร ยน 2.1 ปร ชญาการศ กษา คต พจน อ ตล กษณ เอกล กษณ ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ย ทธศาสตร นโยบายการจ ดการศ กษา การว เคราะห สภาพโรงเร ยน (SWOT Analysis) 21 ส วนท 3 ตารางว เคราะห ย ทธศาสตร 25 ส วนท 4 การน าย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต 4.1 ฝ ายบร หารจ ดการ ฝ ายว ชาการ ฝ ายบ คลากร ฝ ายก จการน กเร ยน ฝ ายทร พยากรเพ อการเร ยนการสอน ฝ ายอภ บาลและเผยแผ ธรรม ฝ ายมาตรฐานค ณภาพ 129 ภาคผนวก - ตารางว เคราะห ความส มพ นธ ย ทธศาสตร ก บฝ ายต าง ๆ - การจ ดงบประมาณของโรงเร ยน - คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ส วนท 1 สภาพท วไปของโรงเร ยน ประว ต โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต เป นโรงเร ยนเอกชนในระบบ ประเภทสาม ญศ กษา ส งก ด ส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ต งอย เลขท 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต กร งเทพมหานคร บนเน อท 5 ไร 59 ตารางวา ก อต งข นในป พ ทธศ กราช 2468 โดยค ณพ อบร วซาต (Broizat) ผ ม ความประสงค ให คณะภค น เซนต ปอล เดอ ชาร ตร เข ามาจ ดการศ กษาให ก บ ก ลธ ดา เด กก าพร า และเด กยากจนท อย ในช มชนเขตว ดสามเสนและช มชนใกล เค ยงเพ อจะได ม ความร ม ว ชาช พต ดต วและเป นพลเม องด ของส งคม หล กส ตรท เป ดสอนคร งแรกเป นหล กส ตรภาษาอ งกฤษและภาษาฝร งเศสท คณะภค น เซนต ปอล เดอชาร ตรเป นผ จ ดท าข น ซ งน กเร ยนสามารถเล อกเร ยนได ตามความถน ดและความสนใจ ม ว ชาบ งค บ ค อ ว ชาภาษาไทย ดนตร วาดเข ยนและงานเย บป กถ กร อย นอกจากการจ ดการศ กษาด งกล าว คณะภค น เซนต ปอล เดอ ชาร ตร ย งให การอบรมด านศ ลธรรม จร ยธรรม และการด าเน นช ว ตแก น กเร ยนท กคน เพ อให เป นไป ตามจ ตตารมณ แรกเร มของคณะฯ ท เน นเร องความซ อตรง ความเร ยบง ายและการงาน ต งแต ป พ ทธศ กราช 2480 โรงเร ยนได ปร บโครงสร างหล กส ตรตามโครงสร างหล กส ตรท กระทรวงศ กษาธ การก าหนด แต ย งเน นในเร องความร ค ค ณธรรมซ งเป นจ ตตารมณ แรกเร มของคณะฯ ป พ ทธศ กราช 2538 ผ ร บใบอน ญาตจ ดต งโรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ได โอนโรงเร ยนให ม ลน ธ ส งเสร มการศ กษาคณะภค น เซนต ปอล เดอ ชาร ตรแห งประเทศไทย และในป พ ทธศ กราช 2552 โรงเร ยนได จ ดท าหล กส ตรสถานศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เพ อใช เป นแนวทาง ในการจ ดการศ กษาตามนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ และจ ดเน นของเขตพ นท ป จจ บ นโรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต เป ดสอนต งแต การศ กษาปฐมว ยถ งม ธยมศ กษา ตอนปลาย ร บเฉพาะน กเร ยนหญ ง ไป-กล บโดยม นางสาวว ลภา น ลเขต เป นผ ลงนามแทนผ ร บใบอน ญาต ผ จ ดการ และผ อ านวยการ ม คร และบ คลากรทางการศ กษา 175 คน ม น กเร ยนท งหมด 2,514 คน เป น ปฐมว ย 251 คน ประถมศ กษา 1,172 คน ม ธยมศ กษาตอนต น 530 คน และม ธยมศ กษาตอน ปลาย 561 คน 1 แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) ผ บร หารโรงเร ยน 1. นางสาวว ลภา น ลเขต ส าเร จการศ กษา ปร ชญาด ษ บ ณฑ ต สาขาบร หารการศ กษา จาก Centro Escolar University Manila ประเทศฟ ล ปป นส ด ารงต าแหน งผ อ านวยการสถานศ กษาท โรงเร ยน เซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ต งแต ป การศ กษา 2552 จนถ งป จจ บ น 2. นางสาวสมน ก สมเนตร ส าเร จการศ กษา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาบร หารการศ กษา จากจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ผ ช วยผ บร หาร ม คณะคร เป นผ ช วยบร หารงานแต ละฝ าย ด งน ช อ สก ล ตาแหน ง ว ฒ การศ กษา 1. นางสาวท ศน ย ทร พย ว ไล ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายบร หารจ ดการ อ กษรศาสตรบ ณฑ ต (อ.บ.) 2. นางสาวปร ยา พงษ ธนาคม ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายว ชาการ ม ธยมศ กษา Master of Arts in Applied Professional Studies 3. นางส ธ รา ฤาว ชา ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายว ชาการ คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต (ค.ม.) ประถมศ กษา 4. นางจ นทร ค า ยาสาไชย ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายว ชาการ คร ศาสตรบ ณฑ ต (ค.บ.) ประถมศ กษา 5. นางส วรรณา อย น ช ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายว ชาการ คร ศาสตรบ ณฑ ต (ค.บ.) ปฐมว ย 6. นางส ว ฒนา กล นไพฑ รย ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายบ คลากร การศ กษาบ ณฑ ต (กศ.บ.) ศ กษาศาสตรบ ณฑ ต (ศษ.บ.) 7. นางปร ยาน ช แสงมหาช ย ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายก จการน กเร ยน คร ศาสตรบ ณฑ ต (ค.บ.) 8. นายห สเด ม กล บกมล ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายทร พยากร คร ศาสตรบ ณฑ ต (ค.บ.) เพ อการเร ยนการสอน 9. นางศร ส ดา พ มสาร ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายอภ บาลและ ศ กษาศาสตรบ ณฑ ต (ศษ.บ.) เผยแผ ธรรม 10. นางสาวอรอนงค บ รณ เจร ญ ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายมาตรฐาน ค ณภาพ คร ศาสตรบ ณฑ ต (ค.บ.) 2 แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) เคร องหมายและส ญล กษณ โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 1. เคร องหมาย/ตราของโรงเร ยน เป นร ปวงกลมสองวงซ อนก น ภายในวงกลมม กล บเจ ดกล บ ตรงกลางม โล ป องก นศ ตราว ธ แบ ง ออกเป นสามส วน ส วนบนม อ กษร ซ.ฟ. ส วนกลางเว นว าง ส วนล างม ตะเก ยงเปล งประท ปวางอย บนหน งส อ ม ดาบข ดอย หล งโล ปลายดาบปรากฏท ด านบนซ าย ด ามดาบปรากฏท ด านล างขวา มองเห นใบไม ทอดปลาย ด านบนขวาและด านล างซ าย 2. อ กษรย อ อ กษรย อภาษาไทย อ กษรย อภาษาอ งกฤษ ซ.ฟ. S.F. 3. ส ประจ าโรงเร ยน เข ยว เหล อง ส เข ยว หมายถ ง การเจร ญเต บโตงอกงามของช ว ต ส เหล อง หมายถ ง การศ กษาต องม พ นฐานอย บนหล กศาสนา โครงสร างบร หารโรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต โรงเร ยนม การจ ดโครงสร างการบร หารงานเป น 7 ฝ าย ได แก ฝ ายบร หารจ ดการ ฝ ายว ชาการ ฝ ายบ คลากร ฝ ายก จการน กเร ยน ฝ ายทร พยากรเพ อการเร ยนการสอน ฝ ายอภ บาลและเผยแผ ธรรม และฝ ายมาตรฐานค ณภาพ โรงเร ยนม การประช มคณะกรรมการฝ ายบร หารภายในโรงเร ยนส ปดาห ละ 1 คร ง ม การประช มคณะกรรมการบร หารโรงเร ยน และคณะกรรมการร วม 4 ฝ าย ภาคเร ยนละ 1 คร ง เพ อรายงาน ข อม ลน กเร ยน บ คลากรคร แผนการด าเน นงานและท ศทางการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน รวมท งปร กษาหาร อ เก ยวก บโครงการ/ก จกรรมต าง ๆ ท เป นประโยชน ต อการบร หารจ ดการศ กษาของโรงเร ยนด งน 3 แผนพ ฒนาโรงเร ยน ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) 1. ฝ ายบร หารจ ดการ ม งส งเสร มให ท กฝ ายม การบร หารจ ดการท เป นระบบ ม ประส ทธ ภาพโดยย ดหล กธรรมาภ บาลและใช โรงเร ยนเป นฐาน รวมท งเร งพ ฒนาระบบสารสนเทศโรงเร ยนให เก ดประโยชน ส งส ดในการบร หาร จ ดการ 2. ฝ ายว ชาการ งานว ชาการถ อเป นห วใจส าค ญของการบร หารงานโรงเร ยน เพ อให น กเร ยนเก ดการเร ยนร และได ร บ การพ ฒนา เต มตามศ กยภาพจนสามารถพ ฒนาช ว ตอย างม ค ณค าครบท กด าน ตามแนวหล กส ตรการศ กษา ปฐมว ย พ.ศ และหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ของกระทรวงศ กษาธ การ ด งน นฝ ายว ชาการจ งม งพ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร ท เน นน กเร ยนเป นส าค ญ รวมท งระเบ ยบว ธ การ ว ดและประเม นผล ตลอดจนป จจ ยแวดล อมอ นๆท ม การประสานส มพ นธ ซ งก นและก น ระหว างการเร ยนการ สอน การท าว จ ยในช นเร ยน การด แลช วยเหล อน กเร ยน รวมถ งการจ ดก จกรรมเสร มหล กส ตรต างๆ เพ อส งเสร ม ให น กเร ยนม ความร ม ท กษะกระบวนการค ดอย างสร างสรรค ม ความเป นสากลและความเป นผ น าว ชาการ รวมท งม ท กษะท จ าเป นในการด ารงตนอย ในส งคมได อย างม ความส ข 3. ฝ ายบ คลากร ม งส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา ให เป นผ ม ค ณธรรม ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท ได ร บมอบหมายด วยความขย น ท มเท และปฏ บ ต ตนเป น แบบอย างท ด ม จ ตว ญญาณความเป นคร ตามมาตรฐานว ชาช พ และจ ตตารมณ ของคณะภค น เซนต ปอล เดอ ชาร ตร 4. ฝ ายก จการน กเร ยน ม งส งเสร มให น กเร ยนเป นเยาวชนท ด ร กชาต ศาสน กษ ตร ย และการปกครองระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ม ระเบ ยบว น ยในตนเอง ใส ใจส งแวดล อม ร กขนบธรรมเน ยมประเพณ ค าน ยมความเป นไทย ม ส ขภาพกายและจ ตท ด ม ภาวะผ น า ม ความเส ยสละ ร จ กบ าเพ ญประโยชน เพ อผ อ นและ ส งคม รวมท งม ท กษะในการแก ป ญหาด วยส นต ว ธ และด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks